IPTPP4/443-762/14-6/MK | Interpretacja indywidualna

Czy X prowadzący firmę ... ma możliwość sprzedaży ww. nieruchomości bez VAT, korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o VAT, czyli zwolnienia dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane?
IPTPP4/443-762/14-6/MKinterpretacja indywidualna
 1. działka pod budowę
 2. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 10 października 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu) oraz z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz 5 stycznia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ... wpisaną do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaca liniowy podatek dochodowy oraz jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie przeważająca działalność gospodarcza opiera się na wynajmie samochodu i lokalu na krótkotrwałe zakwaterowanie turystyczne.

W dniu 8 czerwca 2011 r. Wnioskodawca i jego żona nabyli nieruchomość (gospodarstwo rolne) w postaci działek 922 i 923 w miejscowości ..... o obszarze 1,72 ha na podstawie aktu notarialnego od osób fizycznych, które nie były podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług. Ww. nieruchomość została nabyta na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej pod nazwą ... z siedzibą w ....., przy ul .... Zapłata za przedmiotową nieruchomość nastąpiła częściowo z kredytu inwestycyjnego przyznanego firmie na zakup gruntów w ..... z przeznaczeniem pod zabudowę szeregową lokali jednorodzinnych.

W dniu ... na podstawie decyzji nr ... Starostwo w ..... zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przeznaczeniem na sprzedaż.

W 2011 r. Wnioskodawca w deklaracjach VAT-7 odliczył od podatku należnego niewielkie kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupionych projektów budowlanych, map itp.

Niestety dochody firmy są za niskie w stosunku do uprzednio oczekiwanych i w żadnej mierze nie pozwalają na zrealizowanie wcześniejszego projektu.

Wobec powyższego firma ... rozważa możliwość sprzedaży ww. nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że dla działek będących przedmiotem wniosku jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Działka o nr ewid. 923 położona w miejscowości .... znajduje się w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka o nr ewid. 922 położona w miejscowości Ł. znajduje się w części w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i w części w rolnym. Dla działki będącej przedmiotem wniosku nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ponieważ jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w takim przypadku decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana.

Przedmiotowe działki nr 922 i 923 są nieruchomościami niezabudowanymi.

W piśmie z dnia 5 stycznia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w związku z decyzją starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie nastąpił żaden podział działki. Udzielone na podstawie decyzji starosty z dnia 30.09.2011 r. pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie obejmuje całości działki. Pozwoleniem na budowę objęte jest 37% działki nr 922.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy X prowadzący firmę ... ma możliwość sprzedaży ww. nieruchomości bez VAT, korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, czyli zwolnienia dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane...

Zdaniem Wnioskodawcy, X prowadzący firmę ... ma możliwość sprzedaży ww. nieruchomości bez VAT, ponieważ czynności jakie zostały przez firmę poczynione nie wpłynęły w żaden sposób na zmianę właściwości gruntu i w dalszym ciągu jest to nieruchomość rolna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nabył przedmiotowe działki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej z przeznaczeniem pod zabudowę szeregową lokali jednorodzinnych. Działanie takie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a więc zbywając udział w przedmiotowej działce Wnioskodawca będzie działał jako podatnik zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:”.

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, że co do zasady opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył wraz z żoną gospodarstwo rolne w postaci dwóch działek. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej z przeznaczeniem pod zabudowę szeregową lokali jednorodzinnych. W dniu ... Starostwo w ..... zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dla działek będących przedmiotem wniosku jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Działka o nr ewid. 923 położona w miejscowości ..... znajduje się w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka o nr ewid. 922 położona w miejscowości ..... znajduje się w części w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i w części w rolnym. W związku z decyzją starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie nastąpił żaden podział działki. Udzielone na podstawie decyzji starosty z dnia ... pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie obejmuje całości działki. Pozwoleniem na budowę objęte jest 37% działki nr 922.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki o nr 923 stanowiącej współwłasność małżeńską nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka o nr ewid. 923 znajduje się w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. A zatem działka nr 923 stanowi teren budowlany w myśl art. 2 pkt 33 ustawy.

Natomiast działka o nr ewid. 922, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w części w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i w części w rolnym, stanowi teren budowlany w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z tym sprzedaż działki o nr 922 stanowiącej współwłasność małżeńską będzie mogła korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w części, która jest niezabudowana i wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi teren rolny.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy w stosunku do działki nr 923 oraz działki o nr 922 w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu wniosku wynika, iż przedmiotowe działki zostały zakupione w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto z opisu sprawy nie wynika by przedmiotowe działki były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej Wnioskodawcy.

W konsekwencji dostawa działki nr 923 oraz działki o nr 922 w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących współwłasność małżeńską, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem w przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działka pod budowę
IBPP1/443-193/11/AW | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ILPB1/415-714/14-4/TW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.