IPTPP4/443-776/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wykonywana na podstawie planowanego porozumienia czynność, polegająca na odpłatnym udostępnieniu przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków, będzie świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT?
IPTPP4/443-776/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu, na podstawie planowanego porozumienia, przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu, na podstawie planowanego porozumienia, przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2011 r. Gmina w ramach PROW, działanie „...” zawarła Umowę o przyznanie pomocy na inwestycję pod nazwą: Drugi etap kanalizacji Gminy – budowa kanalizacji w miejscowościach ...., zwanej dalej Projektem.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na październik 2014 r. Poniesione dotychczas wydatki inwestycyjne nie zostały przyjęte, jako środek trwały do ewidencji. Planowane przyjęcie do ewidencji: październik/listopad 2014r. tj. po zakończeniu realizacji Projektu. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Ponadto, jako odrębny, czynny, zarejestrowany podatnik VAT w strukturze Gminy funkcjonuje Gminny Zakład Usług Komunalnych (GZUK).

Gminny Zakład Usług Komunalnych w M. został utworzony w drodze Uchwały Rady Gminy w M. Podstawowym dokumentem do działania dla GZUK jest statut. Celem zakładu jest realizacja zadań Gminy o charakterze publicznym, w zakresie obsługi wodociągów wiejskich, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, kotłowni gminnej oraz innych obiektów i urządzeń określonych szczegółowo w statucie zakładu.

Przedmiotem działalności zakładu komunalnego jest zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług, a w szczególności:

  • dostarczanie mieszkańcom (odbiorcom) wody,
  • obsługa kotłowni olejowej i produkcja ciepła wraz z dystrybucją do budynków,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wykonywanie usług dla ludności w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (źródło: http://www. bip. ....).

Gmina posiada również sieci kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, stację uzdatniania wody, które na chwilę obecną przekazane są do nieodpłatnego i częściowo odpłatnego udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na rzecz GZUK. Obecnie, Gmina rozważa zmianę polegającą na odpłatnym udostępnianiu obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej GZUK w oparciu o zawarte porozumienie odpowiadające umowie dzierżawy w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) - zwanej dalej Kodeks cywilny. Umowie podlegać będzie całość infrastruktury, a więc zarówno składniki już użytkowane jak i objęte Projektem. Z tytułu odpłatnego udostępniania przedmiotowej infrastruktury, Gmina zamierza pobierać wynagrodzenie od GZUK. Porozumienie pomiędzy Gminą a GZUK potwierdzi prawo GZUK do użytkowania przedmiotowej infrastruktury i pobierania pożytków z tego tytułu, w szczególności w formie opłat za dostawę wody i odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywana na podstawie planowanego porozumienia czynność, polegająca na odpłatnym udostępnieniu przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków, będzie świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Gminy, wykonywane na podstawie planowanego porozumienia, odpłatne udostępnienie na rzecz GZUK Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przez Gminę będzie świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, z tytułu którego Gmina zobowiązana będzie do wystawienia faktury VAT na rzecz GZUK, w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177. poz. 1054)-zwanej dalej ustawy o podatku VAT. W związku z tym, że Gmina wykonywać będzie czynności opodatkowane, nabędzie tym samym prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Zgodnie bowiem z przepisami art. 86 pkt 1 ustawy o podatku VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina, poprzez zawarcie umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z GZUK, nabędzie więc prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który stanowić będą kwoty wskazane w art. 86 pkt 2 ustawy o podatku VAT.

W celu wykonywań - na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dn. 8.03. 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.)- Gmina może tworzyć: jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - uregulowano w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

Art. 2 tej ustawy, stanowi, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach m.in. samorządowego zakładu budżetowego.

Umowa zawarta pomiędzy Gminą a GZUK, polegająca na odpłatnym udostępnieniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w zamian za co GZUK zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gminy będzie miała charakter umowy dzierżawy. Zgodnie bowiem z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT zawarty jest w art. 5 ustawy podatku VAT, który stanowi m.in., że opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega odpłatna dostawa towarów i opłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT r przez świadczenie usług rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej łub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku VAT.

Mając na względzie przedstawiony stan prawny należy uznać, że świadczenie wykonywane na podstawie zawartego porozumienia, które mieć będzie charakter umowy dzierżawy, będzie więc odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Podatnikiem podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ustawy VAT są natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na ceł lub rezultat takiej działalności. Przez działalność gospodarczą rozumie się zaś wszelką działalność producentów. handlowców lub usługodawców, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Organ, będzie więc uznany za podatnika podatku od towarów i usług, gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 12.08.2014r. nr ILPP1 /443-417/14-2/NS.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w zakresie swojego działania jest więc podatnikiem podatku od towarów i usług tytko w odniesieniu do czynności, które mają charakter cywilnoprawny.

Jeżeli zaś chodzi o zakłady budżetowe to zgodnie z oceną dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dn. 24 czerwca 2013r. sygn. akt IFPS 1/13 „(...) odrębny reżim finansowy dotyczący tych jednostek, wynikający z ustawy o finansach publicznych, w szczególności z art. 14 i art. 15 tej ustawy, a także wyraźne ich wskazanie, jako podmiotów realizujących zadania gmin w ramach gospodarki komunalnej, pozwala uznać je za podatników podatku od towarów i usług. Trafnie wywiódł to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 października 2011r. syg. akt I FSK 1369/10 (...)”.

Pomimo więc, że Gmina i jej GZUK funkcjonują, w ramach jednej osoby prawnej, to na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług są dwoma odrębnymi podatnikami VAT, co z kolei skutkuje tym, że mogą dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych VAT. W przedstawionej we wniosku sytuacji na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT wystąpią więc dwa odrębne podmioty gdzie: Gmina będzie usługodawcą wydzierżawiającym swoje zasoby, natomiast GZUK będzie usługobiorcą korzystającym z tych zasobów na podstawie stosownej umowy w zamian za wynagrodzenie. Ponadto Gmina zawierając umowę dzierżawy z GZUK zawiera umowę cywilnoprawną opartą na przepisach Kodeksu cywilnego. Umowa taka podlega więc opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

W związku z powyższym, skoro Gminny Zakład Usług Komunalnych uznaje się za odrębnego od Gminy podatnika VAT, a odpłatne udostępnianie przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków traktowane jest jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 pkt 1 ustawy o podatku VAT, to usługi takie w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak zwolnień lub obniżonych stawek VAT dla tego typu czynności powoduje, że czynności te opodatkowane będą stawką 23% VAT.

Art. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT stanowi, że: podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Dlatego też Gmina zobowiązana będzie do wystawienia faktur VAT na rzecz GZUK za udostępnianie obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej w oparciu o zawarte porozumienie w zamian za wynagrodzenie od GZUK.

Skoro zatem opisana wyżej czynność stanowić będzie świadczenie usług opodatkowane stawką podatku VAT, rozliczane poprzez wystawione na rzecz GZUK faktury VA T, to Gmina w zakresie, w jakim będzie wykorzystywała pozostałe towary i usługi do wykonywania tej działalności opodatkowanej będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ustawy VAT.

Stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 09.12.2011r. nr ILPP2/443-1328/11-2/MN, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 27.11.2013r. nr IBPP2/443-782/13/ICz, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 12.08.2014r. nr ILPP1/443-417/14-2/NS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina w ramach PROW, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarła Umowę o przyznanie pomocy na inwestycję pod nazwą: Drugi etap kanalizacji Gminy – budowa kanalizacji w miejscowościach ...... Ponadto, jako odrębny, czynny, zarejestrowany podatnik VAT w strukturze Gminy funkcjonuje Gminny Zakład Usług Komunalnych (GZUK). Gminny Zakład Usług Komunalnych w M. został utworzony w drodze Uchwały Rady Gminy w M. Podstawowym dokumentem do działania dla GZUK jest statut. Celem zakładu jest realizacja zadań Gminy o charakterze publicznym, w zakresie obsługi wodociągów wiejskich, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, kotłowni gminnej oraz innych obiektów i urządzeń określonych szczegółowo w statucie zakładu. Gmina posiada również sieci kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, stację uzdatniania wody, które na chwilę obecną przekazane są do nieodpłatnego i częściowo odpłatnego udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na rzecz GZUK. Obecnie, Gmina rozważa zmianę polegającą na odpłatnym udostępnianiu obiektów sieci wodno-kanalizacyjnej GZUK w oparciu o zawarte porozumienie odpowiadające umowie dzierżawy w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Umowie podlegać będzie całość infrastruktury, a więc zarówno składniki już użytkowane jak i objęte Projektem. Z tytułu odpłatnego udostępniania przedmiotowej infrastruktury, Gmina zamierza pobierać wynagrodzenie od GZUK.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę.

Zatem, cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że czynność odpłatnego udostępniania przedmiotowej Infrastruktury na podstawie porozumienia odpowiadającego umowie dzierżawy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. czynności cywilnoprawnej, skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie Wnioskodawcy. Dlatego też czynność ta będzie stanowić odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, świadczone przez podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym wykonywana na podstawie planowanego porozumienia czynność, polegająca na odpłatnym udostępnianiu przez Gminę na rzecz GZUK infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do używania i pobierania pożytków będzie świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku w szczególności dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ITPP1/443-884/14/KM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.