ITPP2/4512-68/16/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług merchandisingowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług merchandisingowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji mięsa oraz wyrobów z mięsa (dalej: Produkty).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje sprzedaży Produktów na rzecz sieci handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną m. in. w sklepach wielkopowierzchniowych, tzn. super i hipermarketach (dalej: Kontrahenci).

W związku z powyższym, Spółka nabywa usługi obsługi stoisk sprzedaży, krojenia oraz wykładania Produktów na półki w sieciach handlowych, sprawdzania terminów przydatności Produktów, sprzątania opróżnionych opakowań zbiorczych, zapewniania odpowiedniej ekspozycji w ladach chłodniczych i na stoiskach, etc. Działania te są realizowane w sklepach należących do Kontrahentów. Można je określić zbiorczo jako usługi merchandisingowe.

Usługi merchandisingowe to sposoby i metody prezentacji towarów w sklepach (tzw. ekspozycje). Mają one na celu wykreowanie wzrostu skuteczności sprzedaży towarów poprzez pośrednie oddziaływanie na decyzje podejmowane przez konsumentów, za pomocą wykorzystania układu przestrzennego punktu sprzedażowego, zasad psychologii społecznej oraz sposobów prezentacji towarów. Usługi merchandisingowe obejmują również działania zmierzające do wywoływania u klientów pozytywnych skojarzeń powiązanych ze sprzedawanym towarem.

Celem nabywania przez Spółkę ww. usług jest dążenie do maksymalizacji wolumenu sprzedaży Produktów w sklepach, a w konsekwencji wartości zamówień Produktów przez Kontrahentów, co przekłada się na wolumen odpłatnych dostaw towarów na rzecz Kontrahentów oraz wysokość przychodów Spółki z tego tytułu.

Usługi merchandisingowe nabywane są przez Spółkę zarówno od sieci handlowych, jak również od podmiotów trzecich zajmujących się świadczeniem takich usług na zlecenie i dokumentowane fakturami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycie usług merchandisingowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest uprawniony do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycie usług merchandisingowych.

Należy podkreślić, że wynagrodzenie z tytułu nabycia usług merchandisingowych jest wypłacane przez Spółkę za wykonanie konkretnych świadczeń na jej rzecz. Jest to więc wynagrodzenie za odpłatne świadczenie na jej rzecz usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Nabywane przez Spółkę usługi są wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Usługi te nabywane są w celu maksymalizacji wolumenu sprzedaży produktów w sklepach, a w konsekwencji wartości zamówień produktów przez kontrahentów, co przekłada się na wolumen odpłatnych dostaw towarów na rzecz kontrahentów oraz wysokość przychodów Spółki z tego tytułu.

Należy zwrócić uwagę, że usługi merchandisingowe nie zostały wymienione w treści art. 88 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w katalogu usług, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W rezultacie, Spółka stoi na stanowisku, że w związku z nabywaniem usług merchandisingowych dokumentowanych fakturami, przysługuje jej prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, dotyczących prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związane z nabywaniem usług o charakterze zbliżonym do tych, o których mowa w niniejszej sprawie.

Stanowisko takie wynika m.in. z:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. (sygn. IPPP3/443-616/13-2/KB),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1273/12-2/AW),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-1522/11-4/ISZ),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2010 r. (sygn. IPPP2/443-1703/09-2/MN).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Z treści art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy wynika, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl w art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego przepisu, wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że w związku z tym, że przedmiotowe usługi merchandisingowe są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Spółce – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie, o ile nie wystąpiły/ nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy.

Okoliczności sprawy wskazują bowiem, że wypłacane przez Spółkę środki pieniężne stanowią wynagrodzenie za czynności związane z obsługą stoisk sprzedaży, krojeniem oraz wykładaniem jej produktów na półki w sieciach handlowych, sprawdzanie terminów ich przydatności, sprzątanie opróżnionych opakowań zbiorczych, zapewnianie odpowiedniej ekspozycji w ladach chłodniczych i na stoiskach. Zatem związek pomiędzy płatnością a świadczeniem na rzecz Spółki ma charakter na tyle wyraźny, że można stwierdzić, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Dowodzi to wprost, że w efekcie powyższego skonkretyzowanego świadczenia Spółka odnosi istotne korzyści o charakterze majątkowym – maksymalizuje wolumenu sprzedaży i w konsekwencji zwiększa przychody z tego tytułu. W związku z powyższym wykonywane czynności na rzecz Spółki są/będą świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają/będą podlegał opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.