0112-KDIL1-2.4012.38.2018.1.ISN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 16 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będzie realizować projekt pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno -gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatek VAT, może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

W związku z powyższym, niezbędne jest uzyskanie interpretacji „Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatki należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno -gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji” w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.

Okres realizacji projektu: II kwartał 2018 r. – III kwartał 2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi (...) zł, w tym dofinansowanie w wysokości (...) zł (...).

Zakres projektu obejmuje remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Inwestycja realizowana będzie na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2020.

Działania w ramach projektu są spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie (Miasto jest członkiem stowarzyszenia). Właścicielem zmodernizowanej infrastruktury będzie Miasto.

Celem główny projektu jest: Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych w różnych strefach m.in. społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, są nimi m.in.:

 • urozmaicenie i rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży, osób starszych zamieszkujących obszar rewitalizacji;
 • wzrostu integracji społeczności lokalnej oraz różnych grup społecznych, wymiany doświadczeń;
 • wzrostu aktywności lokalnych podmiotów społecznych, rozwoju wsparcia doradczego w zakresie otwarcia na rynek pracy (przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu);
 • poprawa parametrów technicznych i funkcjonalnych obiektu powojskowego;
 • poprawa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu w obrębie budynku;
 • poprawa parametrów energetycznych obiektu (m.in. poprzez energooszczędne oświetlenie LED, modernizację elewacji, pokrycia dachu w tym „zielony dach”).

Wszystkie cele szczegółowe są ze sobą logicznie powiązane, przyczyniając się do realizacji założonego celu głównego projektu.

Szczegółowy opis projektu:

 1. Adaptacja powojskowego obiektu sali gimnastycznej na potrzeby utworzenia centrum wspinaczkowego i centrum sportów walki oraz świetlicy środowiskowej.
 2. Zaadaptowanie budynku na potrzeby infrastruktury sportowo-edukacyjno-kulturalnej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia:
  • zdewastowana, od lat nieużywana sala gimnastyczna oraz przylegająca świetlica zostanie gruntownie zmodernizowana;
  • w budynku, dzięki nadbudowanej wieży wspinaczkowej, zostanie wymuszona cyrkulacja powietrza, zapewniająca autowentylację pomieszczeń;
  • budynek, dzięki odpowiedniemu usytuowaniu świetlików okiennych, będzie maksymalnie wykorzystywał światło słoneczne, zaś docelowo po zmroku będzie możliwość jego oświetlenia efektywnymi energetycznie wewnętrznymi oprawami LED, w pełni sterowalnymi i zarządzanymi, co pozwoli oszczędzać w przyszłości energię elektryczną, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, obniżyć koszty utrzymania oświetlenia oraz zwiększyć jego trwałość i niezawodność;
  • jedna z połaci dachowych budynku (nad świetlicą środowiskową) będzie pełnić funkcję „zielonego dachu”, co będzie namiastką terenu zielonego na zindustrializowanym osiedlu oraz zapewni atrakcyjny krajobraz dla mieszkańców przyległych osiedli;
  • sala zostanie przystosowana do pełnienia funkcji centrum wspinaczkowego poprzez budowę na kilku ścianach hali profesjonalnych ścianek wspinaczkowych. Dzięki nadbudowie specjalnej wieży (wymóg wysokości) w sali planuje się organizację zawodów o randze mistrzowskiej; ta część będzie również miejscem wysokiego wspinania z asekuracją. Na jednej ze ścian zostanie zabudowana ścianka wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinania bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię;
  • sala zostanie zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki (dalekowschodnie sztuki walki, kickboxing, boks, zapasy) i wyposażona w specjalne maty do przykrycia posadzki oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych;
  • sala zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • centrum wspinaczkowe oraz centrum sportów walki będzie stanowić sala główna wraz z wieżą wspinaczkową oraz odpowiednie zaplecze sanitarne (WC, WC dla osób niepełnosprawnych, szatnie, prysznice), zaplecze magazynowe (np. na potrzeby przechowywania sprzętu sportowego) oraz bulderownia (w nadbudowanej części nad świetlicą);
  • obiekt przylegający do sali sportowej zostanie zaadaptowany na świetlicę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz klub dla młodzieży, która z racji wieku czy obowiązków szkolno -zawodowych nie bierze udziału w zajęciach świetlicowych;
  • w świetlicy środowiskowej, oprócz ogólnej sali spotkań, znajdą się: pomieszczenia administracji, niewielkie zaplecze kuchenne, zaplecze magazynowo-socjalne, odpowiednie zaplecze sanitarne (WC, WC dla osób niepełnosprawnych), część szatniowa z szafkami do przechowywania odzieży;
  • jedno z pomieszczeń w świetlicy zostanie zaadaptowane na salę komputerową, wyposażoną w sprzęt komputerowy oraz prezentacyjno-multimedialny (rzutnik, ekran);
  • w przyszłości zakłada się zagospodarowanie obszaru przyległego do budynku sali sportowej i świetlicy środowiskowej: stworzenie miejsc parkingowych, miejsc do odpoczynku (ławki) oraz budowę małej architektury (integracyjny plac zabaw, urządzenia do street-workoutu, siłownia zewnętrzna);
  • zakłada się, że w najbliższym otoczeniu sali gimnastycznej oraz świetlicy środowiskowej powstaną zadbane miejsca zielone;
  • w najbliższym sąsiedztwie budynku zostanie wybudowana nowoczesna wiata śmietnikowa wraz z tablicami zachęcającymi do segregacji odpadów oraz wskazującymi pozytywne aspekty środowiskowe takich działań;
  • w celu skomunikowania centrum wspinaczkowego oraz świetlicy środowiskowej z pozostałą częścią miasta oraz miastami ościennymi, zaplanowano sieć ścieżek rowerowych;
  • obiekt oraz zlokalizowany przed nim parking będzie monitorowany przez system kamer inteligentnych, działających również w nocy (podczerwień).

Projektuje się nadbudowę oraz modernizację obiektu, polegającą na:

 • nadbudowie sali sportowej o otwartą wieżę do wspinaczki o prostokątnym rzucie o wymiarach zewnętrznych 1316,00 cm x 643,5 cm (wew. 1200,00 cm x 543,5 cm) i wysokości 1639,00 cm (wew. 1570,00 cm);
 • nadbudowie świetlicy środowiskowej o jedną kondygnację o wysokości sięgającej hali sportowej (max 739,00 cm) wymiarach 1316,00 cm x 680,00 cm;
 • główna idea opiera się na połączeniu wszystkich części obiektu (istniejące, nadbudowane) w jedną stylistycznie bryłę;
 • nad wejściem głównym oraz technicznym projektuje się daszki pełne podwieszone na cięgnach do elewacji;
 • projektowana modernizacja elewacji przewiduje pokrycie całej części sali sportowej, łącznie z nadbudowami płytami elewacyjnymi drewnopochodnymi;
 • elewacje świetlicy mają być tynkowane i zabudowane ażurowym rusztem w postaci pionowych lameli drewnianych;
 • dach świetlicy projektuje się jako zielony;
 • w części nadbudowy o wieżę oraz nadbudowy świetlicy projektowane są okrągłe świetliki ścienne oraz dachowe;
 • budynek formą i gabarytami nawiązuje do bezpośredniego sąsiedztwa – osiedla mieszkalnego z wielkiej płyty oraz budynków przemysłowych. Materiałowo budynek ma w sposób współczesny podkreślać funkcję nie kontrastując z otoczeniem;
 • główny układ funkcjonalny obiektu (wejście i ciągi komunikacyjne) pozostaje bez zmian.

Zakres prac oraz sposób ich prowadzenia nie będą miały trwałego wpływu na środowisko, oddziaływanie projektu należy ocenić jako obojętne (neutralne) względem środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko, które będzie miało charakter lokalny i odwracalny. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie inwestycji na środowisko wystąpi na etapie prac budowlanych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą całkowicie odwracalne, chwilowe i ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac inwestycyjnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie terenu, uporządkowanie krajobrazu oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

W ramach zadania przewiduje się ponadto wydatki związane z promocją projektu, przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, a także nadzory nad realizowaną inwestycją.

Gmina będzie nabywała towary celem zrealizowania przedmiotowego zadania, nie jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz jako organ władzy publicznej.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – zgodnie z art. 7 ust 1 cytowanej ustawy.

Zadania własne obejmują sprawy m.in.:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Nadto art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, stanowi: w przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji /co w przypadku Gminy miało miejsce/.

Zatem przedmiotowy projekt wpisuje się w zakres prowadzonej przez Gminę działalności.

Po zakończeniu realizacji inwestycji prawo własności do obiektów nie przejdzie na żaden inny podmiot. Pozostaną one w dalszym ciągu własnością beneficjenta – Gminy, natomiast zarządzać będą nimi jednostki organizacyjne.

Zarządcami projektu będą:

 • OSiR pełniący funkcję zarządcy utworzonej oraz zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury sportowej (ścianka wspinaczkowa – koszt niekwalifikowany projektu, sala sportowa).
  Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek został utworzony w celu realizacji zadań w zakresie: kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju, a także nadzorowania i utrzymywania gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będący zarządcą zmodernizowanej infrastruktury świetlicy środowiskowej „A”.
  MOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Celem działalności Ośrodka jest podejmowanie szeroko rozumianych działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, motywacyjnym i wspierającym zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. MOPS ze względu na prowadzoną działalność statutową będzie odpowiedzialny za realizację działań „miękkich” organizowanych w świetlicy środowiskowej i sali sportowej.

W związku z realizacją projektu Gmina ponosi wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu, w zakresie kwalifikowanych kosztów, będą służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Majątek powstały wskutek jego realizacji będzie stanowił majątek Gminy i będzie służył wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego przepisu wynika, że jednostka samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług wyłącznie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. w przypadku gdy czynności takie są wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że w pozostałym zakresie np. w zakresie zadań własnych nałożonych na gminę na podstawie odrębnych przepisów, nie występuje jako podatnik podatku VAT. Przedmiotowe zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy, do realizacji którego Gmina jest zobowiązana ustawą o samorządzie gminnym i nie stanowi czynności opodatkowanych wykonywanych przez Gminę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań o charakterze publicznoprawnym, nawet jeśli pobierają z tego tytułu opłaty o tym samym charakterze. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami podatku VAT przy wykonywaniu czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W tym przypadku nie ma to miejsca. Projekt nie ma charakteru komercyjnego.

Reasumując, Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę, lecz nie będzie mogła dokonywać odliczeń kwot podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją niniejszej inwestycji.

Mając na względzie fakt, że przedmiotowe zadanie będzie służyło Gminie jedynie na potrzeby realizacji jej zadań własnych, to w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie wykonywała świadczeń podlegających opodatkowaniu VAT.

Wobec powyższego, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług, w zakresie w jakim towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Żaden z zakładanych wariantów nie zachowuje warunku określonego w ww. artykule, a więc Gmina nie będzie miała możliwości dokonania odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został uznany jako koszt kwalifikowalny.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast zgodnie z art. 7 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zadania własne obejmują sprawy m.in.:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Nadto art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, stanowi: w przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji /co w przypadku Gminy miało miejsce/.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ będą uznane za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań oraz, gdy wykonują czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, zadania własne obejmują sprawy m.in.:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, Gmina będzie realizować projekt pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”. Zakres projektu obejmuje remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

Gmina będzie nabywała towary celem zrealizowania przedmiotowego zadania, nie jako podatnik podatku VAT w ramach swojej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz jako organ władzy publicznej.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – zgodnie z art. 7 ust 1 cytowanej ustawy.

Zadania własne obejmują sprawy m.in.:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Po zakończeniu realizacji inwestycji prawo własności do obiektów nie przejdzie na żaden inny podmiot. Pozostaną one w dalszym ciągu własnością beneficjenta – Gminy, natomiast zarządzać będą nimi jej jednostki organizacyjne.

W związku z realizacją projektu Gmina ponosi wydatki dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu, w zakresie kwalifikowanych kosztów, będą służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie, w związku z realizacją ww. projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – projekt będzie realizował w ramach zadań własnych nałożonych na niego ustawą o samorządzie gminnym. Tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z opisanym projektem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie realizowanego projektu, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina w stosunku do przedmiotowego zadania nie działa jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji”.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.