IPPB3/423-384/12-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w razie przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zamierza zostać akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której komplementariuszem zostanie podmiot inny niż Wnioskodawca. Z tytułu prowadzonej działalności SKA będzie uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej, m.in. w postaci otrzymywanych środków pieniężnych.

W przyszłości możliwe jest, że dojdzie do przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”). W wyniku takiego przekształcenia Wnioskodawca stałby się, w miejsce akcjonariusza SKA udziałowcem Sp. z o.o. Wskutek przekształcenia SKA w Sp. z o.o., to Sp. z o.o. będą przysługiwać wszystkie składniki majątku przekształcanej SKA, zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (w szczególności środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA), które zostały wcześniej nabyte, wytworzone lub uzyskane przez SKA w trakcie jej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w razie przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, w razie przekształcenia SKA w Sp. z o.o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy w razie przekształcenia SKA w Sp. z o. o. nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ w wyniku przekształcenia nie powstanie po stronie Wnioskodawcy żadne rzeczywiste przysporzenie majątkowe ani żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa pdop”) nie przewiduje opodatkowania takiego zdarzenia prawnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy pdop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, a dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Wynika z tego, że przychód (dochód), który może generować obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych musi by definitywny (dokonany) i mierzalny. Interpretacja, zgodnie z którą przychodem może być tylko rzeczywiste i definitywne przysporzenie majątkowe, jest również powszechnie reprezentowana w doktrynie oraz orzecznictwie.

W świetle powyższego należy wskazać, ze w wyniku przekształcenia SKA w Sp. z o. o. Wnioskodawca jako wspólnik (akcjonariusz) SKA nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. W wyniku przekształcenia stan majątkowy Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA nie ulegnie zmianie w szczególności nie dojdzie do podwyższenia wartości majątku Wnioskodawcy. Majątek SKA po przekształceniu stanie się majątkiem Sp. z o. o. Jedynym skutkiem przekształcenia dla Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) SKA będzie zmiana statusu ze wspólnika (akcjonariusza) SKA na wspólnika Sp. z o. o. (udziałowca). Nie spowoduje to jednak w żadnym momencie sytuacji, w której Wnioskodawca uzyskałby jakiekolwiek rzeczywiste i definitywne korzyści majątkowe.

Warto również zauważyć, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy pdop, przewidujący opodatkowanie nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zgodnie z tym przepisem aby wystąpił przychód konieczne jest łączne wystąpienie poniższych przesłanek:

  1. udziały (akcje) zostaną objęte - inne formy nabycia udziałów (akcji) nie są objęte dyspozycją przedmiotowego przepisu;
  2. w zamian za wkład niepieniężny - musi zostać wniesiony aport w celu objęcia udziałów (akcji),
  3. wkład niepieniężny musi mieć postać inną niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku przekształcenia SKA w Sp. z o. o. żadna z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona.

Uzyskanie przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o. o. nie nastąpi w drodze objęcia udziałów, co wiązałoby się z koniecznością wnoszenia wkładów, lecz w drodze złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (Sp. z o.o.)

W wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową wspólnik przekształcanej spółki osobowej nie zbywa żadnego składnika swojego majątku na rzecz przekształconej spółki (Sp. z o. o.). Jak bowiem wcześniej zaznaczono w związku z przekształceniem, Wnioskodawca złoży jedynie oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej (Sp. z o.o.) i tym samym nie będzie zobowiązany do żadnego świadczenia na rzecz Sp. z o. o. Majątek SKA przejdzie na Sp. z o. o. na mocy przepisów prawa, więc brak jest konieczności wnoszenia wkładów do Sp. z o. o. W świetle faktu, iż nie będzie występował przedmiot wkładu do Sp. z o. o. badanie pieniężnego, czy niepieniężnego charakteru wkładu jest bezprzedmiotowe.

Podsumowując, żadna z przesłanek z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy pdop nie zostanie spełniona w przypadku przekształcenia SKA w Sp. z o. o., a w związku z tym przekształceniem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie żaden przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca pragnie również zauważyć, że pogląd o neutralności w zakresie podatku dochodowego od osób prawych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową został potwierdzony przez wydane juz interpretacje podatkowe, np. przez:

  • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r. nr IPPB3/423-926/10-4/DP, gdzie organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że:

Należy stwierdzić, że żadna z trzech przesłanek zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT nie będzie spełniona. W konsekwencji przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym, a co za tym idzie Spółce jako wspólnikowi SO <spółki osobowej> nie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia SO”, lub

  • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2010 r. nr ILPB3/423- 240/10-2/JG, gdzie organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że:

W Spółce nie powstanie przychód podatkowy w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Należy zatem stwierdzić, iż przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.