IPPP2/4512-94/16-5/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie uznania czynności oceny zwierząt jako usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie wyłączenia od podatku VAT realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, w ramach których Wnioskodawca działa jak organ władzy publicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania:

 • czy usługi oceny użytkowej zwierząt podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 • czy Wnioskodawca w zakresie zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych działa jak organ władzy publicznej i korzysta z wyłączenia od opodatkowania VAT
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności oceny zwierząt jako usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie wyłączenia od podatku VAT realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, w ramach których Wnioskodawca działa jak organ władzy publicznej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Głównym celem związku jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców i producentów bydła oraz wspieranie działań w kierunku podnoszenia opłacalności a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg hodowlanych, oceny wartości użytkowej zwierząt oraz selekcji materiału zarodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie szkoleń i doradztwa oraz umożliwianie wymiany doświadczeń z innymi hodowcami i producentami bydła mięsnego na świecie;
 • reprezentowanie interesów hodowców bydła ras mięsnych oraz producentów bydła opasowego;
 • zwiększanie jakości i produkcyjności zwierząt ras mięsnych poprzez realizację programów hodowlanych;
 • doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja wyrobów własnych i obcych, m.in. mięsa wołowego i cielęcego, a także nowych technologii hodowlanych i rolniczych.

Źródłami finansowania Wnioskodawcy są:

 • składki członkowskie,
 • opłaty za prowadzenie wartości użytkowej bydła,
 • dotacje przedmiotowe z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • opłata za wystawianie dokumentów hodowlanych.

Zadania, które wykonuje Wnioskodawca to m.in.:

 • ocena wartości użytkowej krów mięsnych,
 • pobranie materiału genetycznego do badań,
 • wydanie zaświadczenia hodowlanego,
 • wystawianie decyzji wpisu do ksiąg krowy / buhaja,
 • kwalifikacja krowy/buhaja,
 • wydanie opinii dotyczącej wartości użytkowej buhaja,
 • pobranie materiału genetycznego do badań,
 • odsprzedaż książek,
 • tworzenie biuletynu, katalogów.

Związek wykonuje czynności z zakresu prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny użytkowej zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 24 lipca 2007 r.). Związek jest w tym zakresie jedyną organizacją uprawnioną w odniesieniu do bydła mięsnego.

Za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg hodowlanych Związek pobiera opłaty wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r.).

Czynności w zakresie oceny Wnioskodawca dokonuje na podstawie umów cywilnoprawnych z hodowcami oraz cennika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy działalność w zakresie oceny zwierząt podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych przepisami prawa, w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia od opodatkowania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Czynności z zakresu oceny podlegają opodatkowaniu VAT.
 2. Czynności z zakresu prowadzenia ksiąg należą do czynności poza VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Przepis powyższy jest oparty na regulacji art. 4 ust. 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 13 Dyrektywy Rady Nr 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - obecnie Dyrektywa 112), który stanowi, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet, jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast art. 8 ustawy o VAT, zaznacza, że przez świadczenie usług, wspomnianych w art. 5 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, <...> jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, <...>, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że we właściwy sposób opodatkowuje VAT z czynności z zakresu oceny, z uwagi na ich związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Czynności związane z prowadzeniem ksiąg związane są z wykonywaniem zadań właściwych, wyznaczonych dla Wnioskodawcy, zatem będą to czynności potraktowane jako czynności poza VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza szereg interpretacji prawa podatkowego m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. IPPP1/443-161/08-5/JF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który rozważał sprawę organizacji członkowskiej P. (P.).

Organ uznał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni. Natomiast w sprawie prowadzenia ksiąg koniowatych oraz rejestrów, jak również wydawania paszportów organizacja działa jak organ władzy publicznej i związku z tym na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Organ stwierdził, że Ustawa o podatku od towarów usług nie definiuje wprawdzie organu władzy publicznej, jednak pod pojęciem tym należy rozumieć organy władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, w tym organy administracji publicznej rządowej i samorządowej, powołane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawach lub na ich podstawie, których wykonywane w określonych formach czynności uważane są za działania państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zaś pod pojęciem urzędu obsługującego organ władzy publicznej należy rozumieć jednostkę organizacyjną spełniającą funkcje pomocnicze w stosunku do organu władzy publicznej, o której mowa w poprzednim zdaniu. Ponadto pod pojęciem organu władzy publicznej należy również rozumieć każdy podmiot, któremu szczególne przepisy prawa przyznają uprawnienia władcze wobec innych podmiotów, przy czym podmiot taki można uznać za organ władzy publicznej jedynie w określonym, ograniczonym zakresie. P. jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania określone w ustawach oraz w przepisach wykonawczych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, które realizuje za pośrednictwem organizacji członkowskich - nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w tym zakresie, (z wyłączeniem jednakże czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych). Zaś świadczone czynności w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast czynności dotyczące prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów oraz wydawania paszportów korzystać będą z wyłączenia z opodatkowania zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobnie uznał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 lutego 2009 r. o sygn. IPPP1/443-2201/08-5/AP, gdzie organ zajmował się sprawą Federacji działającej na podstawie ustawy dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zajmującej się głównie prowadzeniem oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych oraz prowadzeniem ksiąg hodowlanych dla bydła mlecznego. Organ uznał: „Czynności w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych mają przeważający charakter publicznoprawny, w przeciwieństwie do czynności z zakresu oceny użytkowej bydła, które - jak wskazano w interpretacji znak IPPP1/443-2201/08-4/AP - niewątpliwie w przeważającej części są czynnościami cywilnoprawnymi. Wysokość opłat pobieranych przez Federację za wykonywane czynności jest określona w przepisach prawa. Dlatego też w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych Wnioskodawca nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 lutego 2009 r. o sygn. IPPP1/443-2201/08-4/AP: „Federacja pobiera więc umowne wynagrodzenie za świadczenie tych usług. Brak jest podstaw do uznania, że w zakresie oceny użytkowej bydła Federacja działa jako organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ. Federacja nie posiada uprawnień władczych wobec innych podmiotów - z żadnych przepisów szczególnych, ani przepisów wewnętrznych np. Statutu, nie wynikają uprawnienia władcze. W związku z tym działalność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 19 lutego 2009 r. (sygn. ITPP2/443-1032a/08/AD) (świadczone przez Wnioskodawcę czynności w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywane - jak wskazuje Wnioskodawca - na podstawie umów cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 15 października 2008 r. (sygn. ITPP2/443-634/08/AD) - czynności, w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywane - jak wskazuje Wnioskodawca - na podstawie umów cywilnoprawnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast czynności dotyczące prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów oraz wydawania paszportów korzystać będą z wyłączenia z opodatkowania zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 października 2008 r. ILPP2/443-714/08-2/GZ.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 13 stycznia 2009 r. (ITPP2/443-920a/08/AD i ITPP2/443-920b/08/AD) i z 19 lutego 2009 r. (ITPP2/443-1032b/08/AD).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tym samym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „organu władzy publicznej” jak i „urzędów obsługujących te organy” odwołując się jedynie do odrębnych przepisów nakładających obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym na te organy.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK 18/00 pojęcie „władzy publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia „organ państwa” oraz „organ władzy publicznej” nie są tożsame. W pojęciu „władzy publicznej” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności.

Z treści powołanego przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wyłączenie z kategorii podatników VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy ma miejsce wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

 • podmiotem dokonującym czynności jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ oraz
 • czynność mieści się w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami na ten podmiot, dla realizacji których został on powołany i jednocześnie czynność ta nie jest wykonywana na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem hodowców bydła i jest czynnym podatnikiem VAT. Głównym celem Wnioskodawcy (związku) jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców i producentów bydła, w tym: prowadzenie ksiąg hodowlanych, ocena wartości użytkowej zwierząt oraz selekcja materiału zarodowego; organizowanie szkoleń i doradztwa oraz umożliwianie wymiany doświadczeń z innymi hodowcami i producentami bydła mięsnego na świecie; reprezentowanie interesów hodowców bydła ras mięsnych oraz producentów bydła opasowego; zwiększanie jakości i produkcyjności zwierząt ras mięsnych poprzez realizację programów hodowlanych; doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja wyrobów własnych i obcych, m.in. mięsa wołowego i cielęcego, a także nowych technologii hodowlanych i rolniczych.

Źródłami finansowania Wnioskodawcy są: składki członkowskie, opłaty za prowadzenie wartości użytkowej bydła, dotacje przedmiotowe z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opłata za wystawianie dokumentów hodowlanych.

Wnioskodawca wykonuje m.in. czynności w zakresie: oceny wartości użytkowej krów mięsnych, pobrania materiału genetycznego do badań, wydania zaświadczenia hodowlanego, wystawiania decyzji wpisu do ksiąg krowy / buhaja, kwalifikacji krowy / buhaja, wydania opinii dotyczącej wartości użytkowej buhaja, pobrania materiału genetycznego do badań.

Związek wykonuje czynności z zakresu prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny użytkowej zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Związek jest w tym zakresie jedyną organizacją uprawnioną w odniesieniu do bydła mięsnego.

Za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg hodowlanych Związek pobiera opłaty wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r.).

Czynności w zakresie oceny Wnioskodawca dokonuje na podstawie umów cywilnoprawnych z hodowcami oraz cennika.

Ad 1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy czynności w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt – bydła mięsnego – stanowią świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 6 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133 poz. 921 ze zm.) ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz następujące zadania związane z prowadzeniem tej oceny:

 1. publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej,
 2. prowadzenie:
  1. systemu teleinformatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej,
  2. laboratorium badającego mleko

– może wykonywać wyłącznie związek hodowców lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ocena wartości użytkowej jest prowadzona na wniosek albo za zgodą właściciela lub posiadacza zwierząt gospodarskich poddawanych tej ocenie.

Z kolei z art. 7 ust. 5 cyt. ustawy wynika, że związek hodowców lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej, mogą pobierać za prowadzenie tej oceny wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie o jej prowadzenie.

Z okoliczności rozpatrywanej sprawy wynika, że Wnioskodawca jako stowarzyszenie hodowców bydła mięsnego działa na podstawie ww. przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Jednym z zadań Wnioskodawcy jest ocena wartości użytkowej zwierząt. Należy wskazać, że sposób i warunki dokonywania tej oceny regulują przepisy wyżej powołanej ustawy. Jednakże z przepisów tych wynika także, że ocena wartości użytkowej jest prowadzona na wniosek albo za zgodą właściciela lub posiadacza zwierząt gospodarskich poddawanych tej ocenie, a ponadto za prowadzenie tej oceny Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie o jej prowadzenie. Tak więc zarówno podjęcie wykonywania czynności oceny użytkowej zwierząt - tutaj bydła mięsnego – jak i sposób ustalenia wynagrodzenia z tego tytułu reguluje umowa zawarta między stronami – tj. między hodowcą a Związkiem. Wobec tego należy uznać, że w przypadku czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, Strona nie działa w charakterze organu, lecz występuje jako zwykły uczestnik obrotu gospodarczego. Działanie Związku w tym zakresie nie ma charakteru władczego – jest skutkiem wystąpienia hodowcy o podjęcie czynności oceny wartości użytkowej hodowanych przez niego zwierząt i zawartej umowy cywilnoprawnej, w której określa się przedmiot umowy oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie. Zatem działanie Związku w tej sferze należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Ad 2

Wnioskodawca ma również wątpliwości odnośnie wyłączenia z opodatkowania VAT czynności prowadzenia ksiąg hodowlanych jako zadań nałożonych przepisami prawa.

Tutaj należy wskazać, że prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych uregulowane zostało w rozdziale trzecim ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pt. „Księgi i rejestry zwierząt hodowlanych

Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy księgi prowadzi się odrębnie dla poddawanych ocenie wartości użytkowej ras, linii hodowlanych albo odmian w obrębie rasy oraz płci koni, bydła, świń, owiec i kóz.

Z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że księgi bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych.

Księgi bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa (art. 17 ust. 1).

Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane (ust. 2 art. 17).

Z kolei jak stanowi art. 22 ust. 1 ww. ustawy rejestry zwierząt gospodarskich, innych niż świnie, są prowadzone przez związki hodowców lub inne podmioty, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa na ich prowadzenie.

Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli założenia programu krzyżowania zwierząt mogą być zrealizowane przez ten związek lub podmiot, a liczba zwierząt objętych oceną wartości użytkowej, które znajdują się w rejestrze, jest wystarczająca do realizacji tego programu (ust. 2 art. 22).

W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy za dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do ksiąg i rejestrów związek hodowców lub inny podmiot, prowadzące księgę lub rejestr, mogą pobierać opłatę w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 27. Do opłaty przepis art. 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi przychód podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr (ust. 3 ww. art.).

Stosownie natomiast do art. 26 ust. 1 cyt. ustawy zwierzęta hodowlane z gatunków bydło, owce, kozy i świnie oraz ich materiał biologiczny, a także materiał biologiczny koniowatych, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli są zaopatrzone w świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących świadectw obowiązujących w handlu.

Za wydanie świadectwa podmiot uprawniony do jego wydawania może pobierać opłatę w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 27. Do opłaty przepis art. 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio (ust. 5).

Opłata, o której mowa w ust. 5, stanowi przychód podmiotu wydającego świadectwo (ust. 6).

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał dnia 21 grudnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz.U. Nr 250, poz. 1876 z późn. zm.). W rozporządzeniu tym wymieniono kwoty opłat, jakie musi wnieść hodowca za wykonanie danej czynności określonej przepisami ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Tak więc za prowadzenie ksiąg hodowlanych ustawa wprost przewiduje, że uprawniony podmiot może pobierać opłatę w przeciwieństwie do wynagrodzenia pobieranego za ocenę użytkową na podstawie zawartej umowy cywilnej. Istotne jest przy tym, że opłaty za prowadzenie ksiąg hodowlanych nie muszą być pobierane na podstawie umów cywilnoprawnych, gdyż ich wysokość określono w przepisach wykonawczych. Zatem należy uznać, że Wnioskodawca, który został upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksiąg hodowlanych, w tym zakresie działa praktycznie jak organ państwowy. Związek realizuje w tym zakresie działania nałożone bezpośrednio przepisami prawa.

Czynności w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych mają charakter publicznoprawny, w przeciwieństwie do czynności z zakresu oceny użytkowej bydła, które – jak wskazano wyżej – niewątpliwie są czynnościami cywilnoprawnymi. Czynności te należą do kategorii spraw z zakresu administracji państwowej i w tym zakresie Związek działa jak organ władzy publicznej. Wysokość opłat pobieranych przez Związek za wykonywanie tych czynności jest określona w przepisach prawa. Dlatego też w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych Wnioskodawca nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z tym należy wskazać, że Związek realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, a jego działanie w tym zakresie należy uznać za działanie organu władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Tym samym w zakresie działań wykonywanych na podstawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj. w ramach prowadzenia ksiąg bydła ras mięsnych oraz wykonywanie czynności na podstawie danych zawartych w księgach, Związek objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ww. ustawy o VAT, co oznacza, że nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.