Organ | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sty

Istota:

W zakresie ustalenia czy wynagrodzenie nauczyciela będącego jednocześnie organem prowadzącym publiczne placówki oświatowe, ale niebędącego dyrektorem tych placówek podlega opodatkowaniu ze stosunku pracy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 i 2017.

Fragment:

W opisanym przypadku osoba fizyczna będąca organem prowadzącym szkołę nie pełni funkcji dyrektora a świadczy pracę w charakterze nauczyciela. Umowę o pracę z nauczycielem danej szkoły zawiera jej dyrektor, co wynika ze statutu szkoły i stosownych upoważnień jakie udzielił organ prowadzący Dyrektorowi. Czynności z zakresu prawa pracy winien wykonywać organ zarządzający pracodawcą lub inna wyznaczona do tego osoba zgodnie z zapisami art. 3.1 kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Dokumenty potwierdzające świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy może w imieniu szkoły podpisać dyrektor z nauczycielem będącym jednocześnie organem prowadzącym szkołę. W takich okolicznościach wynagrodzenie z tytułu pracy nauczyciela należy zakwalifikować jako dochód ze stosunku pracy i opodatkować jako dochód niezwolniony. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m.in. stosunek pracy. W konsekwencji takiego stanowiska z tytułu wynagrodzenia nauczyciela płatnik (tutaj organ prowadzący - Wnioskodawca) wystawia PIT-11 zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 31 płatnik będący zakładem pracy jest zobowiązany do pobierania i wpłacania zaliczek na podatek a także w odpowiednim terminie złożyć informację o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zaliczkach, co w przedmiotowej sprawie zostało uczynione w PIT-11.

2014
12
lut

Istota:

1. Czy szkoła/zespół szkół może wykorzystywać NIP organu prowadzącego do zakupu towarów i usług związanych z jej działalnością?
2. Czy istnieje możliwość nadania szkole bądź zespołowi szkół odrębnego od organu prowadzącego numeru NIP?

Fragment:

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wykorzystywania przez szkołę/zespół szkół NIP organu prowadzącego do zakupu towarów i usług związanych z jej działalnością, oraz możliwości nadania szkole bądź zespołowi szkół odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

2012
23
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej

Fragment:

Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworców

Fragment:

Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

2011
1
wrz

Istota:

Dotyczy opodatkowania opłat pobieranych przez gminę.

Fragment:

I FSK 1333/08 stwierdził, iż: Przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyłączając z opodatkowania organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie określonym w tym przepisie, nie definiuje tych organów. Definicji takiej brak jest również w art. 2 tej ustawy, zawierającego słowniczek pojęć zawartych w ustawie. W art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jako organy administracji publicznej traktuje się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, a także organy jednostek samorządu terytorialnego. Z treści art. 163 Konstytucji RP wynika, że samorząd terytorialny powołany jest do wykonywania zadań publicznych. Wykonując te zadania jest organem władzy publicznej, w myśl bowiem tego przepisu samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Skoro w przepisie tym mowa jest o innych niż samorząd terytorialny organach władzy publicznej, to ustawa zasadnicza samorząd terytorialny traktuje także jako organ władzy publicznej. Nie powinno więc budzić wątpliwości ze względu na uregulowania ustrojowe to, że jednostka samorządu terytorialnego jest organem władzy publicznej także w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

2011
1
wrz

Istota:

Starosta jako organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności realizowane w ramach zadań ustawowych nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu „ władzy publicznej ” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Pojęcie „ działania ” organu władzy publicznej nie zostało konstytucyjnie zdefiniowane. W pojęciu tym mieszczą się zarówno zachowania czynne tego organu, jak i zaniechania. W zakresie działań czynnych organu władzy publicznej mieszczą się indywidualne rozstrzygnięcia, np. decyzje, orzeczenia i zarządzenia. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że wykonywane przez Starostę (organ władzy publicznej), obsługiwanego przez Starostwo (urząd obsługujący ten organ) czynności, polegające na sporządzaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Podobnie przedstawia się sprawa w przypadku (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zwrot akcyzy A. z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe.

Fragment:

Jasna 6, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z tytułu organizowania: egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, szkoleń kierowania ruchem drogowym – działała w charakterze podatnika VAT, czy też w odniesieniu do tych czynności nie jest podatnikiem VAT, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT?

Fragment:

Powyższy przepis Dyrektywy został odzwierciedlony w art. 15 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Przepisy podatkowe nie regulują zasad zawierania umów cywilnoprawnych, ani nie mają wpływu na ich treść. Kwestie zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Stosownie do art. 353 1 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wyłączona z opodatkowania będzie zatem ta działalność organu podlegającego prawu publicznemu, w odniesieniu do której organ ten występuje w charakterze organu publicznego, tj. którą wykonuje w ramach szczególnych zadań i obowiązków przypisanych organom publicznym. Kryterium decydującym o uznaniu organu władzy publicznej za podatnika podatku od towarów i usług będzie zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak przedsiębiorca w stosunku do określonych transakcji lub czynności.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez spółdzielnię OC organów spółdzielni tj. zarządu i rady nadzorczej na zasadach wskazanych powyżej w opisie stanu faktycznego. Według Spółdzielni opłacenie ubezpieczenia OC organów spółdzielni, pomimo imiennego wymienienia członków tych organów, nie rodzi skutków podatkowych dotyczących podatku dochodowego dla każdego z wymienionych z imienia i nazwiska członków tych organów, bowiem przedmiotem ubezpieczenia OC jest działanie całego organu (działanie kolegialne), tj. zarządu czy rady nadzorczej. Taki sposób działania i odpowiedzialności organów spółdzielni wynika wprost z przepisów prawa (ustawa prawo spółdzielcze art. 35 par. 1, art. 44, art. 48 par.1, art. 49 par. 1, art. 52 par. 1, art. 54 par.1) i taka też była intencja zawartej z ubezpieczycielem umowy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy skutki podatkowe dotyczące podatku dochodowego rodziłyby jedynie umowy ubezpieczenia zawierane odrębnie (imiennie) przez każdego z członków danego organu opłacane przez spółdzielnię. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez spółdzielnię OC organów spółdzielni tj. zarządu i rady nadzorczej na zasadach wskazanych powyżej w opisie stanu faktycznego. Według Spółdzielni opłacenie ubezpieczenia OC organów spółdzielni, pomimo imiennego wymienienia członków tych organów, nie rodzi skutków podatkowych dotyczących podatku dochodowego dla każdego z wymienionych z imienia i nazwiska członków tych organów, bowiem przedmiotem ubezpieczenia OC jest działanie całego organu (działanie kolegialne), tj. zarządu czy rady nadzorczej. Taki sposób działania i odpowiedzialności organów spółdzielni wynika wprost z przepisów prawa (ustawa prawo spółdzielcze art. 35 par. 1, art. 44, art. 48 par.1, art. 49 par. 1, art. 52 par. 1, art. 54 par.1) i taka też była intencja zawartej z ubezpieczycielem umowy. W przypadku odmiennego stanowiska Wnioskodawca prosi o podanie, w jakiej wysokości przychód przypisać dla każdej z osób z osobna wymienionych imiennie w umowie.

2011
1
maj

Istota:

Czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zakupionego towaru, z tytułu realizacji przedmiotowego projektu

Fragment:

Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.