1061-IPTPP1.4512.263.2016.2.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o przeformułowanie pytania i przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

... od 2004 r. realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego” na podstawie decyzji Prezydenta Miasta .... Wykonanie ww. zadania powierzono jednostce budżetowej – ....

Budowa obiektu podzielona jest na dwa etapy:

  1. etap obejmuje część ekspozycyjną, efektem rzeczowym ma być powstanie infrastruktury technicznej, dróg i ścieżek, oczek wodnych, oraz nasadzeń specjalistycznych, jego realizacja trwa nadal, to teren o powierzchni ponad 10 ha, na którym powstaną specjalistyczne kolekcje i działy ogrodu takie jak przewodnie zbiorowiska leśne Gór ..., kolekcje dendrologiczne, kolekcje muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zarośli, dział roślin użytkowych, Wrzosowisko, Ogród Francuski, Alpinarium, Różanka
  2. etap obejmuje część kubaturową, efektem rzeczowym ma być powstanie budynków, magazynów, laboratorii, palmiarni. Budynki ww. będą mieć charakter administracyjno-dydaktyczny, w których znajdą się pomieszczenia do prowadzenia działalności naukowej (laboratoria kultur tkankowych in vitro, pracownie nasienne, systematyki i ochrony przyrody, herbarium, biblioteka) pomieszczenia do zajęć dydaktycznych (sale wykładowe, pomieszczenia do organizowania czasowych lub stałych wystaw tematycznych). W drugim etapie budowy ogrodu botanicznego znajdą się także pomieszczenia magazynowo - gospodarcze (warsztaty, magazyny, garaże) oraz zaplanowano tu miejsce na szkółkę roślin oraz parkingi do obsługi ruchu turystycznego, zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów.

Od 2009 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu fragmentu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. W kolejnym 2010 r. wybudowano ogrodzenie części południowej. W tym samym roku nastąpiły pierwsze specjalistyczne nasadzenia. Lata 2011-2012 to dalsza budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikami wody do podlewania, wykonanie podbudowy pod główne drogi oraz nasadzenia specjalistyczne, w 2013 - wykonano dalsze prace polegające na wykonaniu podbudowy pod drogi i ścieżki oraz nasadzenia specjalistyczne, w 2014 wykonano roboty zimne pod budowę części alpinarium oraz zagospodarowanie działu roślin użytkowych wraz z budową ścieżek i pergoli. Nadal trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego” i w planach na dalsze lata działalności ... przewiduje się dalszą kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa Ogrodu Botanicznego”.

Planowane przeznaczenie ww. obiektu który powstanie z realizacji inwestycji pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego” zgodnie z decyzją Ministra Środowiska miało służyć działalności edukacyjno-naukowej oraz popularyzatorskiej o charakterze niekomercyjnym.

W dniu 05 listopada 2012 r. Prezydent Miasta ... wydał zarządzenie o tym, że udostępnianie obiektu Ogrodu Botanicznego w ... od dnia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie dokonywane wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Po ukazaniu się zarządzenia Prezydenta ww. podjęto decyzję, że udostępnianie zwiedzającym obiektu, oraz działalność edukacyjno-popularyzatorska będzie odbywać się odpłatnie (sprzedaż biletów). Realizacja budowy Ogrodu Botanicznego trwa nadal. Efekt rzeczowy budowy Ogrodu Botanicznego w postaci budynków, laboratoriów, palmiarni, budynków gospodarczych po zakończeniu budowy będzie udostępniany wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż biletów, umowy najmu, dzierżawy) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 05 listopada 2012 r. o udostępnianiu Ogrodu Botanicznego po zakończeniu jego budowy.

W 2012 r. ... złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej korekty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego” w drodze korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy oraz ustalenie okresu ponoszenia wydatków objętych ww. korektą. Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną IPTPP/443-963/12-4/AW, na podstawie której dokonał korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT jednorazowo z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług ponoszonych przed dniem ich zmiany przeznaczenia do realizacji inwestycji ww. za okres od początku inwestycji tj. od 2004 r. Zgodnie z ww. interpretacją od zakupów dokonywanych po zmianie przeznaczenia Wnioskodawca dokonuje odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10 na bieżąco.

... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 30 sierpnia 2004 r. w związku ze świadczeniem usług, które w myśl ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu VAT (wynajem pomieszczeń) oraz prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.

... nadal realizuje inwestycję pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego”, do chwili obecnej na terenie Ogrodu Botanicznego wykonano pokazowy Ogród Francuski, fragment Alpinarium, kolekcję zbiorowisk leśnych z Regionu ..., dział roślin użytkowych, wrzosowisko oraz kolekcję róż. Realizacja tak dużej inwestycji wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców miasta w związku z tym Wnioskodawca postanowił zorganizować wstęp dla mieszkańców na teren budowy by pokazać dotychczas zrealizowaną część budowy, celem zachęty ich do zwiedzania po zakończeniu budowy i płatnym udostępnieniu.

Wnioskodawca – ... jest odrębnym od jednostki samorządu terytorialnego – Miasta ... podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zakres pytania dotyczy okresów rozliczeniowych przez centralizacją rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego Miasta ... i jej jednostek organizacyjnych.

Jednostka samorządu terytorialnego Miasto ... zamierza dokonać centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami budżetowymi od 01 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy pokazania bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego, który po zakończeniu jego realizacji będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną i będzie służył przyszłej działalności gospodarczej, celem zachęty mieszkańców do korzystania z przyszłych usług odpłatnego zwiedzania Ogrodu Botanicznego można potraktować jako nieodpłatne, nieopodatkowane świadczenie usługi do celów przyszłej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 cyt. „Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”. Ponieważ ... będzie prowadził w Ogrodzie Botanicznym po zakończeniu jego budowy działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą opodatkowaną to pokazanie poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego mieszkańcom miasta celem ich zachęty do przyszłego odpłatnego zwiedzania można potraktować jako nieodpłatne, nieopodatkowane świadczenie usług służące do celów przyszłej działalności gospodarczej po zakończeniu inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W konsekwencji tego wyroku należy uznać, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu obowiązkowe scentralizowania nie będzie kwestionowany. Mając powyższe na uwadze oraz wystosowane przez Ministerstwo Finansów komunikaty w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, Organ udziela odpowiedzi na złożony wniosek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Tut. organ pragnie również wskazać, iż jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Wskazać tutaj należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tegoż pojęcia.

Wykładnią pojęcia „odpłatność” (jako niezbędnego warunku dla uznania konkretnej czynności za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) zajmował się jednak wielokrotnie w swych orzeczenia Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

I tak w wyroku w wyroku z dnia 8 marca 1988r. w sprawie A and P ETS stwierdził, iż czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podkreślić jednak należy, że w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

  • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
  • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego” na podstawie decyzji Prezydenta Miasta .... Wykonanie ww. zadania powierzono Wnioskodawcy - jednostce budżetowej – .... Wnioskodawca – ... jest odrębnym od jednostki samorządu terytorialnego – Miasta ... podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednostka samorządu terytorialnego Miasto ... zamierza dokonać centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami budżetowymi od 01 stycznia 2017 r. W dniu 05 listopada 2012 r. Prezydent Miasta ... wydał zarządzenie o tym, że udostępnianie obiektu Ogrodu Botanicznego w ... od dnia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie dokonywane wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Po ukazaniu się zarządzenia Prezydenta ww. podjęto decyzję, że udostępnianie zwiedzającym obiektu, oraz działalność edukacyjno-popularyzatorska będzie odbywać się odpłatnie (sprzedaż biletów). Realizacja budowy Ogrodu Botanicznego trwa nadal. Efekt rzeczowy budowy Ogrodu Botanicznego w postaci budynków, laboratoriów, palmiarni, budynków gospodarczych po zakończeniu budowy będzie udostępniany wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż biletów, umowy najmu, dzierżawy). Realizacja tak dużej inwestycji wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców miasta w związku z tym Wnioskodawca postanowił zorganizować wstęp dla mieszkańców na teren budowy by pokazać dotychczas zrealizowaną część budowy, celem zachęty ich do zwiedzania po zakończeniu budowy i płatnym udostępnieniu.

W związku z powyższym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy pokazania bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego, który po zakończeniu jego realizacji będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną i będzie służył przyszłej działalności gospodarczej, celem zachęty mieszkańców do korzystania z przyszłych usług odpłatnego zwiedzania Ogrodu Botanicznego można potraktować jako nieodpłatne, nieopodatkowane świadczenie usługi do celów przyszłej działalności gospodarczej.

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywać się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Mając na uwadze ww. przepisy, wskazać należy, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w ramach czynności będących przedmiotem wniosku i polegających na pokazaniu bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego celem zachęty mieszkańców do korzystania z przyszłych usług odpłatnego zwiedzania Ogrodu Botanicznego, Wnioskodawca świadczy usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W świetle okoliczności sprawy oraz powołanych przepisów, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie usług pokazania bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w okolicznościach przedstawionych we wniosku i traci swą aktualność dla okresów, od których Gmina dokona scentralizowania rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.