0114-KDIP4.4012.633.2017.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu opłat rejestracyjnych otrzymanych na pokrycie kosztów organizacji konferencji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2017 r. (data wpływu 8 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu opłat rejestracyjnych otrzymanych na pokrycie kosztów organizacji konferencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu opłat rejestracyjnych otrzymanych na pokrycie kosztów organizacji konferencji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zgodnie z art. 31 m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), dalej zwaną ustawą o świadczeniach, jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednocześnie, Wnioskodawca na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych, tj. jest inną państwową osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Zadania ustawowe Wnioskodawcy zostały określone w art. 31 n ustawy o świadczeniach. Statut Wnioskodawcy nadany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1862, z późn. zm.) określa, że celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do katalogu zadań Wnioskodawcy zalicza się m. in. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach.

Dodatkowo, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, z uwagi na realizowaną umowę, której stroną jest Minister Zdrowia, przedmiotem której jest przeprowadzenie badania naukowego. W zakresie ww. umowy Wnioskodawca korzysta z prawa od odliczania podatku naliczonego oraz odprowadza podatek należny. Zakończenie wykonywania umowy zaplanowane jest na dzień 30 listopada 2017 r., i w następstwie którego planowane jest wyrejestrowanie z listy czynnych podatników podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności statutowej, Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Patient Classification Systems International (PCSI), założonego w 1987 r. w Lizbonie. PCSI jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się upowszechnianiem wiedzy z zakresu zasad oraz rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, głównie poprzez organizacje konferencji oraz szkoleń. Szkolenia z zakresu klasyfikacji medycznych mają na celu rozpowszechnianie wiedzy o systemach zdrowotnych wśród profesjonalistów i zajmujących się ochroną zdrowia oraz wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy interesariuszami spotkań.

W ramach członkostwa w ww. organizacji, Wnioskodawca planuje organizację konferencji naukowej, która odbędzie się w październiku 2018 r. w Polsce. Koszty organizacji konferencji pokryte będą z opłat rejestracyjnych uczestników. W zakresie kosztów organizacji ww. konferencji Wnioskodawca nie będzie uprawniony do korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, jak również nie będzie odprowadzać podatku VAT należnego od uzyskanych opłat rejestracyjnych. W analogicznej sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał w dniu 25 października 2011 r. interpretację indywidualną (IPPP2/443-846/11-5/JW), w której uznano stanowisko za prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wobec przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego planowane do pobrania opłaty rejestracyjne na pokrycie kosztów organizacji konferencji rodzą obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku od towarów i usług oraz zapłaty podatku należnego od wartości otrzymanych opłat rejestracyjnych, przy jednoczesnym uprawnieniu do rozliczania podatku VAT naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja planowanej konferencji naukowej stanowi realizację zadania ustawowego, zgodnie ze statutem, otrzymane opłaty rejestracyjne nie powodują obowiązku rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego oraz obowiązku rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zgodnie z art. 31m ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednocześnie, Wnioskodawca na podstawie art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych, tj. jest inną państwową osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Zadania ustawowe Wnioskodawcy zostały określone w art. 31n ustawy o świadczeniach. Statut Wnioskodawcy nadany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1862, z późn. zm.) określa, że celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do katalogu zadań Wnioskodawcy zalicza się m. in. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach.

W ramach prowadzonej działalności statutowej, Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Patient Classification Systems International (PCSI), założonego w 1987 r. w Lizbonie. PCSI jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się upowszechnianiem wiedzy z zakresu zasad oraz rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, głównie poprzez organizacje konferencji oraz szkoleń. Szkolenia z zakresu klasyfikacji medycznych mają na celu rozpowszechnianie wiedzy o systemach zdrowotnych wśród profesjonalistów i zajmujących się ochroną zdrowia oraz wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy interesariuszami spotkań. W ramach członkostwa w ww. organizacji, Wnioskodawca planuje organizację konferencji naukowej, która odbędzie się w październiku 2018 r. w Polsce. Koszty organizacji konferencji pokryte będą z opłat rejestracyjnych uczestników.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu opłat rejestracyjnych otrzymanych od uczestników na pokrycie kosztów organizacji konferencji.

Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Dostawa towarów lub świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy towarów lub świadczenia usług mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Tym samym stwierdzić należy, że dana transakcja będzie podlegała tylko wówczas opodatkowaniu, gdy podatnik - dokonując jej - będzie działał w takim charakterze (podatnika), to znaczy, gdy zostanie dokonana w okolicznościach pozwalających na przypisanie jej cech działalności gospodarczej, a zatem jeśli będzie miała ona charakter profesjonalny i ciągły.

W tym miejscu należy wskazać, że posiadanie statusu podatnika podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny podmiotu, należy uznać za rodzącą obowiązki w podatku VAT. Tak więc podatnikiem dany podmiot będzie tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej.

Aby wyłączenie spod zakresu opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy mogło być zastosowane w odniesieniu do określonego rodzaju działalności wykonywanej przez organ władzy publicznej (lub podmiot prawa publicznego działający w takim charakterze), działalność ta musi być wykonywana w ramach właściwego dla tych organów reżimu prawnego. Jeśli natomiast organy władzy (lub podmioty prawa publicznego) działają na tych samych warunkach prawnych co prywatni przedsiębiorcy, nie wykonują działalności w ramach pełnienia funkcji publicznych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Wskazać należy, że Wnioskodawca został powołany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938).

Zgodnie z art. 31m ww. ustawy Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Natomiast w myśl art. 31m ust. 2 cyt. ustawy Wnioskodawca działa na podstawie ustawy i statutu.

Stosownie do art. 31n powołanej ustawy, do zadań Wnioskodawcy należy:

 1. realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
  1. wydawania rekomendacji w sprawie:
   - kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego,
   - określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,
   - usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
   - zmiany technologii medycznej,
  2. opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. opracowywania analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji;
 2. a) realizacja zadań związanych z określeniem taryf świadczeń w zakresie:
  1. określania taryfy świadczeń,
  2. opracowywania raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;
 3. b) opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7;
 4. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodyce przeprowadzania oceny technologii medycznych oraz o technologiach medycznych opracowywanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;
 5. a) opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o zasadach określania taryfy świadczeń;
 6. opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej;
 7. a) wydawanie opinii, o których mowa w art. 47f ust. 1 i 2;
 8. b) przygotowywanie raportów, o których mowa w art. 48aa ust. 1;
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-3;
 10. a) sporządzanie opinii, o których mowa w art. 11 ust. 3;
 11. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Wnioskodawcy, nadanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1862 z późn. zm.) celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że w zakresie organizacji przedmiotowej konferencji dla członków międzynarodowej organizacji non-profit Wnioskodawca działa jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ organizacja konferencji wypełnia zadania nałożone na Wnioskodawcę ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wobec powyższego opłaty rejestracyjne wnoszone przez uczestników na pokrycie kosztów konferencji nie będą pobierane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i nie będą objęte podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała