Oprocentowanie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Oprocentowanie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oprocentowanie nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota odsetek wynikających z oprocentowania (naliczonych od dnia wpływu środków finansowych na konto Urzędu zgodnie z Decyzją UMiG do dnia ich zwrotu po uchyleniu Decyzji przez SKO na konto Spółki) otrzymanych (uznanych) od organu podatkowego jest kwotą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?
Fragment:
(...) z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. W świetle art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Natomiast w myśl § 2 tegoż artykułu, jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. Oprocentowanie nadpłaty przysługuje zawsze, gdy nadpłata jest związana m.in. z uchyleniem decyzji wymienionych w art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej, a zatem zawsze, gdy przyczyną powstania nadpłaty jest rozstrzygnięcie organów podatkowych, co też miało miejsce w przypadku objętym niniejszym wnioskiem. Zasady wypłaty oprocentowania od nadpłaconych lub nienależnie wpłaconych podatków reguluje art. 78 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. l tak, zgodnie z art. 78 § 3 pkt 1 w związku z art. 77 (...)
2011
1
sie

Istota:
W świetle przedstawionego stanu faktycznego Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek za zwłokę zwróconych w związku ze stwierdzoną nadpłatą oraz otrzymanego od nadpłaty oprocentowania?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2007r., który wpłynął w dniu 30.01.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.01.2007r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) te zostały uzupełnione w dniu 14 lutego 2005 r. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2005 r. Nr PDI/415-8/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie pismem z dnia 8 marca 2005 r., w którym wnosi o jego zmianę poprzez udzielenie interpretacji zbieżnej z wnioskiem. Strona podnosi, iż przepis art. 78 § 5 pkt Ordynacji podatkowej jednoznacznie stwierdza, oprocentowanie nadpłaty przysługuje od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, jeże podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w żyć orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego. Przepis ten nie mówi nic o charakterze wniosku i okolicznościach jego złożenia, nie uzależnia tez swojego zastosowania od jakichkolwiek dodatkowych warunków. Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.