IPTPP4/443-735/14-8/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego od części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.
IPTPP4/443-735/14-8/ALNinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. opodatkowanie
 3. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) oraz 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) oraz 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Zarząd jako jednostka budżetowa Miasta Ł., powołana stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz .U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) wykonuje zadania Miasta Ł. w zakresie zarządzania drogami, w tym również prowadzenia inwestycji i remontów na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Zarząd jest także organizatorem transportu zbiorowego i prowadzi działalność polegającą na sprzedaży usługi transportowej pod postacią biletów za przejazd komunikacją zbiorową. Sprzedaż ta jest opodatkowana podatkiem VAT, a więc Zarząd ma możliwość odliczenia podatku VAT od infrastruktury służącej do wykonywania usługi transportowej.

Zarządu zyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych na realizację projektu pn. „....”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obowiązuje w latach 2007-2013, ale wydatki kwalifikowane w ramach realizowanych projektów mogą być ponoszone, zgodnie z zasadą n+2 – do 31.12.2015 r.

Projekt pn. „....” obejmuje swoim zakresem budowę przystanków, stacji, węzłów przesiadkowych zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu z uwzględnieniem systemów parkingów dla samochodów przy krańcowych przystankach i węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów.

Budowa węzła multimodalnego obejmuje:

 1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego)
  • poziom 0.0 m - przystanek autobusów miejskich wraz z zatokami (8 stanowisk dla autobusów miejskich o charakterze przelotowym - bez pętli) VAT do odliczenia;
  • poziom 8.0 m przystanek autobusów regionalnych i dalekobieżnych (24 stanowiska - wjazd i wyjazd rampą od ul. x; usytuowany pod przystankami autobusów miejskich) - VAT nie do odliczenia.
 1. Budowę i przebudowę linii tramwajowych w obrębie dworca wraz z budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po północnej i zachodniej stronie dworca kolejowego). Budowa linii tramwajowych: ok. 830 m, przebudowa: ok. 640 m łącznie budowa i modernizacja obejmie 1,4 km linii tramwajowych - VAT do odliczenia.
 2. Parkingi x -VAT nie do odliczenia.
 3. Dojazd do Dworca (po północnej stronie dworca kolejowego) zapewniany jest ulicami: .... - VAT nie do odliczenia.

Podatek VAT odzyskiwany, a więc niekwalifikowany w projekcie dotyczy nakładów inwestycyjnych projektu, które będą generować przychody i służyć do wykonywania usługi transportowej, tj. linii tramwajowej wraz z przystankami oraz przystanków autobusów miejskich.

Efekty powstałe w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego będą wykorzystywane do następujących czynności:

Opodatkowane podatkiem od towarów i usług:

 1. Budowa stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) poziom 0.0 m - przystanek autobusów miejskich wraz z zatokami (8 stanowisk dla autobusów miejskich o charakterze przelotowym - bez pętli),
 2. Budowa i przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca wraz z budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po północnej i zachodniej stronie dworca kolejowego). Budowa linii tramwajowych: ok. 830 m, przebudowa: ok. 640 m.
  1. Łącznie budowa i modernizacja obejmie 1,4 km linii tramwajowych

Niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. Budowa stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) poziom - 8.0 m - przystanek autobusów regionalnych i dalekobieżnych (24 stanowiska - wjazd i wyjazd rampą od ul. x; usytuowany pod przystankami autobusów miejskich).
 2. Parkingi ....
 3. Dojazd do Dworca (po północnej stronie dworca kolejowego) zapewniany ulicami: .... Zarząd jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wystawiane będą na Zarząd.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa Nr ... na nadzór i zarządzanie nad modernizacją linii kolejowych na odcinku x-z wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu pomiędzy x, Miastem Ł. oraz z a S. Oddział w Polsce, zwanym dalej Inżynierem Kontraktu.

Inżynier Kontraktu, na podstawie ww. umowy sprawuje nadzór nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę, z których część robót objęta jest podatkiem VAT nieodzyskiwanym (kwalifikowanym), a część podatkiem VAT nieodzyskiwanym (niekwalifikowanym.)

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu rozliczane jest zgodnie z zapisami § 3 ust. 5, 6, 7 ww. umowy o treści:(...)

„5.Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie fakturowane w okresach kwartalnych, proporcjonalnie do postępu Robót Budowlanych, z zastrzeżeniem, że pierwsza część wynagrodzenia będzie zafakturowana za okres liczony od dnia podpisania niniejszej umowy do ostatniego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym została podpisana niniejsza umowa.

6.Wynagrodzenie określone w ust. 1 w okresie realizacji robót należne INŻYNIEROWI od każdego Zamawiającego za okres, o którym mowa w ust. 5, będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót Budowlanych danego Zamawiającego, wyliczanemu w oparciu o wartość netto faktur za Roboty Budowlane, które wpłynęły do P., L. i Miasta w danym kwartale w stosunku do wartości netto Robót Budowlanych określonych w Umowach o Roboty Budowlane. Wynagrodzenie będzie wyliczane wg następującego wzoru:Wk = ((∑Fw)x W1 )/WR8

7.Powyższe symbole mają następujące znaczenie: Wk Wynagrodzenie netto INŻYNIERA w danym kwartale za świadczenie Usług w okresie realizacji robót budowlanych odpowiednio na rzecz: P., L., Miasta za węzeł multimodalny, Miasta za przebudowę infrastruktury. (∑Fw) Suma wartości Robót Budowlanych netto nadzorowanych przez INŻYNIERA według faktur wykonawców Umów Lotów B1 i B2, które wpłynęły odpowiednio do: P., L., Miasta za węzeł multimodalny, Miasta za przebudowę infrastruktury w danym kwartale.

W1 Wartość całkowitego wynagrodzenia netto INŻYNIERA za świadczenie usług w okresie realizacji robót budowlanych odpowiednio na rzecz: P., L., Miasta za węzeł multimodalny, Miasta za przebudowę infrastruktury.

WRB Wartość netto robót odpowiednio: P., L., Miasta za węzeł multimodalny, Miasta za przebudowę infrastruktury, objętych Umowami.”

(...)

Zgodnie z powyżej przywołanymi zapisami umowy wynagrodzenie zależy od wartości robót netto wykonanych w danym okresie.

W piśmie z dnia 4 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że: Zgodnie z zaznaczonym punktem w pozycji 14 pt. Status - złożonego Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz opisem w pozycji 6 Załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – Zarząd w Ł. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z opisem w pozycji 6 Załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej faktury dokumentujące wynagrodzenie należne dla Inżyniera Kontraktu będą wystawiane na Zarząd w Ł.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w pozycji 6 Załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynagrodzenie należne dla Inżyniera Kontraktu obejmuje sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z realizacją projektu pn. „...” i obejmuje opisane w ww. pozycji czynności:

 • Opodatkowane podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) poziom 0.0 m przystanek autobusów miejskich wraz z zatokami (8 stanowisk dla autobusów miejskich o charakterze przelotowym - bez pętli);
  2. Budowę i przebudowę linii tramwajowych w obrębie dworca wraz z budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po północnej i zachodniej stronie dworca kolejowego).

Budowa linii tramwajowych: ok. 830 m, przebudowa: ok. 640 m.

Łącznie budowa i modernizacja obejmuje 1,4 km lnii tramwajowych,

 • Niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) - poziom 0 m - przystanek autobusów regionalnych i dalekobieżnych (24 stanowiska wjazd i wyjazd rampą od ul. N.; usytuowany pod przystankami autobusów miejskich);
  2. Parkingi ...;
  3. Dojazd do Dworca (po północnej stronie dworca, kolejowego) zapewniany ulicami: ....

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 5, 6, 7 zawartej w dniu 15.05.2012 r. umowy Nr ... wartość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu za sprawowanie nadzoru nad robotami uzależniona jest od wartości robót netto wykonanych w danym okresie, a podatek VAT naliczany jest jako 23% od tej wartości - jedna kwota. Dlatego Wnioskodawca nie będzie miał obiektywnej możliwości odrębnego przyporządkowania kwoty podatku naliczonego w ten sposób, od wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zasadniczym celem nabycia usług Inżyniera Kontraktu będących przedmiotem zapytania nie jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli realizacja celów, które stanowią działalność publicznoprawną, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że: Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2014 r. oraz zgodnie z uzupełnieniem ww. wniosku - pismo znak: .... z dnia 04.12.2014 r. wynagrodzenie należne dla Inżyniera Kontraktu obejmuje czynności:

 • Opodatkowane podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) -poziom 0.0 m - przystanek autobusów miejskich waz z zatokami (8 stanowisk dla autobusów miejskich o charakterze przelotowym - bez pętli) - VAT do odliczenia.
  2. Budowę i przebudowę linii tramwajowych w obrębie dworca wraz z budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po północnej i zachodniej stronie dworca kolejowego).

Budowa linii tramwajowych: ok. 830 m, przebudowa: ok. 640 m.

Łącznie budowa i modernizacja obejmuje 1,4 km linii tramwajowych -VAT do odliczenia.

 • Niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) - poziom - 8.0 m — przystanek autobusów regionalnych i dalekobieżnych (24 stanowiska wjazd i wyjazd rampą od ul. N.; usytuowany pod przystankami autobusów miejskich) - VAT nie do odliczenia.
  2. Parkingi ... - VAT nie do odliczenia.
  3. Dojazd do Dworca (po północnej stronie dworca kolejowego) zapewniany ulicami: .... - VAT nie do odliczenia.

Jednocześnie zgodnie z zapisami § 3 ust. 5, 6, 7 zawartej w dniu 15.05.2012 r. umowy ....wartość wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu za sprawowanie nadzoru nad robotami uzależniona jest od wartości robót netto wykonanych w danym okresie, a podatek VAT naliczany jest jako 23% od tej wartości - jedna kwota.

Dlatego Wnioskodawca nie będzie miał obiektywnej możliwości odrębnego przyporządkowania kwoty podatku naliczonego w ten sposób, od wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarząd zwrócił się do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dot. wydatków w związku z którymi zachodzi wątpliwość dotycząca możliwości uznania ich za kwalifikowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z POIiŚ i dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT od części wynagrodzenia należnego za sprawowanie nadzoru nad robotami z podatkiem VAT odzyskiwanym.

Podsumowując Wnioskodawca poinformował, że przedmiotem pytania jest „część wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu” związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i według Zarządu w opisanej sytuacji nie istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od części wynagrodzenia należnego za sprawowanie nadzoru nad robotami z podatkiem VAT odzyskiwanym, ponieważ wartość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu uzależniona jest od wartości robót netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego za sprawowanie nadzoru nad robotami z podatkiem VAT odzyskiwalnym...

Wnioskodawca w piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r. poinformował, że przedmiotem pytania jest „cześć wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu” związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Wg Zarządu w tej sytuacji nie istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od części wynagrodzenia należnego za sprawowanie nadzoru nad robotami z podatkiem VAT odzyskiwanym ponieważ wartość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu uzależniona jest od wartości robót netto.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie wówczas kiedy nabywane towary lub usługi wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Usługi wykonywane przez Inżyniera Kontraktu nie będą wykorzystywane do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych – Zarząd ma możliwość jedynie odliczenia podatku VAT od infrastruktury służącej do wykonywania usługi transportowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w pozycji 70 ww. wniosku według Zarządu w opisanej sytuacji nie istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od części wynagrodzenia należnego za sprawowanie nadzoru nad robotami z podatkiem VAT odzyskiwanym ponieważ wartość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu uzależniona jest od wartości robót netto.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie wówczas kiedy nabywane towary lub usługi wiążą się z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Usługi wykonywane przez Inżyniera Kontraktu nie będą wykorzystywane do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych – Zarząd ma możliwość jedynie odliczenia podatku VAT od infrastruktury służącej do wykonywania usługi transportowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jako jednostka budżetowa Miasta Ł., powołana stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) wykonuje zadania Miasta Ł. w zakresie zarządzania drogami, w tym również prowadzenia inwestycji i remontów na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Zarząd jest także organizatorem transportu zbiorowego i prowadzi działalność polegającą na sprzedaży usługi transportowej pod postacią biletów za przejazd komunikacją zbiorową. Sprzedaż ta jest opodatkowana podatkiem VAT, a więc Zarząd ma możliwość odliczenia podatku VAT od infrastruktury służącej do wykonywania usługi transportowej.

Zarządu zyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych na realizację projektu pn. „...”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obowiązuje w latach 2007-2013, ale wydatki kwalifikowane w ramach realizowanych projektów mogą być ponoszone, zgodnie z zasadą n+2 – do 31.12.2015 r.

Projekt pn. „...” obejmuje swoim zakresem budowę przystanków, stacji, węzłów przesiadkowych zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu z uwzględnieniem systemów parkingów dla samochodów przy krańcowych przystankach i węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów i obejmuje:

 • Opodatkowane podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) poziom 0.0 m przystanek autobusów miejskich wraz z zatokami (8 stanowisk dla autobusów miejskich o charakterze przelotowym - bez pętli);
  2. Budowę i przebudowę linii tramwajowych w obrębie dworca wraz z budową przystanków tramwajowych (na poziomie 0 po północnej i zachodniej stronie dworca kolejowego).

Budowa linii tramwajowych: ok. 830 m, przebudowa: ok. 640 m.

Łącznie budowa i modernizacja obejmuje 1,4 km Unii tramwajowych,

 • Niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
  1. Budowę stanowisk autobusowych (po północnej stronie dworca kolejowego) - poziom 0 m- przystanek autobusów regionalnych i dalekobieżnych (24 stanowiska wjazd i wyjazd rampą od ul. N.; usytuowany pod przystankami autobusów miejskich);
  2. Parkingi ....;
  3. Dojazd do Dworca (po północnej stronie dworca, kolejowego) zapewniany ulicami: ....

Zarząd jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego zadania wystawiane będą na Zarząd.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem pytania jest „cześć wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu” związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w zakresie „części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu” objętej zakresem pytania będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, i ta „część wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu” związana jest z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przyporządkowaną „części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu”, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi”, będącej przedmiotem zapytania. Tym samym, jeżeli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, Zainteresowany ma prawo do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, będzie miał możliwość odzyskania podatku naliczonego przyporządkowanego do „części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu”, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi, będącej przedmiotem zapytania, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisu zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.