IPPB2/415-453/10-7/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2010 r. (data wpływu 30.04.2010 r.) uzupełnione pismem z dnia 21.07.2010 r. (data wpływu 26.07.2010 r., data nadania w placówce pocztowej 23.07.2010 r.) na wezwanie z dnia 12.07.2010 r. Nr IPPB2/415-453/10-3/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12.07.2010 r. Nr IPPB2/415-453/10-3/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku w zakresie doprecyzowania przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez udzielenie informacji:

  • w którym roku małżonka Wnioskodawcy zakupiła przedmiotowe mieszkanie,
  • formę nabycia mieszkania (np. umowa w formie aktu notarialnego),
  • czy małżonka Wnioskodawcy nabyła mieszkanie do majątku odrębnego, i w dniu sprzedaży mieszkanie stanowiło majątek odrębny małżonki,
  • czy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska,
  • czy zakupione mieszkanie - w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, weszło do majątku wspólnego małżonków,

- w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie, tj. pismem z dnia 21.07.2010 r. (data wpływu 26.07.2010 r., data nadania w placówce pocztowej 23.07.2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcy małżonka w dniu 08.03.2007 r. otrzymała od swojego rodzeństwa darowiznę – udziały w 2/3 części wkładu mieszkaniowego. W dniu 16.05.2008 r. mieszkanie zostało sprzedane. Małżonka Wnioskodawcy była zameldowana w tym mieszkaniu od 1978 r. do chwili sprzedaży. Wnioskodawca w tym mieszkaniu nigdy nie mieszkał ani nie był zameldowany. Wnioskodawca złożył zeznanie na druku PIT-38 za rok 2008 i zapłacił podatek od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania. Wnioskodawca zastanawia się, czy ma prawo zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconej kwoty.

W odpowiedzi na pismo z dn.12.07.2010 r. pismem z dnia 21.07.2010 r. (data wpływu 26.07.2010 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje: Małżonka Wnioskodawcy zakupiła mieszkanie w 2007 r. umową w formie aktu notarialnego i w dniu sprzedaży nie stanowiło majątku odrębnego małżonki. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska i zakupione mieszkanie weszło do majątku wspólnego. W 2008 r. mieszkanie zostało sprzedane a uzyskane pieniądze były wykorzystane i rozdysponowane przez małżonkę. Wnioskodawca z tych pieniędzy nie skorzystał, uważał, że nie miał do nich prawa ponieważ mieszkanie było przekazane żonie przez jej rodziców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca słusznie zapłacił...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mieszkanie, za sprzedaż którego zapłacił podatek nie było własnością Wnioskodawcy, nie mieszkał w tym mieszkaniu i nie był zameldowany. Wnioskodawca uważa, iż podatek zapłacił niesłusznie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm., oraz obowiązujący od dnia 31.03.2010 r. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dla opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania), ważny jest jej rok nabycia. Do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1 stycznia 2007 r. zastosowanie mają przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. W rozpatrywanej sprawie należy uznać, że przedmiotowe mieszkanie zostało nabyte w 2007 roku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wraz z małżonką w dniu 16.05.2008 r. sprzedał mieszkanie. Małżonka Wnioskodawcy była zameldowana w tym mieszkaniu od 1978 r. do chwili sprzedaży. Wnioskodawca w tym mieszkaniu nigdy nie mieszkał ani nie był zameldowany. Wnioskodawca złożył zeznanie na druku PIT-38 za rok 2008 i zapłacił podatek od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania. Małżonka Wnioskodawcy zakupiła przedmiotowe mieszkanie w 2007 r. umową w formie aktu notarialnego i w dniu sprzedaży nie stanowiło majątku odrębnego małżonki. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska i zakupione mieszkanie weszło do majątku wspólnego.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania małżeństwa wspólność ta ulega przekształceniu i wówczas małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Stosownie natomiast do art. 47 § 1 Kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może także poprzedzać zawarcie małżeństwa. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro jedno z małżonków zakupiło mieszkanie w 2007 r. i w dniu sprzedaży nie stanowiło ono majątku odrębnego, tj. zakupione mieszkanie weszło do majątku wspólnego to przychód z jego sprzedaży uzyskali oboje małżonkowie. Dochód do opodatkowania w tej sytuacji powstał również po stronie Wnioskodawcy.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz.1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 roku. W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z uwagi na treść art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d i 6c, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) do c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy). Z uwagi na treść art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku wolne od podatku dochodowego są przychody z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościo

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zatem, żeby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. W niniejszej sprawie taka okoliczność nie występuje, bowiem jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca w sprzedanym mieszkaniu nigdy nie mieszkał i nie był zameldowany, co oznacza, że nie spełnia przesłanek aby z ww. zwolnienia skorzystać. Tym samym dokonanie sprzedaży przez małżonków mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi przychód i dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u Wnioskodawcy w części przypadającego udziału we wspólnej własności.

Reasumując: Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytym w 2007 roku podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca słusznie uiścił należny podatek z tego tytułu.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył kopie dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Dlatego dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.