1462-IPPP2.4512.747.2016.2.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro Nabywca bedzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana Transakcja przedmiotowej Nieruchomooci spe3nia warunki dla uznania jej za czynnooa opodatkowan1 podatkiem VAT niekorzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug (dokonuj1c rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Nabywcy po nabyciu Nieruchomooci i otrzymaniu prawid3owo wystawionej faktury dokumentuj1cej faktyczne nabycie Nieruchomooci bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego wnikaj1cego z faktury z tytu3u zakupu Nieruchomooci w zakresie w jakim Nabywca bedzie wykorzystywa3 Nieruchomooa do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Nabywca z tytu3u nabycia przedmiotowej Nieruchomooci bedzie mia3 prawo do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie nale?a3o uznaa za prawid3owe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 30 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 5 paYdziernika 2016 r.) uzupe3nionym pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 14 grudnia 2016 r.) bed1cym odpowiedzi1 na wezwanie tut. Organ z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1462-IPPP2.4512.747.2016.1.MT (skutecznie doreczone 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie:

 • nieuznania zbycia Nieruchomooci za zbycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Zbywcy - jest prawid3owe,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - jest prawid3owe,
 • opodatkowania stawk1 podatku 23% dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych powierzchni od których od chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata - jest prawid3owe,
 • uznania dostawy dzia3ek gruntu nr 27/10, 27/9 oraz 25/6 za dostawe gruntu niezabudowanego i opodatkowanie wed3ug stawki 23% - jest prawid3owe,
 • uznania dostawy dzia3ki 25/7 za dostawe gruntu niezabudowanego i opodatkowania wed3ug stawki 23% w zwi1zku z uznaniem terenu za teren budowlany - jest nieprawid3owe,
 • obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci oraz zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 wrzeonia 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie nieuznania zbycia Nieruchomooci za zbycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Zbywcy; zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania tyransakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata; opodatkowania stawk1 podatku w wysokooci 23% dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych od których od chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata; opodatkowania dostawy dzia3ek gruntu nr 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6 oraz obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci oraz zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 wystepuj1ca z niniejszym wnioskiem w charakterze zainteresowanego bed1cego stron1 postepowania, (dalej - „Nabywca”), zamierza nabya nieruchomooa sk3adaj1c1 sie z gruntu zabudowanego miedzy innymi budynkiem centrum handlowego dzia3aj1cego obecnie pod nazw1 handlow1 „F.” (dalej - „Budynek”).

W ramach planowanej transakcji Nabywca jako kupuj1cy zamierza nabya w drodze umowy sprzeda?y od M. spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 (dalej - „Zbywca”):

 1. w3asnooa dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 25/6, 25/7, 25/4, 27/9 oraz 8/1 dla których S1d Rejonowy Wydzia3 Ksi1g Wieczystych, prowadzi ksiege wieczyst1 , oraz
 2. w3asnooa dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 27/11 oraz 25/14 dla których S1d Rejonowy Wydzia3 Ksi1g Wieczystych, prowadzi ksiege wieczyst1 (w dalszej czeoci wniosku dzia3ki okreolone powy?ej w pkt 1 i 2 bed1 okreolane jako „Grunt”) wraz ze zrealizowanymi na nich budynkiem centrum handlowego pod nazw1 handlow1 „F.”, budynkiem myjni samochodowej, budowlami towarzysz1cymi (takimi jak np. parking samochodowy), w dalszej czeoci wniosku okreolanych 31cznie jako „Nieruchomooa”.

Zbywca wystepuje z niniejszym wnioskiem jako zainteresowany niebed1cy stron1 postepowania. Zarówno Nabywca jak i Zbywca s1 oraz w dacie planowanej transakcji w dalszym ci1gu bed1 zarejestrowani w Polsce jako podatnicy VAT czynni.

Zbywca naby3 prawo w3asnooci Gruntu na podstawie umowy sprzeda?y zawartej z osobami fizycznymi w dniu 10 lutego 2011 roku. Sprzeda? powy?sza podlega3a opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Nastepnie na nabytym Gruncie Zbywca wybudowa3 Budynek oraz budowle towarzysz1ce (takie jak np. parking samochodowy).

Zbywca by3 uprawniony i dokonywa3 obni?enia podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony powsta3y przy wybudowaniu Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci. Zbywca po wybudowaniu Budynku oraz budowli na Gruncie sukcesywnie oddawa3 pomieszczenia i powierzchnie wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci ró?nym podmiotom w najem, który podlega3 oraz podlega opodatkowaniu VAT.

Pierwsze faktury z tytu3u najmu okreolonych powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci zosta3y przez Zbywce wystawione na poszczególnych najemców w listopadzie 2011 r. W dalszych latach sukcesywnie zostawa3y oddawane w najem kolejne powierzchnie oraz pomieszczenia wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci.

Niektóre pomieszczenia oraz powierzchnie wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci (woród nich np. pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarne znajduj1ce sie w Budynku, parking) od dnia wybudowania na niej Budynku, budowli lub ich czeoci, nie by3y w ogóle przedmiotem najmu. W stosunku zao do innych niektórych powierzchni i pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci od ich oddania w najem do momentu dokonania planowanego przez zainteresowanych zbycia Nieruchomooci mo?e up3yn1a okres krótszy ni? 2 lata.

Poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia ich zbycia na rzecz Nabywcy, nie powinny stanowia co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów. Jednak?e nie mo?na ca3kowicie wykluczya, i? poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie budynków, budowli oraz ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia jej zbycia na rzecz Nabywcy, przekrocz1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

Ponadto, na dzia3kach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6 zosta3 wybudowany budynek myjni samochodowej (dalej - „Myjnia”) przez podmiot trzeci, który wynajmuje oraz wynajmowa3 od Zbywcy grunt pod tymi obiektami. Myjnia posadowiona na przedmiotowych dzia3kach nie zosta3a nabyta przez Zbywce na podstawie ?adnej umowy cywilnoprawnej nabycia. Nie zosta3a ona tak?e wzniesiona na zlecenie Zbywcy. Zbywca nie ponosi3 na Myjnie ?adnych nak3adów, nigdy równie? nie by3a przez niego zawierane ?adne umowy najmu dotycz1ce budynku Myjni. Zbywca jest uprawiony do rozporz1dzania jak w3aociciel gruntem, na którym posadowiona jest Myjnia. Na dzia3ce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/7 po3o?ony jest równie? Budynek oraz parking samochodowy.

Zbywca jest podmiotem, którego g3ównym przedmiotem dzia3alnooci jest wynajem nieruchomooci na w3asny rachunek. Obecnie jedynym przedmiotem dzia3alnooci Zbywcy jest wynajem powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci. Dzia3alnooa ta generuje ca3ooa przychodów uzyskiwanych przez Zbywce. Zbywca poza dzia3alnooci1 w zakresie wynajmu Nieruchomooci nie prowadzi aktualnie ?adnej innej dzia3alnooci gospodarczej.

Zbywca nie prowadzi, ani nie bedzie prowadzia oddzielnych ksi1g rachunkowych, jak równie? nie sporz1dza i nie bedzie sporz1dzaa odrebnego sprawozdania finansowego dla zbywanej Nieruchomooci. Przychody i koszty oraz nale?nooci i zobowi1zania zwi1zane z Nieruchomooci1 nie s1 ewidencjonowane za pomoc1 wydzielonych odrebnych kont utworzonych tylko dla tej Nieruchomooci.

Po dokonaniu transakcji planowana jest likwidacja Zbywcy.

Zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego Nabywca wst1pi z mocy prawa w prawa i obowi1zki Zbywcy (jako wynajmuj1cego) wynikaj1ce z istniej1cych umów najmu dotycz1cych poszczególnych czeoci Nieruchomooci. Jednak?e, z uwagi i? prawa Zbywcy z powy?szych umów najmu zosta3y przez Zbywce przeniesione na bank, mo?liwe jest, ?e w ramach planowanej transakcji prawa z umów najmu zostan1 przez Zbywce przeniesione na Nabywce (wobec mo?liwego wy31czenia w stosunku do nich art. 678 Kodeksu cywilnego).

Nabywca mo?e przej1a miedzy innymi nastepuj1ce sk3adniki maj1tkowe zwi1zane z Nieruchomooci1 i nale?1ce do Zbywcy:

 • prawa z zabezpieczen zwi1zanych z najmami, np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, kaucje pienie?ne, oowiadczenia o poddaniu sie egzekucji, poreczenia, gwarancje korporacyjne, itp.;
 • prawa wynikaj1ce z gwarancji jakooci i rekojmi za wady, a tak?e inne, ustawowe lub umowne, prawa zwi1zane z jakooci1 wykonania Budynku, prac wykonczeniowych w Budynku lub ich czeoci (oraz projektów zwi1zanych z Budynkiem lub Nieruchomooci1 lub ich czeociami) i budowli oraz urz1dzen i instalacji znajduj1cych sie na Nieruchomooci, udzielone przez wykonawców robót, projektantów, podmioty z nimi powi1zane oraz inne w3aociwe podmioty;
 • ewentualne zabezpieczenia zwi1zane z prawami okreolonymi powy?ej, np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, weksle, kaucje pienie?ne, zatrzymane tytu3em zabezpieczenia czeoci wynagrodzenia oraz poreczenia;
 • maj1tkowe prawa autorskie do projektu Budynku oraz innych struktur znajduj1cych sie na Nieruchomooci lub innych utworow na polach eksploatacji, na których Zbywca je naby3, wy31czne prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zale?nych praw autorskich do opracowan projektu Budynku lub innych utworów, wszelkie inne prawa w3asnooci intelektualnej dotycz1ce projektu Budynku (oraz innych utworów, w tym projektów zwi1zanych z Nieruchomooci1 lub Budynkiem), a tak?e zgody, upowa?nienia lub zobowi1zania dotycz1ce wykonywania praw osobistych, w tym prawo wprowadzania zmian do projektu Budynku (oraz innych projektów zwi1zanych z Nieruchomooci1 lub Budynkiem);
 • w3asnooci nooników, na których utrwalono projekt Budynku lub inne utwory, w tym projekty;
 • okreolone ruchomooci zwi1zane z Nieruchomooci1 s3u?1ce jej odpowiedniemu funkcjonowaniu (np. meble, klucze do pomieszczen wspólnych, karty dostepu itp.), a tak?e prawo w3asnooci wszelkich budowli, instalacji i obiektów obs3uguj1cych Budynek, znajduj1cych sie na Nieruchomooci lub poza jej granicami.

Dodatkowo Zbywca w ramach planowanej transakcji planuje przekazaa Nabywcy ca31 bed1c1 w jego posiadaniu, dokumentacje prawn1 i techniczn1 dotycz1c1 Nieruchomooci, w tym orygina3y podpisanych umów najmu wraz z kopiami wszelkiej korespondencji ich dotycz1cej, a tak?e dokumentacje finansow1 dotycz1c1 kosztów utrzymania Nieruchomooci oraz rozliczenia op3at eksploatacyjnych p3atnych przez najemców na podstawie umów najmu. W zwi1zku z powy?szym, Nabywca wejdzie w posiadanie ca3ooci lub wiekszej czeoci informacji dotycz1cych Nieruchomooci oraz przedmiotowych umów najmu.

Nabycie powy?szych praw lub rzeczy przez Nabywce od Zbywcy bedzie mia3o miejsce w dniu sprzeda?y Nieruchomooci lub w terminie póYniejszym, w zale?nooci od sytuacji.

Lista praw, aktywów i zobowi1zan Zbywcy, które co do zasady nie bed1 podlegaa przeniesieniu na rzecz Nabywcy obejmuje miedzy innymi:

 • prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 i bie?1c1 obs3ug1 Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów; nie mo?na wykluczya, ?e prawa i obowi1zki z niektórych umów dotycz1cych owiadczenia us3ug lub dostaw na rzecz Nieruchomooci zostan1 przeniesione na Nabywce, a w pewnych przypadkach Nabywca po nabyciu Nieruchomooci mo?e korzystaa z tych samych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, z których korzysta3 lub korzysta Zbywca, w szczególnooci Nabywca nie wyklucza powierzenia us3ug zarz1dzania Nieruchomooci1 temu samemu zarz1dcy, który owiadczy te us3ugi na zlecenie Zbywcy w okresie przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce;
 • orodki pienie?ne znajduj1ce sie na rachunkach bankowych Zbywcy (z wyj1tkiem ewentualnych kaucji z3o?onych przez poszczególnych najemców, a tak?e ewentualnych kaucji i zatrzymanych czeoci wynagrodzenia jako instrumentów zabezpieczenia roszczen wobec wykonawców us3ug); dla unikniecia w1tpliwooci, powy?sze nie dotyczy ewentualnych p3atnooci i owiadczen realizowanych przez Zbywce na rzecz Nabywcy w ramach rozliczen stron oraz w wykonaniu ró?nych zobowi1zan Zbywcy wobec Nabywcy zwi1zanych ze sprzeda?1 Nieruchomooci (np. ewentualne przekazanie Nabywcy orodków zap3aconych omy3kowo przez najemców na rzecz Zbywcy, a nale?nych ju? na rzecz Nabywcy za okres po nabyciu Nieruchomooci przez Nabywce; ewentualne p3atnooci w ramach rozliczenia op3at eksploatacyjnych za rok, w którym ma miejsce zbycie Nieruchomooci lub rok poprzedzaj1cy; ewentualne pokrycie niektórych kosztów transakcyjnych poniesionych przez Nabywce, itp.);
 • prawa i obowi1zki z umowy o owiadczenie us3ug ksiegowych oraz us3ug z zakresu obs3ugi korporacyjnej;
 • prawa i obowi1zki z umowy ubezpieczenia Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci,
 • prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umowy o owiadczenie us3ug bankowych; nie mo?na jednak wykluczya, i? po dokonaniu transakcji Nabywca mo?e korzystaa z us3ug bankowych tego samego us3ugodawcy lub us3ugodawców, którzy przed dokonaniem transakcji owiadczyli te us3ugi na rzecz Zbywcy;
 • zobowi1zania finansowe z tytu3u kredytu oraz z tytu3u po?yczek wewn1trzgrupowych (jeoli istniej1);
 • licencja na u?ywanie znaków towarowych „F.” (przy czym mo?liwe jest korzystanie przez Nabywce z tych znaków oraz z oznaczenia centrum po planowanej transakcji do czasu zakonczenia planowanej przez Nabywce zmiany oznaczenia Budynku),
 • firme Zbywcy.

Mo?liwa jest równie? sytuacja, w której nazwa oraz oznaczenie Budynku, tj. „F.”, zostanie usuniete z miejsc, w których wystepuje na Nieruchomooci oraz przestanie pe3nia funkcje oznaczenia Budynku jeszcze przed dokonaniem transakcji zbycia Nieruchomooci przez zainteresowanych. W takim wypadku licencja na u?ywanie znaków towarowych „F.” nie bedzie stanowi3a przedmiotu transakcji.

Zbywca nie zatrudnia ?adnych pracowników, a czynnooci zwi1zane z zarz1dzaniem, administracj1 bie?1c1 obs3ug1 oraz innymi us3ugami dotycz1cymi Nieruchomooci s1 wykonywane przez profesjonalnych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców. Zbywca zamierza rozwi1zaa powy?sze umowy z dostawcami, us3ugodawcami lub wykonawcami (lub nie przed3u?aa okresu ich trwania) w zwi1zku ze sprzeda?1 Nieruchomooci, dokonuj1c rozliczenia nale?nooci i zobowi1zan z nich wynikaj1cych. Nowe umowy zostan1 zawarte przez Nabywce w zakresie i na warunkach wed3ug jego wyboru, przy czym nie mo?na wykluczya, ?e w pewnych przypadkach Nabywca bedzie korzysta3 z tego samego dostawcy, us3ugodawcy lub wykonawcy us3ug, z którego korzysta3 Zbywca, a warunki komercyjne i treoa tych umów bed1 zbli?one do poprzednio obowi1zuj1cych i zawartych przez Zbywce.

Ponadto w sytuacji gdyby rozwi1zanie niektórych z powy?szych umów okaza3o sie niemo?liwe, znacznie utrudnione lub wi1za3o sie z poniesieniem znacznych kosztów przez Zbywce, prawa i obowi1zki z tych umów zostan1 przeniesione na Nabywce. Nie wyklucza sie tak?e tymczasowego korzystania przez Nabywce z praw wynikaj1cych z powy?szych umów zawartych przez Zbywce do czasu zawarcia odpowiednich umów przez Nabywce.

Po nabyciu Nieruchomooci od Zbywcy, Nabywca bedzie prowadzi3 dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 na wynajmie pomieszczen i powierzchni w Nieruchomooci, która podlega opodatkowaniu VAT. Co do zasady Nabywca zamierza prowadzia powy?sz1 dzia3alnooa w oparciu o w3asne zasoby oraz na podstawie w3asnego know-how, wzglednie w oparciu o zasoby zatrudnionych przez siebie dostawców, us3ugodawców lub wykonawców (w tym zarz1dcy lub zarz1dców). Nale?y zauwa?ya, i? Nabywca mo?e zaanga?owaa dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, którzy przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce owiadczyli lub owiadcz1 us3ugi na rzecz Zbywcy w odniesieniu do Nieruchomooci, w zwi1zku z czym posiadaj1 oni know-how wypracowany z udzia3em Zbywcy w okresie przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce i dotycz1cy konkretnie przedmiotowej Nieruchomooci.

W piomie uzupe3niaj1cym z dnia 9 grudnia 2016 r. Zainteresowany wskaza3, co nastepuje:

 1. Przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, nie stanowi zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych, który jest wyodrebniony organizacyjnie w przedsiebiorstwie Zbywcy. W szczególnooci, Zbywca nie wyda3 oraz nie posiada statutu, regulaminu, ani ?adnego innego aktu, na podstawie którego przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, zosta3by wydzielony jako dzia3 wydzia3, odzia3, itp. w przedsiebiorstwie Zbywcy.
 2. Zbywca prowadzi ewidencje ksiegow1 w odniesieniu do przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan w odniesieniu do centrum handlowego pod nazw1 handlow1 „F.”, które znajduje sie na Nieruchomooci. Taki sposób ewidencji jest niezbedny do prowadzenia przez Zbywce prawid3owych rozliczen z najemcami poszczególnych pomieszczen i powierzchni wchodz1cych w sk3ad centrum handlowego znajduj1cego sie na Nieruchomooci, np. w odniesieniu do rozliczenia kosztów wspólnych (op3ata eksploatacyjna) i wynika z zapisów zawartych w umowach najmu.
 3. Nabywane sk3adniki maj1tku, tj. Nieruchomooa, która ma bya przedmiotem transakcji nie ma zdolnooci do prowadzenia samodzielnej dzia3alnooci gospodarczej. Do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej w oparciu o sk3adniki maj1tkowe wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci potrzebne s1 bowiem równie? prawa wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 i bie?1c1 obs3ug1 Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów, a tak?e inne prawa oraz aktywa, które zosta3y wymienione w opisie zdarzenia przysz3ego w za31czniku nr 1 i 2 do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji, które co do zasady nie bed1 podlega3y przeniesieniu na rzecz Nabywcy.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania:

 1. Czy planowane - zbycie Nieruchomooci nie bedzie stanowi3o zbycia przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Zbywcy i czy w zwi1zku z powy?szym planowane zbycie Nieruchomooci bedzie:
  1. w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym zainteresowanym bedzie przys3ugiwa3o prawo wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT w tej czeoci na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy oVAT,
  2. w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych od których chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata - opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, oraz
  3. w odniesieniu do dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których posadowiony jest budynek Myjni - opodatkowane VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT?
 2. Czy - je?eli zainteresowani wybior1 opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomooci podatkiem VAT wed3ug stawki 23% - w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - oraz gdy - w pozosta3ym zakresie - transakcja zbycia Nieruchomooci bedzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawid3owo wystawionych faktur VAT potwierdzaj1cych jej faktyczne dokonanie, Nabywca bedzie uprawniony do:
  1. obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT), lub
  2. do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Planowane zbycie Nieruchomooci nie bedzie stanowi3o zbycia przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Zbywcy i w zwi1zku z powy?szym planowane zbycie Nieruchomooci bedzie:
  1. w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym zainteresowanym bedzie przys3ugiwa3o prawo wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT w tej czeoci na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT,
  2. w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych od których chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata - opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, oraz
  3. w odniesieniu do dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których posadowiony jest budynek Myjni - opodatkowane VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
 2. W przypadku gdy zainteresowani wybior1 opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomooci podatkiem VAT wed3ug stawki 23% - w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - oraz gdy - w pozosta3ym zakresie - transakcja zbycia Nieruchomooci bedzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawid3owo wystawionych faktur VAT potwierdzaj1cych jej faktyczne dokonanie, Nabywca bedzie uprawniony do:
  1. obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT), lub
  2. do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT).

Uzasadnienie stanowiska zainteresowanych

Uwagi wstepne

W celu rozstrzygniecia, czy zbycie Nieruchomooci mo?e bya opodatkowane VAT, konieczne jest w pierwszej kolejnooci ustalenie, czy wspomniana transakcja mieoci sie w katalogu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy ?adne z wy31czen z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

W myol art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Jednoczeonie, zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami s1 rzeczy oraz ich czeoci, jak równie? wszelkie postacie energii.

Zdaniem zainteresowanych wyk3adnia terminów u?ytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - przedsiebiorstwo oraz jego zorganizowana czeoa - ma kluczowe znaczenie dla oceny jego sytuacji podatkowej, gdy? podleganie planowanej transakcji opodatkowaniu VAT lub PCC i zwi1zane z tym obci1?enie podatkowe w postaci PCC lub kosztu finansowania VAT przed otrzymaniem jego zwrotu, bedzie mia3o istotny wp3yw na stopien rentownooci planowanej inwestycji. W zwi1zku z tym, zdaniem zainteresowanych, interpretacja terminów u?ytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT powinna bya przedmiotem interpretacji indywidualnej.

St1d - zdaniem zainteresowanych - organ wydaj1cy interpretacje jest uprawniony do dokonania wyk3adni terminów „przedsiebiorstwo” i „zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa”, u?ytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym do dokonania klasyfikacji przedmiotu planowanej transakcji (tj. oceny czy przedstawiona w opisie zdarzenia przysz3ego transakcja sprzeda?y bedzie dotyczy3a zbycia przedsiebiorstwa, zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa czy te? indywidualnych aktywów niestanowi1cych przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeoci).

Powy?sze twierdzenie znajduje swoje uzasadnienie w orzecznictwie s1dów administracyjnych wystepuj1cym na tle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (dalej - „Ordynacja podatkowa”) dotycz1cych wydawania interpretacji przez Ministra Finansów. Zgodnie z pogl1dami s1dów administracyjnych, pojecie przepisów prawa podatkowego, objetych zakresem przedmiotowym interpretacji indywidualnych, nale?y interpretowaa szeroko.

Przyk3adowo, jak wynika z treoci wyroku WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 1691/11), treoa art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nale?y rozumiea w ten sposób, ?e Nabywca ma uprawnienie do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w ka?dej indywidualnej sprawie, która mo?e kszta3towaa jego prawa i obowi1zki na gruncie okreolonej regulacji podatkowej. Podobne stwierdzenie znajduje sie w wyroku NSA z dnia 9 paYdziernika 2008 r. (sygn. akt I FSK 1239/07).

Co wiecej, kwestia kompetencji Ministra Finansów do dokonywania wyk3adni przepisu art. 551 Kodeksu cywilnego, niejednokrotnie by3a przedmiotem rozstrzygniea polskich s1dów administracyjnych (w tym, w stanach faktycznych analogicznych do zdarzenia przysz3ego objetego niniejszym wnioskiem). W rezultacie, na przyk3ad, NSA w wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1216/09), uzna3 ?e je?eli u podstaw stanowiska wnioskodawcy leg3a kwestia wymagaj1ca zajecia stanowiska organu na p3aszczyYnie prawno-podatkowej, Minister Finansów jest zobowi1zany do zajecia stanowiska i podania argumentacji w sprawie klasyfikacji przedmiotu transakcji. Ponadto, NSA podzieli3 pogl1d wyra?ony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1737/07) i wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 197/09), zgodnie z którym obowi1zku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji nie mo?na zawe?aa wy31cznie do ustaw zawieraj1cych w tytule pojecie prawa podatkowego, poniewa? nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zale?y opodatkowanie i jego wysokooa. Jak wskaza3 S1d, przez prawo podatkowe - w kontekocie wymogów dotycz1cych wydawania jego indywidualnych interpretacji - nale?y rozumiea ogó3 przepisów reguluj1cych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowi1zan podatkowych oraz obowi1zki podatników, p3atników i inkasentów poszczególnych podatków. Podobne stwierdzenia znajduj1 sie w nastepuj1cych wyrokach: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 197/09), wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Gl 1044/08) oraz wyrok NSA z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 1019/09).

Podobnie, WSA w Kielcach, w wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Ke 465/08), uzna3, ?e w kontekocie stosowania art. 6 ustawy o VAT, art. 55 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego jest przepisem prawa podatkowego. W konsekwencji, S1d nie zgodzi3 sie z ocen1 organu, i? Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji przedmiotu transakcji.

Klasyfikacja przedmiotu transakcji

W owietle przytoczonej wy?ej definicji towarów, jak równie? z uwagi na fakt, i? planowana transakcja sprzeda?y Nieruchomooci bedzie przeprowadzana za wynagrodzeniem, zdaniem zainteresowanych, mieoci sie ona w katalogu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT, jako odp3atna dostawa towarów.

Ponadto - zdaniem zainteresowanych - analizowana transakcja sprzeda?y Nieruchomooci nie bedzie wy31czona z zakresu opodatkowania VAT, jako sprzeda? przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie definiuj1 pojecia „przedsiebiorstwa” dla celów tej ustawy. Ze wzgledu na powy?sze oraz uwzgledniaj1c definicje zawart1 w innych ustawach, w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, i? - dla celów podatku VAT - pojecie przedsiebiorstwa powinno bya rozumiane zgodnie z jego definicj1 zawart1 w art. 55 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego. W myol regulacji zawartej w tym artykule, przedsiebiorstwo jest zorganizowanym zespo3em sk3adników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Obejmuje ono w szczególnooci:

 • oznaczenie indywidualizuj1ce przedsiebiorstwo lub jego wyodrebnione czeoci (nazwa przedsiebiorstwa),
 • w3asnooa nieruchomooci lub ruchomooci, w tym urz1dzen, materia3ów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomooci lub ruchomooci,
 • prawa wynikaj1ce z umów najmu i dzier?awy nieruchomooci lub ruchomooci oraz prawa do korzystania z nieruchomooci lub ruchomooci wynikaj1ce z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelnooci, prawa z papierów wartoociowych i orodki pienie?ne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa w3asnooci przemys3owej,
 • maj1tkowe prawa autorskie i maj1tkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiebiorstwa,
 • ksiegi i dokumenty zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci gospodarczej.

Z kolei - w myol regulacji art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy o VAT - przez zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa rozumiea nale?y organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zania, przeznaczonych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, który zarazem móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce te zadania.

W ramach planowanej transakcji Nabywca nabedzie Nieruchomooa, co oznacza, i? z mocy prawa wst1pi w prawa i obowi1zki Zbywcy wynikaj1ce z umowy lub umów najmu dotycz1cych poszczególnych czeoci Nieruchomooci, których stron1 jest Zbywca (jednak?e, z uwagi i? prawa Zbywcy z powy?szych umów najmu zosta3y przez Zbywce przeniesione na bank, mo?liwe jest, ?e w ramach planowanej transakcji prawa z umów najmu zostan1 przez Zbywce przeniesione na Nabywce), oraz przejmie ca31 bed1c1 w posiadaniu Zbywcy, dokumentacje prawn1 i techniczn1 dotycz1c1 Nieruchomooci, w tym orygina3y podpisanych wszystkich umów najmu wraz z kopiami wszelkiej korespondencji ich dotycz1cej, a tak?e dokumentacje finansow1 dotycz1c1 kosztów utrzymania Nieruchomooci oraz rozliczenia op3at eksploatacyjnych p3atnych przez najemców na podstawie umów najmu. Ponadto mo?e równie? dojoa do przejocia innych sk3adników wskazanych w opisie zdarzenia przysz3ego.

Zdaniem zainteresowanych w analizowanej sytuacji nie mo?na uznaa, ?e Nieruchomooa stanowi przedsiebiorstwo Zbywcy lub zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa. Wynika to z faktu, i? przedmiot planowanej transakcji nie wyczerpuje przytoczonej powy?ej definicji przedsiebiorstwa. W szczególnooci, transakcji nie bedzie towarzyszy3 transfer pewnych sk3adników, wchodz1cych w sk3ad normatywnej definicji przedsiebiorstwa i determinuj1cych funkcjonowanie przedsiebiorstwa Zbywcy, obejmuj1cych w szczególnooci;

 • prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 bie?1c1 obs3ug1 Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów; nie mo?na wykluczya, ?e prawa i obowi1zki z niektórych umów dotycz1cych owiadczenia us3ug lub dostaw na rzecz Nieruchomooci zostan1 przeniesione na Nabywce, a w pewnych przypadkach Nabywca po nabyciu Nieruchomooci mo?e korzystaa z tych samych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, z których korzysta3 lub korzysta Zbywca, w szczególnooci Nabywca nie wyklucza powierzenia us3ug zarz1dzania Nieruchomooci1 temu samemu zarz1dcy, któn owiadczy te us3ugi na zlecenie Zbywcy w okresie przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce;
 • orodki pienie?ne znajduj1ce sie na rachunkach bankowych Zbywcy (z wyj1tkiem ewentualnych kaucji z3o?onych przez poszczególnych najemców, a tak?e ewentualnych kaucji i zatrzymanych czeoci wynagrodzenia jako instrumentów zabezpieczenia roszczen wobec wykonawców us3ug); dla unikniecia w1tpliwooci, powy?sze nie dotyczy ewentualnych p3atnooci i owiadczen realizowanych przez Zbywce na rzecz Nabywcy w ramach rozliczen stron oraz w wykonaniu ró?nych zobowi1zan Zbywcy wobec Nabywcy zwi1zanych ze sprzeda?1 Nieruchomooci (np. ewentualne przekazanie Nabywcy orodków zap3aconych omy3kowo przez najemców na rzecz Zbywcy, a nale?nych ju? na rzecz Nabywcy za okres po nabyciu Nieruchomooci przez Nabywce; ewentualne p3atnooci w ramach rozliczenia op3at eksploatacyjnych za rok, w którym ma miejsce zbycie Nieruchomooci lub rok poprzedzaj1cy; ewentualne pokrycie niektórych kosztów transakcyjnych poniesionych przez Nabywce, itp.);
 • prawa i obowi1zki z umowy o owiadczenie us3ug ksiegowych oraz us3ug z zakresu obs3ugi korporacyjnej;
 • prawa i obowi1zki z umowy ubezpieczenia Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci,
 • prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umowy o owiadczenie us3ug bankowych; nie mo?na jednak wykluczya, i? po dokonaniu transakcji Nabywca mo?e korzystaa z us3ug bankowych tego samego us3ugodawcy lub us3ugodawców, którzy przed dokonaniem transakcji owiadczyli te us3ugi na rzecz Zbywcy;
 • zobowi1zania finansowe z tytu3u kredytu oraz z tytu3u po?yczek wewn1trzgrupowych (jeoli istniej1);
 • licencja na u?ywanie znaków towarowych „F.” (przy czym mo?liwe jest korzystanie przez Nabywce z tych znaków oraz z oznaczenia centrum po planowanej transakcji do czasu zakonczenia planowanej przez Nabywce zmiany oznaczenia Budynku),
 • firme Zbywcy.

Stanowisko zainteresowanych, zgodnie z którym nabywane sk3adniki maj1tkowe nie stanowi1 przedsiebiorstwa jest poparte interpretacj1 przepisów prawa, dokonan1 przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselsk1 (OdpowiedY Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1778 z dnia 13 czerwca 2003 r. OdpowiedY udzielona przez Ministra Finansów dotyczy treoci art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak?e w przekonaniu zainteresowanych konkluzja zawarta w tej odpowiedzi mo?e miea równie? zastosowania w rozpatrywanym przypadku.), która - co nale?y zaznaczya - by3a niejednokrotnie przytaczana przez organy podatkowe.

Z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelacje poselsk1 mo?na wywnioskowaa, i? za sprzeda? przedsiebiorstwa zbywcy nie mo?na uznaa sprzeda?y samego budynku, nawet jeoli jest on przeznaczony na wynajem. Przedsiebiorstwem, bowiem, mo?e bya budynek wraz ze wszystkimi wierzytelnoociami i zobowi1zaniami, zawartymi umowami najmu, zarz1dzania, dostawy mediów i innymi umowami zwi1zanymi z tym budynkiem i dzia3alnooci1 polegaj1c1 na wynajmie.

Tymczasem w analizowanym przypadku przedmiotowej transakcji co do zasady nie bedzie towarzyszy3 transfer nale?nooci ani zobowi1zan Zbywcy (z wyj1tkiem praw i obowi1zków okreolonych w opisie zdarzenia przysz3ego). A zatem, po dacie planowanej transakcji, pozosta3e istniej1ce nale?nooci i zobowi1zania bezpoorednio zwi1zane z Nieruchomooci1, jak te? inne zobowi1zania, pozostan1 u Zbywcy.

Kolejnego argumentu przemawiaj1cego za tym, i? przedmiotem analizowanej transakcji nie jest przedsiebiorstwo Zbywcy, dostarczaj1 orzeczenia s1dów (Wyrok NSA z dnia 6 paYdziernika 1995 r., sygn.: SA/Gd 1959/94), w których wyra?ono teze, i? zbycie przez podatnika tylko czeoci jego aktywów z definicji nie mo?e bya zakwalifikowane jako zbycie przedsiebiorstwa, choaby nawet przedmiotem zbycia by3a zdecydowana wiekszooa sk3adników maj1tkowych funkcjonuj1cego przedsiebiorstwa. Przedsiebiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi bowiem stanowia ca3ooa pod wzgledem organizacyjnym i funkcjonalnym. Tymczasem transakcji sprzeda?y Nieruchomooci na rzecz Nabywcy co do zasady nie bedzie towarzyszy3 transfer innych aktywów Zbywcy. W ramach przedmiotowej transakcji Nabywca nabedzie jedynie aktywa trwa3e w postaci Nieruchomooci, wraz ze sk3adnikami maj1tku okreolonymi w opisie zdarzenia przysz3ego.

Na uwage zas3uguje równie? zawarta w ustawowej definicji przedsiebiorstwa i niejednokrotnie podkreolana w orzecznictwie s1dów (Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 1997 r., sygn.: SA/Sz 2724/95 oraz wyrok NSA z dnia 24 listopada 1999 r. sygn.: I SA/Kr 1189/99.) kwestia, i? przedsiebiorstwo nie jest tylko sum1 jego sk3adników, lecz ich zorganizowanym zespo3em. Zdaniem zainteresowanych sk3adniki maj1tkowe bed1ce przedmiotem planowanej transakcji nie stanowi1 zorganizowanego zespo3u, jako ?e prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 i bie?1c1 obs3ug1 Budynku i Nieruchomooci (w tym, umowy zarz1dzania, umowy z dostawcami mediów) zasadniczo nie zostan1 przejete przez Nabywce (chocia? nie mo?na przy tym wykluczya, ?e prawa i obowi1zki z niektórych umów dotycz1cych bie?1cej obs3ugi Budynku lub Nieruchomooci zostan1 przeniesione na Nabywce, a w pewnych przypadkach Nabywca mo?e zaanga?owaa dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, którzy przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce owiadczyli lub owiadcz1 us3ugi na rzecz Zbywcy w odniesieniu do Nieruchomooci, w zwi1zku z czym posiadaj1 oni know-how wypracowany w okresie przed transakcj1 dotycz1cy Zbywcy oraz Nieruchomooci).

Z powy?szych wzgledów, zdaniem zainteresowanych, nie ma podstaw, aby transakcje sprzeda?y Nieruchomooci zaklasyfikowaa jako zbycie przedsiebiorstwa Zbywcy lub jego zorganizowanej czeoci.

Ponadto, sk3adniki wykorzystywane do prowadzenia dzia3alnooci polegaj1cej na wynajmie pomieszczen oraz powierzchni wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci nie stanowi1 zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa wyodrebnionej u Zbywcy. Tym samym, sprzedawane sk3adniki maj1tkowe nie powinny bya uznane za spe3niaj1ce definicje zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa, okreolonej w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

Podsumowuj1c - zdaniem zainteresowanych - przedmiotowa transakcja bedzie stanowi3a odp3atn1 dostawe towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie bedzie mieoci3a sie w katalogu czynnooci niepodlegaj1cych przepisom ustawy o VAT, okreolonym w art. 6 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska zainteresowanych w sprawie pytania nr 1 (opodatkowanie planowanego zbycia podatkiem VAT)

Z uwagi na to, i? planowana transakcja stanowi dostawe Budynku, budowli lub ich czeoci, bedzie ona opodatkowana podatkiem VAT, chyba ?e zastosowanie znalaz3oby jedno ze zwolnien przewidzianych w ustawie o VAT. W przedmiotowym przypadku, sprzeda? Nieruchomooci mog3aby podlegaa zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W zwi1zku z powy?szym nale?y rozwa?ya, czy w analizowanej sprawie mo?e znaleYa zastosowanie jedno ze wskazywanych zwolnien.

Dodaa nale?y, ?e zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu.

Z powy?szego jednoznacznie wynika, ?e co do zasady, grunt bed1cy przedmiotem sprzeda?y podlega opodatkowaniu wed3ug takiej stawki podatku od towarów i us3ug, jak1 opodatkowane s1 budynki, budowle lub ich czeoci na nim posadowione. Oznacza to, ?e w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich czeoci korzystaj1 ze zwolnienia od podatku VAT, równie? sprzeda? gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawa budynków, budowli i ich czeoci jest zwolniona z VAT, poza nastepuj1cymi wyj1tkami:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata.

Jednoczeonie, w owietle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej.

Zdaniem zainteresowanych, bior1c pod uwage powy?sze regulacje, pierwsze zasiedlenie w stosunku do niektórych powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci nastepowa3o sukcesywnie w momencie wydawania tych powierzchni oraz pomieszczen poszczególnym najemcom od 2011 roku.

W konsekwencji, w odniesieniu do tych powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, jako ?e od ich pierwszego zasiedlenia do dostawy Nieruchomooci minie ponad 2 lata, transakcja zbycia Nieruchomooci bedzie spe3niaa warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Jednoczeonie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik mo?e zrezygnowaa ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy i wybraa opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich czeoci podatkiem VAT, pod warunkiem, ?e dokonuj1cy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czeoci:

 1. s1 zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. z3o?1 przed dniem dokonania dostawy tych obiektów w3aociwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego, zgodne oowiadczenie, ?e wybieraj1 opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich czeoci podatkiem VAT.

Zarówno Nabywca, jak i Zbywca, s1 oraz w dalszym ci1gu bed1 w momencie sprzeda?y Nieruchomooci zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. A zatem, zdaniem zainteresowanych, bed1 oni uprawnieni na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania podatkiem VAT zbycia opisanej powy?ej czeoci Nieruchomooci (tj. tej od której pierwszego zasiedlenia do dostawy Nieruchomooci minie ponad 2 lata) - pod warunkiem z3o?enia zgodnego oowiadczenia o wyborze opodatkowania dostawy podatkiem VAT.

Równoczeonie, zainteresowani zwracaj1 uwage na fakt, i? w odniesieniu do czeoci transakcji zbycia Nieruchomooci, o której mowa powy?ej, obligatoryjne zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie bedzie mia3o zastosowania. Zgodnie bowiem z przepisem powo3anym wy?ej, zwolniona z opodatkowania VAT mo?e bya dostawa budynków, budowli lub ich czeoci nieobjeta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa Nieruchomooci w powy?szym zakresie bedzie natomiast objeta zakresem zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie, zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania w stosunku do przedmiotowej transakcji w tej czeoci.

Podsumowuj1c, zdaniem zainteresowanych, planowane zbycie Nieruchomooci w czeoci dotycz1cej tych powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od których pierwszego zasiedlenia do dostawy Nieruchomooci minie ponad 2 lata, objete bedzie zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zainteresowani jednak bed1 uprawnieni do rezygnacji z powy?szego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji zbycia Nieruchomooci podatkiem VAT w tej czeoci wed3ug podstawowej stawki, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W odniesieniu do transakcji sprzeda?y Nieruchomooci w dalszym zakresie, tj. w odniesieniu do tych powierzchni oraz pomieszczen, które nigdy nie by3y przedmiotem najmu, oraz tych od których wydania w najem do dostawy Nieruchomooci minie okres krótszy ni? 2 lata, sprzeda? tej czeoci Nieruchomooci nie zostanie objeta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zainteresowani pragn1 jednoczeonie zauwa?ya, i? w analizowanej sytuacji nie bedzie równie? mia3o zastosowania zwolnienie z VAT okreolone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zgodnie z powo3anym wy?ej przepisem, zwalnia sie od VAT równie? dostawe budynków, budowli lub ich czeoci nieobjet1 zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem, ?e:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego,
 2. dokonuj1cy ich dostawy nie ponosi3 wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mia3 prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, a je?eli ponosi3 takie wydatki, to by3y one ni?sze ni? 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

W tym miejscu zainteresowani chcieliby zwrócia uwage na fakt, i? Zbywca by3 uprawniony do odliczenia VAT naliczonego w zwi1zku z wybudowaniem Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci. W konsekwencji, warunek zastosowania zwolnienia, o którym mowa powy?ej, nie bedzie spe3niony, a tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie bedzie mia3o zastosowania w analizowanym przypadku.

Podsumowuj1c - zdaniem zainteresowanych - jako ?e dostawa Nieruchomooci w zakresie odpowiadaj1cym powierzchniom i pomieszczeniom wchodz1cym w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia (tj. tych które nigdy nie by3y przedmiotem najmu), oraz tych w stosunku do których nie min1 2 lata od momentu ich pierwszego zasiedlenia do chwili dokonania dostawy Nieruchomooci, nie bedzie spe3nia3a przes3anek do zastosowania zwolnien z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W konsekwencji, planowane zbycie Nieruchomooci w odniesieniu do tych jej czeoci bedzie opodatkowane VAT wed3ug stawki podstawowej, na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Dodatkowo przypomniea nale?y, ?e w opisie zdarzenia przysz3ego zosta3o zaznaczone, i? Zbywca, od chwili wybudowania Budynku oraz budowli wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, nie ponosi3 wydatków na ich ulepszenie, które stanowi3yby co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów. Jednak?e nie mo?na ca3kowicie wykluczya, i? poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie Budynku, budowli oraz ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia jej zbycia na rzecz Nabywcy, przekrocz1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

Niemniej jednak sytuacja, w której poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie obiektów wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, przekrocz1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów, nie zmieni kwalifikacji prawnopodatkowej dostawy Nieruchomooci na rzecz Nabywcy, poniewa? w takiej sytuacji dostawa ta bedzie podlega3a obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT wed3ug stawki 23% jako dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z uwagi na to, ?e Zbywcy przys3ugiwa3o prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego w stosunku do Nieruchomooci, w powy?ej sytuacji zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie bedzie mia3o zastosowania. Zbycie Nieruchomooci w powy?szym zakresie bedzie w konsekwencji opodatkowane VAT.

W pozosta3ym zakresie transakcji, tj. w odniesieniu do dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których posadowiony jest budynek Myjni - w opinii zainteresowanych wyst1pi opodatkowanie VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Nale?y zauwa?ya, ?e jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostaw1 towarów jest przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel. Pojecie to ma szerszy zakres, ni? sprzeda? w ujeciu cywilnoprawnym. Przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarem to nie tylko przeniesienie jego w3asnooci. Dostawa towarów nie bedzie wiec obejmowa3a tylko sprzeda?y towarów (w sensie cywilnoprawnym). Dla uznania, ?e mia3a miejsce dostawa towarów wystarczy, ?e podmiot nabedzie tzw. w3asnooa ekonomiczn1, tzn. bedzie mia3 mo?liwooci dowolnego rozporz1dzania i dysponowania uzyskanym towarem.

Powy?sze wskazuje jednoznacznie, ?e rozwa?aj1c skutki podatkowe opisanej we wniosku transakcji nale?y miea na uwadze nie tylko jej aspekty cywilnoprawne lecz przede wszystkim aspekty istotne z punktu widzenia opodatkowania VAT.

O ile jest oczywiste, ?e zbycie gruntu spowoduje przeniesienie na nowego w3aociciela tak?e w3asnooci posadowionych na nim budynków lub budowli, jako czeoci sk3adowych gruntu, to bynajmniej nie jest oczywiste, ?e tym samym dojdzie do dostawy towarów, jakimi s1 niew1tpliwie budynki i budowle w rozumieniu ustawy o VAT.

Zdaniem zainteresowanych, skoro najemca „wytworzy3” towar, jakim niew1tpliwie jest budynek Myjni i uczyni3 to z w3asnych orodków bez udzia3u wynajmuj1cego grunt, tj. Zbywcy, to nie ma podstaw do przyjecia, ?e Zbywca dokona dostawy przedmiotowego budynku Myjni, chocia? przeniesie jego w3asnooa w rozumieniu cywilnoprawnym - przenosz1c na Nabywce w3asnooa gruntu, na którym posadowiony jest budynek Myjni. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na Nabywce formalnie przejdzie prawo w3asnooci budynku Myjni z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, a jednoczeonie, bior1c pod uwage rozwi1zania przyjete w ustawie o VAT, nie wyst1pi dostawa towaru w rozumieniu VAT, jakim jest budynek, gdy? Zbywca nie jest ani nie bedzie w ekonomicznym posiadaniu Myjni w chwili sprzeda?y gruntu, na którym posadowiony jest budynek Myjni.

Podkreolia przy tym nale?y, ?e co do zasady, ustawy podatkowe nie uznaj1 za przedmiot opodatkowania umów i czynnooci cywilnoprawnych, lecz rezultaty tych czynnooci. Tak wiec, mimo ?e dojdzie do przeniesienia w3asnooci budynku Myjni, jako czeoci sk3adowej Nieruchomooci, nie zaistnieje jednoczeonie dostawa towaru w rozumieniu VAT, jakim jest ten budynek.

Jak wczeoniej wskazano, z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, ?e istot1 dostawy jest przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, przy czym chodzi tutaj o mo?liwooa faktycznego dysponowania rzecz1 a nie rozporz1dzania ni1 w sensie prawnym.

Podobn1 regulacje w zakresie dostawy zawiera art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Panstw Cz3onkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartooci dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L Nr 145, s. 1, z póYn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z póYn. zm.). Dostawa towaru w rozumieniu VAT nie odnosi sie do zbycia prawa w3asnooci zgodnie z procedurami przewidzianymi obowi1zuj1cym prawem krajowym, lecz obejmuje wszelkie zbycie maj1tku rzeczowego przez jedn1 strone, która upowa?nia drug1 strone do dysponowania w rzeczywistooci tym maj1tkiem tak, jakby by3a jego w3aocicielem. Pogl1d ten jest zgodny z celem Szóstej Dyrektywy i Dyrektywy 2006/112/WE, które zosta3y opracowane miedzy innymi w celu oparcia wspólnego systemu VAT na jednolitej definicji transakcji podlegaj1cych opodatkowaniu. Celowi temu mog3aby zagrozia sytuacja, gdyby warunek zaistnienia dostawy towarów ró?ni3 sie w poszczególnych Panstwach Cz3onkowskich, jak to ma miejsce w przypadku warunków rz1dz1cych przeniesieniem prawa w3asnooci w prawie cywilnym.

Takie stanowisko znalaz3o wyraz w wielu orzeczeniach Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej, który stwierdzi3, ?e pojecie dostawy towaru nie odnosi sie do przeniesienia w3asnooci w formach przewidzianych we w3aociwym prawie krajowym, lecz obejmuje ka?d1 czynnooa polegaj1c1 na przeniesieniu dobra materialnego przez strone, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego rozporz1dzania nim, jak gdyby by3a w3aocicielem tego dobra. Cel dyrektywy móg3by zostaa zagro?ony, gdyby stwierdzenie dostawy towaru, zale?a3o od spe3nienia warunków zmieniaj1cych sie w zale?nooci od prawa cywilnego danego panstwa cz3onkowskiego.

Niemniej jednak, podczas analizy pojecia przeniesienie prawa do rozporz1dzenia rzecz1 jak w3aociciel, nie mo?na nie uwzglednia krajowego systemu prawa reguluj1cego obrót cywilny. Przeniesienie prawa do rozporz1dzania rzecz1 jak w3aociciel winno mieocia sie w granicach regulacji krajowych, na mocy których dochodzi do przeniesienia w3asnooci rzeczy lub nabycia prawa zbli?onego do prawa w3asnooci, bowiem nie ka?de przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarem jak w3aociciel w ujeciu ekonomicznym mo?na uznaa za dostawe towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, lecz jedynie takie, które z punktu widzenia prawa cywilnego przenosi na nabywce prawo w3asnooci lub prawo umo?liwiaj1ce nabywcy dysponowanie towarem prawie jak w3aociciel.

Pojecie rozporz1dzania towarami jak w3aociciel, w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, nale?y wiec rozumiea szeroko, jako obejmuj1ce nie tylko uprawnienie do wyzbycia sie w3asnooci pozyskanych towarów (przeniesienie w3asnooci, zrzeczenie sie w3asnooci, rozporz1dzenie na wypadek omierci) czy ich obci1?enia (ustanowienia na rzeczy prawa rzeczowego, czy te? oddanie rzeczy w najem lub dzier?awe), lecz tak?e korzystania z nabytych towarów.

Skoro istot1 dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporz1dzania nimi jak w3aociciel, zasadne jest przyjecie, ?e owe prawo przys3ugiwa3o najemcy budynku Myjni od czasu powstania towaru, jakim jest ten budynek). Dostawa towarów powinna podlegaa ocenie przede wszystkim z punktu widzenia jej aspektów ekonomicznych.

Dokonuj1c naniesien w postaci wybudowania budynku Myjni, najemca nie dzia3a3 na rzecz Zbywcy jako wynajmuj1cego w sensie ekonomicznym. W ocenie zainteresowanych w takiej sytuacji, stwierdzia nale?y, ?e ekonomiczne w3adanie rzecz1 (budynkiem Myjni) nale?a3o do najemcy z chwil1 wybudowania budynku Myjni, chocia? nie nale?a3o do niego prawo w3asnooci gruntu, na którym myjnia ta jest posadowiona.

Jeoli zatem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT mówi o czynnooci, w wyniku której nabywca otrzyma prawo do rozporz1dzania rzecz1 jak w3aociciel, to niew1tpliwie transakcja zbycia Nieruchomooci, w czeoci dotycz1cej wzniesionego przez najemce budynku Myjni, nie bedzie stanowi3a dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, chocia? Zbywca w rozumieniu cywilnoprawnym przeniesie jego w3asnooa - przenosz1c na Nabywce w3asnooa gruntu, na którym budynek Myjni zosta3 wybudowany.

Podsumowuj1c, zdaniem zainteresowanych, w niniejszej sprawie nie zaistnieje jednoczeonie dostawa towaru (budynku Myjni) w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wraz z przeniesieniem na Nabywce w3asnooci gruntu, na którym ww. budynek Myjni jest posadowiony. Zatem przedmiotem dostawy bedzie w tym przypadku wy31cznie grunt (dzia3ki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których najemca wybudowa3 budynek Myjni).

Z przepisów ustawy o VAT wynika, ?e zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT przys3uguje wzgledem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednoczeonie o przeznaczeniu innym ni? budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystaa bed1 dostawy gruntów o charakterze rolnym, leonym itp.

Tym samym nale?y podkreolia, ?e zwolnione od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT s1 dostawy nieruchomooci spe3niaj1ce 31cznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi bya teren niezabudowany;
 2. teren ten nie mo?e spe3niaa definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Jak wynika z opisu sprawy czeoa Nieruchomooa bed1cej przedmiotem sprzeda?y (dzia3ki, na których najemca wybudowa3 budynek Myjni) stanowi grunt zabudowany wskazanym budynkiem Myjni, a wiec nie stanowi terenu niezabudowanego, innego ni? teren budowlany i w zwi1zku z powy?szym w ocenie zainteresowanych ich dostawa nie bedzie mog3a korzystaa ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W tym miejscu nale?y wskazaa, ?e je?eli przy zbyciu towaru wyst1pi1 przes3anki uniemo?liwiaj1ce zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomooci gruntowych mo?e znaleYa zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy o VAT, je?eli zostan1 spe3nione warunki wskazane w tym przepisie.

Wed3ug art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku dostawe towarów wykorzystywanych wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku, je?eli z tytu3u nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku okreolone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomooci, jak i ruchomooci - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przys3ugiwa3o podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezale?nie od okresu ich u?ywania przez podatnika (kilka dni, miesiecy czy lat) – wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku VAT.

Co do zasady wynajem gruntów stanowi owiadczenie us3ug i czynnooa ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o VAT. Wyj1tek stanowi dzier?awa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Zatem odnosz1c sie do okolicznooci analizowanej sprawy nale?y uznaa, ?e transakcja dostawy na rzecz Nabywcy gruntu, na którym posadowiony jest budynek Myjni, o którym mowa w rozpatrywanej sprawie, nie bedzie korzystaa ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Nie zostan1 spe3nione bowiem warunki uprawniaj1ce do skorzystania ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu, gdy? jak wynika z opisu sprawy, ww. dzia3ki by3y przedmiotem najmu (nie na cele rolnicze), a zatem nie by3y wykorzystywane wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku VAT.

W konsekwencji sprzeda? gruntu, na którym posadowiony jest budynek Myjni, stanowia bedzie czynnooa opodatkowan1 podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podatku w wysokooci 23%.

W przedmiotowej sytuacji, z punktu widzenia prawa cywilnego, na Nabywce Nieruchomooci formalnie przejdzie prawo w3asnooci budynku Myjni ze wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, jednak bior1c pod uwage rozwi1zania przyjete w ustawie o VAT, nie wyst1pi dostawa towaru w rozumieniu VAT, jakim jest budynek Myjni. Tym samym, zdaniem zainteresowanych, nie ma podstaw do przyjecia, ?e Zbywca dokona jego dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (Zbywca nie przeniesie na Nabywce prawa do rozporz1dzania budynkiem Myjni jak w3aociciel), prawo to jest bowiem po stronie podmiotu, który ten grunt zabudowa3 budynkiem Myjni. W opinii zainteresowanych przyjecie rozwi1zania opartego na cywilnoprawnym rozumieniu przeniesieniu w3asnooci prowadzi3oby do naruszenia koncepcji dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Wobec powy?szego, przedmiotem dostawy na rzecz Nabywcy bedzie jedynie grunt.

Zainteresowani pragn1 równie? wskazaa, i? powy?sze stanowisko zainteresowanych jest to?same ze stanowiskiem organów wydaj1cych indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Miedzy innymi takie stanowisko zosta3o zawarte w nastepuj1cych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacji z dnia 19 czerwca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi (sygnatura IPTPP4/4512-164/15-4/UNR),
 • interpretacji z dnia 16 czerwca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygnatura IPPP2/4512-277/15-4/AO),
 • interpretacji z dnia 16 paYdziernika 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygnatura ILPP5/443-152/13-4/KG).

Przedstawiona powy?szej ocena prawna zainteresowanych podzielona zosta3a równie? przez Naczelny S1d Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r.

Jednoczeonie wskazaa nale?y, ?e transakcja zbycia Nieruchomooci w zakresie dotycz1cym dzia3ek gruntu, na których posadowiony jest budynek Myjni, nie bedzie objeta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bowiem jest to grunt zabudowany, a wiec nie stanowi terenu niezabudowanego, innego ni? tereny budowlane. Przedmiotowa dostawa w powy?szym zakresie nie bedzie równie? korzysta3a ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, bowiem grunt nie by3 wykorzystywany wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku.

W konsekwencji zdaniem zainteresowanych, dostawa dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których posadowiony jest budynek Myjni przez Zbywce na rzecz Nabywcy, bedzie opodatkowana podatkiem VAT z zastosowaniem stawki 23%.

Podsumowuj1c, w ocenie zainteresowanych, planowane zbycie Nieruchomooci bedzie:

(i) w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym zainteresowanym bedzie przys3ugiwa3o prawo wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT w tej czeoci na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

(ii) w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych od których chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata - opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, oraz

(iii) w odniesieniu do dzia3ek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których posadowiony jest budynek Myjni - opodatkowane VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 i w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska zainteresowanych w sprawie pytania nr 2 (prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomooci lub otrzymania zwrotu nadwy?ki podatku VAT naliczonego nad kwot1 podatku VAT nale?nego).

Zdaniem zainteresowanych, aby móc rozstrzygn1a o uprawnieniu Nabywcy do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony na nabyciu Nieruchomooci, w myol art. 86 ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT, oraz o prawie Nabywcy do otrzymania zwrotu nadwy?ki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT nale?nym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT, niezbedne jest rozstrzygniecie, czy Nieruchomooa bed1ca przedmiotem planowanego nabycia bedzie wykorzystywana przez Wnioskodawce do wykonywania czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT oraz czy jej nabycie bedzie podlega3o podatkowi VAT - zasadniczo - wed3ug podstawowej stawki 23%.

Jak wynika z treoci art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i us3ug w zakresie, w jakim s1 one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynnooci opodatkowanych VAT. Je?eli zatem, dane towary lub us3ugi s1 wykorzystywane wy31cznie do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi przys3uguje prawo do odliczenia ca3ooci VAT naliczonego przy ich nabyciu, przy za3o?eniu, ?e pozosta3e ograniczenia (w szczególnooci wynikaj1ce z art. 88 ustawy o VAT) nie maj1 zastosowania.

Nabywca jest i w dacie planowanej transakcji w dalszym ci1gu bedzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce i bedzie spe3nia3 ustawow1 definicje podatnika zawart1 w art. 15 ustawy o VAT. Przy nabyciu Nieruchomooci Nabywca generalnie wst1pi w prawa i obowi1zki wynikaj1ce z zawartych umów najmu (jednak?e, z uwagi i? prawa Zbywcy z powy?szych umów najmu zosta3y przez Zbywce przeniesione na bank, mo?liwe jest, ?e w ramach planowanej transakcji prawa z umów najmu zostan1 przez Zbywce przeniesione na Nabywce) i bedzie prowadzi3 dzia3alnooa polegaj1c1 na wynajmie powierzchni w Budynku i na Nieruchomooci.

Taki typ dzia3alnooci - jako odp3atne owiadczenie us3ug - podlega zasadniczo opodatkowaniu VAT wed3ug stawki podstawowej (obecnie na poziomie 23%). W konsekwencji - jak wynika z powy?szego - Nieruchomooa bedzie wykorzystywana przez Wnioskodawce, bed1cego podatnikiem VAT, wy31cznie do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT.

Jak wykazano powy?ej, przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomooci bedzie stanowi3a odp3atn1 dostawe towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednoczeonie nie bedzie mieoci3a sie w katalogu czynnooci niepodlegaj1cych przepisom ustawy o VAT, okreolonym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem zainteresowanych, jeoli zainteresowani wybior1 opcje opodatkowania VAT transakcji - w odniesieniu do czeoci dostawy Nieruchomooci odpowiadaj1cej tym jej powierzchniom oraz pomieszczeniom, od których wydania w najem do chwili dokonania transakcji up3yn13 okres d3u?szy ni? 2 lata, a pozosta3a czeoa transakcji bedzie obligatoryjnie opodatkowana VAT, nabycie Nieruchomooci bedzie w ca3ooci opodatkowane VAT. A zatem, okolicznooci wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myol którego podatnik nie jest uprawniony do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest zwolniona z VAT, nie bed1 mia3y miejsca.

W owietle powy?szego - zdaniem zainteresowanych - po dokonaniu przedmiotowej transakcji i otrzymaniu prawid3owo wystawionej faktury VAT potwierdzaj1cej jej faktyczne dokonanie, Nabywcy bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomooci, gdy? spe3niony bedzie warunek niezbedny do dokonania takiego obni?enia, okreolony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myol art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT, prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym po stronie Zbywcy powstanie obowi1zek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i us3ug lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch nastepnych okresów rozliczeniowych, jednak nie wczeoniej ni? w okresie rozliczeniowym w którym Nabywca otrzyma od Zbywcy fakture VAT dokumentuj1c1 faktyczne dokonanie przedmiotowej transakcji. Nabywcy bedzie przys3ugiwa3o tak?e prawo do zwrotu nadwy?ki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT nale?nym na zasadach okreolonych w art. 87 ustawy o VAT.

Podsumowuj1c, z uwagi na fakt, ?e Nieruchomooa bed1ca przedmiotem planowanej sprzeda?y bedzie wykorzystywana przez Nabywce do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT, Nabywca bedzie uprawniony do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomooci od Zbywcy, lub do otrzymania zwrotu nadwy?ki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT nale?nym na swój rachunek bankowy.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzen przysz3ych jest prawid3owe w zakresie nieuznania zbycia Nieruchomooci za zbycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Zbywcy, zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata, opodatkowania stawk1 podatku 23% dostawy powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych powierzchni od których od chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata, opodatkowania dostawy dzia3ek gruntu nr 27/10, 27/9 oraz 25/6 oraz obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci oraz zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym; nieprawid3owe w zakresie uznania dostawy dzia3ki 25/7 za dostawe gruntu niezabudowanego opodatkowanego wed3ug stawki 23% w zwi1zku z uznaniem tego terenu za teren budowlany.

Zgodnie z treoci1 art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z póYn. zm.) zwanej dalej „ustaw1 o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

W myol art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Przez towary, w owietle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie sie rzeczy oraz ich czeoci, a tak?e wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje sie do transakcji zbycia przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa.

Przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej nie zawieraj1 definicji „przedsiebiorstwa”. Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych nale?y posi3kowaa sie definicj1 zawart1 w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z póYn. zm.). Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiebiorstwo jest zorganizowanym zespo3em sk3adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Obejmuje ono w szczególnooci:

 1. oznaczenie indywidualizuj1ce przedsiebiorstwo lub jego wyodrebnione czeoci (nazwa przedsiebiorstwa),
 2. w3asnooa nieruchomooci lub ruchomooci, w tym urz1dzen, materia3ów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomooci lub ruchomooci,
 3. prawa wynikaj1ce z umów najmu i dzier?awy nieruchomooci lub ruchomooci oraz prawa do korzystania z nieruchomooci lub ruchomooci wynikaj1ce z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelnooci, prawa z papierów wartoociowych i orodki pienie?ne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa w3asnooci przemys3owej,
 7. maj1tkowe prawa autorskie i maj1tkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiebiorstwa,
 9. ksiegi i dokumenty zwi1zane z prowadzeniem dzia3alnooci gospodarczej.

Przedsiebiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowia ca3ooa pod wzgledem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, ?e najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony maj1tek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowi1zków i rzeczy, ?e zdolny jest do realizacji zadan gospodarczych przypisywanych przedsiebiorstwu. Przedsiebiorstwo w rozumieniu powy?szego przepisu powinno wiec 31czya mienie w funkcjonalnie zorganizowane przedsiewziecie gospodarcze, a nie tylko stanowia zgromadzone niematerialne i materialne sk3adniki stanowi1ce sob1 przedsiebiorstwo w powy?ej przedstawionym znaczeniu przedmiotowym. Organizacyjna i funkcjonalna istota przedsiebiorstwa kreuje powstanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, zdolnego do funkcjonowania w obrocie na niezmienionych zasadach, pomimo jego zbycia. Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, ?e przedsiebiorstwo jest „zespo3em sk3adników”. Pojecie zespó3 (a nie zbiór) zak3ada istnienie pewnego poziomu powi1zan organizacyjnych pomiedzy sk3adnikami przedsiebiorstwa.

Ponadto ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wy31czy3 z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug zbycie zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Definicja zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez któr1 rozumie sie organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zania, przeznaczonych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, który zarazem móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce te zadania.

Dla uznania zbywanego maj1tku za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa stanowi3a zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi1zan). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespo3u w istniej1cym przedsiebiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzia na trzech p3aszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji okreolonych zadan gospodarczych).

Wyodrebnienie organizacyjne oznacza, ?e zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dzia3, wydzia3, oddzia3 itp. Przy czym, w doktrynie zwraca sie uwage, ?e organizacyjne wyodrebnienie powinno bya dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrebnienie finansowe najpe3niej realizowane jest w przypadku zak3adu lub oddzia3u osoby prawnej. Wyodrebnienie finansowe nie oznacza samodzielnooci finansowej, ale sytuacje, w której poprzez odpowiedni1 ewidencje zdarzen gospodarczych mo?liwe jest przyporz1dkowanie przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan do zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Natomiast wyodrebnienie funkcjonalne nale?y rozumiea jako przeznaczenie do realizacji okreolonych zadan gospodarczych. Zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa musi stanowia funkcjonalnie odrebn1 ca3ooa - obejmowaa elementy niezbedne do samodzielnego prowadzenia dzia3an gospodarczych, którym s3u?y w strukturze przedsiebiorstwa.

Na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia ze zorganizowan1 czeoci1 przedsiebiorstwa je?eli spe3nione s1 wszystkie nastepuj1ce przes3anki:

 • istnieje zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zan,
 • zespó3 ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie,
 • sk3adniki te przeznaczone s1 do realizacji okreolonych zadan gospodarczych,
 • zespó3 tych sk3adników móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce ww. zadania gospodarcze.

Zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa nie jest dowolnym zbiorem sk3adników maj1tkowych (materialnych i niematerialnych) wchodz1cych w sk3ad przedsiebiorstwa, ale wyodrebnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespo3em tych sk3adników, zdolnym do samodzielnej realizacji okreolonych zadan gospodarczych. Przy czym, organizacyjne i finansowe wyodrebnienie musi istniea w ramach istniej1cego przedsiebiorstwa. Nie jest wystarczaj1ce, aby zbywane sk3adniki maj1tkowe utworzy3y przedsiebiorstwo u nabywcy. Zbywane sk3adniki maj1tkowe musz1 stanowia zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa u zbywcy. Zatem zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa tworz1 sk3adniki, bed1ce we wzajemnych relacjach, takich by mo?na by3o mówia o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyn1 cech1 wspóln1 jest w3asnooa jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powy?ej przes3anek wyklucza uznanie zespo3u sk3adników maj1tkowych przedsiebiorstwa za jego zorganizowan1 czeoa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W owietle powy?szych rozwa?an nale?y stwierdzia, ?e na gruncie ustawy o VAT okolicznooci1 determinuj1c1 mo?liwooa wy31czenia na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stosowania przepisów ustawy o VAT okreolonego zespo3u sk3adników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, ?eby wspomniany zespó3 móg3 s3u?ya do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej. Zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych obejmowaa powinien elementy niezbedne do samodzielnego prowadzenia dzia3an gospodarczych, którym s3u?y w strukturze przedsiebiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o VAT nie mia3y zastosowania do zbywanego mienia musi ono - obiektywnie oceniaj1c - posiadaa potencjaln1 zdolnooa do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Sk3adniki maj1tkowe materialne i niematerialne wchodz1ce w jego sk3ad musz1 zatem umo?liwia nabywcy podjecie dzia3alnooci gospodarczej w ramach odrebnego przedsiebiorstwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ?e Nabywca, zamierza nabya nieruchomooa sk3adaj1c1 sie z gruntu zabudowanego miedzy innymi budynkiem centrum handlowego dzia3aj1cego obecnie pod nazw1 handlow1 „F.” (Budynek). W ramach planowanej transakcji Nabywca jako kupuj1cy zamierza nabya w drodze umowy sprzeda?y od Zbywcy Grunt wraz ze zrealizowanymi na nich Budynkiem, Myjni1, budowlami towarzysz1cymi (takimi jak np. parking samochodowy). Zbywca nie prowadzi, ani nie bedzie prowadzia oddzielnych ksi1g rachunkowych, jak równie? nie sporz1dza i nie bedzie sporz1dzaa odrebnego sprawozdania finansowego dla zbywanej Nieruchomooci. Przychody i koszty oraz nale?nooci i zobowi1zania zwi1zane z Nieruchomooci1 nie s1 ewidencjonowane za pomoc1 wydzielonych odrebnych kont utworzonych tylko dla tej Nieruchomooci. Po dokonaniu transakcji planowana jest likwidacja Zbywcy. Nabywca wst1pi z mocy prawa w prawa i obowi1zki Zbywcy wynikaj1ce z istniej1cych umów najmu dotycz1cych poszczególnych czeoci Nieruchomooci. Jednak?e, z uwagi ?e prawa Zbywcy z powy?szych umów najmu zosta3y przez Zbywce przeniesione na bank, mo?liwe jest, ?e w ramach planowanej transakcji prawa z umów najmu zostan1 przez Zbywce przeniesione na Nabywce.

W ramach planowanej transakcji na Nabywce co do zasady nie zostan1 przeniesione m.in.: prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 i bie?1c1 obs3ug1 Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów (nie mo?na wykluczya, ?e prawa i obowi1zki z niektórych umów dotycz1cych owiadczenia us3ug lub dostaw na rzecz Nieruchomooci zostan1 przeniesione na Nabywce, a w pewnych przypadkach Nabywca po nabyciu Nieruchomooci mo?e korzystaa z tych samych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, z których korzysta3 lub korzysta Zbywca, w szczególnooci Nabywca nie wyklucza powierzenia us3ug zarz1dzania Nieruchomooci1 temu samemu zarz1dcy, który owiadczy te us3ugi na zlecenie Zbywcy w okresie przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce); orodki pienie?ne znajduj1ce sie na rachunkach bankowych Zbywcy (z wyj1tkiem ewentualnych kaucji z3o?onych przez poszczególnych najemców, a tak?e ewentualnych kaucji i zatrzymanych czeoci wynagrodzenia jako instrumentów zabezpieczenia roszczen wobec wykonawców us3ug); prawa i obowi1zki z umowy o owiadczenie us3ug ksiegowych oraz us3ug z zakresu obs3ugi korporacyjnej; prawa i obowi1zki z umowy ubezpieczenia Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci; prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umowy o owiadczenie us3ug bankowych; nie mo?na jednak wykluczya, i? po dokonaniu transakcji Nabywca mo?e korzystaa z us3ug bankowych tego samego us3ugodawcy lub us3ugodawców, którzy przed dokonaniem transakcji owiadczyli te us3ugi na rzecz Zbywcy; zobowi1zania finansowe z tytu3u kredytu oraz z tytu3u po?yczek wewn1trzgrupowych (jeoli istniej1); licencja na u?ywanie znaków towarowych „F.” (przy czym mo?liwe jest korzystanie przez Nabywce z tych znaków oraz z oznaczenia centrum po planowanej transakcji do czasu zakonczenia planowanej przez Nabywce zmiany oznaczenia Budynku); firme Zbywcy.

Zbywca nie zatrudnia ?adnych pracowników, a czynnooci zwi1zane z zarz1dzaniem, administracj1 bie?1c1 obs3ug1 oraz innymi us3ugami dotycz1cymi Nieruchomooci s1 wykonywane przez profesjonalnych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców. Zbywca zamierza rozwi1zaa powy?sze umowy z dostawcami, us3ugodawcami lub wykonawcami (lub nie przed3u?aa okresu ich trwania) w zwi1zku ze sprzeda?1 Nieruchomooci, dokonuj1c rozliczenia nale?nooci i zobowi1zan z nich wynikaj1cych. Nowe umowy zostan1 zawarte przez Nabywce w zakresie i na warunkach wed3ug jego wyboru, przy czym nie mo?na wykluczya, ?e w pewnych przypadkach Nabywca bedzie korzysta3 z tego samego dostawcy, us3ugodawcy lub wykonawcy us3ug, z którego korzysta3 Zbywca, a warunki komercyjne i treoa tych umów bed1 zbli?one do poprzednio obowi1zuj1cych i zawartych przez Zbywce.

Po nabyciu Nieruchomooci od Zbywcy, Nabywca bedzie prowadzi3 dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 na wynajmie pomieszczen i powierzchni w Nieruchomooci, która podlega opodatkowaniu VAT. Nabywca zamierza prowadzia powy?sz1 dzia3alnooa w oparciu o w3asne zasoby oraz na podstawie w3asnego know-how, wzglednie w oparciu o zasoby zatrudnionych przez siebie dostawców, us3ugodawców lub wykonawców (w tym zarz1dcy lub zarz1dców). Nale?y zauwa?ya, ?e Nabywca mo?e zaanga?owaa dostawców, us3ugodawców lub wykonawców, którzy przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce owiadczyli lub owiadcz1 us3ugi na rzecz Zbywcy w odniesieniu do Nieruchomooci, w zwi1zku z czym posiadaj1 oni know-how wypracowany z udzia3em Zbywcy w okresie przed nabyciem Nieruchomooci przez Nabywce i dotycz1cy konkretnie przedmiotowej Nieruchomooci.

Wnioskodawca wskaza3, ?e przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, nie stanowi zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych, który jest wyodrebniony organizacyjnie w przedsiebiorstwie Zbywcy. Zbywca nie wyda3 oraz nie posiada statutu, regulaminu, ani ?adnego innego aktu, na podstawie którego przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, zosta3by wydzielony jako dzia3 wydzia3, odzia3, itp. w przedsiebiorstwie Zbywcy. Zbywca prowadzi ewidencje ksiegow1 w odniesieniu do przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan w odniesieniu do centrum handlowego pod nazw1 handlow1 „F.”, które znajduje sie na Nieruchomooci - taki sposób ewidencji jest niezbedny do prowadzenia przez Zbywce prawid3owych rozliczen z najemcami poszczególnych pomieszczen i powierzchni wchodz1cych w sk3ad centrum handlowego znajduj1cego sie na Nieruchomooci, np. w odniesieniu do rozliczenia kosztów wspólnych (op3ata eksploatacyjna) i wynika z zapisów zawartych w umowach najmu. Wnioskodawca wskaza3, ?e nabywane sk3adniki maj1tku, tj. Nieruchomooa, która ma bya przedmiotem transakcji nie ma zdolnooci do prowadzenia samodzielnej dzia3alnooci gospodarczej.

Ad. 1

W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 nie uznania planowanego zbycia Nieruchomooci za zbycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa.

W owietle przywo3anych przepisów i przedstawionych okolicznooci sprawy nale?y zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e przedmiotowa transakcja sprzeda?y nie bedzie zbyciem przedsiebiorstwa, ani zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Nie dojdzie wiec do zastosowania wy31czenia spod przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Jak wynika z opisu sprawy planowana transakcja nie obejmuje istotnych sk3adników maj1tkowych s3u?1cych do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej, o których mowa w art. 551 Kodeksu Cywilnego. W analizowanej sytuacji nie mo?na wiec uznaa, ?e przedmiot Transakcji bedzie stanowi3 przedsiebiorstwo Zbywcy. Transakcji nie bedzie towarzyszy3 transfer sk3adników, wchodz1cych w sk3ad normatywnej definicji przedsiebiorstwa i determinuj1cych funkcjonowanie przedsiebiorstwa Zbywcy. W szczególnooci, jak wskaza3 Wnioskodawca na Nabywce nie zostan1 przeniesione m.in.: prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umów zwi1zanych z zarz1dzaniem, administracj1 i bie?1c1 obs3ug1 Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów; orodki pienie?ne znajduj1ce sie na rachunkach bankowych Zbywcy; prawa i obowi1zki z umowy o owiadczenie us3ug ksiegowych oraz us3ug z zakresu obs3ugi korporacyjnej; prawa i obowi1zki z umowy ubezpieczenia Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci; prawa i obowi1zki wynikaj1ce z umowy o owiadczenie us3ug bankowych; zobowi1zania finansowe z tytu3u kredytu oraz z tytu3u po?yczek wewn1trzgrupowych (jeoli istniej1); licencja na u?ywanie znaków towarowych „F.”; firma Zbywcy. Zbywca nie zatrudnia ?adnych pracowników, a czynnooci zwi1zane z zarz1dzaniem, administracj1 bie?1c1 obs3ug1 oraz innymi us3ugami dotycz1cymi Nieruchomooci s1 wykonywane przez profesjonalnych dostawców, us3ugodawców lub wykonawców. Zbywca zamierza rozwi1zaa powy?sze umowy z dostawcami, us3ugodawcami lub wykonawcami (lub nie przed3u?aa okresu ich trwania) w zwi1zku ze sprzeda?1 Nieruchomooci, dokonuj1c rozliczenia nale?nooci i zobowi1zan z nich wynikaj1cych. Zatem opisanego przedmiotu transakcji nie mo?na uznaa za przedsiebiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, poniewa? nie stanowi on zorganizowanego zespo3u sk3adników niematerialnych i materialnych, o którym mowa w tym przepisie pozwalaj1cego na samodzielne realizowanie celów gospodarczych, bez anga?owania innych, w3asnych zasobów Nabywcy. Z wniosku wynika, ?e Nabywca zamierza prowadzia dzia3alnooa polegaj1c1 na wynajmie pomieszczen i powierzchni na podstawie w3asnych zasobów oraz na podstawie w3asnego know-how.

Opisany przedmiot transakcji nie bedzie równie? stanowi3 zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa ze wzgledu na niespe3nienie przes3anek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Wnioskodawca wskaza3, ?e w analizowanym przypadku przedmiotowej transakcji nie bedzie towarzyszy3 transfer nale?nooci ani zobowi1zan Zbywcy (z wyj1tkiem praw i obowi1zków okreolonych w opisie zdarzenia przysz3ego). Ponadto, Wnioskodawca wskaza3, ?e przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, nie stanowi zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych, który jest wyodrebniony organizacyjnie w przedsiebiorstwie Zbywcy. Zbywca nie wyda3 oraz nie posiada statutu, regulaminu, ani ?adnego innego aktu, na podstawie którego przedmiot planowanej transakcji, tj. Nieruchomooa, zosta3by wydzielony jako dzia3 wydzia3, odzia3, itp. w przedsiebiorstwie Zbywcy. Zbywca nie prowadzi te?, ani nie bedzie prowadzia odrebnych ksi1g rachunkowych, nie sporz1dza równie? i nie bedzie sporz1dzaa odrebnego sprawozdania finansowego dla zbywanej nieruchomooci. Ponadto jak wskaza3 Wnioskodawca przychody i koszty oraz nale?nooci i zobowi1zania zwi1zane z Nieruchomooci1 nie s1 ewidencjonowane za pomoc1 wydzielonych, odrebnych kont utworzonych tylko dla tej Nieruchomooci. Z wniosku wynika te?, ?e nabywane sk3adniki maj1tku, tj. Nieruchomooa, która ma bya przedmiotem transakcji nie ma zdolnooci do prowadzenia samodzielnej dzia3alnooci gospodarczej. Zatem pozostawienie poza zakresem transakcji przedstawionych w opisie zdarzenia przysz3ego elementów dzia3alnooci gospodarczej Zbywcy pozbawia przedmiot transakcji zdolnooci do samodzielnej realizacji zadan gospodarczej. Dopiero w gestii Nabywcy bedzie le?a3o takie ich zorganizowanie i dodanie nowych sk3adników, aby mog3y bya wykorzystywane do prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej.

W konsekwencji, skoro przedmiot planowanej transakcji (Nieruchomooa) nie bedzie stanowi3 ani przedsiebiorstwa ani zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa jego zbycie nie bedzie podlega3o wy31czeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, transakcja sprzeda?y Nieruchomooci bedzie stanowi3a czynnooa objet1 przedmiotowym zakresem opodatkowania okreolon1 w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegaj1c1 opodatkowaniu wed3ug w3aociwej stawki podatku VAT. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie nale?y uznaa za prawid3owe.

W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 stawki podatku VAT dla dostawy Nieruchomooci, tj. pytania czy dostawa czeoci Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata, bedzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT; dostawa czeoci Nieruchomooci, które nigdy nie zosta3y oddane przez Zbywce w najem oraz tych od których chwili oddania przez Zbywce w najem do dnia dokonania planowanej transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres krótszy ni? 2 lata, bedzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23% oraz opodatkowania dostawy dzia3ek gruntu nr 27/10, 25/7, 27/9, 25/9.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak?e przepisy ustawy o VAT oraz rozporz1dzen wykonawczych do tej ustawy przewiduj1 dla niektórych towarów i us3ug stawki obni?one lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci, z wyj1tkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata.

Na podstawie powy?szego przepisu dostawa budynków, budowli lub ich czeoci, spe3niaj1cych okreolone w przepisie warunki, mo?e korzystaa ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia nastepuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej.

Nale?y zauwa?ya, ?e istot1 pierwszego zasiedlenia - jak wynika z ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - jest oddanie do u?ytkowania, które nastepuje w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem mo?e bya wiec oddanie budynku / budowli do u?ywania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, czy dzier?awy. Zarówno sprzeda?, jak i najem, dzier?awa, s1 czynnoociami podlegaj1cymi opodatkowaniu.

Przy czym, jak wynika z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik mo?e zrezygnowaa ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybraa opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich czeoci, pod warunkiem ?e dokonuj1cy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czeoci:

 1. s1 zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. z3o?1, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów w3aociwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego, zgodne oowiadczenie, ?e wybieraj1 opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich czeoci.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oowiadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi równie? zawieraa:

 1. imiona i nazwiska lub nazwe, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonuj1cego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowan1 date zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich czeoci;
 3. adres budynku, budowli lub ich czeoci.

W przypadku nieruchomooci niespe3niaj1cych przes3anek do zwolnienia od podatku na podstawie powo3anego wy?ej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ustawodawca umo?liwi3 podatnikom - po spe3nieniu okreolonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci nieobjet1 zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem ?e:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego,
 2. dokonuj1cy ich dostawy nie ponosi3 wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których mia3 prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, a je?eli ponosi3 takie wydatki, to by3y one ni?sze ni? 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

Co wiecej, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia sie od podatku dostawe towarów wykorzystywanych wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku, je?eli z tytu3u nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego.

Kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zosta3y budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myol którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu.

Co do zasady zatem grunt bed1cy przedmiotem sprzeda?y podlega opodatkowaniu wed3ug takiej stawki podatku od towarów i us3ug, jak1 opodatkowane s1 budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, ?e w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich czeoci korzystaj1 ze zwolnienia od podatku VAT, równie? sprzeda? gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przepisów ustawy o VAT, reguluj1cych wy?ej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich czeoci, prowadzi do wniosku, ?e w odniesieniu do ich dostawy mo?e wyst1pia jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego ka?dorazowe kompleksowe zbadanie okolicznooci towarzysz1cych dostawie danego obiektu. Stosowanie zwolnien od podatku ma charakter wyj1tkowy i nie podlega ani wyk3adni rozszerzaj1cej, ani zawe?aj1cej, natomiast mo?liwooa wychodzenia poza wyk3adnie literaln1 jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynnooci, w sposób jednoznaczny i niebudz1cy w1tpliwooci, wyczerpuje znamiona ujete w treoci przepisu statuuj1cego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us3ug.

Z opisu sprawy wynika, ?e Zbywca naby3 prawo w3asnooci Gruntu na podstawie umowy sprzeda?y zawartej z osobami fizycznymi w dniu 10 lutego 2011 roku. Sprzeda? ta podlega3a opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych. Nastepnie na nabytym Gruncie Zbywca wybudowa3 Budynek oraz budowle towarzysz1ce (takie jak np. parking samochodowy). Zbywca by3 uprawniony i dokonywa3 obni?enia podatku VAT nale?nego o podatek VAT naliczony powsta3y przy wybudowaniu Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci. Zbywca po wybudowaniu Budynku oraz budowli na Gruncie sukcesywnie oddawa3 pomieszczenia i powierzchnie wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci ró?nym podmiotom w najem, który podlega3 oraz podlega opodatkowaniu VAT. Pierwsze faktury z tytu3u najmu okreolonych powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci zosta3y przez Zbywce wystawione na poszczególnych najemców w listopadzie 2011 r. W dalszych latach sukcesywnie zostawa3y oddawane w najem kolejne powierzchnie oraz pomieszczenia wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci.

Niektóre pomieszczenia oraz powierzchnie wchodz1ce w sk3ad Nieruchomooci (woród nich np. pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarne znajduj1ce sie w Budynku, parking) od dnia wybudowania na niej Budynku, budowli lub ich czeoci, nie by3y w ogóle przedmiotem najmu. W stosunku zao do innych niektórych powierzchni i pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci od ich oddania w najem do momentu dokonania planowanego przez zainteresowanych zbycia Nieruchomooci mo?e up3yn1a okres krótszy ni? 2 lata.

Poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia ich zbycia na rzecz Nabywcy, nie powinny stanowia co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów. Jednak?e nie mo?na ca3kowicie wykluczya, ?e poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie budynków, budowli oraz ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia jej zbycia na rzecz Nabywcy, przekrocz1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

Ponadto, na dzia3kach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6 zosta3 wybudowany budynek Myjni przez podmiot trzeci, który wynajmuje oraz wynajmowa3 od Zbywcy grunt pod tymi obiektami. Myjnia posadowiona na przedmiotowych dzia3kach nie zosta3a nabyta przez Zbywce na podstawie ?adnej umowy cywilnoprawnej. Nie zosta3a one tak?e wzniesiona na zlecenie Zbywcy. Zbywca nie ponosi3 na Myjnie ?adnych nak3adów, nigdy równie? nie by3y przez niego zawierane ?adne umowy najmu dotycz1ce budynku Myjni. Zbywca jest uprawiony do rozporz1dzania jak w3aociciel gruntem, na którym posadowiona jest Myjnia. Na dzia3ce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/7 po3o?ony jest równie? Budynek oraz parking samochodowy.

Wobec przywo3anego wy?ej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nale?y stwierdzia, ?e zwolnienie przewidziane tym przepisem bedzie mia3o zastosowanie w stosunku do zasiedlonej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT czeoci Nieruchomooci w odniesieniu do której okres pomiedzy pierwszym zasiedleniem (o którym mowa powy?ej) a planowan1 Transakcj1 sprzeda?y wyniesie co najmniej 2 lata. W analizowanej sprawie czeoci Budynku i budowli wype3ni definicje pierwszego zasiedlenia w momencie oddania ich do u?ytkowania w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem VAT i ich sprzeda? nast1pi po okresie 2 lat od oddania powierzchni Budynku i budowli do u?ytkowania.

Zatem, sprzeda? wynajmowanej czeoci Budynku i budowli po okresie przekraczaj1cym dwa lata od oddania w odp3atny najem, nieulepszonej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym powy?ej 30% wartooci pocz1tkowej, bedzie korzysta3a ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jak wczeoniej wskazano, ww. zwolnienie jest fakultatywne zatem Zbywca i Nabywca bed1 mieli mo?liwooa rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT w odniesieniu do czeoci dostawy Budynku i Budowli zwolnionych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy spe3nieniu warunków ustanowionych w tym przepisie. Zgodnie z jego zapisem podatnik mo?e zrezygnowaa ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, ?e obie strony transakcji s1 zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni i wspólnie z3o?1, przed dniem dokonania dostawy w3aociwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego oowiadczenie o wyborze opodatkowania. Rezygnuj1c ze zwolnienia, zamierzone przez Zbywce zbycie Nieruchomooci w tej czeoci bedzie podlega3o opodatkowaniu wed3ug stawki podstawowej 23%.

W niniejszych okolicznoociach, strony Transakcji w odniesieniu do dostawy czeoci Budynku i budowli korzystaj1cych ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT bed1 mog3y zrezygnowaa z tego zwolnienia od podatku i wybraa opodatkowanie dostawy w odniesieniu do tych czeoci Budynku i budowli.

Tym samym, w sytuacji wyboru przez Strony opcji opodatkowania czeoci Budynku i budowli dla której od dnia pierwszego zasiedlenia up3yn13 okres d3u?szy ni? dwa lata, dostawa tej czeoci Nieruchomooci bedzie podlega3a opodatkowaniu wg stawki podatku VAT w wysokooci 23%. W zwi1zku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT równie? dostawa gruntu, na którym ww. obiekty s1 posadowione bedzie opodatkowana t1 sam1 stawk1 podatku.

Z okolicznooci sprawy wynika, ?e na dzien Transakcji sprzeda?y czeoci Budynku i budowli bedzie przedmiotem najmu jednak od tego momentu nie minie okres 2 lat, wówczas dostawa tych czeoci Budynku i budowli nie bedzie korzysta3a ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Nie zostanie spe3niony jeden z warunków przewidzianych powy?sz1 regulacj1. Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie bedzie korzysta3y równie? czeoci Budynku i budowli, które nie by3y przedmiotem wynajmu, gdy? dostawa tych czeoci Budynku i budowli dokonywana bedzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Wobec braku zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do dostawy czeoci Budynku i budowli zasadne jest zbadanie mo?liwooci korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Dla zastosowania omawianego zwolnienia spe3nione powinny bya 31cznie obie przes3anki zawarte w tym przepisie.

W odniesieniu do czeoci Budynku i budowli dla których dojdzie do ich pierwszego zasiedlenia, lecz na moment dokonania sprzeda?y nie up3yn1 jeszcze 2 lata od jej pierwszego zasiedlenia, jak równie? dla tych czeoci Budynku i budowli, dla których na moment dokonania sprzeda?y nie dojdzie jeszcze do ich pierwszego zasiedlenia nale?y wskazaa, ?e dla ww. czeoci Budynku i budowli nie znajdzie równie? zastosowania zwolnienie wynikaj1ce z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, poniewa? jak wskazano w opisie zdarzenia przysz3ego Zbywcy przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przy wybudowaniu Budynku, budowli lub ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci.

Tym samym planowana Transakcja dostawy czeoci Budynku i budowli, w stosunku do której nigdy nie nast1pi3o ich pierwsze zasiedlenie, tj. nie by3y przedmiotem najmu lub w stosunku do których od momentu ich oddania w najem nie min13 okres d3u?szy ni? 2 lata nie bedzie korzysta3a ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT.

Ponadto jak ju? wskazano, zgodnie z cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku dostawe towarów wykorzystywanych wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku, je?eli z tytu3u nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Z uwagi na to, ?e Zbywca wykorzystywa3 Nieruchomooa do czynnooci opodatkowanych oraz Zbywcy z tytu3u wybudowania Budynku, budowli i ich czeoci przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, dostawa czeoci Budynku i budowli niekorzystaj1ca ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a (czeoa która nigdy nie by3a przedmiotem najmu b1dY by3a przedmiotem najmu, jednak od momentu oddania w wynajem nie up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata), nie mo?e korzystaa równie? ze zwolnienia z podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zatem, sprzeda? ww. czeoci Budynku i budowli bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Tak1 sam1 stawk1 podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objeta bedzie odpowiednio sprzeda? gruntu, na którym posadowione s1 czeoci ww. Budynku i budowli.

Wnioskodawca wskaza3 we wniosku, ?e nie mo?na ca3kowicie wykluczya, ?e poniesione przez Zbywce wydatki na ulepszenie Budynku, budowli oraz ich czeoci wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, od chwili ich wybudowania do dnia jej zbycia na rzecz Nabywcy, przekrocz1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów.

Nale?y zauwa?ya, ?e w sytuacji kiedy poniesione nak3ady na ulepszenie budynku, budowli lub ich czeoci stanowi1 co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej tego budynku, budowli lub ich czeoci dla zaistnienia „pierwszego zasiedlenia” konieczne jest wydanie budynku/budowli lub ich czeoci do u?ytkowania w „wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu”. Zatem, w sytuacji poniesienia wydatków stanowi1cych co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej Budynku i budowli i oddania Budynku, budowli lub ich czeoci do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT, np. w odp3atny najem, nast1pi kolejne pierwsze zasiedlenie Budynku, budowli lub ich czeoci.

W kontekocie przedstawionego opisu sprawy do obowi1zuj1cych w tym zakresie przepisów ustawy o VAT nale?y wskazaa, ?e kiedy na dzien planowanej transakcji sprzeda?y Nieruchomooci - w odniesieniu do Budynku i budowli lub ich czeoci dla których nast1pi3o pierwsze zasiedlenie - zostan1 poniesione wydatki na ulepszenie stanowi1ce co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej Budynku i budowli, a Zbywca odda Budynek, budowle lub ich czeoci w najem, to nale?y zauwa?ya, ?e w stosunku do tych powierzchni Nieruchomooci nast1pi kolejne pierwsze zasiedlenie. W sytuacji kiedy na moment planowanej transakcji sprzeda?y Nieruchomooci od dnia oddania w najem osobom trzecim Budynku, budowli lub ich czeoci, dla których dosz3o do ponownego pierwszego zasiedlenia, minie okres d3u?szy ni? 2 lata to dostawa ta bedzie korzystaa ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast, w odniesieniu do Budynku, budowli lub ich czeoci dla których zostan1 poniesione wydatki na ulepszenie stanowi1ce co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej Budynku i budowli oraz powierzchnie te zostan1 oddane w najem osobom trzecim, jednak?e na dzien planowanej transakcji sprzeda?y Nieruchomooci nie up3yn1 2 lata od dnia przekazania ww. Budynku, budowli lub ich czeoci w najem oraz Budynek, budowle lub ich czeoci, które nie zosta3y oddane w ramach czynnooci opodatkowanej podatkiem od towarów i us3ug - zastosowanie zwolnienia regulowanego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie bedzie mia3o zastosowania. W stosunku do czeoci Budynku i budowli ulepszonych o nak3ady przekraczaj1ce 30% wartooci pocz1tkowej tych obiektów, których dostawa zosta3a wykluczona z zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT równie? nie bedzie mia3o zastosowania ze wzgledu na przys3uguj1ce Zbywcy prawo obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego zwi1zanego z wybudowaniem Budynku i budowli.

W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 równie? kwestii opodatkowania zbycia dzia3ek gruntowych nr 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6, na których zosta3 posadowiony przez najemce tych gruntów budynek Myjni.

Zgodnie z ww. art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostaw1 towarów jest przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel.

Nale?y wskazaa, ?e wyra?enia „przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel” zawartego w przytoczonym wy?ej art. 7 ustawy o VAT nie nale?y uto?samiaa z prawem w3asnooci. Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej, definiuj1c wyra?enie „dostawa towarów” akcentuje „w3asnooa ekonomiczn1” funkcjonuj1c1 w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego, reguluj1cych przeniesienie prawa w3asnooci. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyrazi3 pogl1d, ?e „wyra?enie „dostawa towarów” w rozumieniu artyku3u 5(1) VI Dyrektywy oznacza tak?e przeniesienie prawa do dysponowania rzecz1 jak w3aociciel, nawet je?eli nie dochodzi do przeniesienia w3asnooci rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednoczeonie zastrzeg3, ?e „zadaniem s1du krajowego jest okreolenie w ka?dym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzecz1 jak w3aociciel, w rozumieniu artyku3u 5(1) VI Dyrektywy, mia3o miejsce” (pkt 2).

Na mocy art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z póYn. zm.), nieruchomoociami s1 czeoci powierzchni ziemskiej stanowi1ce odrebny przedmiot w3asnooci (grunty), jak równie? budynki trwale z gruntem zwi1zane lub czeoci takich budynków, je?eli na mocy przepisów szczególnych stanowi1 odrebny od gruntu przedmiot w3asnooci. Na mocy art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego czeoa sk3adowa rzeczy nie mo?e bya odrebnym przedmiotem w3asnooci i innych praw rzeczowych. Stosownie do art. 48 ustawy Kodeks cywilny z zastrze?eniem wyj1tków w ustawie przewidzianych, do czeoci sk3adowych gruntu nale?1 w szczególnooci budynki i inne urz1dzenia trwale z gruntem zwi1zane, jak równie? drzewa i inne rooliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z punktu widzenia prawa cywilnego nak3ady na nieruchomooa (np. wybudowanie budynku lub budowli oraz ulepszenie i modernizacja istniej1cych budynków lub budowli posadowionych na cudzym gruncie) poniesione na cudzym gruncie stanowi1 z definicji czeoa sk3adow1 gruntu, a tym samym w3asnooa jego w3aociciela. W konsekwencji podmiot, który wybudowa3 taki obiekt posadowiony na cudzym gruncie, ponosz1c nak3ady na jego wybudowanie, nie mo?e go sprzedaa, poniewa? nie ma do niego tytu3u prawnego. Niemniej jednak podmiot ten dysponuje pewnym prawem do poniesionych nak3adów i mo?e to prawo przenieoa na rzecz innego podmiotu. Ustawa o VAT pos3uguje sie w odniesieniu do dostawy towarów sformu3owaniem „przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarem jak w3aociciel” (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), a wiec nie uzale?nia dostawy towarów od tytu3u w3asnooci dostarczanych towarów.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ?e na dzia3kach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 27/10, 25/7, 27/9 oraz 25/6 zosta3a wybudowana Myjnia, przez podmiot trzeci, który wynajmuje oraz wynajmowa3 od Zbywcy grunt pod tymi obiektami. Myjnia posadowiona na przedmiotowych dzia3kach nie zosta3a nabyta przez Zbywce na podstawie ?adnej umowy cywilnoprawnej. Nie zosta3a ona tak?e wzniesiona na zlecenie Zbywcy. Zbywca nie ponosi3 na Myjnie ?adnych nak3adów, nigdy równie? nie by3y przez niego zawierane ?adne umowy najmu dotycz1ce budynku Myjni. Zbywca jest uprawiony do rozporz1dzania jak w3aociciel gruntem, na którym posadowiona jest Myjnia. Na dzia3ce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/7 po3o?ony jest równie? Budynek oraz parking samochodowy.

Wobec przedstawionego opisu oraz obowi1zuj1cych przepisów prawa nale?y stwierdzia, ?e skoro najemca wybudowa3 budynek Myjni, a budynek ten nie zosta3 nabyty przez Zbywce na podstawie ?adnej umowy cywilnoprawnej, nie zosta3 on tak?e wzniesiony na zlecenie Zbywcy oraz Zbywca nie ponosi3 na niego ?adnych nak3adów - nie sposób przyj1a, ?e Zbywca dokona dostawy budynku posadowionego na zbywanym gruncie. Z punktu widzenia prawa cywilnego, na Nabywce formalnie przejdzie prawo w3asnooci gruntu wraz z budynkami Myjni. Jednoczeonie, w owietle rozwi1zan przyjetych w ustawie o VAT, w ramach transakcji nie wyst1pi dostawa towaru, jakim jest budynek Myjni, poniewa? to najemca dysponuje wybudowanym przez siebie budynkiem jak w3aociciel. Zbywca nie jest w ekonomicznym posiadaniu budynku. Prawo to pozostaje po stronie najemcy, który ten grunt zabudowa3 budynkiem Myjni.

Z perspektywy ekonomicznej od momentu wybudowania przedmiotowego budynku Myjni, do dnia zawarcia umowy sprzeda?y, to najemca a nie Zbywca jako sprzedaj1cy znajduje sie w faktycznym posiadaniu budynku i korzysta z niego jak w3aociciel. Bez wp3ywu na ekonomiczne w3adztwo najemcy nad budynkiem pozostaje to, ?e nie nale?y do niego prawo w3asnooci tego budynku w rozumieniu prawa cywilnego. Tym samym, uzasadnione jest stwierdzenie, ?e w nastepstwie przedmiotowego zbycia nie dojdzie do dostawy budynku w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie dojdzie do przeniesienia przez Zbywce na rzecz Nabywcy prawa do rozporz1dzania jak w3aociciel budynkiem Myjni wzniesionym na zbywanym gruncie przez najemce gruntu. Przeniesienie przez Zbywce na Nabywce prawa do rozporz1dzania towarem jak w3aociciel ograniczy sie w zwi1zku z tym do gruntu bed1cego przedmiotem najmu.

Skoro art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi o czynnooci, w wyniku której Nabywca otrzyma prawo do rozporz1dzania rzecz1 jak w3aociciel to niew1tpliwie transakcja zbycia Nieruchomooci, w czeoci dotycz1cej wzniesionego przez najemce budynku Myjni, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w sytuacji zbycia w3asnooci gruntu na którym znajduje sie budynek Myjni posadowiony przez najemce przedmiotem dostawy w rozumieniu ustawy o VAT bedzie wy31cznie sam grunt. Budynek wzniesiony na gruncie przez najemce bedzie wy31czony z przedmiotu tej dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem, nale?y zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e w niniejszej sprawie nie zaistnieje jednoczeonie dostawa budynku w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wraz z przeniesieniem na Nabywce w3asnooci gruntu, na którym ww. budynek jest posadowiony. Przedmiotem dostawy bedzie w analizowanej sytuacji wy31cznie grunt, tj. dzia3ki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 27/10, 27/9 oraz 25/6, na których najemca wybudowa3 budynek Myjni.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia sie od podatku dostawe terenów niezabudowanych innych ni? tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzj1 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odnosz1c powy?sz1 konkluzje do treoci art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nale?y stwierdzia, ?e przedmiotowe zbycie nie bedzie mog3o korzystaa z przewidzianego w tym artykule zwolnienia od podatku VAT, albowiem jej przedmiotem nie bedzie dostawa terenu niezabudowanego innego ni? budowlany. W analizowanym przypadku dzia3ki stanowi1ce przedmiot dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT zosta3y zabudowane przez najemce, tj. na dzia3kach 27/10, 25/7, 27/9, 25/6 najemca wybudowa3 Myjnie. Taka sytuacja oznacza, ?e dzia3ki te s1 przeznaczone pod zabudowe. W konsekwencji, zbycie przez Zbywce ww. dzia3ek, na których najemca wzniós3 budynkek Myjni nie bedzie korzysta3o ze zwolnienia okreolonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z uwagi na to, ?e w przedmiotowej sprawie nie zaistnia3y przes3anki umo?liwiaj1ce zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nale?y rozpatrzya warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy dzia3ek nr 27/10, 27/9, 25/6 wynikaj1ce z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Nale?y zauwa?ya, ?e ww. dzia3ki gruntu nie by3y wykorzystywane przez Zbywce wy31cznie do dzia3alnooci zwolnionej, gdy? jak zosta3o wskazane ww. dzia3ki by3y przedmiotem najmu (nie na cele rolnicze). Zatem zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, poniewa? nie zosta3 spe3niony jeden z warunków, o którym mowa w ww. artykule. Zatem przedmiotem planowanej przez Zbywce sprzeda?y bed1 tereny niezabudowane, które bed1 stanowia tereny budowlane zdefiniowane w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W analizowanym przypadku dla sprzeda?y ww. dzia3ek nr 27/10, 27/9, 25/6 nie zostan1 spe3nione przes3anki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Sprzeda? przedmiotowych dzia3ek nie bedzie spe3nia3a równie? warunków do objecia jej zwolnieniem od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Reasumuj1c, sprzeda? niezabudowanych dzia3ek nr 27/10, 27/9, 25/6 bed1cych przedmiotem sprzeda?y bedzie podlega3a opodatkowaniu 23% stawk1 podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie nale?y uznaa za prawid3owe.

W odniesieniu do dzia3ki 25/7, która równie? zosta3a zabudowana budynkiem Myjni, nie mo?na zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e przedmiotem dostawy bedzie wy31cznie grunt. Jak wynika z opisu sprawy na dzia3ce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/7 po3o?ony jest równie? Budynek oraz parking samochodowy. Zatem, sprzeda? dzia3ki ww. 25/7 nale?y potraktowaa jako dostawe gruntu zabudowanego, do której zastosowanie maj1 przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT. W zwi1zku z tym, dla sprzeda?y ww. dzia3ki 25/7 nale?y przyj1a sposób opodatkowania wskazany w niniejszym uzasadnieniu w czeoci dotycz1cej gruntu zabudowanego. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie nale?y uznaa za nieprawid3owe.

Ad. 2

W odniesieniu do prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wynikaj1cego z faktury z tytu3u zakupu Nieruchomooci nale?y wskazaa, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj1cych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytu3u nabycia towarów i us3ug.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i us3ug powsta3 obowi1zek podatkowy.

Jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wczeoniej ni? w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma3 fakture lub dokument celny.

W myol art. 86 ust. 11 ustawy o VAT je?eli podatnik nie dokona3 obni?enia kwoty podatku nale?nego w terminach okreolonych w ust. 10, 10d i 10e, mo?e obni?ya kwote podatku nale?nego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch nastepnych okresów rozliczeniowych.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wy?sza od kwoty podatku nale?nego, podatnik ma prawo do obni?enia o te ró?nice kwoty podatku nale?nego za nastepne okresy lub do zwrotu ró?nicy na rachunek bankowy.

Z powy?szych przepisów wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary i us3ugi, z nabyciem których podatek zosta3 naliczony s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Nale?y podkreolia, ?e ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno przes3anek pozytywnych, wynikaj1cych z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 tej ustawy.

W myol art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionej treoci wniosku wynika, ?e po nabyciu Nieruchomooci Nabywca bedzie prowadzi3 dzia3alnooa gospodarcz1 polegaj1c1 na wynajmie pomieszczen i powierzchni wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, która bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT. Z wniosku wynika tak?e, ?e Zbywca jak i Nabywca bed1 zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W odniesieniu do powy?szej analizy nale?y zauwa?ya, ?e sprzeda? czeoci powierzchni Nieruchomooci - przy rezygnacji ze zwolnienia z VAT w stosunku do tych czeoci Budynku i budowli, które by3y przedmiotem najmu przez okres d3u?szy ni? 2 lata i mog1 korzystaa ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 - bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT wed3ug podstawowej stawki podatku VAT.

Przywo3ane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy pozwalaj1 uznaa, ?e skoro Nabywca bedzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana Transakcja przedmiotowej Nieruchomooci spe3nia warunki dla uznania jej za czynnooa opodatkowan1 podatkiem VAT niekorzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug (dokonuj1c rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Nabywcy po nabyciu Nieruchomooci i otrzymaniu prawid3owo wystawionej faktury dokumentuj1cej faktyczne nabycie Nieruchomooci bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego wnikaj1cego z faktury z tytu3u zakupu Nieruchomooci w zakresie w jakim Nabywca bedzie wykorzystywa3 Nieruchomooa do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Nabywca z tytu3u nabycia przedmiotowej Nieruchomooci bedzie mia3 prawo do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie nale?a3o uznaa za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie i Zainteresowanemu niebed1cego Stron1 przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnooci; oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy; okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy). Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.