ILPP1/443-943/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane, niepodlegające zwolnieniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane, niepodlegające zwolnieniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane, niepodlegające zwolnieniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W latach 20l0-20l4 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków (dalej: Oczyszczalnia lub Obiekt). Od początku funkcjonowania Oczyszczalni obiekt ten służy Gminie do świadczenia usług polegających na odbiorze ścieków bytowych z wozów asenizacyjnych. W przyszłości, Gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej, która zostanie podłączona do Oczyszczalni.

Podłączone do Oczyszczalni sieci kanalizacyjne, których administratorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej: ZGK), wykorzystywane będą przez Gminę do świadczenia za pośrednictwem ZGK usług odprowadzania ścieków z posesji mieszkańców. ZGK będzie pobierał w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzenie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni.

W konsekwencji, w związku z wykorzystaniem Oczyszczalni, możliwe będzie świadczenie przez Gminę usług odbioru nieczystości ciekłych nie tylko bezpośrednio z wozów asenizacyjnych, lecz także z posesji mieszkańców z wykorzystaniem podłączonych do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych.

Gmina zawarła z ZGK umowę o administrowanie Oczyszczalnią. Z tytułu świadczenia usługi administrowania ZGK otrzymuje od Gminy wynagrodzenie, które dokumentuje wystawianymi na Gminę fakturami VAT z naliczeniem VAT należnego. Zarówno właścicielem Oczyszczalni, jak i wybudowanych w przyszłości sieci kanalizacyjnych będzie Gmina, natomiast ZGK - administratorem wskazanej infrastruktury.

Do zadań ZGK wynikających z zawartej umowy o administrowanie Oczyszczalnią należy m.in. zapewnienie utrzymania należytego stanu technicznego Obiektu, wykonywanie bieżących napraw i remontów oraz bieżące współdziałanie z Gminą, udzielanie jej informacji związanych z funkcjonowaniem Obiektu i informowanie o występujących problemach. ZGK odpowiada także za zabezpieczenie personalnej obsługi zapewniającej należyte funkcjonowanie Oczyszczalni i wykonywanie powierzonych zadań.

ZGK zawiera w imieniu i na rzecz Gminy umowy z operatorami wozów asenizacyjnych o odbiór nieczystości ciekłych z przedmiotowych wozów. Ponadto, ZGK obciąża operatorów kosztem z tytułu świadczenia usługi i wystawia w imieniu i na rzecz Gminy fakturę VAT dokumentującą tę czynność. Opłaty pobierane przez ZGK stanowią dochód budżetu Gminy. Gmina ujmuje je w rejestrach sprzedaży i odprowadza VAT należny. W przyszłości, tj. po planowanym podłączeniu sieci kanalizacyjnych do Oczyszczalni, ZGK pobierać będzie również w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzanie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni z wykorzystaniem podłączonych sieci. Gmina zamierza wykazywać obroty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi w deklaracjach VAT-7 z wykazaniem VAT należnego.

Poza kosztami budowy Oczyszczalni, jakie Gmina poniosła do tej pory, Gmina ponosi również bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni, które dokumentowane są fakturami wystawianymi na Gminę. Do kosztów tych należą m.in. koszty energii elektrycznej, czy też koszty administrowania Oczyszczalnią przez ZGK. Niewykluczone, że w przyszłości Gmina ponosić będzie również kolejne wydatki inwestycyjne związane przykładowo z modernizacją Obiektu.

Do tej pory Gmina nie odliczała VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni ani też od wydatków bieżących, gdyż kwestię tę Gmina zamierza najpierw potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych czy też usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych do Oczyszczalni w przyszłości sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane VAT, niepodlegające zwolnieniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane VAT, niepodlegające zwolnieniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) za podatnika uważa się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze, że świadczenie w postaci odbioru nieczystości ciekłych, nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, że na gruncie ustawy o VAT powinny być one traktowane jako odpłatne świadczenie usług.

Ponadto, zdaniem Gminy, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie przewidują zwolnienia od VAT dla przedmiotowych usług.

Gmina pragnie również zwrócić uwagę, że analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym zostało zaprezentowane również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2012 r. o sygnaturze ITPP2/443-505/12/MD, a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 r. o sygnaturze ILPP1/443-1556/11-2/NS. W obu tych interpretacjach Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, potwierdzając tym samym, że świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków są czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Stanowisko zgodne z powyższym zostało również wyrażone w interpretacji z dnia 24 sierpnia 2010 r. o sygnaturze IPPP3/443-574/10-2/LK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „Po zakończeniu inwestycji Gmina będzie dostarczać wodę mieszkańcom w oparciu o zawarte już umowy oraz będzie zawierać umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, jako zadanie własne Gminy. W związku z realizacją przedmiotowego projektu wydatki poniesione przez Gminę będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Gmina będzie pobierała od mieszkańców opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz za pobór wody wg stawek określonych w umowach. Gmina będzie wystawiała faktury związane z ww. sprzedażą opodatkowaną, więc dokonywane przez Gminę zakupy (tj. zapłata za wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji..., modernizacja hydroforni w ...”), będzie powiązana ze sprzedażą opodatkowana Gminy. Inwestycja ta będzie generować dochody, które będą dochodami Gminy. Z powyższego wynika, że towary i usługi nabywane na potrzeby przedmiotowej inwestycji będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.”

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane także w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej Poznaniu, w której to stwierdził, że: „... świadczenie zapewniające dostęp do infrastruktury kanalizacyjnej o jej właściwe funkcjonowanie dokonywane przez Gminę na rzecz Uczestników, z tytułu którego odpłatność została zawarta w zryczałtowanej opłacie (jednorazowej), stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, według art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ponadto należy wyjaśnić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że wyłączenie organów władzy publicznej z zakresu podatku od towarów i usług uzależnione jest od spełnienia przesłanki podmiotowej – ich statusu oraz przesłanki przedmiotowej – a więc od charakteru podejmowanych przez organy działań.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

  1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
  2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
    • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
    • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

W latach 20l0-20l4 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Od początku funkcjonowania Oczyszczalni obiekt ten służy Gminie do świadczenia usług polegających na odbiorze ścieków bytowych z wozów asenizacyjnych. W przyszłości, Gmina planuje budowę kanalizacji sanitarnej, która zostanie podłączona do Oczyszczalni. Podłączone do Oczyszczalni sieci kanalizacyjne, których administratorem będzie ZGK, wykorzystywane będą przez Gminę do świadczenia za pośrednictwem ZGK usług odprowadzania ścieków z posesji mieszkańców. ZGK będzie pobierał w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzenie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni. W związku z wykorzystaniem Oczyszczalni, możliwe będzie świadczenie przez Gminę usług odbioru nieczystości ciekłych nie tylko bezpośrednio z wozów asenizacyjnych, lecz także z posesji mieszkańców z wykorzystaniem podłączonych do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych. Gmina zawarła z ZGK umowę o administrowanie Oczyszczalnią. Z tytułu świadczenia usługi administrowania, ZGK otrzymuje od Gminy wynagrodzenie, które dokumentuje wystawianymi na Gminę fakturami VAT z naliczeniem VAT należnego. Zarówno właścicielem Oczyszczalni, jak i wybudowanych w przyszłości sieci kanalizacyjnych będzie Gmina, natomiast ZGK - administratorem wskazanej infrastruktury. Do zadań ZGK wynikających z zawartej umowy o administrowanie Oczyszczalnią należy m.in. zapewnienie utrzymania należytego stanu technicznego Obiektu, wykonywanie bieżących napraw i remontów oraz bieżące współdziałanie z Gminą, udzielanie jej informacji związanych z funkcjonowaniem Obiektu i informowanie o występujących problemach. ZGK odpowiada także za zabezpieczenie personalnej obsługi zapewniającej należyte funkcjonowanie Oczyszczalni i wykonywanie powierzonych zadań. ZGK zawiera w imieniu i na rzecz Gminy umowy z operatorami wozów asenizacyjnych o odbiór nieczystości ciekłych z przedmiotowych wozów. Ponadto, ZGK obciąża operatorów kosztem z tytułu świadczenia usługi i wystawia w imieniu i na rzecz Gminy fakturę VAT dokumentującą tę czynność. Opłaty pobierane przez ZGK stanowią dochód budżetu Gminy. Gmina ujmuje je w rejestrach sprzedaży i odprowadza VAT należny. W przyszłości, tj. po planowanym podłączeniu sieci kanalizacyjnych do Oczyszczalni, ZGK pobierać będzie również w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za odprowadzanie nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców do Oczyszczalni z wykorzystaniem podłączonych sieci. Gmina zamierza wykazywać obroty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi w deklaracjach VAT-7 z wykazaniem VAT należnego. Poza kosztami budowy Oczyszczalni, jakie Gmina poniosła do tej pory, Gmina ponosi również bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni, które dokumentowane są fakturami wystawianymi na Gminę. Do kosztów tych należą m.in. koszty energii elektrycznej, czy też koszty administrowania Oczyszczalnią przez ZGK. Niewykluczone, że w przyszłości Gmina ponosić będzie również kolejne wydatki inwestycyjne związane przykładowo z modernizacją Obiektu. Do tej pory Gmina nie odliczała VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Oczyszczalni ani też od wydatków bieżących.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi przy tym kwestia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych i usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych do Oczyszczalni w przyszłości sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane VAT, niepodlegające zwolnieniu.

W rozpatrywanej sprawie stwierdzić zatem należy, że świadczenie usług odbioru ścieków stanowi/stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – stanowi czynności podlegające opodatkowaniu.

Wobec powyższego świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych i usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości sieci kanalizacyjnych stanowią/będą stanowić odpłatną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział zwolnienie niektórych czynności od podatku. Niewymienienie danego towaru lub usługi w ustawie lub przepisach wykonawczych jest jednoznaczne z obowiązkiem zastosowania stawki podatkowej.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług polegających na odbiorze ścieków z wozów asenizacyjnych i odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości sieci kanalizacyjnych. Zatem ww. czynność jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych i usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości sieci kanalizacyjnych, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie, stanowi/będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy świadczone przez Gminę usługi odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych oraz usługi odbioru ścieków z posesji mieszkańców za pośrednictwem podłączonych w przyszłości do Oczyszczalni sieci kanalizacyjnych stanowią czynności opodatkowane, niepodlegające zwolnieniu.

Natomiast kwestia dotycząca prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Oczyszczalnią, w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2015 r. nr ILPP1/443-943/14-3/AS.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.