Opodatkowanie dochodów kapitałowych | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie dochodów kapitałowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie dochodów kapitałowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... dnia 30.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie:czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż Pani stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.04.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ..., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: „Jestem klientem firmy ... Zainwestowałam za pomocą wyżej wymienionej swoje (...)
2011
1
maj

Istota:
„ (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie”.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje następujące stanowisko, iż „ (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie”. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście P O S T A N A W I A uznać powyższe stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia U Z A S A D N I E N I E W dniu 02.05 2007 r. do tut. Urzędu wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym stan faktyczny (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przysporzenie majątkowe uzyskane w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) poprzez nabycie akcji po cenie historycznej i ich jednoczesna sprzedaż po cenie bieżącej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 26.03.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 02.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia akcji - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.04.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że będąc pracownikiem spółki akcyjnej został Pan zaproszony do uczestnictwa w Planie Opcji na Akcje, polegającym na przyznaniu wybranym pracownikom (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 "zerowego" dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C "sztucznie zawyżył" dochód?2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawidziwe dane?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w sprawie: wykazania w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych postanawia uznać, iż: 1.Wykazanie przez wystawcę w informacji PIT-8C nieprawidłowego (sztucznie zawyżonego) dochodu uprawnia podatnika do wykazania w zeznaniu rocznym PIT-38 „zerowego” dochodu tylko w przypadku, gdy faktycznie nie wystąpiły przychody jak i koszty uzyskania przychodu z tego źródła. 2.W sytuacji, gdy wysokość dochodów z kapitałów (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy płatnik słusznie postąpił naliczając od dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki z o. o. (obywatela Niemiec) w związku z odkupieniem przez spółkę udziałów celu dobrowolnego umorzenia, podatek w oparciu o art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka mająca osobowość prawną odkupiła w celu dobrowolnego umorzenia udziały od wspólnika (będącego obywatelem Niemiec). Otrzymany przez zbywającego dochód wyliczony na podstawie art. 30b ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany został następnie zgodnie z art. 30b ust. 1 tej ustawy. Ponadto wezwaniem z dnia 13 marca 2007 r. Minister Finansów wezwał Pytającą do uzupełnienia przedstawionego we wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. stanu faktycznego. W odpowiedzi Strona dnia 14 marca 2007 r. przedstawiła, iż udziałowcem jest obywatel Niemiec, jednakże Spółka nie posiada wiedzy na temat miejsca jego zamieszkania i pomimo starań do dnia udzielenia wyjaśnień nie uzyskała od niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Wobec tego Minister Finansów uznał się za niewłaściwy do załatwienia rzeczonego wniosku w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując jednocześnie, iż (...)
2011
1
maj

Istota:
1. czy przychód ze sprzedaży akcji zakupionych przed 1 stycznia 2004r. objęty jest rozliczeniem podatkowym, czy sprzedaż akcji winna być wykazana w PIT-38 i czy należy zapłacić podatek od sprzedaży akcji ?
2. na podstawie jakich dokumentów należy dokonać rozliczenia,
3. co stanowi podstawę rozliczenia podatkowego, tu Podatnik wskazuje, iż jest to różnica pomiędzy wartością zakupu, a wartością sprzedaży akcji.
W jaki sposób i jakie koszty można uwzględnić ?
4. jakich kursów USD należy użyć przy obliczaniu różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą akcji, czy powinien to być kurs z dnia sprzedaży, czy kurs z dnia pojawienia się kwoty na koncie w polskim banku,
5. jaka stawka podatku powinna być zastosowana w sytuacji istniejącej umowy zawartej pomiędzy Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania,
6. co to jest załącznik PIT/ X, powstała wątpliwość czy obowiązuje Podatnika ten załącznik ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 07.04.2006r. (data wpływu do Urzędu w dniu 20.04.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 17.05.2006r. (data wpływu do Urzędu w dniu 31.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego rozliczenia dochodu w PIT-38 zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005 uzyskanego ze sprzedaży akcji za granicą, uznać za prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż akcje jednej z amerykańskich korporacji Podatnik nabywał będąc pracownikiem polskiego oddziału tejże korporacji, w ramach specjalnego programu. Część (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wartość otrzymanych w spadku obligacji, od których został zapłacony podatek spadkowy należy wykazać w zeznaniu PIT-37 lub PIT-38?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 5 oraz art.216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku przesłanym za pomocą internetu ,uzupełnionym w dniu 27.02.2006 roku o dane osobowe oraz w dniu 16.03.2006 roku o złożenie podpisu, należną opłatę skarbową oraz własne stanowisko w sprawie,o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, postanawia -potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie z dnia 16.03.2006 roku, stanowiące uzupełnienie wniosku z dnia 22.02.2006 roku. UZASADNIENIE W piśmie z dnia 16.03.2006 roku, stanowiącym uzupełnienie do wniosku z dnia 22.02.2006 roku, podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: -w 2005 roku jako spadkobierca podatnik odziedziczył m.in. obligacje, -podatek spadkowy od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy, sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2006r. (data wpływudo tut. organu podatkowego 10.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku- za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.08.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie, akcji nabytych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka jest wysokość podatku od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz w jakim trybie należy go odprowadzić ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z póżn.zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 10, art.5a ust.13, art. 30B, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe: w sprawie wysokości podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz sposobu jego odprowadzania U Z A S A D N I E N I E W dniu ......2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania : (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.