Oprocentowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oprocentowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
wrz

Istota:

Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

Fragment:

Czy przychody osiągnięte przez wnioskodawcę w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy w związku z tym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte w związku z oprocentowaniem lokat nocnych tzw. overnight będą podlegać zaliczeniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w związku z czym będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2011
1
paź

Istota:

Czy Nadleśnictwo powinno pobrać podatek od różnicy między oprocentowaniem pożyczki z ZFŚS a opodatkowaniem kredytu w banku, jako przychód pracownika ze stosunku pracy?

Fragment:

Od pracodawcy więc zależy czy udzieli on pracownikowi, zwrotnej, bezzwrotnej (umorzonej) czy też preferencyjnej pożyczki na cele mieszkaniowe oraz w jakiej wysokości będzie ona oprocentowana. Jeżeli zatem regulamin dopuszcza możliwość przyznania pracownikowi pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu to nie ma żadnych podstaw prawnych do uznania różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów bankowych, a udzieloną pożyczką za przychody ze stosunku pracy. Reasumując, stwierdzić należy, że różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a oprocentowaniem kredytu w banku nie stanowi przychodu pracowników. Tym samym Nadleśnictwo nie powinno pobrać od ww. różnicy podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy kwota różnicy pomiędzy wysokością odsetek od pożyczki na cele mieszkaniowe z utworzonego przez spółkę Funduszu Na Rzecz Zwiększenia Efektywności, a średnią wysokością odsetek od kredytów mieszkaniowych, udzielanych przez banki komercyjne stanowi dochód pracownika, który winien być doliczany do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z Regulaminem Funduszu, środki na nim gromadzone przeznaczane są na udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe, oprocentowanych na preferencyjnych warunkach dosyć precyzyjnie określonej kategorii pracowników. Należy dodać, że przedmiotem działalności X nie jest udzielanie kredytów i pożyczek odbiorcom usług. Finansowanie tych świadczeń ma charakter motywujący - ma na celu zachęcenie kluczowych pracowników do długoletniej pracy na rzecz X. Wysokość oprocentowania pożyczek jest taka sama dla wszystkich pracowników - 2% w skali rocznej. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Pożyczkobiorcą Funduszu z winy pracownika lub wypowiedzenia ze strony pracownika, jako oprocentowanie stosowane od dnia rozwiązania stosunku pracy jest „komercyjne oprocentowanie pożyczek wg stopy właściwej dla kredytu lombardowego ogłaszanej przez NBP” (pkt 7 Regulaminu Funduszu). W przypadku innego rodzaju rozwiązania umowy o pracę - były pracownik dokonuje spłaty rat w dotychczasowych wysokościach. W powyższej sytuacji pojawiły się wątpliwości, czy udzielane przez Spółkę pożyczki na cele mieszkaniowe z preferencyjnym oprocentowaniem, w zakresie kwot różnicy pomiędzy oprocentowaniem z Funduszu, a przeciętnym oprocentowaniem kredytów bankowych komercyjnych stanowić będzie przychód pracownika ze stosunku pracy, a w konsekwencji podlegać wliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
cze

Istota:

Należne oprocentowanie wynikające z faktu rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowi część składową ceny sprzedaży lokalu i winno być opodatkowane stawką podatku właściwą dla zbywanego lokalu

Fragment:

(...) oprocentowaniem w wysokości 5% w stosunku rocznym, liczonym od kwoty pozostałych do spłaty rat kapitałowych. Oprocentowanie naliczone z góry za okres np. 5-ciu lat od niespłaconej części należności ujmowane jest w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT jako sprzedaż zwolniona od podatku VAT. W przypadku wcześniejszej spłaty przez nabywcę należnych rat wysokość oprocentowania podlega ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem faktycznej daty spłaty, co skutkuje dokonaniem stosownej korekty. Należne oprocentowanie ujmowane jest w ewidencji księgowej na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie odnoszone jest sukcesywnie na konto przychodów finansowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy oprocentowanie naliczane zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej, od rozłożonej na raty niespłaconej części należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowi część kwoty należnej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, objętej stawką podatku właściwą dla zbywanego lokalu (zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), czy też winno być traktowane jako świadczenie uboczne - usługa pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65.22.10 (zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT)...

2011
1
kwi

Istota:

Czy zniesienie oprocentowania dopłat będzie stanowiło dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie będą skutki podatkowe umorzenia nalizonych odsetek dla Spółki i udziałowca, który wniósl dopłaty do kapitału?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę można dokonać podziału dopłat wnoszonych do spółki na: - dopłaty oprocentowane oraz - dopłaty nieoprocentowane. Należy zwrócić uwagę, że art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. nie stosuje wskazanego wyżej podziału i odnosi się zarówno do dopłat oprocentowanych, jak i nieoprocentowanych, pod warunkiem, że ich wniesienie nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie z przychodów wszystkich dopłat. Niezależnie od tego, czy wiążą się one z rekompensatą dla podmiotu wnoszącego. Innymi słowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. wniesienie dopłaty jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, bez względu na jej oprocentowanie. Z uwagi na fakt, iż nieoprocentowana dopłata nie jest uznawana za przychód podatkowy, nie może ona stanowić również nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia nie zostało, co prawda, zdefiniowane we wskazanej ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że uzyskanie nieodpłatnego świadczenia stanowiącego źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu następuje na skutek zaistnienia stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając swoje przychody podlegające opodatkowaniu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymane z organu podatkowego odsetki z tytułu nadpłaty podatku VAT stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Fragment:

Otrzymane z organu podatkowego oprocentowanie od nadpłaty podatku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu tak samo jak i sama nadpłata. Brak rozłącznego traktowania w Ordynacji podatkowej nadpłaty i oprocentowania ( podobnie jak zaległości podatkowej i odsetek) , w zakresie dokonywania różnych czynności np. zaliczania z urzędu na poczet zaległości podatkowych , zaliczania na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych , zwrotu podatku nie pokrywającego kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem ( art.78 a tej ustawy). Obowiązuje zatem zasada jedności lub proporcjonalnie. Utrwalona linia orzecznictwa sądów oraz doktryna stanowi o łącznym traktowaniu w decyzjach organów podatkowych zaległości podatkowych z odsetkami jak też nadpłaty z oprocentowaniem. Obydwa elementy powinny być określone w jednej decyzji. Dominuje pogląd , że : "Kwota odsetek jest składnikiem rozstrzygnięcia , nie zaś uzasadnienia decyzji ." (np. wyrok NSA w Katowicach I SA /Ka 2539/99 w POP 2002|5|123 – Ordynacja podatkowa – Komentarz 1999r. B.Brzeziński , M.Kalinowski i A. Olesińska ). W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy oprocentowanie od udzielonej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega ustawie VAT?

Fragment:

Pytanie Wnioskodawcy brzmi, czy oprocentowanie od udzielonej pożyczki traktowane jest jako usługa pośrednictwa finansowego, czy też nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, udzielanie pożyczek i pobór z tego tytułu odsetek w ramach ZFŚS nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu Podatnik stwierdza, iż działalność socjalna prowadzona przez zakład pozostaje poza ustawową definicją działalności gospodarczej, odsetki od udzielonych pożyczek zasilają ZFŚS i nie są wykazywane po stronie przychodów zakładu. Udzielanie pożyczek z ZFŚS i pobieranie z tego tytułu odsetek to zdarzenie sporadyczne, świadczenia tego nie można utożsamiać z dostawą towarów czy też świadczeniem usług. Pożyczek z ZFŚS nie można traktować jako pożyczki udzielane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu nie potwierdza prawidłowości stanowiska przedstawionego przez Podatnika. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
mar

Istota:

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy, zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki udzielonej pracownikowi przez pracodawcę na cele mieszkaniowe a stopą oprocentowania kredytu bankowego?

Fragment:

Ustosunkowując się do opodatkowania kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem pożyczki, wynikającą z zawartej z pracownikiem umowy a oprocentowaniem kredytu zaciągniętego przez pracodawcę w banku, to w przypadku, gdy pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek oraz udzielenie pożyczek dla wszystkich pracowników odbywa się według tych samych zasad i przy zawieraniu umów stosowana jest ta sama stopa procentowa, zdaniem tut. Organu podatkowego, brak jest podstaw do uznania, iż w tym wypadku wystąpił po stronie pracownika przychód ze świadczeń nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko wnioskodawcy w powyższej sprawie jest prawidłowe. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy pożyczka przeznaczona na cele socjalne, oprocentowana poniżej stopy stosowanej na rynku, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z pisma Spółki będą to pożyczki na cele socjalne udzielone wyłącznie pracownikom, oprocentowane poniżej stopy oprocentowania stosowanej na rynku. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, jednak jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, Spółka uzyskuje oprocentowanie z tyt. lokat środków pieniężnych w wyspecjalizowanych jednostkach na poziomie rynkowym ok. 4,5%. W omawianym przypadku jest zatem możliwe obliczenie różnicy pomiędzy dostępnym Spółce oprocentowaniem lokat a zastosowaną przez Spółkę stawką oprocentowania z udzielanych przez siebie pożyczek. Różnica ta jako świadczenie częściowo odpłatne stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem udzielanie w/w pożyczek mieszkaniowych ze środków obrotowych wywołuje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych pracowników. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania oprocentowania środków własnych na bieżącym rachunku bankowym, których nie da się przyporządkować jednoznacznie do działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej oraz działalności prowadzonej poza specjalną strefą ekonomiczną.

Fragment:

Spółka ponosi koszty (art. 15 ust. 1a Ustawy pdop) lub też osiąga przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków oraz wartości pieniężnych w walutach obcych (art. 12 ust. 2a ustawy pdop) związane z oprocentowaniem środków na rachunku bankowym, w szczególności z tytułu odsetek od środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym zdeponowanych na krótkoterminowych depozytach O/N (overnight), na okres jednej nocy lub przez weekend. Wskazane środki oraz wartości pieniężne pochodzą zarówno z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie Strefy, jak i z działalności Spółki prowadzonej poza Strefą. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie określonych środków oraz wartości pieniężnych jako pochodzących z działalności wykonywanej w Strefie lub też z działalności wykonywanej poza Strefą.Spółka gromadzi na rachunku bankowym środki pieniężne pochodzące zarówno z działalności prowadzonej w Strefie, jak i z działalności prowadzonej poza Strefą. Z tego tytułu Spółka uzyskuje przychody w postaci naliczonego oprocentowania. W przypadku środków pieniężnych w walutach obcych Spółka ponosi koszty (art. 15 ust. 1a Ustawy pdop) lub też osiąga przychody z tytułu różnic kursowych (art. 12 ust. 2a Ustawy pdop). W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zapytuje, czy przychód z (...)