Opodatkowanie dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
maj

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do rozliczenia podatku dochodowego za 2016 r. w sposób przewidziany dla matki samotnie wychowującej dziecko, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 ww. ustawy). Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania samotnie w roku podatkowym dzieci (dziecka), nie uzyskiwania przez rodzica i dziecko (dzieci) dochodów, o których mowa art. 30c lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. nie uzyskiwania przez pełnoletnie dzieci (dziecko) dochodów powyżej 3.089 zł (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

2012
9
lis

Istota:

Możliwości skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Fragment:

Zgodnie z art. 6 ust. 8 i 9 powołanej ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem odnoszącym się do przychodów dotyczących tzw. najmu prywatnego) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1, tj. po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z powyższego wynika, że ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, wychowywania samotnie w roku podatkowym dzieci (dziecka), nie uzyskiwania przez pełnoletnie dzieci (dziecko) dochodów (z wyjątkiem przewidzianych ustawą), wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania. Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od zasady dokonywania indywidualnego rozliczenia zobowiązania podatkowego podatników poprzez ustalenie preferencyjnego sposobu rozliczenia. W konsekwencji, aby móc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy spełniać wszystkie warunki określone w stosownych przepisach.

2011
1
wrz

Istota:

Dlaczego Wnioskodawca musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie poniesienia straty i nie uzyskania dochodu?

Fragment:

Ponadto z przepisu art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy wynika, że podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7, odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Dochody uzyskane z ww. źródła przychodów należy wykazać na formularzu zeznania PIT- 38. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może skorzystać z rozliczenia uzyskanych dochodów za rok 2010 r. jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?

Fragment:

(...) zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do art. 6 ust. 5 ww. ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 6 ust. 8 powołanej ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Ponadto art. 6 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Na jakich zasadach nastąpi opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu zbycia przez Wnioskodawczynię działek Nr: 615, 616, 617, 618 i 619... Zdaniem Wnioskodawczyni dochód uzyskany z tytułu zbycia każdej z działek Nr 615, 616, 617, 618 i 619 opodatkowany będzie na poniższych zasadach: 1/2 uzyskanej kwoty – na zasadach wynikających z art. 8 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tj. na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., 1/2 uzyskanej kwoty - na zasadach wynikających z ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu 8.04.2010 r., tj. z zastosowaniem przepisu art. 21 ust.1 pkt 131. W opinii Wnioskodawczyni w roku 2008 r. nabyła bowiem udział 1/2 części w całej nieruchomości, a więc także udział 1/2 części w prawie własności każdej z działek powstałych w wyniku podziału tej nieruchomości. Pozostały udział 1/2 części w prawie własności działek nr 615, 616, 617,618 i 619 strona nabyła na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 8.04.2010 r. Udziały te powinny być więc opodatkowane według zasad obowiązujących w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia ich nabycia.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Fragment:

(...) sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Należy podkreślić, iż nowe brzmienie ww. artykułu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. (art. 14 pkt 1 ustawy zmieniającej). W myśl art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 8 i 10 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz w przypadku, gdy podatnik wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w art. 6 ust. 4, złoży po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 tejże ustawy.

2011
1
cze

Istota:

1) Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie pomniejszając dochodu do opodatkowania z innej działalności gospodarczej o stratę z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
2) Czy przy sporządzaniu zeznania CIT-8 prawidłowo wypełniono pozycje zgodnie ze sposobem przedstawionym w opisie stanu faktycznego, a w szczególności pozycję 40 dotyczącą dochodów wolnych od podatku, w której ujęto uzyskaną stratę z działalności dotyczącej gospodarowania zasobami mieszkaniowymi?

Fragment:

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1 W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pyt. 1 uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1 (...). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Tym samym wszystkie środki, jakie wpływają na rachunek podatnika stanowią, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jej przychód.

2011
1
cze

Istota:

Odnosząc się do powyższych uregulowań prawnych i do przestawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzić należy, że preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków ma zastosowanie przepis art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w Pana przypadku wspólne opodatkowanie z małżonką nie jest możliwe

Fragment:

(...) opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem za 2007r., w sytuacji gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w okresie styczeń — listopad 2007 uzyskał przychody z tytułu umowy o pracę. Od 1 grudnia 2007 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej wg podatku liniowego. Przez cały rok 2007 jego żona prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej. W związku małżeńskim pozostawali przez cały rok 2007. Wnioskodawca w grudniu 2006 r. zakupił samochód osobowy za kwotę 56 000 zł. W dniu 1 grudnia 2007 r. rozpoczął działalność gospodarczą i wpisał ten samochód do ewidencji środków trwałych.

2011
1
maj

Istota:

Ustalenie właściwej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez określenie co to są dochody Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Fragment:

Wynika to z ustaw w oparciu o które funkcjonują podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (np. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy należy rozumieć: - budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, - pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, - urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione. Opłaty (czynsze) związane z wyżej wymienionymi obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 wymienionej ustawy opodatkowaniu podlegać będzie zatem dochód z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez Spółdzielnię (bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany). Działalnoscią taką jest np. wynajmowanie lokali użytkowych nieobjętych własnościowym prawem do lokali, odpłatne udostępnienia ścian budynków, dzierżawa niezabudowanych gruntów.

2011
1
maj

Istota:

Czy do wyliczenia dochodu ze sprzedazy akcji powinno się przyjąć faktycznie poniesione przez niego w chwili nabycia koszty tj. cenę zakupu akcji a także dopłatę na rzecz spółki B do ceny zakupu uregulowaną umową kupna - sprzedaży?

Fragment:

W związku z tym przychód powstaje wtedy, gdy staje się należny, bez względu na to czy i kiedy dochód z tego tytułu będzie otrzymany przez podatnika.Nabycie akcji nie powoduje uzyskania przychodu w momencie ich nabycia w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, który stanowi, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży tych akcji.Dochód ze sprzedaży akcji w rozpatrywanej sprawie należy zatem ustalić zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle których dochodem ze źródła przychodu, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania natomiast kosztem uzyskania będą wydatki poniesione na nabycie tych akcji.W powyższej sytuacji kosztem nabycia przedmiotowych akcji będzie kwota 20 zł, czyli koszt zakupu tych akcji poniesiony w momencie faktycznego przejęcia akcji na własność. Ewentualny dochód, który powstanie w momencie sprzedaży przedmiotowych akcji powyżej ceny ich zakupu, czyli powyżej kwoty 20zł za akcję, będzie dochodem podatnika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatkowo obojętne dla wnioskodawcy jest zaś przeznaczenie (...)