Oprocentowanie nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oprocentowanie nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy kwota odsetek wynikających z oprocentowania (naliczonych od dnia wpływu środków finansowych na konto Urzędu zgodnie z Decyzją UMiG do dnia ich zwrotu po uchyleniu Decyzji przez SKO na konto Spółki) otrzymanych (uznanych) od organu podatkowego jest kwotą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?

Fragment:

(...) z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. W świetle art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Natomiast w myśl § 2 tegoż artykułu, jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. Oprocentowanie nadpłaty przysługuje zawsze, gdy nadpłata jest związana m.in. z uchyleniem decyzji wymienionych w art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej, a zatem zawsze, gdy przyczyną powstania nadpłaty jest rozstrzygnięcie organów podatkowych, co też miało miejsce w przypadku objętym niniejszym wnioskiem. Zasady wypłaty oprocentowania od nadpłaconych lub nienależnie wpłaconych podatków reguluje art. 78 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. l tak, zgodnie z art. 78 § 3 pkt 1 w związku z art. 77 (...)

2011
1
maj

Istota:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek za zwłokę zwróconych w związku ze stwierdzoną nadpłatą oraz otrzymanego od nadpłaty oprocentowania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2007r., który wpłynął w dniu 30.01.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.01.2007r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) te zostały uzupełnione w dniu 14 lutego 2005 r. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2005 r. Nr PDI/415-8/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie pismem z dnia 8 marca 2005 r., w którym wnosi o jego zmianę poprzez udzielenie interpretacji zbieżnej z wnioskiem. Strona podnosi, iż przepis art. 78 § 5 pkt Ordynacji podatkowej jednoznacznie stwierdza, oprocentowanie nadpłaty przysługuje od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, jeże podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w żyć orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej w całości lub w części aktu normatywnego. Przepis ten nie mówi nic o charakterze wniosku i okolicznościach jego złożenia, nie uzależnia tez swojego zastosowania od jakichkolwiek dodatkowych warunków. Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia (...)