IPPP3/4512-69/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Usługi konfekcjonowania są opodatkowane wyłącznie w państwie siedziby działalności gospodarczej klientów na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT i transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Dostawa suplementów jest opodatkowana 8%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla suplementów diety, które nie opuszczają kraju oraz opodatkowania usług konfekcjonowania dla klienta spoza terytorium Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla suplementów diety, które nie opuszczają kraju oraz opodatkowania usług konfekcjonowania dla klienta spoza terytorium Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT w Polsce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa od podmiotów krajowych, będących podatnikami podatku VAT, suplementy diety (PKWiU - 10.89.19.0), których dostawa jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT (Suplementy), Spółka następnie dokonuje dostawy Suplementów na rzecz swoich klientów, którymi są podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej (Klienci). Klienci są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Przed dokonaniem dostawy Suplementów do Klientów Spółka świadczy usługę konfekcjonowania Suplementów (Konfekcjonowanie). Konfekcjonowanie polega w szczególności na: przepakowaniu Suplementu do nowego (zakupionego przez Spółkę) opakowania, tłumaczeniu etykiet, drukowaniu etykiet. W wyniku przeprowadzenia Konfekcjonowania nie ulega zmianie skład chemiczny Suplementu. Usługa Konfekcjonowania jest świadczona przez Spółkę na rzecz Klientów, którzy dokonali zamówienia Suplementów. W umowach zwartych przez Spółkę z Klientami znajduje się zapis, że dostawa Suplementów oraz wykonywanie usług Konfekcjonowania to dwa oddzielne świadczenia, do których wykonania Spółka jest obowiązana.

Po wykonaniu usługi Konfekcjonowania Spółka dokonuje dostawy Suplementów na rzecz Klientów. W praktyce zdarza się, że w wyniku dostawy Suplementów do Klienta, towar sprzedany przez Spółkę nie opuszcza terytorium Polski. Tym samym nie dochodzi do eksportu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W takiej sytuacji Spółka traktuje dostawę Suplementów dla celów podatku VAT jako dostawę krajową, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%. Usługę Konfekcjonowania traktuje Spółka dla celów podatku VAT jako eksport usług, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce a podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie tej transakcji, z punktu widzenia podatku VAT, jest Klient.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy dostawa Suplementów do Klientów, jeżeli towar nie upuszcza terytorium Polski, powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce w wysokości 8%...
  2. Czy świadczenie usług Konfekcjonowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce a podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do tej czynności są Klienci...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Suplementów do Klientów, jeżeli towar nie upuszcza terytorium Polski, powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce w wysokości 8%, natomiast świadczenie usług Konfekcjonowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce a podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do tej czynności są Klienci.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Dostawa Suplementów

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro w przypadku dostawy Suplementów opisanej w stanie faktycznym, nie dochodzi do przemieszczenia tych towarów poza grancie Polski to opisywana dostawa nie będzie stanowić eksportu towarów w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z definicją eksportu zawartą w powyższym przepisie pod pojęciem eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju tub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych,

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, dostawa Suplementów na rzecz Klientów nie może zostać opodatkowana przez Spółkę stawką podatku VAT w wysokości 0%. Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 6 ustawy o VAT stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Skoro Spółka nie jest uprawniona do opodatkowania dostawy Suplementów podatkiem VAT w wysokości 0%, gdyż dostawa ta nie spełnia wymogów uznania jej za eksport towarów, to zdaniem Wnioskodawcy, dostawa ta powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT na zasadach identycznych jak dostawa krajowa, z uwzględnieniem stawki podatku VAT właściwej dla towaru będącego przedmiotem dostawy.

Powyższe stanowisko jest akceptowane przez organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2013 roku nr IPTPP2/443-93/13-2/AW wskazał, że „(...) w przedmiotowej sprawie (dostawa towarów na Wyspy Kanaryjskie na rzecz kontrahenta z tego terytorium) nie będzie występował również eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, gdyż - jak wynika z okoliczności sprawy - wywóz towarów nie będzie potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Zatem nie będzie możliwe zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust 4 ustawy. Wobec powyższego, przedmiotowa transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, według stawki podatku właściwej dla sprzedawanych towarów.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że będzie jej przysługiwać prawo do stosowania 8% stawki VAT przy dostawie krajowej Suplementów, ze względu na fakt, że Suplementy stanowią towar podlegający klasyfikacji w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej nie sklasyfikowane” (zgodnie z PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem PKWiU 2008), tym samym Suplement jest towarem wymienionym w poz. 48 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowanym 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Suplementów do Klientów, jeżeli towar nie opuszcza terytorium Polski, powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce w wysokości 8%.

Świadczenie usług w zakresie konfekcjonowania.

Zgodnie z 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT. W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie występują transakcje, o których mowa w art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT.

Na podstawie art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, dla celów stosowania wskazanych powyżej przepisów, przez podatnika należ rozumieć podmioty, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że na gruncie przytoczonej powyżej definicji Klienci (usługobiorcy) Spółki mogą zostać uznani za podatników, gdyż prowadzą samodzielną działalność w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym świadczenie przez Spółkę na rzecz Klientów usług Konfekcjonowania będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie w państwie siedziby działalności gospodarczej Klientów na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.