Opodatkowanie dochodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie dochodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
sie

Istota:

1. czy w związku z planowaną operacją na S. przejdą wszelkie prawa i obowiązki podatkowe obciążające wcześniej H. (sukcesja generalna)?2. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej jako „PDOP”)?3. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako „VAT”)?4. czy planowana operacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „PCC”)?

Fragment:

Wniosek odnośnie pytania 1, 2 i 3 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji. Zdaniem wnioskodawcy: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, PCC podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne literalnie wymienione w tym przepisie (w tym umowy sprzedaży, pożyczki, spółki, itd.), zmiany tych umów oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak te czynności cywilnoprawne. Należy zauważyć, iż wśród wspomnianych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC nie zostało wymienione połączenie spółek, a w szczególności połączenie spółek przez przejęcie. W związku z powyższym, planowana operacja połączenia S. i H. nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC ani z punktu widzenia H., ani z punktu widzenia S.. Stanowi to realizację zasady wyłączności ustawy w sferze prawa daniowego wyrażonej w art. 217 Konstytucji. Stanowisko takie znajduje również potwierdzenie w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (działającego w imieniu Ministra Finansów) z dnia 15 stycznia 208 r., znak IPPB2/436-115/07-2/AA , zgodnie z którym: „ Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (...) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają tylko te czynności cywilnoprawne, które zamieszczone zostały w zamkniętym katalogu zawartym w powołanym przepisie, miedzy innymi umowy spółki ”.

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodów z najmu garaży podatkiem dochodowym?Czy prawidłowe jest uznanie dochodu z opłat od garaży o statusie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu za zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o p.d.o.p.?

Fragment:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodów z najmu garaży podatkiem dochodowym... Czy prawidłowe jest uznanie dochodu z opłat od garaży o statusie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu za zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o p.d.o.p.... Zdaniem wnioskodawcy, dochody z najmu garaży Spółdzielnia uważa za dochody z pozostałej działalności polegające opodatkowaniu. Dochód uzyskiwany z opłat od garaży posiadających status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia uważa za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.Czy prawidłowe jest opodatkowanie dochodów z najmu garaży podatkiem dochodowym...Czy prawidłowe jest uznanie dochodu z opłat od garaży o statusie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu za zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o p.d.o.p.... Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje: Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru

Fragment:

W konsekwencji dochody uzyskane przez Wnioskodawcę na Cyprze z tytułu bycia dyrektorem w Spółce Cypryjskiej powinny być wyłączone z opodatkowania w Polsce. Wnioskodawca będzie miał jednak obowiązek wykazania ich w zeznaniu rocznym w celu, obliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych w Polsce i opodatkowanych tutaj na zasadach ogólnych, to znaczy według stawek progresywnych. Podsumowując przychody uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce powinny być uznane, jako „ wynagrodzenie dyrektorów ” określone w art. 16 Umowy. Jako takie mogą być opodatkowane na Cyprze, ponieważ kraj ten nabywa prawo do ich opodatkowania na mocy powyższego przepisu. W konsekwencji zgodnie z art. 16 Umowy oraz w myśl postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy przychody te powinny być wyłączone z opodatkowania w Polsce stosując określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 Updof. „ Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu obowiązków pełnionych na podstawie uchwały Spółki będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce.

2011
1
sie

Istota:

Czy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości powinien uwzględnić 50% dochodów z tego tytułu?

Fragment:

Współwłasność normują przepisy działu IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wspólna własność rzeczy ma miejsce wtedy, kiedy prawo własności tej samej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie (art. 195 ww. ustawy). Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe (art. 197 ww. ustawy). Według zasady zawartej w art. 207 Kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku jest Pan współwłaścicielem nieruchomości wybudowanej w trakcie małżeństwa. W 2008 r. doszło do rozwodu między małżonkami, nie nastąpił jeszcze podział majątku. Pana udział w majątku wspólnym wynosi 50%, właścicielką pozostałej części jest Pana była żona. W nieruchomości tej znajdują się wynajmowane lokale, z których cały dochód pobiera była żona. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, a jednocześnie respektując zasadę wyrażoną w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl której podatnikiem jest każda osoba fizyczna samodzielnie, należy stwierdzić iż zasada wyrażona w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy umożliwia określenie dla poszczególnych podatników (współwłaścicieli) przychodów oraz kosztów ich uzyskania w sytuacji, gdy przychody te i koszty osiągane są m. in. przez współwłaścicieli nieruchomości.

2011
1
lip

Istota:

Czy od 2009 roku jako mały podatnik Wnioskodawca może zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy: nbspnbsp a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub nbspnbsp b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Zatem w sytuacji kiedy przychody z prowadzonej działalności gospodarczej za 2008 rok nie przekroczą 150.000 euro, Wnioskodawca może jako formę opodatkowania wybrać ryczałt ewidencjonowany.

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z zameldowaniem Państwa przekraczajacym 12 miesięcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust.1 pkt. 126?

Fragment:

(...) mieszkaniowej lub udziału w taki prawie-jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit.a(-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust.21 i 22.Nowe zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust.1 pkt.8 lit.a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw, nabytych dopiero od 1 stycznia 2007r.Dwunastomiesięczny okres zameldowania, który jest warunkiem ulgi, może byc liczony dopiero od w/w daty, a zatem nie można uwzględnić zameldowania przed okresem nabycia sprzedawanej nieruchomości. Okres ten może być liczony najwcześniej od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Tym samym zameldowanie podatnika na pobyt stały przed dniem nabycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostaje bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o ktorym mowa w art. 21 ust.1 pkt.126 ustawy. W związku z powyższym przychód, który Państwo uzyskają ze sprzedaży w 2007r. w/w lokalu mieszkalnego nie będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt.126.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód uzyskany w 2005r. ze sprzedaży akcji "P.A." S.A., zakupionych w 1998r., podlega opodatkowaniu ?

Fragment:

W świetle powyższego przepisu, aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony od podatku, zbywane akcje muszą być:- dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie oferty publicznej, albo- dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na giełdzie papierów wartościowych, albo- dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym. Niespełnienie jednego z powyższych warunków wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji. W zakresie publicznego obrotu w sprawie niniejszej ma zastosowanie definicja zawarta w przepisie art.2 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zgodnie z tym przepisem publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabycie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata. Przepis ten nie zawiera jednak definicji „publicznej oferty”. Ponieważ ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie zawarł definicji „publicznej oferty”, celem wyjaśnienia znaczenia tego terminu należy, w pierwszej kolejności, odnieść do wykładni językowej. Oczywiście, musi być brana pod uwagę także wykładnia systemowa i celowościowa, z zastrzeżeniem, że te ostatnie mogą służyć interpretacji prawa podatkowego jedynie w granicach zakreślonych przez wykładnię językową, tzn. w granicach sensu słów.Kierując się tymi zasadami należy określić, czy nabycie akcji w ofercie skierowanej do pracowników nastąpiło na podstawie publicznej oferty.

2011
1
maj

Istota:

Czy od przychodu uzyskanego w Szwajcarii należy podatek zapłacić w Szwajcarii, czy należy złożyć zeznanie podatkowe z wpisaniem jako należnego podatku kwoty „0” słownie: zero ?

Fragment:

Zgodnie z tą metodą dochody uzyskane za granicą uwzględnia się w rozliczeniu w Polsce w celu ustalenia odpowiednio wyższej stopy procentowej, według której będzie opodatkowany dochód uzyskany i opodatkowany według skali podatkowej w Polsce. Jeżeli w roku 2006 Podatnik nie uzyskał dochodu w Polsce a jedynym dochodem był dochód uzyskany w Szwajcarii to nie ma obowiązku uwzględnić dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na terytorium Szwajcarii a zarazem złożenia zeznania podatkowego za 2006r. Mając na uwadze powyższe regulacje oraz przekazane przez podatnika informacje, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanowił jak w sentencji.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskane z odpłatnego wynajmu firmie S. S.A. znajdującego się w budynku Wspólnoty pomieszczenia przeznaczonego na stację trafo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych... uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z punktu widzenia prawa podatkowego istotny jest zatem, nie tylko cel na jaki ma być przeznaczony osiągnięty dochód, ale również źródło pochodzenia tego dochodu.Osiąganego przez Wspólnotę dochodu nie można zakwalifikować jako uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lecz jako dodatkowe źródło dochodów uzyskane od osób/podmiotów trzecich (S. S.A.) niebędących członkami tejże Wspólnoty. Z tytułu wynajmu pomieszczenia Podatnik czerpie pożytki, których definicję odnajdujemy w art. 53 § 2 Kodeksu Cywilnego rozróżniającym pożytki naturalne i cywilne, gdzie pożytkiem cywilnym jest dla właściciela mieszkania, np. czynsz z tytułu jego wynajmu. W przedmiotowej sprawie spotykamy się, więc z pożytkami cywilnymi rzeczy, którymi są dochody jakie ta rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, np. z tytułu wynajmu pomieszczenia na stację trafo.Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006r. Nr DD6-8213-438/WK/06/339/391, zgodnie z którym „na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty”, jak również, że „zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

2011
1
maj

Istota:

Czy powinno być opodatkowane zbycie w roku 2005 lokalu w sytuacji, kiedy był on w naszym posiadaniu od 1995 roku?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawców w świetle przedstawionego stanu faktycznego podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie jest należny z uwagi na fakt, iż przydział lokalu na warunkach własnościowego prawa do lokalu nabyli w roku 1995, a więc od dnia nabycia do dnia sprzedaży upłynęło pięć lat podatkowych. Jednocześnie zwracacie Państwo uwagę na fakt, iż będąc w posiadaniu tytułu prawnego do lokalu dokonywaliście odpisów podatku dochodowego w zeznaniach o wysokości uzyskanego dochodu. Dokonując analizy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z przepisem art.10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie :a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,c)prawa wieczystego użytkowania gruntów,d)innych rzeczy. - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych pod lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.