Oprogramowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oprogramowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lip

Istota:

Uznanie opisanych we wniosku czynności za usługę kompleksową oraz rozliczenia świadczonej usługi w przypadku jej wykonywania na rzecz krajowych oraz zagranicznych odbiorców.

Fragment:

Wygenerowane przez klientów Spółki raporty będą mogły być następnie wysyłane na dowolnie wybrany przez klienta adres e-mail lub zapisywane na dysku urządzenia, na którym oprogramowanie do zarządzania czystością w toaletach jest użytkowane. Niektóre raporty mogą być automatycznie otrzymywane przez klientów. Ponadto oprogramowanie do zarządzania czystością w toaletach będzie miało funkcję ALERTY. Będą to powiadomienia wyświetlane klientom o urządzeniach (np. braku ich aktywności czy o stanie baterii). Oprogramowanie do zarządzania czystością w toaletach będzie też umożliwiało klientom podgląd i pobieranie faktur wystawionych dla nich przez Spółkę. Oprogramowanie do zarządzania czystością w toaletach zainstalowane będzie na serwerach wirtualnych w chmurze znajdujących się w Polsce i będzie udostępniane klientom przez przeglądarkę internetową. Koszt serwerów ujęty będzie w ewidencji Oddziału. Baza danych także będzie utrzymywana na tych serwerach. Będzie ona stanowiła warstwę gromadzącą i przekazującą dane pomiędzy oprogramowaniem do zarządzania czystością w toaletach oraz urządzeniami. Będą dwa rodzaje urządzeń: Urządzenie oceny czystości toalet służące do wyrażania opinii przez użytkowników poprzez naciśnięcie na 1 z 3 przycisków (opinia pozytywna, neutralna, negatywna). Urządzenie będzie automatycznie przesyłało, poprzez moduł GSM, informacje zarejestrowane na urządzeniu (o rodzaju wyrażonej opinii - pozytywna, neutralna, negatywna, dniu i godzinie wyrażenia opinii) do bazy danych na serwerze wirtualnym.

2013
5
cze

Istota:

Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku (nr 1) Spółka powinna odprowadzić zryczałtowany podatek od należności licencyjnych ? Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku (nr 2) Spółka powinna odprowadzić zryczałtowany podatek od należności licencyjnych ?

Fragment:

Należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu transakcji, których przedmiotem jest oprogramowanie komputerowe, jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 updop. Bez względu na to czy zostało to literalnie stwierdzone w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też nie, należności wypłacane za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego zaliczane są do należności licencyjnych. Jeżeli umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o tym wprost należy mieć na uwadze, iż zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem wyrażonym w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (pkt 13.1 Komentarza do art. 12 wersja z 2000 r.) „ oprogramowanie komputerowe, o ile ustawodawstwo wewnętrzne dotyczące praw autorskich bezpośrednio tego nie stanowi, ma być traktowane jako utwór literacki, artystyczny lub naukowy, przy czym, o ile ustawodawstwo wewnętrzne nie stanowi inaczej, najwłaściwsze jest traktowanie programu komputerowego jak dzieła naukowego ”. W powyższym rozumieniu oprogramowanie komputerowe traktowane jest, co do zasady, jako dzieło literackie również w rozumieniu ustawodawstwa polskiego.

2012
13
gru

Istota:

Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnychza oprogramowanie nabyte w wersji niematerialnej, które jest przedmiotem dalszej odsprzedaży po uprzednim wskazaniu podmiotu, któremu Spółka udzieli sublicencji, jest obowiązana pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa wart. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654,ze zm.)? Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnych za sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie znajdujące się na tym sprzęcie, jest obowiązana w odniesieniu do płatności za nabyte oprogramowanie pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r4o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.)? Czy Spółka, dokonując na rzecz Producenta Oprogramowania płatności kwot należnych za oprogramowanie nabyte na nośniku lub w wersji niematerialnej, które jest przedmiotem dalszej odsprzedaży po uprzednim wskazaniu podmiotu, któremu Spółka udzieli sublicencji, jest obowiązana pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.)?

Fragment:

Spółka każdorazowo w składanym dostawcy zamówieniu wskazuje końcowego nabywcę (podmiot, któremu Spółka sprzeda określony egzemplarz lub egzemplarze sprzętu elektronicznego wraz z odpowiednim oprogramowaniem). Tym samym już w chwili złożenia zamówienia do dostawcy wiadome jest, iż będący przedmiotem dostawy sprzęt wraz z oprogramowaniem będzie przedmiotem dalszej od sprzedaży. W efekcie wiadomym jest, że nie dojdzie do sytuacji, w której Spółka użytkowałaby na własne potrzeby nabyte wraz ze sprzętem elektronicznym oprogramowanie. Dopiero bowiem po wskazaniu dostawcy w zamówieniu podmiotu trzeciego, któremu Spółka sprzeda sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem, dostawca sprzeda ten sprzęt i oprogramowanie Spółce. Podsumowując licencje występują w analizowanym stanie faktycznym, jako integralna część towaru rynkowego (tj. sprzętu elektronicznego), będącego przedmiotem transakcji handlowych kupna i sprzedaży. Spółka występuje więc w roli pośrednika, zajmującego się w ramach swej działalności gospodarczej obrotem handlowym w zakresie sprzętu elektronicznego, który aby należycie funkcjonował musi posiadać odpowiednie oprogramowanie. Tym samym Spółka nie ma obowiązku pobrać i odprowadzić podatku u źródła od płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów za nabywane wraz ze sprzętem elektronicznym oprogramowanie, które wraz z tym sprzętem jest przedmiotem dalszej odsprzedaży.

2012
17
lis

Istota:

Ponoszone przez spółkę jawną wydatki na zakup praw autorskich do oprogramowania od Wnioskodawcy, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu spółki, a tym samym i Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki w wysokości wynikającej z cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, tj. obliczonej proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki, o ile zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów tej spółki.

Fragment:

Wnioskodawca obok innych osób uczestniczy w dostarczaniu Spółce niektórych ww. komponentów, przy czym rozważa zawarcie ze Spółką (ewentualnie, ze spółką komandytową) umowy, na podstawie której będzie tworzył oprogramowanie, a Spółka uzyska pełnię praw do korzystania z takiego programu i rozporządzania nim (w tym, do jego powielania i przeniesienia praw na inne osoby). Zatem zasadniczym elementem takiej umowy (dalej: „ Umowa o Oprogramowanie ”) będzie przeniesienie na Spółkę praw autorskich do napisanego przez Wnioskodawcę oprogramowania (kodu programu). Należy podkreślić, że ww. czynności będą wykonywane niezależnie od jego roli wspólnika Spółki (odpowiedzialnego za prowadzenie spraw Spółki / reprezentowanie jej). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do potraktowania wypłaconego mu przez Spółkę wynagrodzenia jako kosztu uzyskania przychodu (obliczając podatek z tytułu udziału w Spółce na podstawie art. 8 UPDOF) ... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wynagrodzenia, wynikającego z Umowy o Oprogramowanie, ponoszonego przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodu - zarówno jego, jak i drugiego Wspólnika (na zasadach ogólnych). Powyższe wynika z tego, iż stworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie jest niezbędne w celu uzyskania przychodu przez Spółkę (tj. przez Wnioskodawcę i drugiego Wspólnika), Nie można przy tym kwestionować, że spółka osobowa może zawierać umowy ze swoimi wspólnikami (wywołując dla nich skutki podatkowe).

2012
14
lis

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na oprogramowanie „A” wraz z wydatkami na jego wdrożenie, w stanie faktycznym wskazanym przez Spółkę, stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b updop?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka od 2006 roku wdraża kolejne funkcjonalności oprogramowania biznesowego (oprogramowanie biznesowe „ Firmy A. ”), ponosząc przy tym wydatki na nabycie licencji do jego używania oraz wydatki związane z jego wdrożeniem. Oprogramowanie biznesowe „ A ” to "pakiet oprogramowania, który w ramach podstawowej licencji zawiera pełne spektrum rozwiązań informatycznych, a więc zarówno system transakcyjny, gdzie przeprowadzane są wszystkie operacje, jak i hurtownię danych, portal, obsługę urządzeń mobilnych (palmtopy, terminale radiowe) oraz narzędzia integracyjne i programistyczne”. Oprogramowanie „ A ” oferuje wszystkie standardowe funkcjonalności biznesowe, natomiast jego wdrożenie pomaga określić, które z tych funkcjonalności są istotne dla danej jednostki i tym samym pozwala dopasować te funkcjonalności do danego rodzaju działalności. Licencja na używanie oprogramowania „ A ” związana jest z liczbą użytkowników, tzn. standardowo dany użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności oprogramowania. O ostatecznym zakresie dostępu do poszczególnych funkcjonalności decyduje nabywca oprogramowania podczas wdrożenia (konfiguracji). Wraz z zawarciem umowy licencyjnej Spółka uzyskała zatem prawo do korzystania z produktów „ Firmy A. ”, w tym prawo do korzystania z narzędzi służących do programowania, automatyzacji, testowania, zarządzania zmianami oprogramowania.

2012
31
paź

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności?

Fragment:

Oprogramowanie jest także bazą scalającą systemy pomocne w prowadzeniu sprzedaży, takie jak programy lojalnościowe, płatność za rachunki czy promocje. Z kolei oprogramowanie E może współpracować z oprogramowaniem typu „ s1 ”, które będzie (w sensie informatycznym) miejscem do rozliczeń kasjerów i operacji kasa przyjmie / kasa wyda w poszczególnych sklepach Spółki. Oprogramowanie typu „ s1 ” umożliwi kontrolę przepływów i rozliczeń stanu gotówki i innych środków płatności. W centrali Spółki zostanie natomiast wdrożone powiązane z nim oprogramowanie „ s2 ”, które będzie służyło do zbierania określonych danych (dostępnych za pośrednictwem oprogramowania „ s1 ”) na potrzeby rozliczeń sklepów w centrali oraz do faktycznego dokonywania tych rozliczeń. Spółka zamierza również wdrożyć oprogramowanie typu „ w ”, którego celem będzie automatyzacja procesów biznesowych w Spółce, m.in. poprzez ustanowienie odpowiednich procedur, dzięki którym dokumenty i informacje lub zadania będą przekazywane od jednego użytkownika do następnego, zgodnie z określonymi założeniami. Prawo do korzystania z Systemów nabywane jest przez Spółkę w formie licencji od autoryzowanego dystrybutora systemów informatycznych.

2012
31
paź

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do opisanych wydatków ujętych w wartości początkowej Systemów, przy przyjętych harmonogramach płatności?

Fragment:

Oprogramowanie jest także bazą scalającą systemy pomocne w prowadzeniu sprzedaży, takie jak programy lojalnościowe, płatność za rachunki czy promocje. Z kolei oprogramowanie E może współpracować z oprogramowaniem typu „ s1 ”, które będzie (w sensie informatycznym) miejscem do rozliczeń kasjerów i operacji kasa przyjmie / kasa wyda w poszczególnych sklepach Spółki. Oprogramowanie typu „ s1 ” umożliwi kontrolę przepływów i rozliczeń stanu gotówki i innych środków płatności. W centrali Spółki zostanie natomiast wdrożone powiązane z nim oprogramowanie „ s2 ”, które będzie służyło do zbierania określonych danych (dostępnych za pośrednictwem oprogramowania „ s1 ”) na potrzeby rozliczeń sklepów w centrali oraz do faktycznego dokonywania tych rozliczeń. Spółka zamierza również wdrożyć oprogramowanie typu „ w ”, którego celem będzie automatyzacja procesów biznesowych w Spółce, m.in. poprzez ustanowienie odpowiednich procedur, dzięki którym dokumenty i informacje lub zadania będą przekazywane od jednego użytkownika do następnego, zgodnie z określonymi założeniami. Prawo do korzystania z Systemów nabywane jest przez Spółkę w formie licencji od autoryzowanego dystrybutora systemów informatycznych.

2012
26
paź

Istota:

1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

Fragment:

Spółka wskazuje, że Oprogramowanie zostało nabyte przez Spółkę w drodze aportu ZCP wniesionego do Niej przez jej Wspólnika, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Oprogramowanie stanowi funkcjonalną i gospodarczą całość i jest faktycznie wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez Nią działalności. Spółka przewiduje przy tym, iż Oprogramowanie będzie przez Nią wykorzystywane przez okres przekraczający rok. Oprogramowanie jest przez Spółkę wykorzystywane w codziennej działalności gospodarczej. Spółka nie ma zatem wątpliwości, iż warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione. W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że Oprogramowanie, nabyte przez Nią w drodze aportu ZCP, stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka pragnie wskazać, że możliwość ujęcia w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, składającego się z wielu elementów nabytych w związku z powstaniem takiego utworu, znajduje potwierdzenie w interpretacjach (...)

2012
26
paź

Istota:

1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

Fragment:

Spółka wskazuje, że Oprogramowanie zostało nabyte przez Spółkę w drodze aportu ZCP wniesionego do Niej przez jej Wspólnika, w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Oprogramowanie stanowi funkcjonalną i gospodarczą całość i jest faktycznie wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej przez Nią działalności. Spółka przewiduje przy tym, iż Oprogramowanie będzie przez Nią wykorzystywane przez okres przekraczający rok. Oprogramowanie jest przez Spółkę wykorzystywane w codziennej działalności gospodarczej. Spółka nie ma zatem wątpliwości, iż warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione. W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że Oprogramowanie, nabyte przez Nią w drodze aportu ZCP, stanowi podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka pragnie wskazać, że możliwość ujęcia w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, składającego się z wielu elementów nabytych w związku z powstaniem takiego utworu, znajduje potwierdzenie w interpretacjach (...)

2012
30
cze

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup oprogramowania (wiedzy technologicznej), w przypadku opisanym w stanie faktycznym, stanowią wydatki na zakup nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, przy założeniu posiadania przez Spółkę potwierdzenia jego innowacyjności oraz stosowania go w świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat przez odpowiednią niezależną jednostkę naukową wskazaną w ustawie o zasadach finansowania nauki?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy wydatki na zakup oprogramowania (wiedzy technologicznej) przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 18b ust. 2a -11 ustawy o CIT, mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania CIT zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Analogiczne, innowacyjne oprogramowanie jest jednak dostępne również dla innych podmiotów. Co istotne, tego typu oprogramowanie stanowi dla Spółki wartość niematerialną i prawną z perspektywy przepisów o CIT. Co więcej, przedmiotowe oprogramowanie cechuje się innowacyjnością i przyczynia się do wytwarzania nowych bądź udoskonalonych produktów/usług przez Spółkę. Dodatkowo, oprogramowanie cechuje się nowością (tj. nie było stosowane w skali światowej przez okres dłuższy niż 5 lat). W ocenie Spółki, jeśli wpływ nabywanego oprogramowania umożliwiający wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych produktów oraz fakt braku stosowania go w skali świata przez okres nie dłuższy niż 5 lat, zostaje potwierdzony w opinii wydanej przez niezależną jednostkę naukową, o której mowa w ustawie o zasadach finansowania nauki, to takie oprogramowanie (stanowiące wartość niematerialną i prawną dla Spółki), może zostać uznane za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż przedmiotowe, standardowe oprogramowanie nie jest narzędziem projektowanym i dedykowanym do wyłącznych potrzeb Spółki (tj. takie same oprogramowanie funkcjonować może u innych podmiotów na rynku).