0461-ITPB1.4511.846.2016.1.HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wykonywana przez Wnioskodawcę działalność wytwórcza (produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców) może zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2016 r. (data wpływu 11 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 5 stycznia 2016 r. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z).

Podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych (według skali) oraz korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca samodzielnie produkuje kolekcjonerskie noże, unikatowe breloki, obrączki i inne wyroby z metali (nieszlachetnych). Do produkcji wykorzystuje lub będzie wykorzystywał określone materiały m.in. stal, tytan, mosiądz, patynę. Materiały te poddawane są odpowiedniej ręcznej i maszynowej obróbce w wyniku czego powstają produkty końcowe, tj. noże i reszta produktów z przeznaczeniem na sprzedaż. Noże nie są przeznaczone do użytku codziennego, w szczególności nie są nożami stołowymi, kuchennymi. Nie są produkowane w ilościach masowych. Mają charakter wyłącznie kolekcjonerski, są produktami wyrabianymi ręcznie i unikatowymi.

Wnioskodawca prowadzi działalność samodzielnie. Ponadto w 2016 r. nie uzyska przychodu w wysokości przekraczającej 150.000 euro.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonywana przez Wnioskodawcę działalność wytwórcza może zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywana przez niego działalność – produkcja wyrobów nożowniczych i innych unikatowych przedmiotów z metali nieszlachetnych – może zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co do zasady mają do wyboru kilka form opodatkowania, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według stawki 18% i 32%), podatkiem liniowym (19%), w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu.

Warunki opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego wskazuje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne m.in. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Tacy podatnicy mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). Przychodów opodatkowanych we wskazanych formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym (art. 3 ww. ustawy).

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów opodatkowanych możliwe jest wyłącznie, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik uzyskiwał przychody z działalności (prowadzonej wyłącznie samodzielnie) w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Aby móc skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania podatnik winien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy do właściwego wg miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa do właściwego wg miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli w kolejnych latach, do dnia 20 stycznia nie zgłasza likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonuje wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu (art. 9 ww. ustawy).

W przepisach art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazano wyłączenia z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Formy tej nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej (na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy),
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  7. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

  Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

  Z kolei przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako jedną z działalności, które mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% wskazuje przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

  W przepisie art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy prawodawca zdefiniował działalność wytwórczą, którą w rozumieniu ustawy jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

  Podsumowując zatem, przedmiot wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie został wskazany w katalogu wyłączeń, o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rodzaj tej działalności spełnia przesłanki wskazane w definicji legalnej działalności wytwórczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy. Przy założeniu zatem, iż w obecnym roku podatkowym, w wyniku działalności wykonywanej samodzielnie, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu przekraczającego 150.000 euro (a ponadto złoży stosowne oświadczenie w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.) – od 2017 r. będzie mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

  Zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
   1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
   2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 6. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – wynosi 5,5%.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy – wynosi 8,5%.

Opodatkowaniu stawką 8,5% podlegają również przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ww. ustawy).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,.

Natomiast działalnością wytwórczą – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z). Wnioskodawca samodzielnie produkuje kolekcjonerskie noże, unikatowe breloki, obrączki i inne wyroby z metali (nieszlachetnych). Do produkcji wykorzystuje lub będzie wykorzystywał określone materiały m.in. stal, tytan, mosiądz, patynę. Materiały te poddawane są odpowiedniej ręcznej i maszynowej obróbce, w wyniku czego powstają produkty końcowe, tj. noże i reszta produktów z przeznaczeniem na sprzedaż. Noże nie są przeznaczone do użytku codziennego, w szczególności nie są nożami stołowymi, kuchennymi. Nie są produkowane w ilościach masowych. Mają charakter wyłącznie kolekcjonerski, są produktami wyrabianymi ręcznie i unikatowymi. Wnioskodawca prowadzi działalność samodzielnie. Ponadto w 2016 r. nie uzyska przychodu w wysokości przekraczającej 150.000 euro.

W pierwszej kolejności – przystępując do oceny możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – należy podkreślić, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług, a nie od symbolu PKD zamieszczonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Rozwoju i Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. Kwestii tej nie regulują bowiem przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy – zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że we wniosku nie podano żadnej z przesłanek określonych w cytowanym art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które przemawiałyby za niemożliwością opodatkowania przez Wnioskodawcę w 2017 r. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów z działalności wytwórczej (tj. działalności, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika) – powinna być zastosowana 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże podkreślić należy, że dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania Wnioskodawca zobowiązany jest również w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opisany we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.