0113-KDIPT1-2.4012.91.2018.2.JSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. usługę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2018 r. (data wpływu 7 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. usługę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. usługę.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 marca 2018 r. poprzez doprecyzowane adresu ePUAP oraz opisu sprawy, a także uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ... zawarł z konsorcjum spółek: T. S.A. z siedzibą w ..., A. S.p.A. z siedzibą w ..., Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „...” sp. z o.o. z siedzibą w ..., Przedsiębiorstwo sp. z o.o. z siedzibą w ..., reprezentowane przez T. S.A. i A. S.p.A działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ... spółka cywilna (dalej: „Konsorcjum”) umowę (dalej: „umowa ...”) dotyczącą realizacji przez podwykonawcę robót w ramach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego realizowanego przez Konsorcjum jako Generalnego Wykonawcę na podstawie umowy nr zawartej w dniu 18 sierpnia 2011 roku pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym (...), której to warunki określone zostały w Protokole z Negocjacji w Podwykonawcą oraz Warunkami Ogólnymi Umowy.

W związku ze śmiercią B., jego jedyną spadkobierczynią została E., która aktualnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ... Pomiędzy Konsorcjum, a E. w związku ze śmiercią B., zawarte zostało porozumienie w przedmiocie określenia zasad kontynuowania współpracy pomiędzy Konsorcjum, a E. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ..., jako jedyną spadkobierczynią.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. pomiędzy Konsorcjum, a E. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ... (dalej jako: „Wykonawca”) zawarte zostało porozumienie w przedmiocie rozliczenia kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez Konsorcjum na zabezpieczenie wykonania umowy ... (dalej: „Porozumienie”). W Porozumieniu wskazano, że:

 • Konsorcjum na mocy postanowień pkt 9.1.1. oraz 9.1.2. Protokołu negocjacji z dnia 12 września 2013 roku zatrzymało kwotę w wysokości 2.060.070,86 złotych, która odpowiada 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania robót ziemnych na Dworcu tytułem kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej prawidłowe wykonanie robót.
 • Do dnia podpisania Porozumienia, nie zostało uzyskane Świadectwo Przejęcia Robót, co (zgodnie z postanowieniami pkt 9.1.5. Protokołu negocjacji z dnia 12 września 2013 roku) pozwoliłoby na zwolnienie całej powyższej kwoty zabezpieczenia; przyczyny nieuzyskania Świadectwa Przejęcia Robót nie leżą po stronie Wykonawcy.

W tych okolicznościach, w ramach Porozumienia strony uzgodniły, co następuje:

 • Konsorcjum dokona wcześniejszego zwolnienia oraz zwrotu na rzecz Wykonawcy kwoty zabezpieczenia (na jego rachunek bankowy),
 • Jednocześnie, tytułem realizacji na rzecz Wykonawcy usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, Konsorcjum pobierze od Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 100.000,00 złotych netto powiększonej o należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. 123.000,00 złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”); należność Konsorcjum z tytułu Wynagrodzenia zostanie potrącona z kwoty zabezpieczenia.

W wykonaniu powyższych postanowień Porozumienia, w dniu 23 maja 2016 roku Konsorcjum wystawiło Wykonawcy fakturę VAT nr dokumentującą usługę, za którą uzgodniono ww. Wynagrodzenie; treść przedmiotowej faktury potwierdza, że dotyczy ona „Wynagrodzenia z tytułu zwrotu zabezpieczenia na podstawie porozumienia z dn. 20.04.2016”. Fakturę tę Wykonawca ujął ją w rejestrze zakupów VAT. Jednocześnie Konsorcjum zwolniło na rzecz Wykonawcy przedmiotową kaucję gwarancyjną, którą wypłaciło Wykonawcy po uprzednim potrąceniu kwoty Wynagrodzenia brutto. W konsekwencji, na rachunek Wykonawcy wpłynęła kwota 1.905.070,86 złotych.

Zarówno Wykonawca jak i Konsorcjum są czynnymi podatnikami podatku VAT oraz posiadali taki status w momencie wykonania przez Konsorcjum usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia. Dodatkowo, Wykonawca informuje, że prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem VAT (nie prowadzi działalności zwolnionej z podatku ani działalności wyłączonej z opodatkowania).

W piśmie z dnia 20 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że faktury na roboty ogólnobudowlane (z których tworzona była kaucja) objęte były podatkiem VAT 23%, a jedynie faktura z dnia 27.03.2017 dotycząca robót ziemnych została wystawiona z odwrotnym obciążeniem, przy czym z tej faktury nie doszło do zatrzymania jakichkolwiek kwot na poczet kaucji. Zatem Wnioskodawca oświadczył, że utworzenie kaucji miało związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (poprzez zatrzymywanie kwot z poszczególnych faktur VAT za usługi ogólnobudowlane).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy usługa wykonana przez Konsorcjum na podstawie Porozumienia, polegająca na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie była z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT?
 2. Czy w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, Wykonawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zakupie usługi, o której mowa powyżej, udokumentowanym fakturą, wystawioną przez Konsorcjum w dniu 23 maja 2016 roku?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa wykonana przez Konsorcjum na podstawie Porozumienia, polegająca na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie była z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, Wykonawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zakupie usługi, o której mowa powyżej, udokumentowanym fakturą, wystawioną przez Konsorcjum w dniu 23 maja 2016 roku.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów ustawodawca rozumie w art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle powyższej regulacji należy uznać, że udzielenie przez Konsorcjum, w zamian za uzgodnione z Wykonawcą Wynagrodzenie, zgody na wcześniejsze zwolnienie kwoty zabezpieczenia pomimo niespełnienia warunku przewidzianego w pkt 9.1.5. Protokołu negocjacji z dnia 12 września 2013 roku (tj. nieuzyskania Świadectwa Przejęcia Robót) stanowi usługę, o której mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT. Przepis ten bowiem definiuje zakres pojęcia usługi bardzo szeroko, przez co pojęcie to obejmuje wszelkie świadczenia podatnika (w tym działania, powstrzymanie się od działań i podobne), które nie stanowią dostawy towarów. Usługi te, o ile mają charakter odpłatny (jak w omawianym tu przypadku), podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Z kolei z regulacji art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Ustawa o VAT przewiduje opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub ich zwolnienie z opodatkowania. Jednak w świetle doktryny, zwolnienia z opodatkowania stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i powinny być interpretowane w sposób ścisły, z uwzględnieniem wykładni językowej przepisów wprowadzających te zwolnienia. W tej sytuacji, należy uznać, że brak jest w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT regulacji, która obejmowałaby zwolnieniem usługę polegającą na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, a w konsekwencji, usługa ta nie może podlegać zwolnieniu z podatku VAT.

W rezultacie, odpowiadając na pytanie 1, należy uznać, że usługa wykonana przez Konsorcjum na podstawie Porozumienia, polegająca na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie była z tego podatku zwolniona.

Odnosząc się zaś do pytania 2 należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, „W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Wskazane w powyższym artykule zastrzeżenia dotyczą taksówek osobowych (art. 114 Ustawy o VAT); usług turystycznych (art. 119 Ustawy o VAT); szczególnych procedur w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120 i następne Ustawy o VAT); oraz szczególnych procedur dotyczących złota inwestycyjnego (art. 124 Ustawy VAT). Z powyższego wynika, że wskazane wyłączenia nie dotyczą przedstawionego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a Ustawy o VAT „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Przekładając powyższe przepisy na realia opisanego w niniejszym wniosku stanu faktycznego należy uznać, że Wykonawcy co do zasady przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w otrzymanej przez Wykonawcę fakturze z dnia 23 maja 2016 roku. Wykonawca wskazuje dodatkowo, że wyświadczona przez Konsorcjum usługa polegająca na wcześniejszym zwolnieniu przez Konsorcjum kwoty zabezpieczenia miała bezpośredni związek ze świadczonymi przez Wykonawcę usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. E. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ... świadczy usługi m.in. w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Kwota zatrzymana przez Konsorcjum stanowiła zabezpieczenie prawidłowego wykonania usługi budowlanej świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjum, natomiast wcześniejsze zwolnienie tej kwoty miało pozytywny wpływ na wskaźniki płynności Wykonawcy i możliwość zaangażowania odzyskanych środków finansowych w prowadzoną przez Wykonawcę działalność gospodarczą.

Podsumowując powyższe: Wykonawca świadczył na rzecz Konsorcjum usługi w zakresie robót budowlanych; część wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę została, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami wiążącej strony umowy ..., zatrzymana przez Konsorcjum tytułem kaucji gwarancyjnej (przy czym należy wskazać, że Wykonawca odprowadził podatek VAT należny w pełnej wysokości wynikającej z faktur wystawionych na Konsorcjum); w zamian za zgodę Konsorcjum na dokonanie przedterminowego zwrotu kaucji gwarancyjnej (i faktyczne dokonanie tego zwrotu), Wykonawca zgodził się wypłacić Konsorcjum ustalone w Porozumieniu Wynagrodzenie; powyższa usługa Konsorcjum została udokumentowana fakturą VAT nr opiewającą na kwotę Wynagrodzenia; zgodnie z Porozumieniem, kaucja została przez Konsorcjum rzeczywiście zwolniona – zatem faktura dokumentuje faktycznie wykonaną usługę; usługa Konsorcjum pozostaje w związku z usługami świadczonymi przez Wykonawcę w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że spełnione są wszystkie elementy niezbędne do skorzystania przez Wykonawcę jako podatnika z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o kwotę podatku VAT zawartej w ww. fakturze w wysokości 23.000 złotych.

Tym samym, należy udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, uznając, że w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, Wykonawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zakupie usługi wykonanej przez Konsorcjum na podstawie Porozumienia, polegającej na wcześniejszym zwolnieniu przez Konsorcjum kwoty zabezpieczenia, która to usługa została udokumentowana przez Konsorcjum fakturą z dnia 23 maja 2016 roku dotyczącą „Wynagrodzenia z tytułu zwrotu zabezpieczenia na podstawie porozumienia z dnia 20.04.2016”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach działalności gospodarczej. W świetle powołanych przepisów przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie, które nie jest dostawą towarów, świadczone na rzecz innego podmiotu. Przy czym, pojęcie świadczenia usług nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy więc rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy gdyż jak wynika z treści powołanego wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę. Zatem odpłatne świadczenie usług może zostać opodatkowane wtedy, gdy pomiędzy świadczącym usługę i jej beneficjentem istnieje stosunek prawny, w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie wskazać należy, iż podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Podkreślić należy, że zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Z okoliczności sprawy wynika, że pomiędzy Konsorcjum a Wnioskodawcą zawarte zostało porozumienie w przedmiocie rozliczenia kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez Konsorcjum na zabezpieczenie wykonania umowy. W ramach Porozumienia strony uzgodniły, że:

 • Konsorcjum dokona wcześniejszego zwolnienia oraz zwrotu na rzecz Wnioskodawcy kwoty zabezpieczenia (na jego rachunek bankowy),
 • Jednocześnie, tytułem realizacji na rzecz Wnioskodawcy usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, Konsorcjum pobierze od Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 100.000,00 złotych netto powiększonej o należny podatek VAT w wysokości 23%, t.j. 123.000,00 złotych brutto; należność Konsorcjum z tytułu Wynagrodzenia zostanie potracona z kwoty zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że usługa wykonana przez Konsorcjum na podstawie Porozumienia, polegająca na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy czym, odpłatne świadczenie usług w powyższym zakresie nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji podlega opodatkowaniu według stawki VAT właściwej dla tychże usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 1 wniosku, usługa polegająca na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT właściwej dla tychże usług i nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Jednocześnie mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy – będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – ww. usługa ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Powyższe prawo przysługuje pod warunkiem niezaistnienia pozostałych przesłanek wymienionych w art. 88 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała