ITPP1/4512-1023/15/RH | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane będą za opodatkowane i w związku z tym przysługiwać będzie Wnioskodawcy prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniać będą warunek otrzymania dotacji rolnośrodkowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższą kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarowi usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności, lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
ITPP1/4512-1023/15/RHinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. opodatkowanie
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biomasy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie upraw roślin wieloletnich spełniającą jednocześnie warunek pozyskania dotacji rolnośrodowiskowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. złożono wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biomasy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie upraw roślin wieloletnich spełniającą jednocześnie warunek pozyskania dotacji rolnośrodowiskowych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

E. Spółka z o.o. Sp.k. (dalej: Wnioskodawca) została zawiązana w dniu ....... r. na początku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś na mocy aktu notarialnego z dnia ........ r. spółka została przekształcona w spółkę komandytową, gdzie komplementariuszem było G. Sp. z o.o. zaś komplementariuszami dotychczasowi wspólnicy M. G. i P.Ś. W dniu ...... r. poprzednik prawny Wnioskodawcy złożył do Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w zakresie podatku od towarowi usług i tym samym stał się podatnikiem podatku od towarów i usług obowiązanym do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.

Od chwili powstania Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw roślin wieloletnich, która polega i będzie polegać na wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych tj. koszeniu, zbiorze, wywozie i sprzedaży pozyskiwanych traw (biomasy) z terenów dzierżawionych od podmiotów zewnętrznych, w tym od parku narodowego. Spółka planuje w przyszłości kontynuowanie działalności we wskazanym wyżej zakresie. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z PKD będą:

 • uprawy pozostałych roślin wieloletnich,
 • uprawy roślinne inne niż wieloletnie,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt.

Pozyskana przez wnioskodawcę biomasa sprzedawana będzie podmiotom trzecim. Przy wykonywaniu wyżej wskazanej działalności Wnioskodawca będzie dokonywał zakupu usług (polegających na skoszeniu użytków zielonych, dokonania zbioru skoszonych traw - biomasy w bele, bezpośredni jej wywóz poza teren Parku Narodowego lub złożenia biomasy w stogi i następnie wywiezienie z miejsca wykonania usługi poza teren Parku Narodowego) od innego podmiotu, który świadcząc je będzie wystawiać jako podatnik VAT faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zawierające kwotę podatku do zapłaty. Oba podmioty będzie łączyć umowa, z której wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług na rzecz Wnioskodawcy polegających także na utrzymaniu terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym poprzez przygotowanie faszyny w pęczki i jej ułożenie na gruncie (utwardzenie ciągów komunikacyjnych wikliną). W umowie strony ustalą cenę za wykonanie wyżej opisanych prac. Wszelkie czynności objęte treścią umowy wykonywane będą w sposób ciągły, jednakże z uwagi na sezonowość prac oraz warunki atmosferyczne mogą być wykonywane nieregularnie.

Uzyskana przez Wnioskodawcę biomasa sprzedawana będzie podmiotom trzecim przy czym częstotliwość i wielkość sprzedaży może być uzależniona z przyczyn obiektywnych od pory roku, warunków atmosferycznych, ale również od charakteru działalności rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem jej sezonowości. Ponieważ użytkowane grunty znajdują się na terenie Parku Narodowego, wnioskodawca zobowiązany będzie uwzględniać także odrębne przepisy, które dopuszczają koszenie traw w ściśle określonych okresach, ze względu na ochronę niektórych gatunków zwierząt. W związku z tym, w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę zdarzyć się mogą okresy w których w trakcie roku dokona on jedynie kilku dostaw (sprzedaży), zaś w niektórych okresach taka sprzedaż nie wystąpi. Wnioskodawca z tytułu dostawy biomasy będzie wystawiać faktury wraz z podatkiem należnym, który następnie wykazywany będzie w okresowych deklaracjach rozliczeniowych. W związku z powyższym w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w trakcie jednego roku obrotowego mogą wystąpić okresy (miesiące), kiedy nie dokona on sprzedaży, gdyż jeszcze nie pozyska biomasy lub sprzeda biomasę w kolejnym roku obrotowym. W tym czasie jako nabywca innych usług (w tym rachunkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych), wnioskodawca będzie otrzymywał jako podatnik VAT faktury z podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu.

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalność rolniczą uzyskał informację o możliwości ubiegania się i pozyskania dotacji (płatności) rolnośrodowiskowych, płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ........ Podstawą prawną przyznania środków będzie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioskodawca jako podmiot spełniający kryteria do uzyskania wyżej wskazanych środków złoży stosowne wnioski, zaś płatności te będą przyznawane na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym wnioskodawca zaciągnie 5-letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe w tym zakresie, w stosunku do ARiMR. Warunkiem otrzymania płatności, o których mowa wyżej, będzie dokonanie określonych czynności m.in.: jednokrotne koszenie w przewidzianych terminach (ręczne, mechaniczne), belowanie i układanie w stogi, wywożenie biomasy i utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz w dobrym stanie ekologicznym (np. faszynowanie ciągów komunikacyjnych). Dopiero spełnienie tych warunków uprawniać będzie Wnioskodawcę do otrzymania ww. wsparcia stanowiącego rekompensatę utraconych dochodów. Otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności nie podlegają ustawie o VAT.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca będzie dokonywał czynności (koszenie, zbiór, wywóz), które w konsekwencji z jednej strony stanowić będą przedmiot sprzedaży biomasy w celach zarobkowych oraz jednocześnie spełniać będą warunek otrzymania płatności bezpośrednich: płatność obszarowa i rolnośrodowiskowa.

Kwoty otrzymywanej dotacji przewyższać będą w sposób znaczący wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu dokonanej sprzedaży biomasy.

Podkreślić należy, że działania Wnioskodawcy nastawione będą na zysk, gdyż uzyskana biomasa sprzedawana będzie podmiotom trzecim, a otrzymane ze sprzedaży wynagrodzenie przeznaczone na finansowanie swojej działalność. Działania te prowadzone będą w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn (ratraków) i wymagają fachowej wiedzy w tym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane będą za opodatkowane i w związku z tym przysługiwać będzie Wnioskodawcy prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniać będą warunek otrzymania dotacji rolnośrodkowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższą kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów...
 2. Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarowi usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności, lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadne jest stanowisko, że jego działania stanowić będą czynności opodatkowane w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a Wnioskodawcy w związku z tym przysługiwać będzie prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur.

Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest wpływ otrzymywania przez Wnioskodawcę dotacji rolno środowiskowych na status podatnika VAT. Działalność gospodarcza/rolnicza prowadzona przez Wnioskodawcę (polegająca, na koszeniu traw) będzie spełniać jednocześnie zadania ochronne w Parku Narodowym, gdzie położone jest gospodarstwo rolne wnioskodawcy. Z uwagi na możliwość pozyskania dopłat bezpośrednich, opisanych w powyższym stanie faktycznym, Wnioskodawca złoży stosowne wnioski i zostały mu przyznane dopłaty obszarowe i rolnośrodowiskowe. W związku z tym działania podejmowane przez Wnioskodawcę z jednej strony spełnią warunki opisane w art. 15 ustawy VAT, z drugiej przesądzają o możliwości uzyskania dopłat z ARiMR. Przy czym dopłaty te nie mają bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanej biomasy.

W ocenie Wnioskodawcy fakt otrzymywania dopłat (stanowiących między innymi rekompensatę utraconego dochodu z racji uzyskania zmniejszonego plonu w wyniku realizacji programu rolnośrodowiskowego) w żaden sposób nie może wpływać na status podatnika VAT niezależnie od wysokości kwot podatku należnego wynikającego z dokonanych dostaw oraz kwot otrzymanych dopłat. Działań podatnika nie da się rozdzielić i przyporządkować wyłącznie do czynności polegających m.in. na koszeniu trawy i pozyskiwaniu biomasy oraz tych służących wyłącznie zadaniom ochronnym uprawniającym do wnioskowania o dopłaty ze środków unijnych. Wszystkie te działania pozostają tożsame i służą sprzedaży opodatkowanej.

Mając zatem na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem przepisów, które nie mają zastosowania w sprawie). Ustawowe warunki do skorzystania z odliczenia sprowadzają się zatem do:

 1. posiadania statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15,
 2. zakupu towarów i usług, które związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych (niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych).

W ocenie Wnioskodawcy oba warunki w jego przypadku są spełnione, a odliczenia podatku naliczonego wiążą się z towarami i usługami, które niewątpliwie wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych. Fakt, iż prowadzona działalność (w tym koszenie, zbiór i wywóz biomasy) oraz zakupione towary i usługi będą służyć także otrzymywaniu dopłat (czynności niepodlegające podatkowi) nie ma znaczenia w zakresie VAT, co znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 24 października 2011 r. sygn. akt I FPS 9/10, który stwierdził, iż „w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy”. Uwzględniając wypowiedź NSA należy przyjąć, że zamiar podatnika pozyskania oprócz wynagrodzenia z tytułu dokonanych dostaw także innych płatności w tym dopłat z ARiMR, przy wykonaniu tych samych czynności nie ma znaczenia w świetle cytowanych przepisów dla kwestii uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy odpowiedź na postawione pytania powinna brzmieć:

Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, także w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dopłat rolnośrodowiskowych, a otrzymane dopłaty przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów.

Status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) nie jest uzależniony od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych. Wykonywanie tych samych czynności także z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (dopłat z ARiMR) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zauważyć należy, że w podobnym stanie faktycznym i prawnym interpretację indywidualne z dnia 11 maja 2015 r. (nr ITPP/4512-247/15/DM) oraz z dnia 19 października 2015 r. (nr: ITPP1 /4512-799/15/RH wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający z upoważnienia Ministra Finansów, w której stwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy stawiającego podobne pytania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego (otrzymanie dopłat środowiskowych, w przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności dające prawo do odliczenia) co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.