ILPB3/423-1/12-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne oraz opisy zdarzeń przyszłych.

Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego poprzez sieć marketów (obecnie ok. 150), usytuowanych m.in. w województwach: (...). W związku z potrzebą usprawnienia procesów biznesowych, Spółka jest w trakcie wdrażania lub planuje wdrożenie systemów komputerowych:

 • O;
 • A (moduły: G C i G S);
 • współpracujące z A oprogramowanie E (moduły: X, Y, Z);
 • oprogramowanie typu ‚„s1” i „s2”;
 • oraz oprogramowanie typu „w”;

(dalej „Systemy”).

Wdrożenie oprogramowania O ma na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanego przez Spółkę programu księgowego O będzie wykorzystywany m.in. do prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych Spółki. System ten cechuje się wysoką funkcjonalnością, wygodą i szybkością pracy. Umożliwia elastyczne zarządzanie planami kont oraz zaawansowane zarządzanie rozrachunkami Spółki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań O charakteryzuje się także wysoką wydajnością i bezpieczeństwem pracy.

Oprogramowanie A jest kompleksowym systemem służącym do obsługi łańcucha dostaw Spółki. Program ten wspomaga zarządzanie wszystkimi aspektami przepływu towarów i informacji i może być integrowany z istniejącymi, jak również z nowymi systemami. Spółka wdraża lub planuje wdrożenie następujących modułów:

 • G C - będący modułem ułatwiającym zarządzanie zakupami i sprzedażą;
 • G S - będący modułem ułatwiającym zarządzanie poszczególnymi punktami sprzedaży.

Z systemem A współpracuje oprogramowanie E, które może składać się z następujących modułów:

 • Modułu X, który umożliwia Spółce zarządzanie i administrowanie danym sklepem, kasami, personelem sklepu, pozwala na gromadzenie informacji o sprzedaży, przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów z możliwością natychmiastowego przesyłania w postaci pliku do centrali Spółki;
 • Modułu Y, służącego do zarządzania dokumentami sprzedaży w obiektach handlowych Spółki. Podstawowa funkcjonalność tej aplikacji to administrowanie danymi o klientach, kontrola numeracji dokumentów sprzedaży i ich archiwizacja;
 • Modułu Z, który wspiera sprzedaż stanowiskową w placówkach handlowych, integruje wszystkie urządzenia znajdujące się na stanowisku kasowym, umożliwia szybką i bezproblemową sprzedaż oraz wymianę danych z innymi systemami wspierającymi sprzedaż. Oprogramowanie jest także bazą scalającą systemy pomocne w prowadzeniu sprzedaży, takie jak programy lojalnościowe, płatność za rachunki czy promocje.

Z kolei oprogramowanie E może współpracować z oprogramowaniem typu „s1”, które będzie (w sensie informatycznym) miejscem do rozliczeń kasjerów i operacji kasa przyjmie / kasa wyda w poszczególnych sklepach Spółki. Oprogramowanie typu „s1” umożliwi kontrolę przepływów i rozliczeń stanu gotówki i innych środków płatności. W centrali Spółki zostanie natomiast wdrożone powiązane z nim oprogramowanie „s2”, które będzie służyło do zbierania określonych danych (dostępnych za pośrednictwem oprogramowania „s1”) na potrzeby rozliczeń sklepów w centrali oraz do faktycznego dokonywania tych rozliczeń.

Spółka zamierza również wdrożyć oprogramowanie typu „w”, którego celem będzie automatyzacja procesów biznesowych w Spółce, m.in. poprzez ustanowienie odpowiednich procedur, dzięki którym dokumenty i informacje lub zadania będą przekazywane od jednego użytkownika do następnego, zgodnie z określonymi założeniami.

Prawo do korzystania z Systemów nabywane jest przez Spółkę w formie licencji od autoryzowanego dystrybutora systemów informatycznych. Po całkowitym wdrożeniu każdego z Systemów, Spółka przyjmie Systemy do używania i ujmie je jako odrębne wartości niematerialne prawne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w rejestrze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Do wartości początkowej Systemów ujętych w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych zostaną zaliczone następujące koszty:

 • koszty nabycia licencji na korzystanie z Systemów;
 • koszty wdrożenia poniesione na rzecz dostawcy Systemów:
 • koszty zewnętrznego doradcy do spraw zarządzania projektem, który współpracuje lub będzie współpracował ze Spółką w ramach wdrożenia Systemów;
 • koszty wynagrodzeń pracowników uczestniczących we wdrożeniu;
 • inne koszty bezpośrednio związane z wdrożeniem, które na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny zwiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

Dla każdego z powyższych Systemów, ujętych w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych, Spółka uzyska od niezależnej od Spółki jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) opinie potwierdzające, że nabyte Systemy pozwalają na wytwarzanie nowych lub udoskonalonych usług i nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat.

Schemat dokonywania płatności na rzecz podmiotów wdrażających Systemy, może przedstawiać się następująco:

 1. w roku, w którym zawarto umowę na zakup licencji na wybrany System, Spółka poniesie koszty związane z zakupem licencji oraz koszty ukończonych etapów wdrożenia Systemu (udokumentowane fakturami), w kolejnym roku Spółka wprowadzi System do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz dokona kolejnych płatności związanych z ukończonymi etapami wdrożenia, w roku następującym po roku, w którym wprowadzono System do rejestru wartości niematerialnych i prawnych, nastąpi ostatnia płatność na rzecz podmiotów dokonujących wdrożenia („Harmonogram 1”);
 2. w tym samym roku, w którym zostanie podpisania umowa na zakup licencji na wybrany System, System zostanie wdrożony w Spółce, ujęty w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych, zostaną także dokonane wszystkie płatności za zakup i wdrożenie Systemu („Harmonogram 2”);
 3. w roku podpisania umowy na zakup licencji na wybrany System zostanie poniesiona część kosztów związanych z zakupem licencji i ukończonymi etapami prac wdrożeniowych (udokumentowane fakturami), w roku kolejnym oprogramowanie zostanie ujęte w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych oraz zostaną dokonane pozostałe płatności („Harmonogram 3”);
 4. w roku podpisania umowy na zakup licencji na wybrany moduł oprogramowania, oprogramowanie zostanie ujęte w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych, a płatności związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania zostaną poniesione w roku podpisania umowy i roku następnym („Harmonogram 4”).

Spółka nie prowadziła i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie otrzymała też zwrotu wydatków na nową technologię w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym, że Spółka zawiera także umowy na prowadzenie marketów przez franczyzobiorców, Spółce zależy na tym, aby franczyzobiorcy korzystali z kompatybilnych programów do zarządzania i administrowania sklepami, które będą mogły zostać podłączone i będą współdziałały w niezbędnym zakresie z oprogramowaniem A i E wykorzystywanym przez Spółkę. W ramach współdziałania oprogramowania franczyzobiorców z Systemami Spółki miałoby dochodzić do wymiany danych i informacji pomiędzy Spółką, a franczyzobiorcami (np. w celu złożenia przez franczyzobiorcę zamówienia na towary oferowane przez Spółkę czy przetwarzania danych magazynowych).

W konsekwencji, Spółka rozważa zakup prawa do korzystania z wybranych modułów oprogramowania E i A (tj. obecnie A S oraz X i ewentualnie w przyszłości Y oraz Z) dla franczyzobiorców Spółki w oparciu o oddzielne licencje, których kosztami zostaną w dalszej kolejności obciążeni franczyzobiorcy. Alternatywnie Spółka rozważa zawarcie w umowie z franczyzobiorcami postanowienia zobowiązującego ich do zakupu na własny koszt i we własnym zakresie licencji na wybrane moduły oprogramowania A i E, które będzie kompatybilne z Systemami Spółki. Po dostosowaniu do potrzeb franczyzobiorców, moduły te będą współdziałały z Systemami używanymi przez Spółkę.

W każdym przypadku wartość początkowa Systemów zostanie ustalona w oparciu o koszty nabycia licencji wynikające z faktur zakupu oraz kosztów wdrożenia Systemów w sklepach należących wyłącznie do Spółki oraz centrali Spółki (tj. bez uwzględniania licencji oraz części wydatków, którymi zostaną obciążeni franczyzobiorcy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów przy przyjętych harmonogramach płatności.

Uzasadnienie.

Mając na uwadze przepisy art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdaniem Spółki, możliwość skorzystania przez Nią z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie wiedzy technologicznej, uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

  • nabyta wiedza technologiczna musi stanowić wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • wiedza technologiczna musi spełniać warunki umożliwiające uznanie jej za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:
   • musi umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
   • nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,
   przy czym okoliczności te muszą zostać potwierdzone opinią niezależnej od Spółki jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
  • Spółka musi faktycznie ponieść wydatki na nabycie nowej technologii w określonym przedziale czasu. tj. na zasadach wskazanych w art. 18b ust. 4 - 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Spółka musi nabyć prawa do nowej technologii w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw,
  • Spółka nie może prowadzić działalności w specjalnej strefie ekonomicznej w roku podatkowym lub roku poprzedzającym nabycie nowej technologii,
  • przed upływem 3 lat podatkowych od końca roku podatkowego, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych:
   • Spółka nie może udzielić innym podmiotom prawa do nowej technologii w jakiejkolwiek formie lub części,
   • Spółka nie może być postawiona w stan likwidacji ani nie może być ogłoszona Jej upadłość obejmująca likwidację majątku,
   • wydatki na nabycie nowej technologii nie mogą zostać zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym, aby ocenić, czy Spółka będzie miała prawo do skorzystania z ulgi technologicznej na podstawie art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zakupem i wdrożeniem Systemów należy rozstrzygnąć, czy zostaną spełnione powyższe przesłanki.

Ad. (i)

Na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, licencje stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej o ile: (1) zostały nabyte przez podatnika, (2) nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, (3) ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok i (4) są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (lub oddane do używania na podstawie odpowiedniej umowy - ten przypadek nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji Spółki).

Spółka zaznacza, że nabyte przez Spółkę licencje na Systemy spełnią wszystkie warunki, o których mowa w powołanym wyżej przepisie. W związku z tym, zdaniem Spółki, nie ma wątpliwości, że licencje te będą stanowiły wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co za tym idzie, warunek, zgodnie z którym zakupione licencje na Systemy muszą stanowić wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie spełniony.

Ad. (ii)

Przed skorzystaniem z ulgi na nowe technologie, Spółka uzyska od niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki opinie, potwierdzające, że nabyte Systemy:

 • umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
 • nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Odrębne opinie zostaną sporządzone dla każdego z Systemów ujętych jako odrębna wartość niematerialna i prawna w ewidencji Spółki. W związku z tym, spełniony będzie warunek uznania nabytej przez Spółkę wiedzy technologicznej za nowe technologie, o których mowa w art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. (iii)

Spółka zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do wydatków uwzględnionych w wartości początkowej, które zostaną poniesione zgodnie z art. 18b ust. 4 - 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, zaprezentowane w stanie faktycznym harmonogramy płatności spełniają warunki określone w przytoczonych przepisach, w związku z czym całość wydatków poniesionych zgodnie z zaprezentowanymi harmonogramami na Systemy wykorzystywane przez Spółkę, będzie mogła zostać objęta ulgą.

W odniesieniu do Harmonogramu 1, zastosowanie znajdą przepisy art. 18b ust. 4 oraz 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, w roku poprzedzającym rok wprowadzenia Systemów do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Spółka dokona płatności za licencje oraz ukończone etapy wdrożenia, na podstawie wystawionych na Nią faktur. W ocenie Spółki, płatności te należy uznać za przedpłaty w rozumieniu art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 listopada 2008 r. sygn. ILPB3/423-513/08-3/HS). W związku z tym, zgodnie z uregulowaniem art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedpłaty te należy uznać za poniesione w roku, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. w przypadku Harmonogramu 1 w roku następującym po roku, w którym dokonano zakupu licencji. Harmonogram ten zakłada także poniesienie części wydatków, tj. ostatniej płatności, w roku następującym po roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji. Wydatki te będą uwzględnione w wartości początkowej Systemów. Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tego typu wydatki również wlicza się do kwoty wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii podlegających odliczeniu od dochodu.

W przypadku wdrożenia któregokolwiek z Systemów w oparciu o Harmonogram 2, wszystkie koszty związane z zakupem licencji oraz wdrożeniem Systemu zostaną poniesione w tym samym roku, w którym System zostanie wprowadzony do ewidencji. Płatności te będą więc mieściły się w dyspozycji art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Harmonogram 3 zakłada, że Spółka dokona płatności za licencje i ukończone etapy wdrożenia w roku poprzedzającym wprowadzenie Systemu do ewidencji. Wydatki te należy, zdaniem Spółki, potraktować jako przedpłaty i uznać je, zgodnie z art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za poniesione w roku wprowadzenia Systemu do ewidencji, tj. roku następnym. W roku wprowadzenia Systemu do ewidencji zostaną dokonane wszystkie pozostałe płatności. W tym harmonogramie wydatki, które będą stanowiły wartość początkową Systemu, będą ponoszone w dwóch kolejnych latach i będą to, w ocenie Spółki, wydatki określone w art. 18b ust. 4 i 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi na nowe technologie.

Zgodnie z harmonogramem 4, wydatki składające się na wartość początkową Systemu zostaną poniesione w dwóch kolejnych latach. W tym przypadku, płatność za licencje oraz ukończone etapy wdrożenia zostanie poniesiona w tym samym roku, w którym System zostanie wprowadzony do ewidencji, natomiast pozostałe wydatki (w tym ostatnia płatność) zostaną poniesione w roku kolejnym. W konsekwencji, na podstawie art. 18b ust. 4 wydatki te, zarówno poniesione w roku wprowadzenia Systemu do ewidencji, jak również roku następnym, które zostaną uwzględnione w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej będą, zdaniem Spółki, mogły stanowić podstawę ustalenia wielkości wydatków do odliczenia w związku z ulgą technologiczną.

Ad. (iv)

Spółka nabyła lub nabędzie prawo do nowej technologii - licencję na określony System - zgodnie z umową licencyjną, tj. umową o przeniesienie na Spółkę praw do korzystania z Systemu. Spółka dokona instalacji Systemów i będzie faktycznie wykorzystywać je w swojej bieżącej działalności. W konsekwencji, spełniony będzie warunek zakładający, że Spółka nabywa nową technologię (Systemy), w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Ad. (v)

W związku z tym, że Spółka nie prowadziła ani nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomiczniej, ograniczenie prawa do skorzystania z ulgi na nowe technologie wynikające z art. 18b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdzie zastosowania.

Ad. (vi)

Spółka nie udzieliła ani nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie innym podmiotom licencji do Systemów.

Jak wskazano w stanie faktycznym, z oprogramowania analogicznego do Systemów Spółki mogą korzystać także franczyzobiorcy Spółki. Będzie się to jednak odbywało na podstawie odrębnych licencji. Licencje te mogą zostać nabyte przez Spółkę - w takim przypadku Spółka obciąży franczyzobiorców kosztami licencji oraz wyłączy tę część kosztów z wartości wydatków na nowe technologie ustalonej dla celów ulgi. Alternatywnie, w umowach z franczyzobiorcami Spółka wprowadzi odpowiednie postanowienia, na podstawie których nabędą oni samodzielnie, we własnym zakresie stosowne oprogramowanie kompatybilne do Systemów wykorzystywanych przez Spółkę.

W każdym przypadku wartość początkowa Systemów zostanie ustalona w oparciu o koszty nabycia licencji wynikające z faktur zakupu oraz kosztów wdrożenia Systemów w sklepach należących wyłącznie do Spółki oraz centrali Spółki (tj. bez uwzględniania licencji oraz części wydatków, którymi zostaną obciążeni franczyzobiorcy).

Jednocześnie Spółka zaznacza, że wydatki na nabycie przez Spółkę Systemów, które Spółka zamierza wykorzystać w swojej działalności nie zostały i nie będą zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie. Spółka nie jest także postawiona w stan likwidacji.

W związku z tym, w ocenie Spółki, te warunki również należy uznać za spełnione.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, zdaniem Spółki, należy uznać, że Spółka spełni wszystkie niezbędne warunki umożliwiające Jej skorzystanie z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (Systemów), na zasadach przewidzianych w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zwraca przy tym uwagę, że w zbliżonych do zaprezentowanego przez Spółkę stanach faktycznych, wydawane były liczne indywidualne interpretacje, w których organy potwierdzały możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatników na nabycie nowych technologii (również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął w tym zakresie przychylne stanowisko np. w interpretacji z 22 marca 2010 r. sygn. ILPB3/423-1175/09-5/DS, interpretacja z 29 marca 2011 r. sygn. ILPB3/423-4/11-2/EK, czy interpretacja z 29 czerwca 2011 r. sygn. ILPB3/423-157/11-2/GC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji podatkowych, stwierdzić należy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie stanów faktycznych. Wniosek Spółki dotyczący zdarzeń przyszłych został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 29 marca 2012 r. nr ILPB3/423-1/12-3/MM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.