Opust | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opust. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
maj

Istota:

Dokumentowanie udzielonego opustu, prawo do odliczenia podatku w przypadku braku udokumentowania opustu;

Fragment:

Podmiot udzielający opustu zobowiązany był do zapłaty podatku VAT w pierwotnej wysokości. Sprzedający, pomimo że przepisy zobowiązują do udokumentowania udzielenia opustu fakturą korygującą nie wystawił odpowiedniej faktury korygującej na rzecz Wnioskodawcy. W związku z tym, nie dokonał zmniejszenia podstawy podatkowania na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na to, że faktura dokumentuje rzeczywisty przebieg transakcji, brak udokumentowania fakturą korygującą udzielonego opustu, nie stanowi przesłanki pozbawiającej Wnioskodawcę prawa do odliczenia całości podatku naliczonego wykazanego w fakturze. Transakcja bowiem zaistniała i wykreowała podatek naliczony. Zatem do czasu, kiedy podmiot udzielający opustu nie dokona korekty faktury, Wnioskodawca jako otrzymujący ww. opust nie będzie zobowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem opustu. Tym samym, Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z pierwotnej faktury wystawionej przez kontrahenta w zakresie, w jakim nabyte towary są związane z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę uchwały I FPS 2/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów zauważyć należy, że Sąd w żadnym zdaniu swojego uzasadnienia nie zawarł stwierdzenia, że podmiot udzielający rabatu nie musi wystawić faktury korygującej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do udzielenia opustu poprzez obniżenie ceny jednostkowej (powszechnie zwanego w obrocie gospodarczym „rabatem towarowym”), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, a zatem nie ma podstaw prawnych do osobnego dokumentowania wydania (dostawy) dodatkowej ilości towarów fakturą wewnętrzną i opodatkowania, jako nieodpłatnego przekazania towaru, podatkiem VAT ?

Fragment:

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do udzielenia opustu poprzez obniżenie ceny jednostkowej (powszechnie zwanego w obrocie gospodarczym „ rabatem towarowym ”), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, a zatem nie ma podstaw prawnych do osobnego dokumentowania wydania (dostawy) dodatkowej ilości towarów fakturą wewnętrzną i opodatkowania, jako nieodpłatnego przekazania towaru, podatkiem VAT ... Zdaniem wnioskodawcy udzielane przez nią tzw. „ rabaty towarowe ” prowadzą de facto do obniżenia ceny jednostkowej towaru (są udzielane równocześnie z zawarciem transakcji na całość dostawy) i stanowią opust w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i nie stanowią odrębnej transakcji do opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Spółka bowiem w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty handlowej stosuje promocje polegające na tym, że za daną odpłatność, tj. należność, stanowiącą obrót w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy o VAT kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu.

2011
1
maj

Istota:

Ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania w związku z dokonaniem korekt faktur VAT wystawionych w ramach opustów, poprzez obniżenie ceny sprzedaży do 1 zł oraz ujęcia tych faktur korygujących w deklaracjach VAT-7

Fragment:

W związku z negocjacjami Spółka udzielała „ opustu cenowego ”, w postaci wydawania różnych towarów dla klienta, który dokonał zakupu maszyny bądź ciągnika. Towar w ramach opustu wydawany był bezpłatnie po upływie miesiąca od daty zakupu. Wnioskodawca wystawiał fakturę VAT. Podatek należny VAT z takich faktur, naliczany od pełnej wartości towaru wydanego w ramach opustu, był zadeklarowany i odprowadzony terminowo na konto urzędu skarbowego. Jednocześnie Wnioskodawca w momencie zakupu towarów, które następnie bezpłatnie przekazywano, dokonywał odliczenia podatku naliczonego. Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992): rabat – to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; skonto – to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką; opust – to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych); bonifikata – to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wartość opustu cenowego winna pomniejszyć wielkość wewnątrzwspólnotowego nabycia wykazywanego w fakturach wewnętrznych, rejestrach jako jedna pozycja zgodnie z otrzymaną notą oraz czy uzyskany opust cenowy zmniejsza wartość nabyć w informacji podsumowującej VAT-UE.

Fragment:

Na koniec miesiąca kontrahent z Finlandii przesyła Podatnikowi "credit note" (notę kredytową) określającą wartość udzielonego opustu cenowego w danym miesiącu. Ustalając wielkość opustu kontrahent kieruje się ilością zakupionych produktów w danym miesiącu oraz kosztami poniesionymi przez kupującego. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wartość opustu cenowego winna pomniejszyć wielkość wewnątrzwspólnotowego nabycia wykazywanego w fakturach wewnętrznych, rejestrach jako jedna pozycja zgodnie z otrzymaną notą oraz czy uzyskany opust cenowy zmniejsza wartość nabyć w informacji podsumowującej VAT-UE. Zdaniem Podatnika, z tytułu udzielonego opustu cenowego wartość nabycia wewnątrzwspólnotowego nie podlega korekcie. Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta z Finlandii. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy). W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

2011
1
mar

Istota:

Podatnk pyta czy otrzymanie opustu ma wpływ na podstawę opodatkowania w imporcie usług? Czy zmniejszenie podatku należnego i naliczonego od kwoty opustu winno być przekazane w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał on dokument, potwierdzajacy przynanie opustu (lub, w którym nastąpił wpływ pieniędzy na jego konto, gdy ma to miejsce przed otrzymaniem dokumentu, stwierdzającego przyznanie tego opustu).

Fragment:

UZASADNIENIE Pismem z dnia 07.04.2005r., nr DF/DP/81/2005 Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji, dotyczącej kwestii: czy otrzymanie opustu ma wpływ na podstawę opodatkowania w imporcie usług; czy zmniejszenie podatku należnego i naliczonego od kwoty opustu winno być wykazane w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała ona dokument, potwierdzający przyznanie opustu (lub, w którym nastąpił wpływ pieniędzy na jej konto, gdy ma to miejsce przed otrzymaniem dokumentu, stwierdzającego tego opustu). Strona, przedstawiając stan faktyczny podkreślała, że preferowany operator osiąga z tytułu usług roamingowych większe przychody w stosunku do innych operatorów w danym kraju. Natomiast w celu uzyskania jak największego ruchu z roamingu operatorzy zagraniczni oferują określone opusty dla operatorów, którzy preferują danego operatora, np. operator zagraniczny może zaoferować 20% opustu do faktur roamingowych za dany okres, jeśli poziom jego przychodów przekroczy w tym okresie wartość X od danego operatora. Jednakże wysokość opustu jest podstawą indywidualnych negocjacji. Ponadto opust jest udzielany za cały miniony okres opustowy (zazwyczaj rok), a nie za poszczególne okresy rozliczeniowe (zazwyczaj miesiąc), za które Strona otrzymywała od danego operatora zagranicznego faktury. Zdaniem Strony otrzymanie opustu w zaistniałym stanie faktycznym nie ma wpływu na obrót związany z importem usług. Opusty te są udzielane po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tj. po miesiącu, w którym Strona wykazała podatek należny i naliczony z tytułu importu usług, naliczony od podstawy opodatkowania równej wartości faktur dostawców usług, bez uwzględniania opustów).

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymanie opustu ma wpływ na podstawę opodatkowania w imporcie usług?

Fragment:

Wszyscy operatorzy traktowani są jak jeden operator, czyli wyliczenie opustu na koniec okresu ( np. koniec roku) następuje poprzez sumowanie danych roamingowych całej grupy i wyliczenie opustów. Następnie, w przypadku, gdy w wyniku obliczeń okazuje się, że opust przyznany jest grupie T., druga strona umowy przelewa kwotę opustu na konto Negocjatora, a ten dokonuje rozliczeń opustu dla poszczególnych operatorów z grupy. W przeciwnym wypadku, gdy opust należny jest od grupy T. na rzecz drugiej strony, Negocjator oblicza jaką część opustu należy się od poszczególnych członków grupy, a ci przelewają na nich kwotę na konto Negocjatora , aby ten dokonał dalszych rozliczeń z drugą stroną umowy. Opust jest udzielany za cały miniony okres opustowy (zazwyczaj rok), a nie za poszczególne okresy rozliczeniowe (zazwyczaj miesiąc) za które Spółka otrzymała od danego operatora faktury. Jeśli drugą stroną umowy jest grupa operatorów (analogiczna jak grupa T.) wówczas Spółka otrzymuje kwotę opustu przekazaną przez Negocjatora, wie tylko że opust został udzielony przez grupę operatorów i nie ma możliwości ustalenia jaką część tego opustu pochodzi od poszczególnych operatorów, wchodzących w skład grupy. Również w tym przypadku opust jest udzielany za cały miniony okres opustowy (zazwyczaj rok), a nie za poszczególne okresy rozliczeniowe (zazwyczaj miesiąc) za które Spółka otrzymała faktury (faktury otrzymywała oczywiście od poszczególnych operatorów, a nie od grupy - grupa jest stroną wyłącznie w zakresie opustów).

2011
1
lut

Istota:

Jak na gruncie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług należy traktować opust posprzedażny? Czy opust posprzedażny należy dokumentować fakturą jako wynagrodzenie za usługę czy też fakturą korygującą jako rabat?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umów o współpracy handlowej, udziela swoim odbiorcom opustu posprzedażnego z tytułu osiągnięcia odpowiedniego poziomu zakupów w kwartale. Opust posprzedażny określony jest jako procent od uzyskanego w danym okresie obrotu. Jak wynika z wniosku, warunkami udzielenia opustu posprzedażnego jest uzyskanie przez odbiorcę określonego w umowie poziomu obrotu i nie zaleganie z płatnościami za zakupione towary powyżej 30 dni.W zaistniałym stanie faktycznym Spółka wystąpiła z zapytaniem: jak na gruncie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług należy traktować opust posprzedażny... Czy opust posprzedażny należy dokumentować fakturą jako wynagrodzenie za usługę czy też fakturą korygującą jako rabat... Zdaniem Spółki, opust winien być potraktowany jak wynagrodzenie za świadczenie usług przez nabywcę i winien być udokumentowany fakturą VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2011
1
lut

Istota:

Spółka dokonuje zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec. Dostawca Spółki ustala na swoje wyroby detaliczną cenę sprzedaży (w Polsce) i udziela nabywcom opustu handlowego. Na fakturze wystawionej dla Spółki ceny sprzedaży są pomniejszone o opust handlowy.
Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu kwotę jaką jest zobowiązana zapłacić dostawcy (po odliczeniu upustu), przeliczoną z euro na złotówki wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia faktury przez dostawcę ?

Fragment:

Natomiast art. 31 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje rabatów za zapłatę z góry oraz opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Ustawodawca wyłączył więc jednoznacznie z podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru rabaty, które zmniejszają kwotę jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar. Zasady prawidłowego przeliczania kwot wykazywanych w walutach obcych na fakturach zawiera § 37 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W powyższym przepisie postanowiono, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

2011
1
lut

Istota:

Czy art 31 ust. 3 ustawy o VAT oznacza, że rabaty, opusty i zwroty kwot stanowią element podstaway opodatkowania, zwiększający jej wartość, czy też wręcz przeciwnie-podstawę opodatkowania nalezy pomniejszyć o uzyskaną kwote rabatu itp?

Fragment:

W przedmiocie określenia podstawy opodatkowania należy stwierdzić, iż z rachunku wystawionego przez firmę z Austrii stanowiącego załącznik do pisma Spółki wynika, jakie warunki winien spełnić nabywca, aby mógł skorzystać z udzielonego przez dostawcę rabatu i skonta określonego procentowo od wartości zakupionego towaru. W związku z tym Spółka winna wystawić fakturę wewnętrzną uwzględniającą kwoty udzielonego rabatu i skonta (jeżeli zostaną spełnione warunki określone przez dostawcę). W przypadku, gdyby rachunek o którym mowa nie zawierał tych danych nabywca winien wystawić fakturę korygującą.

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z roczną premią pieniężną udokumentowaną jedną Credit Notą Spółka może traktować taka premię jako rabat zmniejszający obrót z tytułu WWN zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT?
Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia takiej Credit Noty dla potrzeb dokumentacji VAT?

Fragment:

Podstawa opodatkowania nie obejmuje, zgodnie z ust. 3, rabatów za zapłatę z góry oraz opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie te zostały wypłacone. W przypadku gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż wartość otrzymanej premii pieniężnej wynika bezpośrednio z osiągniętego w trakcie 2004 roku obrotu, wynikającego z sumy faktur jakie wystawił kontrahent i stanowi 3% tego obrotu. Zatem można ustalić dokładnie o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą wewnętrzną VAT. W związku z powyższym przyznany Spółce przez kontrahenta zagranicznego bonus można przyporządkować do konkretnej dostawy/nabycia i traktować jako opust, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o VAT.