2461-IBPP3.4512.761.2016.1.EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia przy realizacji projektu, usługi kartograficzne i geodezyjne czynnościami poza systemem VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 października 2016 r. (data wpływu 28 października 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania, że czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu realizacji projektu nie są czynnościami opodatkowanymi VAT,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu realizacji projektu nie są czynnościami opodatkowanymi VAT oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Miasto) jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), wyposażoną, jako miasto na prawach powiatu, w osobowość prawną przyznaną m.in. przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.).

Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca realizuje obecnie projekt pod nazwą „...” (dalej: „Projekt”). Projekt realizowany jest częściowo za środków własnych Wnioskodawcy, a częściowo z dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”, Oś priorytetowa II. „Cyfrowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie i ułatwienie dostępu do powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, przez rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miejskiego i stworzenie „sklepu internetowego” pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu wszyscy zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Usługi udostępniane przez sklep internetowy kierowane będą głównie do mieszkańców i przedsiębiorców z G. lub takich osób fizycznych czy prawnych, które zainteresowane będą pozyskaniem informacji przestrzennej z terenu miasta. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie natomiast z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.; dalej „Prawo geodezyjne”), starostwa wykonuje zadania polegające na udostępnieniu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za co pobiera opłaty. Opłaty te regulowane są ustawowo.

Odpłatność” za udostępniane dane realizowana będzie wyłącznie na podstawie art. 40a-40j Prawa geodezyjnego oraz załącznika do tej ustawy. Wszystkie usługi będą powiązane z ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) w taki sposób, iż w celu pozyskania danych, w szczególności tych zawierających dane osobowe, poprzez ePUAP osoby te będą identyfikowane.

W chwili obecnej poprzez SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej)/ePUAP można złożyć wniosek o udostepnienie danych, jednakże wniosek należy wypełnić odręcznie, a dokumenty lub dane przygotowywane są przez pracownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W nowym modelu (po wdrożeniu projektu) przewiduje się pełną automatyzację procesu począwszy od interaktywnego wypełnienia zamówienia/wniosku, przez wskazanie na mapie lub wyszukanie za pomocą filtrów do automatycznego udostępnienia dokumentu/danych przez system wspartego płatnością elektroniczną.

W ramach projektu zrealizowany zostanie m.in. zakup sprzętu komputerowego w postaci serwerów i urządzeń je obsługujących oraz wykonanie ortofotomapy i skaningu laserowego, które byłyby udostępniane przez sklep internetowy, na wyżej opisanych zasadach, z licencją na ich wykorzystanie np. do celów komercyjnych (odpłatność jak wyżej, na podstawie Prawa geodezyjnego). Ortofotomapa byłaby również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym Urzędu Miejskiego do bezpłatnego i nieograniczonego wglądu. We wdrożeniu projektu przewiduje się wyłonienie inżyniera projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca realizuje (tzn. już wykonał, wykonuje obecnie lub będzie wykonywał) m.in. następujące działania (w tym zakupy zewnętrzne od podmiotów trzecich) w ramach projektu:

 1. Napisanie autorskiego oprogramowania do składania wniosków i dokonywania zakupu dokumentów on-line,
 2. Zakup sprzętu komputerowego do uruchomienia systemu (m.in. serwery i macierze dyskowe),
 3. Zakup ortofotomapy ze zdjęciami skośnymi i przeglądarką, skaning laserowy,
 4. Promocja projektu.

Na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu Wnioskodawca będzie widniał jako nabywca.

Poza wskazanymi wyżej zasadami funkcjonowania projektu, Wnioskodawca nie przewiduje wykonywania innych czynności związanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, w szczególności nie przewiduje odpłatnej sprzedaży usług/towarów związanej z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu (typu wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie sprzętu, itd.) czy to ze środków własnych, czy to ze środków pochodzących z dofinansowania.

Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjęto od dnia podpisania umowy, tj. od 7 lipca 2016 r. do końca marca 2017 r. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu. Skutki projektu natomiast będą wieloletnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu realizacji projektu, polegające na udostępnianiu usług wszystkim zainteresowanym, będą czynnościami opodatkowanymi VAT?
 2. Czy, w związku z opisanymi w stanie faktycznym czynnościami, które Miasto będzie wykonywało po zakończeniu realizacji projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad.1

W opinii Wnioskodawcy, wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu realizacji projektu, polegające na udostępnieniu usług wszystkim zainteresowanym, nie będą czynnościami opodatkowanymi VAT.

Ad. 2

W opinii Wnioskodawcy, w związku z opisanymi w stanie faktycznym czynnościami, które Miasto będzie wykonywało po zakończeniu realizacji projektu, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem.

Uzasadnienie stanowiska:

Ad.1

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT zawiera art. 5 ustawy o VAT. Przewiduje on w ust. 1, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (pozostałe czynności wskazane w tym katalogu w sposób oczywisty nie mają zastosowania w stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę). Jednocześnie, aby czynności wskazane w art. 5 mogły podlegać opodatkowaniu VAT, powinny one być wykonywane przez podatnika, którego definicję zawiera art. 15 ustawy o VAT.

Tymczasem Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT w związku z realizacją projektu. W szczególności, infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie w żaden sposób (bezpośrednio lub pośrednio) wykorzystywana do wykonywania czynności podlegających VAT po stronie Wnioskodawcy (tj. do odpłatnego świadczenia usług lub do dostawy towarów w rozumieniu przepisów VAT), a opłaty pobierane przez Wnioskodawcę w związku z wykorzystaniem projektu nie będą stanowić wynagrodzenia za świadczenie usług czy dostawę towarów przez Wnioskodawcę, w rozumieniu ustawy o VAT.

Powyższe wynika wprost z regulacji prawnych. I tak, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie natomiast z Prawem geodezyjnym, starosta wykonuje zadania polegające na udostępnieniu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za co pobiera opłaty. Opłaty te regulowane są również ustawowo.

Udostępniając zasoby geodezyjno-kartograficzne Wnioskodawca działa więc wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, a nie umów cywilnoprawnych. Funkcjonuje on zatem tutaj jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a nie na zasadach konkurencji rynkowej dla jakiegokolwiek podmiotu (zasób geodezyjno-kartograficzny stanowi domenę państwową/samorządową).

Na publicznoprawny, a nie cywilnoprawny charakter pobieranych przez powiaty opłat z tytułu czynności geodezyjno-kartograficznych wskazuje m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. K 30/12. Z kolei w licznych interpretacjach podatkowych Minister Finansów potwierdził brak opodatkowania VAT przedmiotowych czynności (por. interpretacja z 7 kwietnia 2015 r. sygn. ILPP2/443-96/14-2/AK).

W szczególności „sklepu internetowego” zbudowanego z ramach projektu nie należy utożsamiać z typowym sklepem, który w ramach działalności gospodarczym realizuje sprzedaż towarów/usług za wynagrodzeniem, a co za tym idzie wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Skoro zatem, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie będzie realizował czynności podlegających opodatkowaniu VAT, to tym samym nie będzie również realizował czynności opodatkowanych VAT, których zakres jest węższy niż czynności podlegające opodatkowaniu VAT (aby czynność była opodatkowana VAT, musi być jednocześnie czynnością podlegającą opodatkowaniu, a czynności podlegające opodatkowaniu VAT obejmują również czynności zwolnione z VAT).

Ad.2

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (tzw. odliczenie VAT).

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanego art. 86 ust. 1, prawo do odliczenia VAT przysługuje wyłącznie podatnikom, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia VAT związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (tj. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych z VAT lub niepodlegających opodatkowaniu VAT).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na fakt, iż – jak wynika ze stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 niniejszego wniosku – wskazane w stanie faktycznym czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu realizacji projektu, polegające na udostępnieniu usług wszystkim zainteresowanym, nie będą czynnościami opodatkowanymi VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu do czynności opodatkowanych VAT, w opinii Wnioskodawcy nie będzie mu tym samym przysługiwać odliczenie VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia organu władzy publicznej, jak i urzędów obsługujących te organy, odwołując się jedynie do odrębnych przepisów nakładających obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym na te organy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina na prawach powiatu, której działanie określa art. 91 i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym prawa powiatu przysługują miasto, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

 1. rada miasta;
 2. prezydent miasta.

Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2 ustawy). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym (art. 92 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl ww. ustawy o samorządzie powiatowym Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie, natomiast powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru (art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Z przepisu art. 4 ust. 4 ww. ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Zatem Starosta powiatu (Prezydent Miasta na prawach powiatu) wykonuje zadania polegające na udostępnieniu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stosownie do przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

W myśl art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) przez pojęcie państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny rozumie się zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Stosownie do art. 6a ust. 1 ww. ustawy Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

 1. Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
  1. Główny Geodeta Kraju,
  2. Wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
 2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
  1. marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
  2. starostwa wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zgodnie z art. 6a ust. 3 ww. ustawy zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Kwestie związane z poborem opłat regulują przepisy art. 40a-40j ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W myśl art. 40a ust. 1 ww. ustawy organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

Zgodnie z art. 40b ust. 1 ustawy Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:

 1. umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu A. umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej „A.
 2. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 3. uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość opłat pobieranych za udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego reguluje art. 40d ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym wyposażoną, jako miasto na prawach powiatu, w osobowość prawną przyznaną m.in. przepisem art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Celem projektu jest zwiększenie i ułatwienie dostępu do powiatowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego przez rozbudowę systemu informatycznego Urzędu Miejskiego i stworzenie „sklepu internetowego” pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. Odpłatność za udostępniane dane realizowana będzie wyłącznie na podstawie art. 40a-40j Prawa geodezyjnego oraz załącznika do tej ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu projektu polegające na udostępnianiu usług wszystkim zainteresowanym będą czynnościami opodatkowanymi VAT

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę jako organ władzy publicznej czynności, polegające na udostępnieniu danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należą do kategorii spraw z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie w miastach na prawach powiatu funkcję organów powiatu sprawuje prezydent miasta.

Organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje. Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny. Opłaty pobierane za wykonywanie tych czynności stanowią daninę publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP. Opłaty te zostały bowiem nałożone ustawą i mają charakter powszechnych, jednostronnie ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organu władzy publicznej. Opłaty te są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusu. Powyższe opłaty są dochodami własnymi budżetu powiatu, co oznacza, że należą do dochodów publicznych , a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa. Z tytułu wykonywania ww. czynności starostwa (prezydent miasta na prawach powiatu) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W kontekście powyższego należy uznać, Wnioskodawca działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Tym samym opłaty pobierane za ww. czynności, uregulowane przepisami prawa również nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę po zakończeniu projektu, związane z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym czynności wykonywane przez Miasto po zakończeniu projektu polegające na udostępnianiu usług wszystkim zainteresowanym nie będą czynnościami opodatkowanymi VAT.

Kolejna wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić ponadto należy, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca wskazał, że realizuje projekt pn. „...”. Usługi udostępniane przez sklep internetowy kierowane będą głównie do mieszkańców i przedsiębiorców lub takich osób fizycznych czy prawnych, które zainteresowane będą pozyskaniem informacji przestrzennej z terenu miasta. W ramach projektu zrealizowany zostanie m.in. zakup sprzętu komputerowego w postaci serwerów i urządzeń je obsługujących oraz wykonanie ortofotomapy i skaningu laserowego, które byłyby udostępniane przez sklep internetowy (odpłatność na podstawie Prawa geodezyjnego). Ortofotomapa byłaby również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym Urzędu Miasta do bezpłatnego i nieograniczonego wglądu. Wnioskodawca nie przewiduje wykonywania innych czynności związanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu, w szczególności nie przewiduje odpłatnej sprzedaży usług/towarów związanej z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu (typu wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie sprzętu).

Jak wyżej wykazano, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę po zakończeniu projektu polegające na udostępnianiu usług wszystkim zainteresowanym będą czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – powstałe w ramach realizacji projektu mienie (sklep on-line) nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca będzie prowadził internetowy sklep – on-line celem realizacji zadań w zakresie administracji rządowej, polegających na zwiększeniu i ułatwieniu dostępu do zasobów geodezyjnych i kartograficznych miasta Gliwice. Zatem wydatki poniesione na realizację ww. projektu będą miały związek z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż będą miały związek z czynnościami objętymi regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawcy po zakończeniu projektu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z projektem, ponieważ Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a powstałe w ramach realizacji projektu mienie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.