ILPP2/4512-1-520/15-9/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.
ILPP2/4512-1-520/15-9/MRinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż zwolniona
 4. stawki podatku
 5. zwolnienia podatkowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismami z: 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.), 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) oraz z 22 i 23 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości wchodzących w skład Grupy 2, 3, 5, 7 i 8 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości wchodzących w skład Grupy 2, 3, 5, 7 i 8. Wniosek uzupełniono w dniach: 6 lipca 2015 r., 1 września 2015 r., 22 i 28 września 2015 r. o: pełnomocnictwa, doprecyzowanie opisu sprawy oraz pismo w sprawie terminu wydania interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca” lub „Nabywca” jest polską spółką należącą do grupy..., która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomości zlokalizowane i składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle (dalej łącznie: „Nieruchomości”).

W chwili obecnej, właścicielem Nieruchomości S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: „Zbywca”, „Sprzedający”, „Sprzedawca”). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. Historia działalności Sprzedającego sięga 1962 r., kiedy w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw państwowych powstało - przedsiębiorstwo państwowe. W 1992 r. przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, natomiast w 2002 r. wyłącznym akcjonariuszem tej spółki została hiszpańska grupa . Od 2006 r. Sprzedający funkcjonuje pod firmą S.A. W wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego hiszpańskiej spółki, Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość dobrowolną tej spółki. W konsekwencji powyższego, Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2014 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku S.A.

Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Nabyte Nieruchomości będą wykorzystane przez Nabywcę do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

(i) Opis Nieruchomości

Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha, dla którego Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 1”),
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu, działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 2”),
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 3”),
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu dla którego Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 4”),
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, arkusz mapy 2, działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Nieruchomość 5”),
 6. budynki zlokalizowane na opisanych powyżej Nieruchomościach 1-5, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.

Poniżej Wnioskodawca wskazuje listę budynków, wskazanych w punkcie 6 powyżej, posadowionych na powyższych Nieruchomościach 1-5:

 • budynek murowany – neutralizator,
 • budynek magazyn wyrobów gotowych,
 • budynek socjalny,
 • budynek portierni,
 • budynek portierni głównej,
 • budynek kompresorów,
 • budynek magazynowy komponentów kuchni,
 • łącznik socjalno-biurowy,
 • budynek lakierni proszkowej,
 • budynek hala pras i magazyn stali,
 • budynek kotłowni,
 • budynek magazyn kompletacji,
 • budynek hala pralek,
 • budynek hala tłoczni,
 • budynek magazyn kuchni i piekarników,
 • budynek dobudówka murowana,
 • budynek łącznik transportowy,
 • budynek hali produkcyjnej – kuchnie,
 • budynek hala emalierni, tłocznia,
 • budynek show room,
 • budynek hala produkcji lodówek,
 • budynek produkcyjny lakiernia mokra,
 • budynek hala magazynowa tłoczni,
 • budynek biurowy,
 • budynek murowany – acetylenownia,
 • budynek magazynowy komponentów,
 • budynek kotłowni strefa II,
 • budynek magazynowy lodówek,
 • budynek produkcyjny – lakiernia,
 • budynek administracyjno–biurowy (archiwum),
 • budynek rozdzielni .

Poniżej Wnioskodawca wskazał listę budowli, wskazanych w punkcie 6 powyżej, posadowionych na powyższych Nieruchomościach:

 • bocznica kolejowa,
 • sieć wodociągowa,
 • droga z trelinki nr 1 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga z trelinki nr 2 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga kolejowa i bocznica,
 • droga z kamienia polnego,
 • droga zakładowa,
 • droga dojazdowa,
 • droga wewnątrzzakładowa (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • drogi wewnątrzzakładowe (znajdujące się na działce nr 1/10),
 • plac utwardzony nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac utwardzony nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • instalacja kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 2/3, 7),
 • sieć kanalizacyjna zewnętrzna,neutralizator ścieków,
 • sieć kanalizacyjna,
 • drogi utwardzane,
 • sieć wodna hydrofornia,
 • osadnik i kanalizacja zewnętrzna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działce 2/3),
 • sieć zewnętrzna wodno-kanalizacyjna,
 • droga wewnętrzna zakładowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 2/3),
 • sieć kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • droga międzywydziałowa,
 • sieć zewnętrzna CO,
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 1 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 2 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 3 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna (znajdujące się na działkach 1/10, 2/3),
 • sieć zewnętrzna ciepłownicza (ciepło.tech),
 • sieć zewnętrzna woda chłodnicza,
 • sieć zewnętrzna sprężone powietrze,
 • sieć zewnętrzna elektryczna nn,
 • ogrodzenie zewnętrzne,
 • sieć zewnętrzna instalacja teletechniczna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja deszczowa,
 • sieć zewnętrzna wodna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja sanitarna,
 • plac manewrowy z drogą (znajdujący się na działkach nr 1/10, 8),
 • droga wewnątrzzakładowa,
 • droga wokół hali pras,
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 7),
 • plac manewrowy (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 2/3, 2/4, 7, 6/6, 6/5),
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • sieć przeciwpożarowa,
 • droga obwodowa,
 • ogrodzenie betonowe,
 • parking samochodowy z płyt betonowych.

(ii) Podział budynków i budowli na grupy wedle ich charakterystyki

Wnioskodawca wskazuje, że wskazane wyżej budynki i budowle mogą zostać podzielone na podkategorie (grupy) zgodnie z ich charakterystyką i posiadanymi cechami, istotnymi z punktu widzenia ustawy o VAT i wpływającymi, zdaniem Wnioskodawcy, na ich odpowiednie traktowanie do celów tego podatku.

Poniżej, Wnioskodawca przedstawia przedmiotowe kategorie.

Grupa 1

Grupa 1 obejmuje budynki:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • Zbywca ponosił w okresie od 2006 r. określone wydatki na ich ulepszenie.

Do Grupy 1, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek hali produkcyjnej – kuchnie
  • Wartość początkowa wynosiła 7.047.910 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 34.290,33 zł, 2007 r. – 1.352.002,19 zł, 2008 r. – 1.457.254,85 zł, 2012 r. – 2.123.824,28 zł.
 • budynek hala emalierni, tłocznia
  • Wartość początkowa wynosiła 2.352.358,32 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 38.272 zł, 2007 r. – 229.389,76 zł, 2008 r. – 1.259.473,91 zł, 2009 r. – 6.051.126,56 zł, 2012 r. – 1.895.226,74 zł.
 • budynek hala magazynowa tłoczni
  • Wartość początkowa wynosiła 5.486.499,7 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 1.685.095,35 zł, 2007 r. – 162.189,80 zł, 2009 r. – 324.984,66 zł.
 • budynek hala produkcji lodówek
  • Wartość początkowa wynosiła 4.785.300,00 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 6.918.556,19 zł, 2007 r. – 991.519,95 zł, 2008 r. – 149.518,11 zł, 2009 r. – 55.818 zł, 2012 r. – 51.742,37 zł.

Grupa 2

Grupa 2 obejmuje budynki:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • Zbywca ponosił w okresie od 2009 r. określone wydatki na ich ulepszenie.

Do Grupy 2, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny – lakiernia
  • Wartość początkowa wynosiła 785.463,72 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 173.845,74 zł, 2013 r. – 186.937,08 zł.
 • budynek show room
  • Wartość początkowa wynosiła 691.193,25 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 647.390,55 zł, 2012 r. – 2.050.244,93 zł.

Grupa 3

Grupa 3 obejmuje budynki i budowle:

 • stanowiące inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 3, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek lakierni proszkowej,
 • budynek hala pras i magazyn stali,
 • budynek kotłowni,
 • budynek magazyn wyrobów gotowych,
 • budynek magazyn kompletacji,
 • budynek hala tłoczni,
 • budynek magazyn kuchni i piekarników,
 • budynek łącznik transportowy,
 • bocznica kolejowa,
 • sieć wodociągowa,
 • plac utwardzony nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • sieć zewnętrzna CO,
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 1 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 2 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 3 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna (znajdujące się na działkach 1/10, 2/3),
 • sieć zewnętrzna ciepłownicza (ciepło.tech),
 • sieć zewnętrzna woda chłodnicza,
 • sieć zewnętrzna sprężone powietrze,
 • sieć zewnętrzna elektryczna nn,
 • ogrodzenie zewnętrzne,
 • sieć zewnętrzna instalacja teletechniczna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja deszczowa,
 • sieć zewnętrzna wodna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja sanitarna,
 • plac manewrowy z drogą (znajdujący się na działkach nr 1/10, 8),
 • droga wewnątrzzakładowa,
 • droga wokół hali pras,
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 7),
 • plac manewrowy (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 2/3, 2/4, 7, 6/6, 6/5),
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • sieć przeciwpożarowa,
 • droga obwodowa,
 • ogrodzenie betonowe,
 • parking samochodowy z płyt betonowych, znajdujący się na działce nr 1/10,
 • budynek portierni głównej.

Grupa 4

Grupa 4 obejmuje budynki i budowle:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.,
 • które nie zostały oddane przez Zbywcę do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie (i.) albo (ii.) ostatnie wydatki poniesione na ich ulepszenie miały miejsce w roku 2007 albo w okresie wcześniejszym.

Do Grupy 4, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny lakiernia mokra,
 • budynek biurowy,
 • budynek kompresorów,
 • budynek rozdzielni,
 • budynek magazynowy komponentów kuchni,
 • droga z trelinki nr 1 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga z trelinki nr 2 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga kolejowa i bocznica,
 • droga z kamienia polnego,
 • droga zakładowa,
 • droga dojazdowa,
 • droga wewnątrzzakładowa (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • drogi wewnątrzzakładowe (znajdujące się na działce nr 1/10),
 • plac utwardzony nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • instalacja kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 2/3, 7),
 • sieć kanalizacyjna zewnętrzna,
 • neutralizator ścieków,
 • sieć kanalizacyjna,
 • drogi utwardzane,
 • sieć wodna hydrofornia,
 • osadnik i kanalizacja zewnętrzna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działce 2/3),
 • sieć zewnętrzna wodno-kanalizacyjna,
 • droga wewnętrzna zakładowa,
 • sieć kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • budynek murowany – neutralizator,
 • budynek murowany – acetylenownia,
 • budynek magazynowy komponentów,
 • budynek kotłowni strefa II,
 • budynek magazynowy lodówek.

Grupa 5

Grupa 5 obejmuje budynki, które:

 • zostały przez Zbywcę nabyte (zakupione) w 2005 r., a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem,
 • nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 5, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek socjalny,
 • budynek portierni,
 • budynek administracyjno-biurowy (archiwum).

Grupa 6

Grupa 6 obejmuje budynki i budowle:

 • stanowiące inwestycje własne Zbywcy, jednakże inwestycje te miały miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.; dalej: „VATU 1993”) a więc Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 6, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek dobudówka murowana,
 • droga międzywydziałowa.

Dodatkowo, Wnioskodawca wyodrębnia, jako osobne pozycje, następujące działki.

Grupa 7

Grupa 7 obejmuje działki o nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe:

 • stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane),
 • w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej.

Grupa 8

Grupa 8 obejmuje budynek:

 • stanowiący inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten jest bowiem wynajmowany w określonej części od 2007 r.,
 • w stosunku do którego Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie – ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r.

Do Grupy 8, zgodnie z tą charakterystyką, należy następujący obiekt:

 • budynek hala pralek.

Grupa 9

Grupa 9 obejmuje budynek:

 • nabyty przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.,
 • który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten był bowiem wynajmowany w określonej części od 2009 r.,
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie.

Do Grupy 9, zgodnie z tą charakterystyką, należy następujący obiekt:

 • łącznik socjalno-biurowy.

(iii) Przedmiot Transakcji

Wnioskodawca informuje, że przedmiot planowanej transakcji (zakup Nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) nie będzie obejmował przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT.

(iv) Ulepszenia

Wnioskodawca informuje, że w zakresie, w jakim ponosił nakłady na będące przedmiotem transakcji budynki i budowle, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Strona informuje, że w zakresie w jakim Zbywca ponosił nakłady na wymienione w Grupie 2 budynki i budowle, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Zbywca ponosił w okresie od 2009 r. określone wydatki na ulepszenie przedmiotowych nieruchomości. Zgodnie z prezentowaną charakterystyką, są to następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny – lakiernia
  • Wartość początkowa wynosiła 785.463,72 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach:
   2009 r.- 173.845,74 zł,
   2013 r. - 186.937,08 zł,
  • W zakresie w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku lakierni przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków.
 • budynek show room
  • Wartość początkowa wynosiła 691.193,25 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach:
   2009 r. – 647.390,55 zł,
   2012 r. – 2.050.244,93 zł.
  • W zakresie w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku lakierni przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków.

Strona podkreśla na okoliczności dotyczące ww. budynków

 • budynek produkcyjny – lakiernia

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat.

W powyższym zakresie Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że nakłady poniesione w 2013 r. nie zostały przez Zbywcę formalnie potraktowane jako ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o CIT (w szczególności z uwagi na ogłoszoną przez Zbywcę upadłość).

 • budynek show room

Odnosząc się do wskazanych wcześniej wartości wydatków to nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej). Na chwilę obecną (składania przedmiotowego wniosku o interpretację) Zbywca użytkuje budynek w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że na str. 17 wniosku omyłkowo w podpunkcie wskazano tytuł „ad. Budynek hali produkcyjnej - kuchnie”, zamiast prawidłowo „budynek show room”, gdyż wszystkie wskazane informacje i charakterystyki dotyczą właśnie budynku show room.

W stosunku do budynku hali pralek (Nieruchomość wymieniona w Grupie 8) Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie – ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r. W zakresie w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków. Z posiadanych od Zbywcy informacji wynika, iż:

 • Wartość początkowa budynku wynosiła 75.268.675,21 zł,
 • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach:
 • 2007 r. – 2.628.283,49 zł,
  2010 r. – 4. 225.944,09 zł.

W konsekwencji oznacza to, iż poniesione przez Zbywcę nakłady na ulepszenia każde z osobna jak i skumulowane nie przekroczyły 30% wartości początkowej.

Od momentu ostatniego ulepszenia (2010 r.) Nieruchomość była wykorzystywana przez Zbywcę dla potrzeb jego działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT. Należy przy tym zwrócić uwagę, jak wskazano powyżej, nakłady poniesione przez Zbywcę na ulepszenie przedmiotowej Nieruchomości (zarówno poszczególne jak i skumulowane) nie przekroczyły 30% jej wartości początkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowane nabycie budynków należących do Grupy 2 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT... (pytanie nr 2 wniosku).
 2. Czy planowane nabycie budynków i budowli należących do Grupy 3 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT... (pytanie nr 3 wniosku).
 3. Czy planowane nabycie budynków należących do Grupy 5 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT... (pytanie nr 5 wniosku).
 4. Czy planowane nabycie budowli należących do Grupy 7 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT a z podstawy opodatkowania VAT tych budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu na którym się one znajdują... (pytanie nr 7 wniosku).
 5. Czy planowane nabycie budynku należącego do Grupy 8 przez Wnioskodawcę będzie:
  - w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust 10 ustawy o VAT, oraz
  - w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu – opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT... (pytanie nr 8 wniosku).
 6. Czy w zakresie, w jakim przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, tj. w odniesieniu do nabycia budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 2, Grupy 3, Grupy 5, (przy założeniu rezygnacji przez Nabywcę i Zbywcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Grupy 7 i Grupy 8 (przy założeniu rezygnacji przez Nabywcę i Zbywcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do:
  • obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz
  • do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)... (pytanie nr 10 wniosku).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 - pytanie nr 2 wniosku

Planowane nabycie budynków należących do Grupy 2 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT.

Ad. 2 – pytanie nr 3 wniosku

Planowane nabycie budynków i budowli należących do Grupy 3 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Ad. 3 – pytanie nr 5 wniosku

Planowane nabycie budynków należących do Grupy 5 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust 10 ustawy o VAT.

Ad. 4 – pytanie nr 7 wniosku

Planowane nabycie budowli należących do Grupy 7 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, a z podstawy opodatkowania VAT tych budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu, na którym się one znajdują.

Ad. 5 – pytanie nr 8 wniosku

Planowane nabycie budynku należącego do Grupy 8 przez Wnioskodawcę będzie:

 • w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT oraz
 • w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu – opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Ad. 6 – pytanie nr 10 wniosku

W zakresie, w jakim przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, tj. w odniesieniu do nabycia budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 2, Grupy 3, Grupy 5 (przy założeniu rezygnacji przez Nabywcę i Zbywcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Grupy 7 i Grupy 8 (przy założeniu rezygnacji przez Nabywcę i Zbywcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do:

  • obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT) oraz
  • do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uwagi wstępne

W celu rozstrzygnięcia, czy zbycie Nieruchomości może być opodatkowane VAT, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy opisana w stanie faktycznym planowana transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. Natomiast, jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, przepisów ww. ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w stanie faktycznym, przedmiotem transakcji nie będzie przedsiębiorstwo, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ustawy o VAT.

Opodatkowanie planowanego nabycia podatkiem VAT

Planowana transakcja stanowi dostawę budynku i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu bądź prawem własności gruntu. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Nabycie prawa wieczystego użytkowania/własności gruntu wchodzącego w skład Nieruchomości będzie zatem dzieliło traktowanie VAT, właściwe dla dostawy budynku i budowli znajdujących się na tym gruncie.

Z uwagi na to, iż – jak wspomniano powyżej – planowana transakcja stanowi dostawę budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego lub prawem własności zabudowanych nimi działek gruntu, sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki 23%, chyba, że zastosowanie znalazłoby jedno ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT.

W przedmiotowym przypadku, sprzedaż Nieruchomości należących do poszczególnych Grup wskazanych powyżej mogłaby potencjalnie podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy rozważyć, czy zastosowanie znajdzie któreś z tych zwolnień.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującymi wyjątkami:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od VAT również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ad. 1

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 wniosku - Grupa 2

Wnioskodawca wskazuje, że w odniesieniu do budynków z Grupy 2 aktualna pozostaje zasadniczo argumentacja odnosząca się do budynków znajdujących się w Grupie 1, tj.:

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki znajdujące się w Grupie 2 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.

Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu znajdujące się w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obowiązującej ustawy o VAT. W efekcie, zarówno na gruncie ustawy o VAT, jak i biorąc pod uwagę charakter czynności uwłaszczenia oraz jego datę (1991 r.), będącą w istocie aktem władczym administracji państwowej, przedmiotowe uwłaszczenie nie może być rozumiane jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. W efekcie, dokonanie przedmiotowego uwłaszczenia nie skutkowało pierwszym zasiedleniem budynków wchodzących w zakres Grupy 2. Z uwagi na fakt, że uwłaszczenie nastąpiło w okresie, w którym w Polsce nie obowiązywały regulacje z zakresu VAT (1991 r.) należy stwierdzić, że omawiane budynki nie mogły również podlegać pierwszemu zasiedleniu w rozumieniu przepisów o VAT w okresie przed dokonaniem uwłaszczenia. Również po uwłaszczeniu, nie zostały one dotychczas oddane przez Zbywcę do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). W efekcie, należy uznać, iż dotychczas nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie.

W konsekwencji, dostawa aktywów z Grupy 2 nie zostanie objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż nie zostały one zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazuje jednakże, iż w stosunku do budynków z Grupy 2 możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak wspomniano wyżej, budynki znajdujące się w Grupie 2 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r. W efekcie, w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Sprzedawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwszy z warunków koniecznych dla zwolnienia, przewidziany w przedmiotowym przepisie trzeba zatem uznać za spełniony. Jednocześnie, jak wskazano w stanie faktycznym, obiekty zawarte w Grupie 2 były przedmiotem ulepszeń, od których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że w jego przekonaniu w celu wyliczenia dla celów VAT (i.) wartości poniesionych nakładów na ulepszenie oraz (ii.) okresu, w jakim podatnik korzystał z nieruchomości po ich ulepszeniu, należy wartość poniesionych nakładów odnosić do wartości historycznej danego aktywa. Obliczając procent ulepszeń, należy zdaniem Wnioskodawcy sumować ponoszone nakłady ulepszeniowe do momentu, gdy ich suma łącznie osiągnie lub przekroczy 30% wartości początkowej i w momencie, kiedy dane ulepszenie wraz z poprzednimi łącznie osiągnie lub przekroczy 30% wartości początkowej, dokonać aktualizacji wartości początkowej i kolejne dokonane ulepszenia odnosić do zaktualizowanej wartości początkowej tego budynku. Takie postępowanie znajduje poparcie w wypowiedziach organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 marca 2013 r., o sygn. IBPP1/443-1214/12/ ES).

Stosując podejście w zakresie obliczania dla potrzeb VAT wartości nakładów oraz okresu użytkowania ulepszonego aktywa przez podatnika, zaprezentowane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do aktywów z Grupy 2, należy stwierdzić, że:

Ad. Budynek produkcyjny – lakiernia

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres krótszy niż 5 lat.

W powyższym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że nakłady poniesione w 2013 r. nie zostały przez Zbywcę formalnie potraktowane jako ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o CIT (w szczególności z uwagi na ogłoszoną przez Zbywcę upadłość). Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na ich inwestycyjny charakter należy je uwzględnić dla potrzeb analizy zakresu zastosowania, w odniesieniu do dostawy omawianego budynku, regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Ad. budynek show room (wg sprostowania z dnia 18 września 2015 r.)

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres krótszy, niż 5 lat.

Jednocześnie, jak już wskazano, zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej dla aktywów z Grupy 2 momenty przekroczenia przedmiotowego progu 30% (2012 r. i 2013 r.), w stosunku do budynków objętych Grupą 2, odmiennie niż w wypadku Grupy 1, nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT. Nie były one bowiem w stanie ulepszonym wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W efekcie, nabycie budynków z Grupy 2 przez Wnioskodawcę winno zostać opodatkowane stawką podstawową podatku VAT (23%).

Ad. 2

Stanowisko w zakresie pytania nr 3 wniosku – Grupa 3

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 3 stanowią inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, nie zostały one oddane przez Zbywcę osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie były wykorzystywane przez Zbywcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, iż nie zostały one zasiedlone w rozumieniu przepisów o VAT.

W konsekwencji, zbycie budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 3 nie zostanie objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ nie zostały one w ogóle zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w stosunku do budynków i budowli z Grupy 3 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Stałoby to bowiem w sprzeczności z postanowieniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

W efekcie, nabycie przez Wnioskodawcę budynków i budowli zaliczonych do Grupy 3 winno zostać opodatkowane stawką podstawową 23%.

Ad. 3

Stanowisko w zakresie pytania nr 5 wniosku – Grupa 5

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki znajdujące się w Grupie 5 zostały nabyte przez Zbywcę w 2005 r. W stosunku do tych zakupów, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, po ich nabyciu nie zostały one przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie były wykorzystywane przez Zbywcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, że dla potrzeb VAT zostały one zasiedlone po raz pierwszy nie później niż w 2005 r. (tj. albo w wyniku transakcji sprzedaży na rzecz Zbywcy albo wcześniej).

W konsekwencji, należy przyjąć, że na chwilę obecną od momentu pierwszego zasiedlenia budynków z Grupy 5 minęło więcej niż 2 lata. Co za tym idzie, sprzedaż przedmiotowych aktywów na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

Powyższa kwalifikacja podatkowa oznacza zatem, że strony transakcji będą mogły zrezygnować ze zwolnienia z VAT dostawy przedmiotowych budynków na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Podsumowując, jeżeli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, nabycie budynków z Grupy 5 przez Wnioskodawcę podlegać będzie opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23% VAT.

Ad. 4

Stanowisko w zakresie pytania nr 7 wniosku – Grupa 7

Jak wskazano w stanie faktycznym, Grupa 7 obejmuje działki nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe:

 • stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane),
 • w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury;
 2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy, pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

W efekcie, przedmiotowe ogrodzenie, trwale związane z gruntem, winno być traktowane jako budowla, a działki o nr 6/8 oraz 6/7 – jako zabudowane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, traktowanie dla celów VAT sprzedaży ww. działek podążać będzie za kwalifikacją podatkową omawianej budowli.

Budowla w postaci ogrodzenia betonowego posiada charakterystykę analogiczną do budowli i budynków należących do Grupy 3. W efekcie, odwołując się do argumentacji zawartej w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do aktywów zakwalifikowanych do Grupy 3 należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawcę budowli wchodzącej w skład Grupy 7 podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Jednocześnie, z podstawy opodatkowania VAT ww. budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu (działek), na których się one znajdują.

Ad. 5

Stanowisko w zakresie pytania nr 8 wniosku – Grupa 8

Jak wskazano w stanie faktycznym dotyczącym Grupy 8, należący do tej Grupy budynek, tj. budynek hala pralek, stanowił inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Jednocześnie, budynek ten od 2007 r. jest częściowo wynajmowany przez Zbywcę, tzn. zawarta została umowa najmu, której przedmiotem jest pewna część opisywanego budynku.

W ocenie Wnioskodawcy, część budynku będąca przedmiotem najmu i część budynku, która nie została wynajęta może zostać potraktowana odmiennie dla potrzeb podatku VAT. Wynika to z faktu, że zdaniem Wnioskodawcy, moment pierwszego zasiedlenia budynku można określić odrębnie w stosunku do każdej części budynku (nawet jeśli nie jest to prawnie wyodrębniona część).

Przykładowo wyrok NSA z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1605/10, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 474/13, wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/ Łd 1165/13; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 646/14.

Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do części budynku, która jest przedmiotem najmu, biorąc pod uwagę regulacje powołane wyżej, a w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pierwsze zasiedlenie tej części przedmiotowego budynku nastąpiło w momencie jej wydania najemcy w wykonaniu zawartej umowy najmu. Ta część budynku winna zostać uznana za zasiedloną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Jednocześnie, w stosunku do tego budynku Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie, które miały miejsce w latach 2007 i 2010. Nawet zatem, gdyby owe wydatki przekraczały 30% wartości początkowej budynku, to i tak obiekt ten należy uznać za zasiedlony dla potrzeb VAT najpóźniej w 2010 r.

Zatem, w zakresie wynajmowanej części budynku, jego sprzedaż będzie dokonywana po upływie więcej niż dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i, w efekcie, ta część budynku, która jest przedmiotem umowy najmu, będzie spełniać warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

Zarówno Nabywca jak i Zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, strony będą uprawnione na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wynajmowanej części budynku z Grupy 8 pod warunkiem złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy podatkiem VAT.

W odniesieniu do opodatkowania pozostałej części budynku (tj. tej, która nigdy nie została wynajęta), zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania. Wynika to faktu, iż w stosunku do tej części pierwsze zasiedlenie jeszcze nie nastąpiło. Część ta nie została przez Zbywcę oddana osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie była wykorzystywana przez Sprzedawcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, iż nie została ona zasiedlona w rozumieniu przepisów o VAT.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w analizowanej sytuacji do niewynajętej części budynku nie będzie również miało zastosowania zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Zbywca był uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową budynku z Grupy 8. W konsekwencji, warunek pierwszy zastosowania zwolnienia, o którym mowa powyżej, nie będzie spełniony, a tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania w analizowanym przypadku.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy – jako że dostawa budynku z Grupy 8, w zakresie odpowiadającym części, która nigdy nie była przedmiotem najmu, nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a, będzie ona w omawianym zakresie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Ad. 6

Stanowisko w zakresie pytania nr 10 wniosku

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc rozstrzygnąć o uprawnieniu Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony na nabyciu Nieruchomości, w myśl art. 86 ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT, oraz o prawie Wnioskodawcy do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy Nieruchomości będące przedmiotem planowanego nabycia będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT oraz czy ich nabycie będzie podlegało podatkowi VAT zasadniczo - według podstawowej stawki 23%.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli, zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu, przy założeniu, że pozostałe ograniczenia (w szczególności wynikające z art. 88 ustawy o VAT) nie mają zastosowania.

W dacie planowanej transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce i będzie spełniał ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o VAT. Jednocześnie, będzie prowadził działalność swą opodatkowaną, a do tej działalności będzie wykorzystywał przedmiotowe Nieruchomości po ich zakupie.

Jak wspomniano powyżej, przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie w odniesieniu do budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 2, Grupy 3, Grupy 5 (przy założeniu rezygnacji przez Zbywcę i Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Grupy 7 i Grupy 8 (przy założeniu rezygnacji przez Zbywcę i Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) omawiana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23% VAT.

W efekcie, we wskazanym w akapicie powyżej zakresie, okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT, nie będą miały miejsca.

W świetle powyższego – zdaniem Wnioskodawcy – po dokonaniu przedmiotowej transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu części Nieruchomości, tj. przy nabyciu budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 2, Grupy 3, Grupy 5 (przy założeniu rezygnacji przez Zbywcę i Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), Grupy 7 i Grupy 8 (przy założeniu rezygnacji przez Zbywcę i Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; jednak nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym, w którym Wnioskodawca otrzyma od Zbywcy fakturę VAT dokumentującą faktyczne dokonanie przedmiotowej transakcji. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym podlegać będzie zwrotowi, na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT.

Tak więc, z uwagi na fakt, że Nieruchomości będące przedmiotem planowanej sprzedaży będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony we wskazanym w pytaniu nr 10 zakresie do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości od Zbywcy, oraz do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość (budynek, budowla, grunt) spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powyższych przepisów wynika także, że czynność sprzedaży gruntów jak również sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W złożonym wniosku Wnioskodawca poinformował, że przedmiot planowanej transakcji (zakup Nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) nie będzie obejmował przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT.

W związku z powyższym, przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy – przez wytworzenie nieruchomości – rozumie wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa oraz najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy sprawdzić zakres zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy – podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów

 • zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych
 • niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z treści złożonego wniosku nie wynika, aby przedmiotowe Nieruchomości były wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie na cele zwolnione od podatku VAT. Zatem nie zostaną spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29a ust. 9 ustawy).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca („Nabywca”) jest polską spółką należącą do grupy, która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie. Wnioskodawca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć nieruchomości składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle (dalej łącznie: „Nieruchomości”). W chwili obecnej, właścicielem Nieruchomości S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: „Zbywca”, „Sprzedający”, „Sprzedawca”). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku VAT. Nabyte Nieruchomości będą wykorzystane przez Nabywcę do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha (dalej: „Nieruchomość 1”),
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha (dalej: „Nieruchomość 2”),
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha (dalej: „Nieruchomość 3”),
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha, (dalej: „Nieruchomość 4”),
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha (dalej: „Nieruchomość 5”),
 6. budynki zlokalizowane na opisanych powyżej Nieruchomościach 1-5, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.

Wnioskodawca wskazał, że wskazane wyżej budynki i budowle mogą zostać podzielone na podkategorie (grupy) zgodnie z ich charakterystyką i posiadanymi cechami, istotnymi z punktu widzenia ustawy o VAT i wpływającymi, zdaniem Wnioskodawcy, na ich odpowiednie traktowanie do celów tego podatku.

Wśród wymienionych Nieruchomości wydzielono zatem odrębne kategorie (wymienione we wniosku jako Grupy 1 do 9).

Przy czym, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia są Nieruchomości wymienione jedynie w Grupie 2, 3, 5, 7 i 8.

I tak:

Grupa 2 – obejmuje budynki:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r.,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • Zbywca ponosił w okresie od 2009 r. określone wydatki na ich ulepszenie,

Do Grupy 2, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny – lakiernia
  • Wartość początkowa wynosiła 785.463,72 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 173.845,74 zł, 2013 r. – 186.937,08 zł.
 • budynek show room
  • Wartość początkowa wynosiła 691.193,25 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 647.390,55 zł, 2012 r. – 2.050.244,93 zł.

W zakresie w jakim Zbywca ponosił nakłady na wymienione w Grupie 2 budynki, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Nakłady na ulepszenie budynku produkcyjnego – lakierni osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat. Nakłady poniesione w 2013 r. nie zostały przez Zbywcę formalnie potraktowane jako ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o CIT (w szczególności z uwagi na ogłoszoną przez Zbywcę upadłość).

Natomiast nakłady na ulepszenie budynku show room osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej). Na chwilę obecną (składania przedmiotowego wniosku o interpretację) Zbywca użytkuje budynek w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat.

Grupa 3 – obejmuje budynki i budowle:

 • stanowiące inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Grupa 5 – obejmuje budynki, które:

 • zostały przez Zbywcę nabyte (zakupione) w 2005 r., a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem,
 • nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Grupa 7 – obejmuje działki o nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe:

 • stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane),
 • w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej.

Grupa 8 – obejmuje budynek:

 • stanowiący inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten jest bowiem wynajmowany w określonej części od 2007 r.,w stosunku do którego Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie
 • ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r.

W zakresie w jakim Zbywca ponosił nakłady inwestycyjne na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków. Zbywca poniósł nakłady na budynek w 2007 r. oraz w 2010 r. Poniesione przez Zbywcę nakłady na ulepszenia każde z osobna jak i skumulowane nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Od momentu ostatniego ulepszenia (2010 r.) Nieruchomość była wykorzystywana przez Zbywcę dla potrzeb jego działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym, w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przedmiotowych Nieruchomości (pytania nr 10 wniosku), należy rozstrzygnąć kwestię, czy sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowych Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając definicję pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy powtórzyć należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia – jak wynika z powołanego przepisu – jest również oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem (poza opodatkowaną sprzedażą danej nieruchomości) może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.

Jak wynika z opisu sprawy Grupa 2 – obejmuje budynki nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r., które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zbywca ponosił nakłady na wymienione w Grupie 2 budynki i budowle, tj.:

 • nakłady na ulepszenie budynku produkcyjnego – lakierni osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej),
 • nakłady na ulepszenie budynku show room osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej).

Na chwilę obecną Zbywca użytkuje ww. budynki w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat. W zakresie w jakim Zbywca ponosił nakłady inwestycyjne, na ulepszenia tych budynków przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Mając powyższe na uwadze w odniesieniu do budynków wymienionych w Grupie nr 2 (budynek produkcyjny – lakiernia oraz budynek show room), nabytych przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody z 1991 r., które nie zostały przekazane przez Zbywcę do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w ramach czynności opodatkowanych oraz zostały ulepszone a wydatki przekroczyły 30% ich wartości początkowej, należy stwierdzić, że planowana sprzedaż ww. obiektów nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w tej sytuacji dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia po nakładach na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej tych budynków, od których Wnioskodawca odliczył podatek naliczony.

W stosunku do tych obiektów Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (nabycie na mocy decyzji uwłaszczeniowej z 1991 r.), a wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% ich wartości początkowej i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków, a po ulepszeniu obiekty te służyły Wnioskodawcy przez okres krótszy niż 5 lat do czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie będzie miało również zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, bowiem przedmiotowe budynki w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Wobec powyższego w przypadku sprzedaży budynków wymienionych w Grupie 2 nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Zatem dostawa przedmiotowych budynków, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Natomiast budynki i budowle wymienione w Grupa 3 stanowią inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem przedmiotowe budynki i budowle nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, z uwagi na fakt, że w stosunku do budynków i budowli z Grupy 3 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem, sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli wymienionych w Grupie 3 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

Z kolei, odnoście budynków wymienionych w Grupie 5, wskazać należy, że zostały one przez Zbywcę nabyte (zakupione) w 2005 r., a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem. Budynki te nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że planowana dostawa ww. budynków wymienionych w Grupie 5 nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (za które należy uznać sprzedaż na rzecz Zbywcy przedmiotowych nieruchomości w 2005 r. – czynność podlegająca przepisom ustawy o podatku od towarów i usług) a dostawą ww. budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym planowana dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Jak wynika z przywołanych przepisów zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować. Tak więc, w sytuacji gdy dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony umowy, po spełnieniu wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy warunków, mogą wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy.

Zatem w przypadku wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca (Nabywca), jak i Zbywający są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i przed dokonaniem opisanej transakcji złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy zgodne oświadczenie, o wyborze opodatkowania sprzedaży ww. budynków korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, lecz opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca i Zbywca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych budynków w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

Wskazana we wniosku Grupa nr 7 obejmuje działki nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe, stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane), i w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej. Jak wskazano we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – przedmiotowe ogrodzenie betonowe trwale związane z gruntem, winno być traktowane jako budowla, a działki o nr 6/8 oraz 6/7 – jako zabudowane. Uwzględniając przedstawione okoliczności, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem budowle nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w stosunku do budowli z Grupy 7 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem sprzedaż budowli wymienionej w Grupie 7 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Przy czym podstawa opodatkowania obejmować będzie również wartość gruntu (działek), na których budowla została posadowiona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Z kolei, Grupa 8 – obejmuje budynek hali pralek, stanowiący inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT – budynek ten jest bowiem wynajmowany w określonej części od 2007 r. Zbywca ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku – w 2007 r. i ostatnio w 2010 r. W zakresie w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków. Poniesione przez Zbywcę nakłady na ulepszenia każde z osobna jak i skumulowane nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Od momentu ostatniego ulepszenia (2010 r.) Nieruchomość była wykorzystywana przez Zbywcę dla potrzeb jego działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – części budynku - hali pralek wymienionej w Grupie 8 doszło w 2007 r., tj. w momencie kiedy ta część budynku zastała oddana w najem (w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT).

Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie przedmiotowego budynku, które jednak (zarówno osobno, jak i skumulowane) nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku.

Wobec powyższego, dostawa części budynku hali pralek, będąca przedmiotem najmu będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia tej części budynku. W konsekwencji, dostawa części budynku hali pralek będąca przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż od momentu pierwszego zasiedlenia (2007 r.) do chwili planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem w przypadku wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca (Nabywca), jak i Zbywający są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i przed dokonaniem opisanej transakcji złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy zgodne oświadczenie, o wyborze opodatkowania sprzedaży części ww. budynku korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, lecz opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa części budynku hali pralek będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca i Zbywca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych budynków w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, zbycie części budynku hali pralek będącej przedmiotem najmu, wymienionej w Grupie 8 podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki 23% VAT.

Z kolei, w odniesieniu do opodatkowania pozostałej części budynku-hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nigdy nie została wynajęta, nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem w odniesieniu do tej części nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenie, czyli oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, w analizowanej sytuacji nie będzie również miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Zbywca był uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową budynku z Grupy 8. W konsekwencji, nie będzie spełniony jeden z warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem, dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nie była nigdy przedmiotem najmu nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a, w rezultacie będzie ona w omawianym zakresie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Reasumując:

 • sprzedaży budynków i budowli wymienionych w Grupie 2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT,
 • sprzedaż budynków i budowli wymienionych w Grupie 3 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT,
 • sprzedaż budynków wymienionych w Grupie 5 podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy,
 • sprzedaż budowli wymienionej w Grupie 7 podlegać będzie również opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, przy czym podstawa opodatkowania obejmować będzie również wartość gruntu (działek), na których budowla została posadowiona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy,
 • dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8 - będącej przedmiotem najmu, podlegać będzie opodatkowaniu 23% VAT, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy,
 • dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nie była nigdy przedmiotem najmu będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei art. 86 ust. 13 ustawy stanowi, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Według art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (art. 87 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że zarówno Zbywca, jak i Nabywca (Wnioskodawca) są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Wnioskodawca zamierza nabyć Nieruchomości, które będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych.

Wobec powyższego, z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku oraz dokonanej analizy przepisów prawa wynika, że transakcja nabycia Nieruchomości wymienionych w Grupie 2, 3, 5, 7 i 8 nie będzie dotyczyła czynności niepodlegających opodatkowaniu, jak również zwolnionych z opodatkowania w przypadku rezygnacji ze zwolnienia przysługującego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i wyboru opodatkowania transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy. Ponadto nabywane w ramach tej transakcji Nieruchomości będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dotyczących nabycia przedmiotowych Nieruchomości w terminach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług, o czym stanowi art. 86 ust. 1, ust. 10 w zw. z ust. 10b ustawy. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w art. 86 ust. 10 w zw. z ust. 10b pkt 1 ustawy, może skorzystać z tego uprawnienia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Z kolei, w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, w zakresie, w jakim przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT, tj. w odniesieniu do nabycia budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 2, Grupy 3, Grupy 5, Grupy 7 i Grupy 8 (przy założeniu rezygnacji przez Nabywcę i Zbywcę ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w przypadku dostawy budynków wymienionych w Grupie 5 oraz dostawy części budynku hali pralek - wymienionej w Grupie 8 - będącej przedmiotem najmu) po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz ust. 10b pkt 1 ustawy a także do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, w myśl art. 87 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług – 15 października 2015 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-520/15-8/MR.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań sformułowanych w pytaniach nr 2, 3, 5, 7, 8 i 10 wniosku) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte ww. pytaniami – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Należy ponadto zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.