Opodatkowanie odsetek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie odsetek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste po 01.05.2004r. zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 23.04.2007r. Gmina Miasta ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą NSA z dnia 08.01.2007r. sygn. akt I IFP 1/06, czynność oddania gruntu w użytkowanie wieczyste należy traktować – na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących VAT- jako dostawę towarów a nie świadczenie usług. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę ( od 15% do 25 % ceny tej (...)

2011
1
kwi

Istota:

1) Czy dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
2) Czy przychody z tytułu:
- wynajmu pomieszczeń na potrzeby bufetu, mieszkania dla dozorcy , - zwrot wydatków, które dokonywane są na podstawie zawartych umów, - udostępnienia pokoju gościnnego, - sprzedaży złomu, - otrzymanych odsetek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy podlegają ewidencji prowadzonej do ustalenia limitu wartości sprzedaży zwolnionej tj. 10 000 EURO.

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sądu Okręgowego w xxx z dnia 04.08.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 05.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dot. pytania nr 2 - „ otrzymanych odsetek za nieterminowe uregulowanie przez kontrahenta należności, natomiast w pozostałej części nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.08.2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 05.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytania: 1.czy dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy będzie uprawnione uznanie przez Spółkę odsetek za otrzymane w momencie przelania przez Spółkę na rachunek pożyczkobiorcy kwoty kredytu, pomniejszonej o sumę należnych odsetek?

Fragment:

(...) W dniu 9.09.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 28.10.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 28.10.2005r.). Przedstawiając stan faktyczny, Wnioskujący wskazał, że Spółka prowadzi działalność na rynku finansowym, współpracując z Bankiem, który wkrótce stanie się jej właścicielem w wyniku nabycia udziałów. Współpraca ta polega na odpłatnym udostępnieniu (leasingu) na rzecz Banku specjalistycznego systemu informatycznego, służącego do prowadzenia działalności bankowej. Na dzień dzisiejszy Spółka ponosi straty na działalności operacyjnej, jak również posiada nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych, co prowadzi do stopniowej utraty prawa do ich podatkowego rozliczania. W celu poprawy wyników finansowych Spółki (w wyniku ujawnienia aktywa na podatek odroczony, na rok 2006) oraz umożliwienia (...)