Opodatkowanie dochodów kapitałowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie dochodów kapitałowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... dnia 30.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie:czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż Pani stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.04.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ..., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: „Jestem klientem firmy ... Zainwestowałam za pomocą wyżej wymienionej swoje (...)

2011
1
maj

Istota:

„ (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie”.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.05.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje następujące stanowisko, iż „ (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie”. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście P O S T A N A W I A uznać powyższe stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia U Z A S A D N I E N I E W dniu 02.05 2007 r. do tut. Urzędu wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym stan faktyczny (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przysporzenie majątkowe uzyskane w związku z realizacją przyznanych praw (opcji na akcje) poprzez nabycie akcji po cenie historycznej i ich jednoczesna sprzedaż po cenie bieżącej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 26.03.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 02.04.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia akcji - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.04.2007 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że będąc pracownikiem spółki akcyjnej został Pan zaproszony do uczestnictwa w Planie Opcji na Akcje, polegającym na przyznaniu wybranym pracownikom (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 "zerowego" dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C "sztucznie zawyżył" dochód?2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawidziwe dane?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolnie po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) , NIP (...) z dnia (...).2007r., który wpłynął w dniu (...).2007r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w sprawie: wykazania w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych postanawia uznać, iż: 1.Wykazanie przez wystawcę w informacji PIT-8C nieprawidłowego (sztucznie zawyżonego) dochodu uprawnia podatnika do wykazania w zeznaniu rocznym PIT-38 „zerowego” dochodu tylko w przypadku, gdy faktycznie nie wystąpiły przychody jak i koszty uzyskania przychodu z tego źródła. 2.W sytuacji, gdy wysokość dochodów z kapitałów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy płatnik słusznie postąpił naliczając od dochodu uzyskanego przez wspólnika spółki z o. o. (obywatela Niemiec) w związku z odkupieniem przez spółkę udziałów celu dobrowolnego umorzenia, podatek w oparciu o art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka mająca osobowość prawną odkupiła w celu dobrowolnego umorzenia udziały od wspólnika (będącego obywatelem Niemiec). Otrzymany przez zbywającego dochód wyliczony na podstawie art. 30b ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany został następnie zgodnie z art. 30b ust. 1 tej ustawy. Ponadto wezwaniem z dnia 13 marca 2007 r. Minister Finansów wezwał Pytającą do uzupełnienia przedstawionego we wniosku z dnia 12 lutego 2007 r. stanu faktycznego. W odpowiedzi Strona dnia 14 marca 2007 r. przedstawiła, iż udziałowcem jest obywatel Niemiec, jednakże Spółka nie posiada wiedzy na temat miejsca jego zamieszkania i pomimo starań do dnia udzielenia wyjaśnień nie uzyskała od niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Wobec tego Minister Finansów uznał się za niewłaściwy do załatwienia rzeczonego wniosku w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując jednocześnie, iż (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. czy przychód ze sprzedaży akcji zakupionych przed 1 stycznia 2004r. objęty jest rozliczeniem podatkowym, czy sprzedaż akcji winna być wykazana w PIT-38 i czy należy zapłacić podatek od sprzedaży akcji ?
2. na podstawie jakich dokumentów należy dokonać rozliczenia,
3. co stanowi podstawę rozliczenia podatkowego, tu Podatnik wskazuje, iż jest to różnica pomiędzy wartością zakupu, a wartością sprzedaży akcji.
W jaki sposób i jakie koszty można uwzględnić ?
4. jakich kursów USD należy użyć przy obliczaniu różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą akcji, czy powinien to być kurs z dnia sprzedaży, czy kurs z dnia pojawienia się kwoty na koncie w polskim banku,
5. jaka stawka podatku powinna być zastosowana w sytuacji istniejącej umowy zawartej pomiędzy Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania,
6. co to jest załącznik PIT/ X, powstała wątpliwość czy obowiązuje Podatnika ten załącznik ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 07.04.2006r. (data wpływu do Urzędu w dniu 20.04.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 17.05.2006r. (data wpływu do Urzędu w dniu 31.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego rozliczenia dochodu w PIT-38 zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005 uzyskanego ze sprzedaży akcji za granicą, uznać za prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż akcje jednej z amerykańskich korporacji Podatnik nabywał będąc pracownikiem polskiego oddziału tejże korporacji, w ramach specjalnego programu. Część (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość otrzymanych w spadku obligacji, od których został zapłacony podatek spadkowy należy wykazać w zeznaniu PIT-37 lub PIT-38?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1- 5 oraz art.216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22.02.2006 roku przesłanym za pomocą internetu ,uzupełnionym w dniu 27.02.2006 roku o dane osobowe oraz w dniu 16.03.2006 roku o złożenie podpisu, należną opłatę skarbową oraz własne stanowisko w sprawie,o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, postanawia -potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie z dnia 16.03.2006 roku, stanowiące uzupełnienie wniosku z dnia 22.02.2006 roku. UZASADNIENIE W piśmie z dnia 16.03.2006 roku, stanowiącym uzupełnienie do wniosku z dnia 22.02.2006 roku, podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: -w 2005 roku jako spadkobierca podatnik odziedziczył m.in. obligacje, -podatek spadkowy od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy, sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2006r. (data wpływudo tut. organu podatkowego 10.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku- za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.08.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie sposobu opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie, akcji nabytych (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest wysokość podatku od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz w jakim trybie należy go odprowadzić ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z póżn.zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 10, art.5a ust.13, art. 30B, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia ......2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe: w sprawie wysokości podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz sposobu jego odprowadzania U Z A S A D N I E N I E W dniu ......2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytania : (...)