IPPB3/423-303/12-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
IPPB3/423-303/12-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. lokaty
  3. oprocentowanie
  4. przychód
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2012r. (data wpływu 18.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów osiągniętych w związku z oprocentowaniem lokat nocnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.05.2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów osiągniętych w związku z oprocentowaniem lokat nocnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie zezwolenia z 17 października 2007r. („Zezwolenie”) wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”). Działalność ta polega na produkcji metalowych puszek przeznaczonych do pakowania napojów. Oprócz działalności prowadzonej na terenie Strefy wnioskodawca nie prowadzi innej, pozastrefowej działalności. W trakcie obowiązywania Zezwolenia, wnioskodawca poniósł wydatki inwestycyjne oraz stworzył miejsca pracy kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną udzielaną w formie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy. Dzięki poniesionym wydatkom wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a przyznana w tej formie pomoc nie przekroczyła dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca dysponuje rachunkami bankowymi, za pośrednictwem których rozlicza operacje gospodarcze związane z działalnością na terenie Strefy. Na prowadzone rachunki wpływają należności z tytułu sprzedaży towarów wyprodukowanych na terenie Strefy. Z tych samych rachunków pokrywane są zobowiązania wynikające z działalności strefowej.

W celu uzyskania lepszych wyników ekonomicznych wnioskodawca zamierza lokować środki zgromadzone na tych rachunkach na lokatach nocnych tzw. overnight, które polegają na tym, że operacja przelania środków pieniężnych na rachunek lokaty overnight następuje każdego dnia wieczorem po zakończeniu rozliczeń bieżących, a ich zwrot na rachunek bieżący (wraz z odsetkami) następnego dnia rano przed rozpoczęciem operacji bieżących. Lokaty overnight w żaden sposób nie będą ograniczać dostępności środków pieniężnych dla wnioskodawcy, w związku z czym ich zastosowanie odniesie skutek taki sam jak w przypadku oprocentowania wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących. Zyski osiągnięte z lokat overnight wnioskodawca będzie każdorazowo przeznaczał na cele związane z działalnością prowadzoną na terenie Strefy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w związku z czym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Z kolei art. 17 ust. 4 ustawy o CIT przewiduje, że zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Lokowanie przez wnioskodawcę środków finansowych na lokatach overnight będzie niewątpliwie elementem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy. Osiągnięty z tego tytułu przychód będzie pochodził ze środków uzyskanych w ramach działalności strefowej i zostanie przeznaczony przez wnioskodawcę na potrzeby tej działalności. Ważne jest to, że wnioskodawca nie posiada innych źródeł przychodów i nie prowadzi działalności gospodarczej innej od tej, która jest zlokalizowana na terenie Strefy. Wnioskodawca, będący spółką kapitałową nakierowaną na zysk ma na celu uzyskiwanie jak najlepszych efektów prowadzonej działalności, a lokowanie wolnych środków pieniężnych w produktach bankowych jest tego logiczną konsekwencją. Lokowanie posiadanych środków na lokatach overnight nie jest przejawem prowadzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej, ponieważ wnioskodawca będzie korzystał w tym zakresie jedynie z możliwości oferowanych przez banki, które uprawniają go do powiększania wartości zgromadzonych środków pieniężnych. Nie ma w związku z tym żadnego uzasadnienia do wyodrębniania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pochodzących z lokat overnight od reszty przychodów z działalności strefowej.

Lokaty „overnight” stanowią w istocie techniczne przeksięgowanie (przelew) salda rachunku bankowego w ramach systemu banku, z usług którego korzysta wnioskodawca. Pomimo transferu środków pieniężnych na konto pomocnicze lokaty overnight, dochody w postaci uzyskanych odsetek są de facto dochodami z rachunku bieżącego, gdyż środki pieniężne lokowane na lokacie overnight pochodzą z rachunku bieżącego i dostęp do nich w praktyce nie jest w żaden sposób ograniczony. Jedyną zasadniczą różnicą pomiędzy lokowaniem pieniędzy na lokatach overnight i pozostawieniem ich na rachunku bieżącym jest różnica w stopie oprocentowania i momencie naliczenia odsetek. W przypadku lokat overnight naliczenie następuje codziennie, natomiast na rachunku bieżącym - na koniec miesiąca. W tym ujęciu, oprocentowanie lokat overnight musi podlegać zaliczeniu do dochodów z działalności pomocniczej do działalności strefowej, które wraz z dochodem uzyskanym ze sprzedaży towarów wytworzonych w ramach działalności strefowej są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. Środki pieniężne są uzyskiwane przez wnioskodawcę jako rezultat prowadzenia działalności na terenie Strefy, a operacje na tych środkach są ściśle powiązane z tą działalnością, co uzasadnia zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Powyższe argumenty są zgodne ze stanowiskami prezentowanymi przez organy podatkowe. W postanowieniach z 21.09.2005r. sygn. PD/423-72/05/56657 oraz z 08.05.2006r. sygn. PDP/423-18/30282 (sip.mf.gov.pl) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stanął na stanowisku, że ze zwolnienia strefowego korzystają te przychody (dochody) - operacje finansowe, które powstały w związku z wykonywaną działalnością na terenie Strefy na podstawie zezwolenia. Na gruncie powyższych przepisów organ stwierdził, że dochody uzyskane z oprocentowania lokat „overnight” na rachunku bieżącym, prowadzonym w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, są związane z działalnością określoną w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej podlegają tak jak one zwolnieniu od podatku dochodowego.

Analogiczne stanowisko zajął Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 05.08.2005r. sygn. ŁUS-2/423/58/05/AG, w którym stwierdził, że dochody uzyskane z oprocentowania środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą na terenie strefy, z lokat bankowych (overnight, krótkoterminowych), wolnych środków wypracowanych z działalności podstawowej określonej w zezwoleniu (...) korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. u. 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. u. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Z wykładni gramatycznej, którą należy stosować przy ocenie zakresu zwolnień podatkowych, wynika, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy przede wszystkim podkreślić, iż zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Warto podkreślić również, iż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono, zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko tych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Odnosząc się do odsetek bankowych, jako dochodów wynikających z rozliczenia lokat typu overnight należy podkreślić, że nie należą one do dochodów korzystających ze zwolnienia podatkowego, gdyż nie są dochodami uzyskiwanymi z działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Dochody pochodzące z takich lokat są osiągane na skutek dokonania określonych operacji finansowych, których celem jest wyłącznie pomnożenie zgromadzonego już kapitału. Podstawowym, warunkiem objęcia zwolnieniem od podatku jest to, aby badane dochody były "dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej". Niezależnie od tego wymogu, działalność generująca te dochody powinna spełniać dwa kolejne warunki:

  1. powinna być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i
  2. powinna być prowadzona na podstawie stosownego zezwolenia.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego znak II FSK 125/10 z dnia 25 maja 2011r. „Dochody, jakimi są odsetki uzyskiwane z tytułu umieszczenia środków pieniężnych na lokacie terminowej typu overnight nie należą do tego rodzaju dochodów, korzystających ze zwolnienia podatkowego. Istotą lokaty jest przyjęcie oferty banku i realizacja operacji finansowych, na podstawie których środki finansowe przekazywane są bankowi wieczorem, a zwracane posiadaczowi lokaty rankiem kolejnego dnia. Z tytułu korzystania przez bank ze środków w godzinach nocnych, poza czasem pracy przedsiębiorstwa, wypłacane są odsetki według stopy bardziej atrakcyjnej niż stopa właściwa dla odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym.(...) Dochód czyniący zadość wymogom art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.p. to dochód, jaki jest bezpośrednio generowany przez aktywność przedsiębiorcy, którą można nazwać działalnością gospodarczą, albo też stanowi nieodłączne (nie dające się uniknąć ze względu na naturę stosunku prawnego) następstwo działalności gospodarczej. (...)Jednakże umowa lokaty terminowej typu overnight nie należy do zakresu czynności podejmowanych przez spółkę w ramach prowadzonej działalności. Nie jest działalnością generującą bezpośrednio dochód z działalności, gdyż w zezwoleniu udzielonym spółce brakuje działalności polegającej na profesjonalnym "lokowaniu kapitału na lokatach bankowych".(...) Przeciwnie, zawieranie umów o lokatę overnight jest odrębną od działalności gospodarczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy, który kierując się racjonalnością inicjowanych stosunków prawnych także w sferach niezwiązanych ze świadczoną na co dzień sprzedażą i usługami, pragnie maksymalnie pomnożyć swój kapitał poszukując możliwości oferowanych przez podmioty świadczące usługi finansowe.” Podobnie orzeczono w wyroku NSA z 21 kwietnia 2011r. sygn. akt II FSK 2039/09.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku postanowienia (wydane w trybie art . 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa, przed nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 1 lipca 2007r.) wydane zostały w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników. Interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione organy podatkowe w imieniu Ministra Finansów w trybie art . 14b § 1 Ordynacji po dniu 1 lipca 2007r. prezentują jednolite stanowisko - dochody, jakimi są odsetki uzyskiwane z tytułu umieszczenia środków pieniężnych na lokacie terminowej typu overnight nie należą do kategorii dochodów, korzystających ze zwolnienia podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.