Oprawa okularowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oprawa okularowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
mar

Istota:

Stawka podatku VAT:- dla dostawy kompletnych okularów korekcyjnych, leczniczych i ochronnych do komputera, uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni zleca montaż soczewek korekcyjnych do opraw firmie zewnętrznej,- dla sprzedaży soczewek i usług ich montażu w oprawach okularowych powierzonych przez klienta oraz sprzedaży opraw okularowych i usługi montażu w nich soczewek powierzonych przez klienta (będących jego własnością,- dla dostawy samych opraw okularowych.

Fragment:

Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz 23% za usługę ich montażu, 2.zakupu oprawy okularowej do posiadanych przez klienta soczewek (klient zakupuje oprawę, oraz usługę wymiany soczewek do nabytej oprawy okularowej) - firma opodatkowuje sprzedaż 2 stawkami VAT, a mianowicie: 8% na oprawę okularową (jeżeli została zakupiona przez firmę ze stawką 8%) oraz 23% za usługę wymiany lub 23% na oprawę okularową (jeżeli została zakupiona przez firmę ze stawką 23%) oraz 23% za usługę wymiany. Sprzedawane okulary korekcyjne, oprawy okularowe będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawane oprawy okularowe bez zamontowanych szkieł (soczewek) mogą zostać przeznaczone do innych celów niż medyczne na przykład oprawa może zostać przeznaczona na okulary słoneczne. W efekcie oprawa okularowa sprzedawana bez montażu szkieł (soczewek) nie spełnia kryteriów wyrobu medycznego. Mając na uwadze powyższe, dostawa okularów korekcyjnych, leczniczych, ochronnych do komputera, uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

2011
1
mar

Istota:

Ze zgromadzonego materiału w sprawie wynika, iż istnieją takie typy opraw okularowych, które są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i w odniesieniu do tych typów opraw uzasadnione jest stosowanie stawki podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).Należy jednak podkreślić, iż powyższa stawka będzie dotyczyła wyłącznie tych indywidualnie określonych towarów, co do których można stwierdzić jednoznacznie, ze zostały zaklasyfikowane przez uprawniony organ jako wyroby medyczne, że są wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych i że posiadają nadany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych numer rejestrowy. Oprawy okularowe nie spełniające w/w warunków podlegają opodatkowaniu stawką 22%.

Fragment:

Strona wywiązała się z powyższego obowiązku w przypadku określonych opraw okularowych - świadczy o tym pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18. 03. 2005 r., nr sprawy: 03879/04. Potwierdza ono, iż oprawy okularowe model: Eagle, nr kat. od 2700 do 2730, PL/DR 010321, zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych. Ponadto, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zawarł w piśmie załączonym do zapytania Strony znak: WM/RWM/461/13/05 z dnia 04. 02. 2005 r. opinię, iż oprawa okularowa jest uważana za wyrób medyczny. Organ I instancji dokonując oceny stanu prawnego nie odniósł się w żaden sposób do przedstawionej treści. Opinia ta została również potwierdzona w załączonym do zażalenia Strony piśmie w/w Urzędu znak: WM/NR- 461 - 82/05 z dnia 01. 07. 2005 r., jakoby oprawa okularowa bez zamontowanych w niej soczewek korekcyjnych, o ile jest przeznaczona do okularów korekcyjnych, to uważana jest za wyrób medyczny i podlega wszystkim przepisom stosującym się do wyrobów medycznych. Nie są za to uważane za wyroby medyczne oprawy okularowe przeznaczone do okularów innych niż korekcyjne, np. do okularów przeciwsłonecznych czy ochronnych.W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż zasadne jest uchylenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 04. 07. 2005 r. znak: US 40/VAT/I/1312/2005/ADB.

2011
1
mar

Istota:

CZY Z TYTUŁU NABYCIA OPRAWEK OKULAROWYCH ZAKUPIONYCH ZE STAWKĄ 22% PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY ZAPŁACONY PRZY ICH NABYCIU.

Fragment:

W ocenie Strony z tytułu nabycia oprawek okularowych zakupionych ze stawką 22% przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy ich nabyciu. Odnosząc się do przedstawionego stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle powołanego przepisu wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie nabycia oprawek okularowych służących do wykonania okularów korekcyjnych, których dostawa opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować dostawę okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie klienta?

Fragment:

W powyższym zażaleniu Spółka prosi o wyjaśnienie: - na jakiej podstawie Izba Skarbowa decyduje o klasyfikacji wyrobów które mają określony numer PKWiU, - w którym momencie wyrób medyczny przestaje być wyrobem medycznym i dlaczego oprawa okularowa, która zgodnie z wydanym certyfikatem jest wyrobem medycznym ma być opodatkowana stawką 22%, - jak należy rozumieć sformułowanie, zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu, iż "dostawa oprawek okularowych będzie opodatkowana stawką 22%", - co należy zrobić z obiegiem dokumentów, które są wystawione na 7% a powinny być wystawione na 22%? Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza. Dostawa okularów korekcyjnych (towaru składającego się z oprawek i zamontowanych w nich soczewek) uznanych za wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Dostawa okularów innych niż korekcyjne podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są odrębnie soczewki okularowe i oprawki, stanowią one odrębne przedmioty dostawy w związku z czym powinny być osobno wykazane na fakturze i opodatkowane stawką właściwą dla poszczególnych towarów, tj. dla soczewek okularowych (PKWiU 33.40.11) - 7 % stawką (poz. 103 załącznika nr 3, a dla oprawek do okularów - 22% stawką.

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie 7 % stawką podatku od towarów i usług sprzedaż opraw okularowych?

Fragment:

(...) opraw okularowych, które są wyrobem klasy I i oznaczone zostały symbolem CE. Zgodnie z informacją przekazaną przez Podatnika oprawy okularowe zostały zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.40.12 - "okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne i inne". Ponadto Podatnik wskazuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oprawy okularowe są wyrobami medycznymi, co oznacza, że przy ich sprzedaży należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług - poza wyjątkami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych do ustawy - w myśl przepisu art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy wynosi 22 %. Treść art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje możliwość zastosowania stawki preferencyjnej podatku od towarów i usług w wysokości 7 % dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy - "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %".