Organ podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
28
lis

Istota:

Czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku, gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów?

Fragment:

Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określając zasady szacowania dochodu, odwołuje się do ceny. W przypadku zaś umorzenia udziałów pojęcie ceny nie występuje. W piśmie z dnia 18 lutego 2003 r., sygn. LK-399/LM/BG/2003 Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym: „ W przypadku, określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin ,,wynagrodzenie ” nie jest tożsamy z ceną. Użycie w art. 199 § 2 k.s.h. terminu „ wynagrodzenie ” świadczy, że na gruncie tego przepisu nie chodzi o sprzedaż w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego”. Stanowisko Spółki znajduje poparcie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-172/14-2/DS ; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2012 r., nr IPPB3/423-477/12-2/PK1 ; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2012 r., nr IPPB3/423-897/11-2/DP ; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2010 r., nr IBPBII/2/423-20/10/AK .

2012
29
maj

Istota:

1.Czy w związku z otrzymaniem od organu podatkowego zwrotu kwoty podatku VAT należnego nadpłaconego w okresie od grudnia 2004 r. do grudnia 2006 r., Spółka zobowiązana jest do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie, w którym kwota ta została Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)? 2.Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez organ podatkowy wniosku o stwierdzenie nadpłaty kwoty podatku VAT należnego w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2010 r. i w konsekwencji, w przypadku otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, Spółka zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie w którym kwota ta zostanie Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)?

Fragment:

Czy w związku z otrzymaniem od organu podatkowego zwrotu kwoty podatku VAT należnego nadpłaconego w okresie od grudnia 2004 r. do grudnia 2006 r., Spółka zobowiązana jest do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie, w którym kwota ta została Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)... Odnośnie zdarzenia przyszłego: 2. Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez organ podatkowy wniosku o stwierdzenie nadpłaty kwoty podatku VAT należnego w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2010 r. i w konsekwencji, w przypadku otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, Spółka zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie w którym kwota ta zostanie Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)... Stanowisko spółki odnośnie pytania nr 1 Spółka stoi na stanowisku, że kwota zwrotu nadpłaconego podatku VAT należnego otrzymanego od organu podatkowego powinna zostać rozpoznana jako przychód dla celów PDOP w momencie, w którym została Spółce faktycznie przekazana lub zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

2011
1
wrz

Istota:

Jakie są skutki podatkowe udzielenia przez Burmistrza Miasta na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Burmistrz Miasta, jako organ podatkowy, na mocy art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa może udzielać na wniosek podatnika ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jaką jest umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. O ww. ulgę może wnioskować za równo osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak również osoba fizyczna prowadząca działalność. Zgodnie z art. 67a § 1 organ podatkowy może udzielić ulgi na wniosek podatnika w przypadku umotywowanym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Pozytywnie rozpatrzony wniosek podatnika dla organu podatkowego jest jednocześnie rezygnacją z poboru podatku stanowiącego dochód gminy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ulga udzielona na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej osobie fizycznej stanowi dla niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym czy dokonanie umorzenia wiąże się z obowiązkiem sporządzenia przez tut. organ podatkowy informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu z innych źródeł... Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2011
1
sie

Istota:

W Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazującej uczestnictwa w postępowaniu organu pierwszoinstancyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy pracownika tego organu, który brał udział w wydaniu uchylonej decyzji.
Nie podlega zatem wyłączeniu od załatwienia sprawy pracownik organu podatkowego I instancji upoważniony (na podstawie art. 143 § 1 O.p.) przez organ podatkowy do załatwiania spraw w jego imieniu w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania temu organowi sprawy do ponownego rozpatrzenia. W takiej sytuacji sprawa załatwiana jest ponownie, od nowa przez organ I instancji i może - na żądanie strony - podlegać ponownej kontroli instancyjnej w pełnym zakresie.

Fragment:

Nie podlega zatem wyłączeniu od załatwienia sprawy pracownik organu podatkowego I instancji upoważniony (na podstawie art. 143 § 1 O.p.) przez organ podatkowy do załatwiania spraw w jego imieniu w przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy i przekazania temu organowi sprawy do ponownego rozpatrzenia. W takiej sytuacji sprawa załatwiana jest ponownie, od nowa przez organ I instancji i może - na żądanie strony - podlegać ponownej kontroli instancyjnej w pełnym zakresie. Powołane w skardze kasacyjnej orzeczenia sądów dotyczą innych, niż dwuinstancyjne postępowanie administracyjne postępowań i nie mogą mieć znaczenia dla załatwienia niniejszej sprawy. Np. w sprawach sądowoadministracyjnych art. 185 § 2 P.p.s.a. jednoznacznie stanowi, że w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, Sąd rozpoznaje ją w innym składzie. Powyższe rozważania świadczą o tym, że podstawa skargi kasacyjnej była nieusprawiedliwiona, w związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 oraz art. 204 pkt 1 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O wynagrodzeniu na rzecz wyznaczonego z urzędu pełnomocnika strony orzeczono na podstawie art. 250 P.p.s.a. w zw. z § 6 pkt 1 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

2011
1
sie

Istota:

W żadnym razie zakres zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 O. p. nie może być interpretowany (...) w ten sposób, że odnosi się do sytuacji, w której po uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania uczestniczy w postępowaniu pracownik, który brał udział w wydaniu poprzedniej decyzji. Przez uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej w toku postępowania, odwoławczego dochodzi do jej usunięcia z obrotu prawnego, więc "zaskarżona decyzja" nie istnieje już w sensie prawnym, wobec czego określony pracownik traci również przymiot "biorącego udział w jej wydaniu".

Fragment:

Sąd zaznaczył, podobnie jak organ podatkowy, iż to na podatniczce, a nie jej pracodawcy, spoczywał ciężar złożenia prawidłowego, zgodnego ze stanem faktycznym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, z zachowaniem ustawowego terminu. Ponieważ strona znała rzeczywistą wysokość otrzymywanych wynagrodzeń, nie było zatem przeszkód do wykazania dochodu wynikającego ze stosunku pracy w prawidłowej wysokości. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił też zarzutu naruszenia art. 130 § 1 pkt 6 O.p. Wyjaśnił, iż powyższy przepis dotyczy sytuacji, w której ten sam pracownik orzekał najpierw w pierwszej, a później w drugiej instancji, natomiast taki przypadek nie wystąpił w rozpatrywanej sprawie. Powyższy wyrok w całości został zaskarżony skargą kasacyjną przez pełnomocnika skarżącej Barbary M.... Środek zaskarżenia został oparty na podstawie z art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej „p.p.s.a."). Autor skargi kasacyjnej wskazał na naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności art. 135 p.p.s.a. w związku z art. 130 § 1 pkt 6 w związku z art. 143 O.p. poprzez ich niezastosowanie w niniejszej sprawie.

2011
1
sie

Istota:

W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier

Fragment:

Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności przepisów o wprowadzeniu programów pilotażowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Wymóg przestrzegania przez organy podatkowe właściwości miejscowej i rzeczowej z urzędu (art. 15 Ordynacji podatkowej), ale także właściwości instancyjnej jest konieczny nie tylko ze względu na potrzebę zachowania dwuinstancyjności postępowania podatkowego, ale także ze względu na przewidzianą przez prawodawcę organizację podziału pracy pomiędzy organami podatkowymi. Zdaniem Wnioskodawcy właściwym w sprawie rozliczeń Spółki z tytułu podatku od gier na terenie poszczególnych województw stają się duże (wyspecjalizowane) Urzędy Skarbowa i przekroczenie przez Spółkę kwoty określonej w art. 5 ust. 9a pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku, o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz 1267 z późn. zm.) czyli 18.914.500 zł (równowartość 5 mln. EUR po przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na koniec roku podatkowego), zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 9a w związku z art. 5a ust. 1 pkt 2 powoduje, z dniem 01.01.2009 zmianę właściwości naczelników urzędów skarbowych.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy Dyrektor Izby Skarbowej ma prawo dokonać zmiany interpretacji indywidualnej udzielonej Sp. z o.o. przez organ pierwszej instancji i od kiedy (od jakiego miesiąca) wygasa poprzednia, zmieniona interpretacja podatkowa?2. Czy posiadając w tej sprawie Interpretację indywidualną, należy ją uznać za wygasłą (przepisy się nie zmieniły, tylko stanowisko organów podatkowych) i stosować nowe zasady?

Fragment:

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, odpowiedź na drugi człon tego pytania odnośnie terminu wejścia w życie zmienionej interpretacji stało się bezprzedmiotowe. Odnośnie pytania nr 2 zawartego w przedmiotowym wniosku należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Z uwagi na fakt, iż Dyrektor Izby Skarbowej nie zmienił interpretacji (informacji) przepisów prawa podatkowego wydanej dla Wnioskodawcy w roku 2004 w trybie uregulowań istniejących w przepisach Ordynacji Podatkowej w tymże roku oraz fakt, iż Dyrektor nie ma uprawnień do zmiany tej informacji w trybie obecnie obowiązujących przepisów należy uznać, iż pozostaje ona w obiegu prawnym i chroni Wnioskodawcę w zakresie rozstrzygnięć w niej zawartych – o ile stan faktyczny zawarty w przedmiotowej interpretacji oraz stan prawny (przepisy prawne), które stanowiły podstawę do jej wydania nie uległy zmianie. Ponadto tut. Organ podatkowy zauważa, iż wydana dla Wnioskodawcy interpretacja przedstawiona w stanie faktycznym nie miała formy decyzji ani postanowienia organu podatkowego, lecz była to jedynie informacja o zakresie stosowania przepisów podatkowych, stąd obecne przepisy nie stoją na przeszkodzie w złożeniu nowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej co do zastosowania przepisów prawa podatkowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z faktem otrzymania indywidualnych informacji organu podatkowego o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Spółka ma prawo stosować się do otrzymanych informacji?

Fragment:

Zgodnie z art. 121 Ordynacji podatkowej, który formułuje zasadę zaufania podatników do organów podatkowych, postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Okoliczności przedmiotowej sprawy wskazują, że organ podatkowy, który wydał interpretację dla Spółki powinien stosować się do tej zasady. Należy wskazać na orzecznictwo, które dotyczyło zasady zaufania do organów podatkowych. „ Wyrażona w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasada zaufania do organów podatkowych nie może być traktowana wyłącznie jako abstrakcyjny postulat wobec organów, lecz jako norma prawna, której zastosowanie mieć będzie konkretny wymiar ” (wyrok z dnia 26.03.2002r. sygn. III SA 3390/00). „ Zasada zaufania do organów państwa przemawia za tym, by w razie wątpliwości co do zrozumienia konkretnego przepisu stosować jego wykładnię, która nie byłaby krzywdząca dla podatnika (wyrok z dnia 3.11.1999r. sygn. SA/Bk 1147/98) ”. Art. 121 Ordynacji podatkowej powinien być interpretowany łącznie z art. 14 a Ordynacji podatkowej, który jest przepisem pozwalającym realizować organom podatkowym zasadę zaufania do organów podatkowych. Zgodnie z art. 14 b § 1-4 OP w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2011
1
cze

Istota:

Strona wnosi o potwierdzenie, że w świetle art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa o podatku od towarów i usług, ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT, wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej usługę, wykonaną na rzecz Spółki, polegającą na zobowiązaniu się do przejścia do sieci Spółki i powstrzymaniu się od korzystania z usług innego operatora.

Fragment:

Na przedmiotowe postanowienie Strona złożyła zażalenie zarzucając skarżonemu postanowieniu naruszenie zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej oraz zasady przekonywania wyrażonej w art. 124 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu zażalenia Strona wskazała, iż organ I instancji jako uzasadnienie skarżonego postanowienia przywołał jedynie przepis prawa, a nie przeprowadził wnikliwej analizy opartej na przedstawionym stanie faktycznym. Zdaniem Strony stanowi to naruszenie art. 124 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ administracji państwowej ma obowiązek starannego i możliwie najbardziej pełnego napisania uzasadnienia do decyzji bądź innego aktu administracji o charakterze władczym. Ponadto, w ocenie Strony, nie odniesienie się przez organ I instancji do kwestii uznania, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługą ujednolicenia operatora, która ex lege podlega opodatkowaniu jest działaniem naruszającym zasadę pogłębiania zaufania do organów podatkowych, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Strony organ podatkowy powinien rozstrzygnąć kwestię czy działania kontrahenta są usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż determinuje to datę dokonania przez Spółkę odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury.

2011
1
cze

Istota:

Czy polskie urzędy skarbowe mają obowiązek potwierdzania „Wniosku o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego …” na formularzu przedłożonym na podatnika?

Fragment:

Stosownie do art. 306b § 1 tej ustawy w przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. W myśl art. 306b § 2 ww. ustawy organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. Na podstawie delegacji zawartej w art. 306j ww. ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 ze zm.), w którym ustalił tryb wydawania zaświadczeń, właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń oraz wzory zaświadczeń i wzory ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji, a także wzór rejestru zaświadczeń. Wzory te są załącznikami do rozporządzenia. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy wydający zaświadczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego (§ 10 ust. 3 ww. rozporządzenia).