PP/443-8/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż dokonywana przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organ likwidacyjny towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?Według podatnika od dnia 1 stycznia 2006r. na mocy przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. sprzedaż wymienionych towarów może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

PP/443-8/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. izba
  2. organ celny
  3. organ likwidacyjny
  4. przepadek towaru
  5. sprzedaż towarów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust.1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej działalności. Stosownie zaś do przepisu art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wyłączenie ze statusu podatnika VAT nie ma zastosowania, gdy organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ wykonuje jakiekolwiek czynności, w tym objęte na podstawie przepisów prawa jego urzędowymi kompetencjami, na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z tym Dyrektor Izby Celnej jako organ administracji, jest podatnikiem podatku od towarów i usług na ogólnych zasadach w zakresie dostaw towarów wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Minister Finansów wykorzystując delegacje ustawową wynikającą z art. 41 ust. 16 ustawy rozporządzeniem z dnia 26 października 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 218, poz. 1843) obniżył do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług do dostawy m.in. towarów objętych procedurą składu celnego (§ 7d ust. 1 pkt 2 zmienionego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r.). Wymienione rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006r.
Rozporządzenie określa dodatkowe warunki od których spełnienia, uzależnione jest zastosowanie stawki podatku 0%. Po pierwsze, dostawa towarów w składzie celnym powinna być dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, czyli na rzecz osoby wykonującej samodzielnie na terytorium Polski działalność gospodarczą. Po drugi, towary objęte dostawą muszą znajdować sie pod dozorem celnym i być ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami. Po trzecie, towary wprowadzone na teren składu celnego nie mogą opuścić składu. Ten warunek odnosi się do towarów, które są wprowadzone na teren składu z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, ale nie są objęte procedurą składu celnego.
Stosownie do przepisu art. 867a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającej przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady Europy (EWG) nr 213/92 ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny towary niewspólnotowe przejęte lub skonfiskowane oraz takie odnośnie, których nastąpiło zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa, uważa się za towary objęte procedurą składu celnego.

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego treść przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów w zestawieniu z powołanym przepisem Wspólnotowego Kodeksu Celnego daje możliwość od dnia 1 stycznia 2006r. zastosowania przez Dyrektora Izby Celnej stawki podatku od towarów i usług 0% z tytułu dostaw towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których nastąpiło zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem spełnienia zastrzeżeń zawartych w pkt 2 § 7d tego rozporządzenia.
Wobec tego, stanowisko Podatnika zawarte w zapytaniu jest prawidłowe.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż towarów
1419/UPO-415-49/06/GS | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.