ILPB1/415-1364/10-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2010 r. rozwiązania obecnej umowy o pracę ze swoim pracodawcą to od 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na jego rzecz usługi odpowiadające swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy i opodatkować uzyskane z tego tytułu dochody podatkiem liniowym 19%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Osiągane z tego tytułu dochody opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Składa PIT-37. Zainteresowany prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Składa PIT-36L.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2010 r. Wnioskodawca rozwiąże obecną umowę o pracę ze swoim pracodawcą, to od 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na jego rzecz usługi odpowiadające swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy i opodatkować uzyskane z tego tytułu dochody podatkiem liniowym 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, obecne brzmienie art. 9a updof (od 30.03.2010 r.) wyklucza jedynie opodatkowanie uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dochodów z tytułu świadczonych usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają zakresowi obowiązków wynikających ze stosunku pracy, jeżeli w tym samym roku podatkowym, podatnik pozostaje zarówno w stosunku pracy z pracodawcą i jednocześnie w ramach działalności gospodarczej świadczy te same usługi na rzecz pracodawcy. w takiej sytuacji nie ma możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. w sytuacji zaś, gdy w obecnym roku podatkowym, tj. 2010, Wnioskodawca rozwiąże obecny stosunek pracy, to w nowym roku podatkowym, tj. 2011, będzie mógł świadczyć w ramach działalności gospodarczej, na rzecz wtedy już byłego pracodawcy usługi, które odpowiadają swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy i opodatkować je podatkiem liniowym.

Taka możliwość przysługuje od 30 marca 2010 r. kiedy to ustawodawca dokonał zmiany art. 9a poprzez wykreślenie wcześniej obowiązującego ust 3 pkt 1, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania np. w 2010 r. umowy o pracę z obecnym pracodawcą Wnioskodawca mógłby świadczyć na jego rzecz usługi opodatkowane podatkiem liniowym dopiero od 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. w tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zauważyć należy, iż powyższe brzmienie ww. przepisu zostało wprowadzone z dniem 20 maja 2010 r. ustawą z dnia z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. 2010 r., Nr 75, poz. 473). Ustawa weszła w życie z dniem 20 maja 2010 r.

Zatem od 20 maja 2010 r. możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Zainteresowany chce rozwiązać obecną umowę o pracę ze swoim pracodawcą i od 1 stycznia 2011 r. będzie świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na jego rzecz usługi, odpowiadające swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy i opodatkować uzyskane z tego tytułu dochody podatkiem liniowym 19%.

W takiej sytuacji, w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług odpowiadających swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy, nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy pozbawiającym możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów podatkiem ustalanym wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2010 r. Wnioskodawca rozwiąże obecną umowę o pracę ze swoim pracodawcą to od 1 stycznia 2011 r. będzie mógł świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na jego rzecz usługi odpowiadające swoim zakresem obecnie wykonywanym w ramach stosunku pracy i opodatkować uzyskane z tego tytułu dochody podatkiem wg 19% stawki w myśl art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.