ILPB1/415-1036/10-5/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1) Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na zakup środka trwałego, w wartości netto, stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na zakup środka trwałego, w kwocie podatku VAT, stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia dofinansowania otrzymanego na zakup środka trwałego do przychodu podlegającego opodatkowaniu jest:

  • prawidłowe – w części dotyczącej dofinansowania w kwocie odpowiadającej wartości netto środka trwałego,
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej dofinansowania w kwocie odpowiadającej podatkowi naliczonemu VAT.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie zaliczenia dofinansowania otrzymanego na zakup środka trwałego do przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 16 listopada 2010 r. nr ILPB1/415-1036/10-2/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie wysłano w dniu 16 listopada 2010 r. (skutecznie doręczono w dniu 23 listopada 2010 r.), natomiast w dniu 1 grudnia 2010 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 listopada 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych według liniowej 19% stawki podatku. Zainteresowany zamierza zatrudnić pracownika. Na doposażenie stanowiska pracy zamierza zakupić maszynę, która będzie środkiem trwałym i będzie służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zakup środka trwałego zostanie w całości sfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainteresowany wskazuje, iż w Jego ocenie będzie Mu przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wykazanego w dokumencie potwierdzającym nabycie środka trwałego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie zaliczenia dofinansowania otrzymanego na zakup środka trwałego do przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  1. Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na zakup środka trwałego, w wartości netto, stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na zakup środka trwałego, w kwocie podatku VAT, stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, stosownie do postanowień art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji, w stanie faktycznym niniejszego wniosku, dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy, w wartości netto, odpowiadającej wartości początkowej środka trwałego, nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do pytania nr 2, Zainteresowany wskazuje, iż w oparciu o powołany w punkcie 2 przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy, w wartości podatku VAT, nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ww. przepis posługuje się pojęciem „przychody związane” z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem środków trwałych. Otrzymane dofinansowanie w wysokości podatku VAT związane jest z zakupem środka trwałego podlegającego amortyzacji. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych (w sensie innych niż wymienione w ust. 3) wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Skoro zwrócony wydatek w postaci podatku VAT należnego od zakupu środka trwałego nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to w konsekwencji nie stanowi on przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
  • prawidłowe – w części dotyczącej dofinansowania w kwocie odpowiadającej wartości netto środka trwałego,
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej dofinansowania w kwocie odpowiadającej podatkowi naliczonemu VAT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu, należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Na doposażenie stanowiska pracy Zainteresowany zamierza zakupić maszynę, która będzie środkiem trwałym i będzie służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zakup środka trwałego zostanie w całości sfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Wnioskodawca wskazuje przy tym, iż w Jego ocenie będzie Mu przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wykazanego w dokumencie potwierdzającym nabycie środka trwałego.

Mając na uwadze treść art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazać należy, że dofinansowanie, w części przeznaczonej na nabycie środka trwałego, co do zasady nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednakże zauważyć należy, iż w przypadku gdy ze wsparcia finansowego zostaną pokryte wydatki na zakup środka trwałego, w części dotyczącej naliczonego podatku VAT, podlegającego odliczeniu w tym podatku, wówczas ta część wsparcia nie będzie związana z zakupem środka trwałego (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy), od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, bowiem pokryty tym wsparciem podlegający odliczeniu podatek VAT nie zwiększy wartości początkowej tego środka trwałego, o której mowa w art. 22g ust. 3 ww. ustawy. W myśl bowiem tego przepisu za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym zatem zakresie, naliczony podatek VAT, w części podlegającej odliczeniu, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wskazać jednak należy, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zatem, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ww. przepisie, wówczas naliczony podatek VAT, stanowiący przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania powołany we wniosku przepis art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem dotyczy on co do zasady tych wydatków, które mogą w ogólności stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro w przedmiotowej sprawie podatek VAT nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na to, iż podlega odliczeniu w tym podatku, to otrzymane środki, w części dotyczącej podatku VAT naliczonego, nie mogą stanowić zwrotu innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że kwota dofinansowania, którą Wnioskodawca otrzyma na zakup środka trwałego, w części odpowiadającej wartości netto tego środka trwałego, nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast kwota dofinansowania, odpowiadająca wartości podatku naliczonego VAT, podlegającego odliczeniu w tym podatku, będzie stanowiła przychód z prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej, Przychód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie będzie spełniało warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wniosek w zakresie kosztów uzyskania przychodów został rozpatrzony interpretacją indywidualną wydaną w dniu 10 grudnia 2010 r. nr ILPB1/415-1036/10-4/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.