Opodatkowanie zaliczek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie zaliczek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka prawidłowo naliczyła 22% stawkę podatku od towarów i usług, pobierając zaliczkę tytułem przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 7 i 31 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczki dotyczącej dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z dnia 7 i 31 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie zaliczek w przypadku transakcji łańcuchowych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.),uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2008 r. (data wpływu 20 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek w przypadku transakcji łańcuchowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy rozliczania otrzymanych zaliczek na poczet dostaw krajowych

Fragment:

(...) We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny : Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – jako mały podatnik stosuje metodę kasową i rozlicza się kwartalnie. Podatnik wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której klient wpłaca zaliczkę w wysokości 100 % wartości zamówienia. W dniu otrzymania zaliczki lub w ciągu 7 dni podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Następnie jest realizowane zamówienie, czyli wydany towar w 2 częściach ( 40 % i 60 % ) po jakimś czasie od otrzymania zaliczki. Jednocześnie we wniosku podatnik zawarł własne stanowisko w sprawie, a mianowicie : Zdaniem podatnika w dniu otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy ( art. 19 ust. 11 ). Faktura zaliczkowa jest księgowana do rejestru sprzedaży VAT w tym dniu. Po wydaniu całości zamówienia nie jest już (...)

2011
1
maj

Istota:

Odprowadzenie podatku od towarów i usług od zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej sprzedaży gruntu w postaci działek budowlanych, w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Fragment:

(...) W dniu 29 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W skierowanym do tutejszego organu podatkowego wniosku z dnia 29 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów istnieje zawsze obowiązek wystawienia faktury VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 13.03.2006r. /uzupełnionym w dniu 18.04.2006r./ w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedmiotem dostawy są jachty. Przed dokonaniem dostawy Strona otrzymuje od nabywców - kontrahentów zaliczki na poczet przyszłej dostawy. Do miesiąca grudnia 2005r. wystawiano faktury VAT dokumentujące otrzymanie od nabywcy zaliczki, której wartość określono na 70% ceny towaru. Z chwilą dokonania dostawy wystawiano fakturę VAT na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatności otrzymywane przez Spółkę jako zaliczki na poczet dostaw przyszłych towarów (eksportu), których otrzymywanie uwarunkowane jest przekazaniem dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia rejestracji leków, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 par. 1 i par. 2 oraz art. 236 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 23 listopada 2006 roku za prawidłowe w zakresie pytania 2a tj. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. uzasadnienie Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów leczniczych. Podstawą do prowadzenia dystrybucji leków na terytorium danego kraju jest zezwolenie na dopuszczenie do obrotu danego leku. Spółka podpisała umowę dystrybucyjną na sprzedaż produkowanych przez siebie leków dla podmiotu zagranicznego, nie należącego do Unii Europejskiej - Turcja. W (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółdzielnia, przy zaliczkach na wkład budowlany, prawidłowo nalicza podatek VAT wg stawki 7 % ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 01.12.2006 r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółdzielnia dokonuje sprzedaży mieszkań na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przed rozpoczęciem inwestycji członkowie Spółdzielni wnoszą zaliczki na poczet wkładu budowlanego (zakup gruntu, opracowanie dokumentacji, przygotowanie inwestycji, badania geotechniczne itp.). Spółdzielnia przyjmuje zaliczki na poczet mieszkań i wystawia faktury VAT na te zaliczki ze stawką 7%. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta w wysokości 50% ustalonej ceny przed dokonaniem eksportu towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 16.08.2005 r., nr PP-1-443-70/05/MD, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepis art. 19 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - regulujący opodatkowanie części należności w wysokości co najmniej 50% ceny otrzymanej przed dokonaniem eksportu - został zmieniony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwość podatnika budzi kwestia zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług, w stosunku do pobranych wcześniej zaliczek, w sytuacji zmiany stawki tegoż podatku. Wnioskodawca wskazuje, iż obecnie dostawa budynku mieszkalnego opodatkowana jest stawką w wysokości 7%. Jednakże, wg aktualnego stanu prawnego od dnia 01.01.2008r. na wskazane czynności dostawy obowiązywać będzie stawka podatku 22%. Podatnik zastanawia się w jaki sposób opodatkować podatkiem od towarów i usług transakcję dostawy lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy przed sfinalizowaniem umowy aktem notarialnym kupiec uiści zaliczki opodatkowane obecnie stawką podatku 7%, a w chwili podpisania aktu notarialnego obowiązywać będzie stawka 22%. Podatnik pyta, czy w takiej sytuacji wpłacone zaliczki pozostają niezmienne, a stawka podatku 22% obowiązywać będzie wyłącznie do wpłat po zmianie stawki, czy też całą transakcję należy opodatkować w chwili sprzedaży notarialnej wg obowiązującej wówczas stawki 22%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika, X, z dnia 12.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% do zaliczek wpłaconych do dnia 31 grudnia 2007r. na poczet czynności zakupu budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy samo sfinalizowanie umowy dostawy budynku mieszkalnego (w formie aktu notarialnego) nastąpi po dniu 31 grudnia 2007r. stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Pismem z dnia 12.06.2006r. podatnik, X, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2005r. , uzupełnione o podpis osoby uprawnionej w dniu 13.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona realizuje inwestycje budowlane . Spółka i nabywcy budowanych przez nią apartamentów podpisują na wstępie umowy przedwstępne, na podstawie których następują płatności w terminach określonych harmonogramem zwiazanym z etapami prac. Po zakończeniu ostatniego etapu prac podpisywany jest protokół zdawczo - (...)