IPTPB3/423-259/12-2/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2012 r. (data wpływu 16 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania oprogramowania nabytego w ramach wkładu niepieniężnego obejmującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji oraz określenia jej wartości początkowej i zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach wkładu niepieniężnego obejmującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką prawa polskiego, której siedziba oraz zarząd znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 30 września 2011 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu przez jedynego udziałowca Spółki (dalej: „Wspólnik”) podwyższonego kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ZCP”). Jednocześnie w celu wykonania uchwały, Spółka oraz Wspólnik zawarli umowę, na podstawie której Wspólnik wniósł do Spółki w drodze aportu ZCP.

Wniesienie do Spółki ZCP było częścią procesu reorganizacji grupy kapitałowej. Spółka po dokonaniu aportu kontynuuje działalność hurtową prowadzoną do dnia aportu przez Wspólnika.

Wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci ZCP spowodowało powstanie dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nadwyżki wartości nominalnej wydanych udziałów nad wartość rynkową składników majątkowych ZCP. W skład otrzymanego przez Spółkę w drodze aportu ZCP wchodziły majątkowe prawa autorskie do Systemu Informatycznego „H” (dalej: „Oprogramowanie”).

Oprogramowanie służyło Wspólnikowi, a obecnie służy Spółce, we wspieraniu gospodarczej działalności dystrybucyjnej i handlowej w poniższych obszarach:

 • planowania zaopatrzenia,
 • obsługi zamówień towarów handlowych,
 • obsługi komory przyjęć,
 • magazynowania i składowania,
 • transportu,
 • przyjmowania zleceń sprzedaży,
 • określania warunków cenowych, promocyjnych i marketingowych,
 • zarządzania relacjami z klientami,
 • zarządzania Centralnymi Kartotekami (kontrahentów, produktów handlowych oraz dokumentów),
 • procesów konfekcjonowania towarów,
 • automatyzacji procesów logistycznych i produkcyjnych,
 • fakturowania,
 • ekspedycji,
 • prac analitycznych,
 • raportowania,
 • sprawozdawczości,
 • audytu i kontroli,
 • nadzorowania zgodności dystrybucji z przepisami prawa, oraz
 • wielu innych.

Oprogramowanie jest zdolne rejestrować i kontrolować każdą partię towaru w przypadku jej wprowadzenia do Oprogramowania. Dana informacja jest przechowywana przez Oprogramowanie permanentnie. Tym samym, po zwróceniu towaru, nawet po wielu latach od jego ostatniego wydania, trafia on z powrotem do ewidencji z cechami przypisanymi w momencie pierwszej rejestracji. Wskazany mechanizm pozwala na przechowanie szeregu informacji o cechach partii towaru, wymaganych przepisami prawa farmaceutycznego, polityką handlową, specyfiką rynku oraz względami logistycznymi. Oprogramowanie pozwala także na wygenerowanie obecnie 192 typów dokumentów finansowych, magazynowych, zleceń i zamówień oraz 26 typów dokumentów rejestracyjnych.

Z uwagi na fakt, że działalność prowadzona przed aportem przez Wspólnika, a obecnie przez Spółkę, wymagała kompleksowej obsługi od strony informatycznej, a żadne z istniejących na rynku oprogramowań nie miało pożądanych funkcjonalności, Oprogramowanie zostało stworzone/wytworzone przez Wspólnika.

W celu wytworzenia Oprogramowania, Wspólnik poniósł szereg wydatków na nabycie lub stworzenie:

 • bazy danych wraz z licencją,
  platformy systemowej wraz z odpowiednim oprogramowaniem i licencjami,
 • architektury Oprogramowania,
 • narzędzi analitycznych, projektowych i deweloperskich wraz z licencjami,
 • sieci wraz z niezbędnymi narzędziami,
 • środków trwałych (komputerów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Oprogramowania) oraz na zdefiniowanie podstawowych założeń wydajnościowych.

Stworzenie Oprogramowania było procesem kilkuletnim. Oprogramowanie było na bieżąco rozbudowywane i modernizowane w celu dostosowania do bieżących wymagań biznesowych. W ramach rozwoju Oprogramowania, Wspólnik wprowadzał do niego nowe funkcje (nieistniejące pierwotnie) albo wprowadzał zmiany do już istniejących funkcji, bądź też zastępował je innymi.

W związku z rozwojem Oprogramowania, Wspólnik ponosił dalsze wydatki związane w szczególności z:

 • zakupem nowych licencji lub zakupem aktualizacji do bazy danych,
 • zakupem lub aktualizacją oprogramowania narzędzi analitycznych, projektowych i deweloperskich,
 • zakupem usług asysty związanych z zakupionymi licencjami,
 • modernizacją i zakupem komputerów i urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Oprogramowania,
 • zmianą podstawowych założeń wydajnościowych.

Zadanie stworzenia Oprogramowania zostało powierzone specjalnie dedykowanego do tego celu zespołowi informatycznemu, w którego skład wchodziły osoby pełniące funkcje:

 • projektantów i analityków systemowych,
 • programistów baz danych i języków wysokiego poziomu,
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa,
 • testerów oprogramowania,
 • administratorów baz danych oraz systemów,
 • informatyków, deweloperów oraz konsultantów.

W trakcie wytworzenia oraz dalszego rozwoju Oprogramowania, Wspólnik nabywał sukcesywnie prawa autorskie do fragmentów Oprogramowania, tworzonych przez pracowników Wspólnika w ramach wykonywania umowy o pracę.

Oprogramowanie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Spółka dysponuje opinią prawną potwierdzającą kwalifikację Oprogramowania jako utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Oprogramowanie powstawało w toku działalności Wspólnika. Oprogramowanie, które istniało na moment aportu i zostało wniesione do Spółki nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika. Natomiast w zakresie wydatków ponoszonych na stworzenie Oprogramowania, kryterium decydującym o wprowadzeniu do ewidencji była ich wartość jednostkowa - do ewidencji były wprowadzane kolejno nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł (z tego względu część była, a część nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

Spółka nabyła aportem tylko takie składniki majątkowe związane z wytworzeniem Oprogramowania, które były potrzebne do korzystania z niego jako całości funkcjonalnej i gospodarczej w pełnym zakresie zdefiniowanym przez wyżej wymienione funkcje Oprogramowania.

W momencie nabycia ZCP, Oprogramowanie stanowiło funkcjonalną i gospodarczą całość, wykorzystywaną w ramach działalności prowadzonej przez nabytą ZCP. Wnioskodawca, przyjmując Oprogramowanie przewiduje jego wykorzystanie do swojej działalności gospodarczej przez okres przekraczający rok.

W związku z nabyciem ZCP, Wnioskodawca wprowadził nabyte majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w październiku 2011 r. Przyjęta przez Wnioskodawcę w księgach wartość początkowa Oprogramowania jest wartością rynkową. Wartość Oprogramowania została ustalona w drodze wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Spółka dysponuje taką wyceną Oprogramowania.

Jednocześnie Spółka wskazuje, iż jej pierwszy rok podatkowy, tj. rok, w którym Spółka otrzymała ZCP w drodze aportu, był inny niż rok kalendarzowy. Mianowicie, pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i skończył się 30 listopada 2011 r., w związku z czym, w oparciu o przepisy przejściowe, w pierwszym roku prowadzenia działalności Spółka stosowała przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Spółka uzyskała interpretację Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r., potwierdzającą, iż dla ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz wartości podatkowej innych składników nabytych przed 30 listopada 2011 r. w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku Spółki zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki...
 3. Czy, oprócz odpisów amortyzacyjnych od Oprogramowania, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów również odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych nabytych przez Wspólnika w związku w wytworzeniem Oprogramowania i ujętych w księgach Wspólnika jako środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2.

Wniosek w zakresie pytanie nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do sformułowanego we wniosku pytania nr 1, Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podlegającą amortyzacji, w rozumieniu tej ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają (z zastrzeżeniem art. 16c ww. ustawy), nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o których mowa w powyższym przepisie, nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym zakresie należy się odwołać do ustawy regulującej to zagadnienie, a więc do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) (patrz m.in. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT Podatki i Rachunkowość, Komentarz, Warszawa 2010, s. 578).

Wnioskodawca zaznacza, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie, natomiast z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Spółka pragnie wskazać, iż Oprogramowanie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, co potwierdza uzyskana przez Nią opinia prawna. Tym samym, prawa autorskie do Oprogramowania stanowią (z zastrzeżeniem warunków określonych w tym przepisie) wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca zauważa, iż aby prawa autorskie do Oprogramowania, mogły podlegać amortyzacji dla celów podatkowych, powinny spełnić warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 1. zostać nabyte przez podatnika,
 2. nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 3. przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności powinien wynosić co najmniej rok, oraz
 4. być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z jego działalnością gospodarczą.

Spółka wskazuje, że Oprogramowanie zostało nabyte przez Spółkę w drodze aportu ZCP wniesionego do Niej przez jej Wspólnika, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Oprogramowanie stanowi funkcjonalną i gospodarczą całość i jest faktycznie wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez Nią działalności. Spółka przewiduje przy tym, iż Oprogramowanie będzie przez Nią wykorzystywane przez okres przekraczający rok. Oprogramowanie jest przez Spółkę wykorzystywane w codziennej działalności gospodarczej. Spółka nie ma zatem wątpliwości, iż warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione.

W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że Oprogramowanie, nabyte przez Nią w drodze aportu ZCP, stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka pragnie wskazać, że możliwość ujęcia w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, składającego się z wielu elementów nabytych w związku z powstaniem takiego utworu, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatków, np.:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2008 r., znak: ILPB1/415-332/08-4/AG,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2009 r., znak: ITPB3/423-142c/09/DK,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r., znak: IPPB3/423-651/11-4/MS, oraz
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r., znak: IPPB5/423-819/11-4/PS.

W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że Oprogramowanie nabyte przez Nią w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do sformułowanego we wniosku pytania nr 2, zgodnie z art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa. Odpisy amortyzacyjne, dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej Oprogramowania, stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Oznacza to, że Spółka, której rok podatkowy rozpoczął się 1 grudnia 2010 r. i skończył się 30 listopada 2011 r. powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Wnioskodawca zaznacza, iż jak wspomniano w stanie faktycznym, Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 16 lutego 2011 r., wydanej na wniosek Spółki, potwierdził, że dla ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Tym samym, do określenia wartości początkowej Oprogramowania, które nie było ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika, podlegającego amortyzacji i nabytego przez Spółkę w ramach aportu ZCP, jako wartość niematerialna i prawna w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdzie zastosowanie art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Wnioskodawca zauważa, iż co do zasady, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy następuje nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, ustala się w oparciu o wartość określoną w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

Jednakże, przepis ten przewiduje wyjątek, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy składniki majątku wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący ten wkład. W takim przypadku, w celu ustalenia wartości początkowej takich składników majątku, przepis ten nakazuje stosować odpowiednio art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 2 ww. ustawy, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej.

W konsekwencji, w razie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • w wyniku aportu powstała dodatnia wartość firmy, tj. dodatnia różnica między nominalną wartością udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład ustaloną na dzień ich wniesienia,
 • składniki majątku wchodzące w skład aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Wnioskodawca podaje, iż jak zaznaczono w opisie stanu faktycznego, w wyniku transakcji aportu powstała dodatnia wartość firmy. Jednocześnie, Oprogramowanie (prawa autorskie do Oprogramowania) wchodzące w skład aportu nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wspólnika. Zatem, wartość początkowa Oprogramowania powinna zostać określona zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z odpowiednim stosowaniem ust. 10.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z tymi regulacjami, łączną wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy. Mając na uwadze fakt, że Oprogramowanie wchodzące w skład aportu nie było wprowadzone do ewidencji Wspólnika, wartość początkowa Oprogramowania powinna zostać ustalona w wartości nie wyższej niż wartość rynkowa.

Wnioskodawca zaznacza, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na mocy art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Wnioskodawca wskazuje, iż oprogramowanie zostało nabyte przez Spółkę w celu wykorzystywania go w codziennej działalności gospodarczej, której założeniem, ale także faktycznym rezultatem jest osiąganie przychodów. Nie ulega zatem wątpliwości, że Oprogramowanie zostało nabyte i jest wykorzystywane w celu uzyskania przychodu. W konsekwencji Spółka jest zdania, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Oprogramowania, wniesionego do Spółki w drodze aportu ZCP, stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

Podsumowując, w ocenie Spółki, jest Ona uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej Oprogramowania stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.