Organ administracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ administracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dokonując zakupu prac budowlanych, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z uwagi na to, że nie są związane z wykonywaniem czynnosci opodatkowanych.

Fragment:

(...) Ze złożonego w dniu 17.04.2007 r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Starostwo Powiatowe dokonało zakupu usług, polegających na wykonaniu prac budowlanych, dotyczących „Likwidacji barier architektonicznych” w budynku Działu Rehabilitacji Szpitala. Zdaniem Strony, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od ww. usług z uwagi na to, że są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Przepis ten wprowadza generalną regułę, zgodnie z którą zarejestrowanym (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. Artykuł 145 § 1 pkt 1 u.p.ps.a.. stanowi, że uchylenie przez sąd decyzji lub postanowienia możliwe jest w razie stwierdzenia co najmniej jednego z trzech naruszeń prawa: a) naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

2. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że poza przypadkiem wymienionym w art. 145 § 1 pkt 1 pod literą b), warunkiem sine qua non uchylenia zaskarżonej decyzji jest stwierdzenie, że naruszenie prawa, którego dopuścił się organ administracji, miało lub mogło mieć wpływ na wynik sprawy. W przypadku opisanym pod literą c) wymaga się ponadto, aby wpływ ten był istotny.

Fragment:

(...) a/ naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b/ naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c/ innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że poza przypadkiem wymienionym w art. 145 § 1 pkt 1 pod literą b/, warunkiem sine qua non uchylenia zaskarżonej decyzji jest stwierdzenie, że naruszenie prawa, którego dopuścił się organ administracji, miało lub mogło mieć wpływ na wynik sprawy. W przypadku opisanym pod literą c/ wymaga się ponadto, aby wpływ ten był istotny. Jedynie w razie stwierdzenia naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b/) możliwe jest uchylenie zaskarżonej decyzji niezależnie od tego, czy naruszenie mogło, czy też nie mogło mieć wpływu na wynik sprawy. W analizowanej przez Sąd sprawie należy stwierdzić, że (...)

2011
1
kwi

Istota:

Urząd (Gminy) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.Podatnik wykonuje czynności opodatkowane wyłącznie w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ROL , działanie " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej Urząd Gminy K. planuje realizację projektu pod nazwą " Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego w K.na świetlicę wiejską i czytelnię".W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji. Realizacja w/w projektu w żaden sposób nie jest związana z prowadzoną przez Urząd sprzedażą opodatkowaną, dlatego nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. , po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 26 kwietnia 2006 r. orzeka w następujący sposób : stanowisko jest p r a w i d ł o w e . UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) zobowiązuje , stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, które zostały ustanowione w trybie umów cywilnoprawnych, podatek od towarów i usług do opłaty rocznej doliczyć, czy też podatek ten jest już zawarty w tej opłacie i należałoby go do niej odliczyć?Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, które z mocy prawa, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości zostało ustanowione z dniem 5 grudnia 1990 r. na przedmiotowym gruncie i potwierdzone decyzją wojewody, jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Pytanie Nr 1: Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: W dniu 10 lipca 2003 r. Starosta "X" wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, oddał Państwu "X" i "Y" w użytkowanie wieczyste grunt Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego. W ww. akcie notarialnym ustalona została wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Stanowisko podatnika: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, które zostały ustanowione w trybie umów cywilnoprawnych powinny w istniejącej już opłacie zawierać podatek VAT. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: kwestia opodatkowania, od dnia 1 maja 2004 r., opłat z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy zarówno przepisów niepodatkowych jak i przepisów podatkowych. Zasady ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ich zmiany, jak również terminy ich uiszczania, ściśle określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (...)

2011
1
lut

Istota:

Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy – podatnikami w sferze cywilnoprawnej

Fragment:

(...) W związku ze złożonym w dniu 27.08.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym informuje, iż w art. 15 ust. 6 ustawy VAT postanowiono, że nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Unormowanie to pozostaje w zgodzie z art. 4(5) VI Dyrektywy, w którym stwierdzono, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz podmioty prawa publicznego nie będą uważane za podatnika w związku z działaniami, które podejmują, lub transakcjami, które zawierają jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy następujące czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
- wręczanie przez Prezydenta Miasta zakupionych przez Urząd Miejski upominków i kwiatów z okazji: świąt państwowych i branżowych (kwiaty, upominki), zawodów sportowych,
- wręczanie pucharów, kwiatów i upominków dla najlepszych sportowców,
- wręczanie nagród w postaci upominków, książek, pucharów – zwycięzcom konkursów,
- wręczanie, dla najlepszych uczniów, książek, upominków z okazji zakończenia roku szkolnego,
- wręczanie nagród, kwiatów, upominków, "Dnia Seniora" dla emerytów i rencistów, materiałów promocyjnych miasta (proporczyki, foldery, gazety, gadżety z logo miasta, upominki) odwiedzającym je gościom.
Pytający zajął stanowisko, że wyżej wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ponieważ są jedną z form działalności Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu poinformował, że co do zasady jest ono słuszne. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że wymienione organy i urzędy są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zadania nałożone na jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są gminy wynikają między innymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 7 powołanej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba wykonująca na rzecz KRUS-u usługę tłumaczenia sama odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r., uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z (...)