ILPP3/4512-1-256/15-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży liści laurowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0.
ILPP3/4512-1-256/15-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. niedobory
 3. opodatkowanie
 4. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży liści laurowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży liści laurowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, pytanie i stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest importerem przypraw, między innymi liści laurowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 grupowanie to obejmuje:

 • kapary,
 • szafran, nierozgniatany ani niemielony,
 • kurkumę,
 • mieszanki przypraw korzennych, nierozgniatane ani niemielone,
 • nasiona kozieradki,
 • tymianek, nierozgniatany ani niemielony,
 • curry – mieszankę przypraw nieprzetworzonych,
 • całe liście curry – przyprawę będącą suszonymi liśćmi drzewa murraja Koeniga,
 • pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23% na sprzedaż liścia laurowego. W pozycji 13 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wymieniono towary zgrupowane pod tym symbolem PKWiU ex 01.28.19.0 pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie koperek, majeranek, bylica – estragon kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Użycie w treści załącznika „ex” przy numerze grupowania oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Liść laurowy nie został wymieniony. Taka sama sytuacja dotyczy pozycji 11 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Wobec tych faktów Wnioskodawca nie stosuje obniżonych stawek podatku VAT na towar liść laurowy.

Naczelnik Urzędu Celnego dnia 12 stycznia 2012 r. decyzją nr (...) określił prawidłową wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru – liść laurowy zgłoszonego do procedury dopuszczenia do obrotu SAD nr (...) przyjmując stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Decyzja dotyczy Firmy „A” od dnia 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 23 lutego 2016 r.).

Czy prawidłowa jest stosowana przez Wnioskodawcę stawka VAT, w wysokości 23%, na sprzedaż liścia laurowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0...

Zdaniem Wnioskodawcy, liście laurowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 nie spełniają wymogów do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% zgodnie z pozycją 13 załącznika Nr 10 ustawy o VAT. Zainteresowany uważa, ze prawidłowa stawka podatku VAT to 23%. W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że jego zdaniem prawidłowa stawka podatku VAT na sprzedaż liścia laurowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 wynosi 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do zapisów § 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, obowiązującego od 1 stycznia 2009 r., wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Natomiast zgodnie z § 3 tego rozporządzenia do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). Zatem od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z roku 2008.

Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Natomiast stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest importerem przypraw, między innymi liści laurowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 01.28.19.0.

Zainteresowany stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23% na sprzedaż liścia laurowego. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do stawki podatku VAT dla sprzedaży ww. produktu.

W poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 ex 01.28.19.0, tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Należy jednak wskazać, iż zgodnie z objaśnieniami do wymienionego załącznika nr 3 wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyż towar o nazwie „liść laurowy” sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 został ujęty także w załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 13 rzeczonego załącznika nr 10 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 ex 01.28.19.0, tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem, liście laurowe sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 01.28.19.0., tj. „Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane” mieści się zarówno w poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy, jak i w poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy. W takiej sytuacji, z uwagi na przytoczone powyżej objaśnienie do załącznika nr 3 do ustawy, stawka podatku dla liścia laurowego wynosi 5%.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym liść laurowy powinien podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Wobec tego w świetle powołanych przepisów prawa oraz przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że towar sprzedawany przez Wnioskodawcę, tj. liść laurowy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 mieści się w poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku VAT, w związku z czym spełniona jest przesłanka z art. 41 ust. 2a ustawy, do zastosowania na ten towar stawki podatku w wysokości 5%.

Reasumując, sprzedaż liścia laurowego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 opodatkowana jest 5% stawką podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towarów wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.