IPPB2/436-257/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

1. czy w związku z planowaną operacją na S. przejdą wszelkie prawa i obowiązki podatkowe obciążające wcześniej H. (sukcesja generalna)?2. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako „PDOP”)?3. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako „VAT”)?4. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „PCC”)?
IPPB2/436-257/08-2/ASinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie dochodów
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania połączenia spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania połączenia spółek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

H. S.A. (dalej jako „H.”) jest podmiotem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm. – dalej jako „Prawo bankowe”). H. jest 100% spółką zależną od S. Bank plc. (dalej jako „S.”) z siedzibą i zarządem w Wielkiej Brytanii. H. jest rezydentem podatkowym Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. S. jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii.

W celu ułatwienia dalszego rozwoju działalności prowadzonej na terytorium Polski (w tym poprzez zwiększenie dopuszczalnego rozmiaru prowadzonej działalności – patrz art. 126 i następne Prawa bankowego, zwiększenie wiarygodności, wykorzystanie efektów skali itp.) a także w celu ujednolicenia sposobu prowadzenia działalności Grupy H. w Unii Europejskiej (struktura oddziałowa), S. (jako spółka przejmująca) połączy się z H. (jako spółką przejmowaną) na podstawie art. 491 § 1 (1) oraz w trybie art. 516 (1) – 516 (18) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

W konsekwencji niniejszego połączenia, H. przestanie istnieć, a wszystkie jej aktywa i zobowiązania zostaną przydzielone do istniejącego polskiego oddziału S., tj. S. Bank plc. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej jako „Oddział”). Oddział będzie kontynuował i rozwijał działalność prowadzoną w Polsce przez H.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z planowaną operacją pojawiły się następujące wątpliwości:

  1. czy w związku z planowaną operacją na S. przejdą wszelkie prawa i obowiązki podatkowe obciążające wcześniej H. (sukcesja generalna)...
  2. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako „PDOP”)...
  3. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako „VAT”)...
  4. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „PCC”)...

Odpowiedź odnośnie pytania 4 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1, 2 i 3 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, PCC podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne literalnie wymienione w tym przepisie (w tym umowy sprzedaży, pożyczki, spółki, itd.), zmiany tych umów oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak te czynności cywilnoprawne.

Należy zauważyć, iż wśród wspomnianych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC nie zostało wymienione połączenie spółek, a w szczególności połączenie spółek przez przejęcie.

W związku z powyższym, planowana operacja połączenia S. i H. nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC ani z punktu widzenia H., ani z punktu widzenia S.. Stanowi to realizację zasady wyłączności ustawy w sferze prawa daniowego wyrażonej w art. 217 Konstytucji. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (działającego w imieniu Ministra Finansów) z dnia 15 stycznia 208 r., znak IPPB2/436-115/07-2/AA, zgodnie z którym: „Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (...) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zamieszczone zostały w zamkniętym katalogu zawartym w powołanym przepisie, miedzy innymi umowy spółki”.

W odniesieniu natomiast do ewentualnej zmiany umowy spółki przejmującej (S.) związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z połączeniem H. należy zauważyć, iż zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC, umowa spółki oraz jej zmiana podlega PCC, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się – w przypadku spółki kapitałowej – rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba spółki. Z uwagi jednak na fakt, iż siedziba zarządu S. znajduje się poza terytorium Polski, ewentualna zmiana tej umowy również nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie dochodów
IPPB3/423-830/09-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.