ITPP3/4512-242/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy tej nieruchomości na zasadach ogólnych? Czy w sytuacji złożenia przed dniem dokonania dostawy oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych, nabywca będzie miał prawo do odliczenia zawartego w fakturze dokumentującej zdarzenie podatku VAT naliczonego?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym nieprzerwanie od dnia 24 stycznia 2008 r. W dniu 2 października 2008 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość składającą się z:

 1. Prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz znajdujących się na tym gruncie budynków:
  1. - jednokondygnacyjny murowany magazyn zbożowo-paszowy,-
  2. jednokondygnacyjny murowany magazyn - sklep,-
  3. jednokondygnacyjny murowany budynek wagi wozowej, nr działek xx, xy (nr księgi wieczystej xyz)
 2. Prawa własności gruntów, nr działki xz (nr księgi wieczystej xzz).

W dniu 5 czerwca 2014 roku dla działki nr xx, na której znajdują się:

  -
 • jednokondygnacyjny murowany magazyn - sklep,-
 • jednokondygnacyjny murowany budynek wagi wozowej założono odrębną księgę wieczystą.

Nabycie nieruchomości było zwolnione z VAT, zbywca zastosował zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca nieprzerwanie w okresie od listopada 2008 r. do czerwca 2014 r. wynajmował innym podmiotom gospodarczym znajdujące się na nieruchomości budynki, w tym budynki znajdujące się na działce nr xx. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Działka xx jest nadal w wieczystym użytkowaniu i Wnioskodawca nie jest właścicielem tego gruntu. Wnioskodawca planuje sprzedaż części nieruchomości - działki nr xx - wraz z posadowionymi na niej budynkami na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca może sprzedając nieruchomość (działkę xx) zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy tej nieruchomości na zasadach ogólnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, będącej prawem wieczystego użytkowania gruntów - nr działki xx - wraz z posadowionymi na niej budynkami - korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jeśli dokonujący dostawy i nabywca złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów, właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11, wówczas dostawa opodatkowana jest na zasadach ogólnych, stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.