Organ rentowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ rentowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Wypłata świadczenia przez organ rentowy na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a zwolnienie od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3/art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stosownie do tego przepisu, jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na skutek błędu organu rentowego, wypłatę wznawia się poczynając od miesiąca, w którym je wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu o jej wznowieniu. Jak z powyższego wynika okolicznością przesądzającą o zastosowaniu w konkretnej sprawie wspomnianego przepisu jest fakt dopuszczenia się przez organ rentowy błędu. Wówczas jako odstępstwo od reguły przewidzianej przez art. 135 ust. 1 ustawy wypłatę świadczenia wznawia się nie od miesiąca ustania tej przyczyny, lecz od miesiąca, w którym je wstrzymano. Użyte określenie »błąd organu rentowego« zakłada, że nie zachodziły przesłanki do wstrzymania wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, a pomimo to – z przyczyn lezących po stronie organu rentowego – wydana została decyzja o wstrzymaniu. Dyspozycją przepisu objęte zatem zostały przypadki wstrzymania świadczeń w związku z niezgodnym z prawem zachowaniem organu rentowego. Na gruncie ustawy zdarzenie to, będące w istocie czynem niedozwolonym organu rentowego, zostało uznane za źródło obowiązku wypłaty kwot odpowiadających utraconym świadczeniom rentowym należnym w okresie wstrzymania wypłaty, z ograniczeniem zakresu kompensaty do sumy świadczeń z okresu maksymalnie trzyletniego. – wyrok Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2014 r. sygn. akt V CSK 314/13.