Organ odwoławczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ odwoławczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów w dniu 17 marca 2009r. anuluje interpretację indywidualną z dnia 29 maja 2007r. w zakresie częściowego zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej dokonywanego ze środków funduszu remontowego dla osób, które przeniosły zajmowane lokale na odrębną własność (właścicieli) indywidualną?

Fragment:

(...) mieszkaniowych przekształciły na odrębną własność lokale. Zatem zagadnienia poruszone w interpretacji ogólnej nie rzutują na zagadnienie skutków wypłaty refundacji właścicielom nieruchomości lokalowych. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009r. nie ma mocy anulowania postanowienia w sprawie interpretacji z dnia 29 maja 2007r. Postanowienie to może zostać zmienione lub uchylone wyłącznie przez organ odwoławczy, którym jest właściwy dyrektor izby skarbowej, w trybie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. Stanowisko wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe, choć z innych przyczyn niż wskazane przez wnioskodawcę. Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę, że w zaskarżonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż przesłanką skutkującą uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji było niepełne przeprowadzenie postępowania dowodowego, istotne sprzeczności i braki, jak też wady rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji, tj. m.in. omówiona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji niespójność ustaleń co do otrzymania pożyczek i korzystania przez spółkę F w 2001 r. ze środków pieniężnych otrzymanych od Johannes Martinus Maria V skutkująca niemożliwością dokonania merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w tym zakresie, brak ustaleń co do zastosowania art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 7 u.p.d.o.p. przy zastosowaniu art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, co skutkuje wzajemną sprzeczność rozstrzygnięcia, brak wskazania na czym polegają różnice pomiędzy zeznaniem wstępnym i ostatecznym. Z uwagi na to, że okoliczności te mają zasadniczy wpływ na wymiar podatku oraz z uwagi na to, że rozmiar tego postępowania przekracza uprawnienia organu odwoławczego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że istniały uzasadnione przyczyny do uchylenia decyzji.

Fragment:

(...) 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, co skutkuje wzajemną sprzeczność rozstrzygnięcia, brak wskazania na czym polegają różnice pomiędzy zeznaniem wstępnym i ostatecznym. Z uwagi na to, że okoliczności te mają zasadniczy wpływ na wymiar podatku oraz z uwagi na to, że rozmiar tego postępowania przekracza uprawnienia organu odwoławczego, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że istniały uzasadnione przyczyny do uchylenia decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaakcentował, że organ odwoławczy wyraził też swój pogląd prawny w zakresie trybu, w jakim powinno być prowadzone postępowanie pierwszoinstancyjne (art. 233 § 2 in fine O.p.). Kierując się przytoczonymi względami, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 i art. 204 pkt 1 w związku z art. 209 p.p.s.a. (...)