Organ administracji publicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ administracji publicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
sty

Istota:

Zwolnienie organu administracji publicznej z akcyzy na wyroby węglowe

Fragment:

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości nabycia z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy. Mając zatem na uwadze opis sprawy jak i przywołane przepisy należy ustalić czy Wnioskodawca jest uprawniony do nabywania wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy w oparciu o przepis art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jako organ administracji publicznej. Powołany wyżej przepis ustawy zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2. W myśl art. 5 (...)

2016
15
sty

Istota:

Zwolnienie organu administracji publicznej z akcyzy na wyroby węglowe

Fragment:

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości nabycia z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy dla nabywanych wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy. Mając zatem na uwadze opis sprawy jak i przywołane przepisy należy ustalić czy Wnioskodawca jest uprawniony do nabywania wyrobów węglowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy w oparciu o przepis art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy jako organ administracji publicznej. Powołany wyżej przepis ustawy zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2. W myśl art. 5 (...)

2015
25
lut

Istota:

Dotyczy podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku nabywanych wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez organ administracji publicznej.

Fragment:

Powołany wyżej przepis art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwalnia od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Należy zauważyć, że zgodnie art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o organach administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2. W myśl art. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1. Sprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz organizację i zasady działania Inspekcji reguluje ustawa.

2014
21
sie

Istota:

Zwolnienie wyrobu gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez okręgową izbę lekarską

Fragment:

W związku z tym, że z dyspozycji normy wynikającej z przepisu art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy podatku akcyzowym wynika wprost zwolnienie od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych na cele opałowe przez organy administracji publicznej oraz mając na uwadze powyższe (definicję organu administracji publicznej zawartą w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w którą wpisuje się organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym) należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym obejmuje również Wnioskodawcę (Okręgową Izbę Lekarską) jako organ administracji publicznej w rozumieniu tej ustawy o podatku akcyzowym. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
15
cze

Istota:

Opodatkowanie wyrobów gazowych

Fragment:

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca jako finalny nabywca gazowy, może nabywać wyroby gazowe w zwolnieniu od akcyzy ze względu na zużycie tych wyrobów wyłącznie na cele opałowe organu administracji publicznej tj. Urzędu Gminy. Zwolnieniem z akcyzy nie będzie natomiast objęte zużycie wyrobu gazowego na ogrzanie lokali użytkowych wynajmowanych przez Wnioskodawcę a znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego oraz lokali socjalnych wynajmowanych przez gminę na cele mieszkalne. Zwolnieniem nie będzie objęte również zużycie gazu przeznaczonego do celów opałowych w wynajmowanych budynkach stanowiących własność gminy w których prowadzona jest działalność gospodarcza przez jednostki organizacyjne powołane przez gminę. Zwolnieniem nie będzie objęte także zużycie gazu przez gminę do celów opałowych w budynkach stanowiących własność gminy w których znajdują się inne obiekty np. Przedszkole Samorządowe, Domy Ludowe, Świetlice, obiekty sportowe związane z wykonywaniem odpłatnych i niedpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy. W powyższych przypadkach gmina dokonując zakupu gazu nie zużywa wyrobów gazowych na cele opałowe organu administracji publicznej lecz dostarcza jedynie na rzecz tych podmiotów oraz do budynków i lokali ciepło, którego (jak wynika z wniosku) kosztami obciążani są najemcy tych lokali i budynków.

2014
10
maj

Istota:

Opodatkowanie wyrobów gazowych przez organ administracji publicznej

Fragment:

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2. Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną. Z powyższego wynika, że Wnioskodawca jako finalny nabywca gazowy, może nabywać wyroby gazowe w zwolnieniu od akcyzy ze względu na zużycie tych wyrobów na cele opałowe organu administracji publicznej. Zwolnieniem z akcyzy nie będzie natomiast objęta odsprzedaż wyrobów gazowych w celu ogrzewania lokali użytkowych wynajmowanych przez Wnioskodawcę i używanych do celów innych niż ogrzewanie budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy, w których nie działa jako organ administracji publicznej. Wnioskodawca - w takim przypadku – nie zużywa gazu dla potrzeb organu, ale na potrzeby podmiotów trzecich (podmiotów wynajmujących lokale użytkowe).

2014
7
maj

Istota:

Prokuratura Okręgowa nie dysponuje uprawnieniem do nabycia ww. paliwa w zwolnieniu na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy jako organ administracji publicznej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy zużycia gazu przeznaczonego do celów opałowych przez Prokuraturę Okręgową jako organ administracji publicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym od 01.11.2013 r. sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą. W związku z powyższym Spółka przesłała Prokuraturze Okręgowej do podpisu „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego“. Z treści oświadczenia i obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż organy administracji publicznej wykorzystujące wyroby gazowe do celów opałowych powinny być zwolnione z zapłaty akcyzy. W przepisach brak jest jednak wykładni, jakie instytucje traktowane są jako organy administracji publicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym jednostka budżetowa, jaką jest Prokuratura powinna być traktowana jako organ administracji publicznej i tym samym podlegać zwolnieniu od akcyzy za zużycie gazu przeznaczonego na cele opałowe... Zdaniem Wnioskodawcy, Prokuratura Okręgowa stoi na stanowisku, iż zakup paliwa gazowego przez Prokuraturę Okręgową powinien podlegać zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2012
1
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku dla wyrobu węglowego (organ administracji publicznej)

Fragment:

W świetle wyżej zacytowanych przepisów stwierdzić należy, że węgiel zakupywany przez Wnioskodawcę (Gminę) do celów opałowych dla potrzeb Urzędu Gminy realizującego zadania Gminy podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, jako zużywany przez organ administracji publicznej do celów opałowych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2012
25
maj

Istota:

Zarząd jako jednostka organizacyjna Powiatu w zakresie, w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „ przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem wyrażenia „ prawo do rozporządzania jak właściciel ” nie można interpretować jako „ prawo własności ”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy uznać działalność egzaminacyjną, prowadzoną przez wojewódzką samorządową osobę prawną za działalnośc nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podtaku od towarów i usług.

Fragment:

(...) podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego i przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa, a do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi świadczone przez podatnika zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU-80 w wykazie usług zwolnionych od podatku, stanowiącym załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, które zgodnie z art. 43 ust. 1 są zwolnione od podatku. Z kolei powołany przez podatnika art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zawiera regulacje prawną, która stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.