Organ egzekucyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ egzekucyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Zajmowanie stanowiska w sprawie istnienia i zasadności obowiązku poddanego egzekucji przez organ nie będący organem wyższego stopnia nad organem egz. I instancji będącym równocześnie wierzycielem byłoby nie do pogodzenia z zakresem art. 29 § 1 ustawy egzekucyjnej, który zawęża zakres rozpoznania sprawy przez organ nadzoru będący organem egz. odwoławczym. Stanowisko wierzyciela w przypadku, gdy jest nim Skarb Państwa reprezentowany przez kierownika statio fisci - dyrektora terenowej jedn. organizacyjnej (oddziału) w sytuacji, gdy nie jest ono wyrażane w odrębnym postanowieniu, zawarte jest w postanowieniu rozpoznającym zarzuty, o którym mowa w art. 34 § 1 in principio ustawy egz.
2. Wiążący dla organu egzekucyjnego charakter wypowiedzi ZUS jako wierzyciela w zakresie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji adm. nie pozbawia WSA możliwości dokonywania oceny tej wypowiedzi przy rozpoznawaniu skargi na postanowienie dyrektora IS.
3. W stanie prawnym obowiązującym przed 1.01.2003 r. pojęcie wydania decyzji, określonej w art. 118 § 1 O.p. nie oznaczało jej doręczenia. Błędny jest zatem pogląd sądu I instancji co do konieczności badania, dla zachowania 5-letniego terminu przedawnienia z art. 118 § 1 O.p., czy decyzję o odpowiedzialności ubezpieczeniowej osoby trzeciej doręczono tej osobie przed upływem w/w terminu.

Fragment:

(...) (art. 54 i art. 110z u.p.e.a.). Z treści art. 23 § 4 pkt 1 u.p.e.a. wynika więc, że organ nadzoru będący równocześnie organem odwoławczym dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne jest uprawniony do rozpoznania zażalenia (art. 34 § 5 u.p.e.a.), jednakże z zastrzeżeniem art. 29 § 1 u.p.e.a. Ten ostatni przepis zawęża zakres rozpoznania w postępowaniu zażaleniowym sprawy administracyjnej rozpoznanej w postępowaniu przed organem pierwszej instancji przez organ egzekucyjny będący równocześnie wierzycielem. Zauważyć tutaj należy, że Dyrektor Izby Skarbowej jest wprawdzie organem odwoławczym w stosunku do Dyrektora Oddziału ZUS jako wierzyciela, jednakże nie jest organem wyższego stopnia nad nim. Organem wyższego stopnia nad Dyrektorem Oddziału ZUS jest zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (...)

2011
1
maj

Istota:

Przepisy art. 1a pkt 3 i art. 89 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji są przepisami procesowymi, a nie materialnymi.Dlatego Sąd nie mógł naruszyć tych przepisów, gdyż stosowały je jedynie organy egzekucyjne.

Fragment:

(...) na zasadzie reprezentacji przez Związek. Tak więc niesłusznie Sąd nie uwzględnił pozycji „P.” względem jego członków - Klubów. Z pozycji tej bowiem jednoznacznie wynika, iż „P.” w żadnym wypadku nie może być dłużnikiem Klubu Sportowego z tytułu przekazywanych na zasadzie pośrednictwa środków pieniężnych pomiędzy Klubem a patronem medialnym. Wynagrodzenie z tytułu rozgrywek sportowych przysługuje Klubowi Sportowemu od „C.”, a nie od „P.”, dlatego też organ egzekucyjny winny był skierować zajęcie wierzytelności z tytułu praw medialnych do „C.”, a nie do Związku. 5. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wniósł o jej oddalenie i zasadzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, podnosząc, że cały zgromadzony materiał dowodowy bezspornie wskazuje, że P. wypełnia definicję dłużnika zajętej wierzytelności zawartą w art. 1 a pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

W ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zawarto szczególnych rozwiązań dotyczących doręczania zobowiązanemu, wskazanych w art. 32 tej ustawy dokumentów, które zapewniłyby mu natychmiastowe ich otrzymanie. W związku z tym, zgodnie z art. 18 u.p.e.a., zagadnienie to jest unormowane jest w przepisach działu l rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarta tam regulacja nie gwarantuje, że zobowiązany, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja administracyjna z rachunku bankowego, będzie jednocześnie z bankiem, prowadzącym ten rachunek, poinformowany o fakcie przystąpienia organu egzekucyjnego do czynności egzekucyjnych.

Fragment:

(...) następuje z chwilą: doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności (w tym - bankowi) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Można podzielić pogląd, że użycie w tym przepisie zwrotu "zawiadomienia skierowanego do banku" w formie dokonanej wskazuje na kolejność działań podejmowanych przez organ egzekucyjny. Kolejność tych działań, polegająca na kierowaniu zawiadomienia najpierw do banku, a następnie do zobowiązanego, jest w tym przypadku uzasadniona szczególnym rodzajem środka egzekucyjnego i możliwością szybkiego podjęcia gotówki z rachunku bankowego, w celu udaremnienia egzekucji (por.: wyroki NSA z dnia 22 grudnia 1999 r.: sygn. akt III SA 8330/98, Lex nr 47238 ora sygn. akt III SA 8328/98, ONSA 2001/1/32; D. Jankowiak: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w (...)

2011
1
mar

Istota:

Kto powinien opodatkować kwotę zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez Urząd Skarbowy od byłego pracodawcy?

Fragment:

(...) składek na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenia zaliczki o kwotę składki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 32 ust. 3b tej ustawy, ponieważ nie byli płatnikami w rozumieniu art. 8 Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do zarzutów zawartych w zażaleniu z dnia 30.08.2005 r., że „organ egzekucyjny ma za zadanie egzekwować podatek dochodowy od płatnika tegoż podatku”, oraz „że organ egzekucyjny w tym przypadku Urząd Skarbowy w Rybniku nie dopełnił staranności w egzekucji podatku od płatnika tj. firmy PPRUH", Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż jak wykazano powyżej, firma PPRUiH w 2004 r. nie była płatnikiem podatku dochodowego, wobec czego nie była obowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty zaległego wynagrodzenia oraz odprowadzenia jej do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego też Urząd Skarbowy w Rybniku nie był (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy faktura dokumentująca sprzedaż w trybie egzekucji podpisana przez Komornika Sądu Rejonowego jest ważna?

Fragment:

(...) danymi (§ 35 i § 36 rozporządzenia o VAT) powinna również zawierać nazwę i adresy organów dokonujących egzekucji. Jako sprzedawcę wpisuje się w fakturze nazwę i adres dłużnika, przy czym za podpisy osób uprawnionych do wystawienia faktury uważa się podpisy kierowników organów egzekucyjnych (lub osób przez nich upoważnionych). Reasumując: faktura dokumentująca sprzedaż towarów dokonywaną w ramach czynności egzekucyjnych podpisana przez osobę reprezentującą organ egzekucyjny jest wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . (...)