Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Fragment:
Działki będące przedmiotem wniosku, Wnioskodawca wykorzystuje wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedając uprawiane przez siebie płody rolne na przedmiotowych działkach wystawia faktury wykazując na nich sprzedaż opodatkowaną. Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych, udokumentowanych kosztów związanych z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą. Wnioskodawca składa w urzędzie skarbowym deklaracje VAT. Przy nabyciu przedmiotowych działek Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W chwili ich zakupu Wnioskodawca nie był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i nie prowadził działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy transakcja sprzedaży działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i według jakiej stawki. Zauważyć należy, że w analizowanej sprawie dla rozstrzygnięcia wątpliwości Wnioskodawcy kluczowym jest fakt posiadania przez niego statusu podatnika VAT czynnego z tytułu działalności rolniczej oraz to, że grunty mające być przedmiotem sprzedaży są wykorzystywane przez niego w tej działalności.
2017
14
cze

Istota:
Prawo do zwrotu całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadań.
Fragment:
Zadanie nr 1 – obiekt po termomodernizacji dachu na hali sportowej z basenem będzie wykorzystany przez: uczniów szkoły nieodpłatnie w ramach lekcji WF, wynajem basenu i hali innym podmiotom – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, wynajem pomieszczeń – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zadanie nr 2 – po zakończonym remoncie instalacji elektrycznej ok. 30 listopada 2016 r. obiekt internatu (Pałacu) będzie wykorzystywany przez: uczniów szkoły – odpłatnie, lecz zwolnione z podatku od towarów i usług, wynajem pomieszczeń innym podmiotom – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, wynajem pomieszczeń – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zadanie nr 1 w przypadku hali sportowej z basenem to będą wyłącznie wydatki związane z zakupem lub usługą dotyczącą tego obiektu, takie jak: chemia basenowa, czy specjalistyczne środki czystości. Zadanie nr 2 w internacie będą to odliczenia wyłącznie dotyczące tego obiektu oraz, zgodnie z art. 90 ust. 2-3 ustawy o podatku VAT, zgodnie z wyliczoną proporcją na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzednim tj. 2015 z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych w odniesieniu do sprzedaży opodatkowanej. Od poprzedniego miesiąca po konsultacji z Urzędem Skarbowym Wnioskodawca dokonuje odliczeń podatku VAT z faktur za zakupy i usługi w obiekcie hali sportowej z basenem w pełnej wysokości oraz w internacie wg ustalonej proporcji zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku VAT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej Usłudze
Fragment:
(...) opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Musi pozostać poza sferą objętą opodatkowaniem VAT; podatek ten bowiem obciąża konsumpcję. Podobny pogląd wyraził WSA w Białymstoku, który w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I SA/Bk 254/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl ) stwierdził, że w przypadku usługi świadczeniobiorca (konsument) musi odnosić z niego, choćby nawet potencjalną korzyść, musi wystąpić więc „ konsumpcja świadczenia ”. Na konieczność istnienia konkretnego odbiorcy przy świadczeniu usług opodatkowanych podatkiem VAT wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Apple and Pear Development Council a Commissioners of Customs and Excise (sygn. C-102/86), a także w orzeczeniu w sprawie Tolsma (sygn. C-16/93). Ponadto należy również zauważyć, że powyższy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, ze względu na jego brzmienie, w ocenie Gminy nie może mieć zastosowania w stosunku do tej części wydatków mieszanych, które stanowią nabywane przez Gminę usługi, tj. np. wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze i doradcze, usługi IT. Przedmiotowa regulacja odnosi się bowiem tylko i wyłącznie do zużycia towarów. Ewentualna próba „ rozciągnięcia tego przepisu ” na usługi byłaby zatem sprzeczna w szczególności z jego literalną wykładnią, ale także z tzw. zasadą racjonalnego ustawodawcy, który doskonale rozróżnia i odrębnie definiuje pojęcia towarów oraz usług.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Na działce nr 338/17: Budynek administracyjno-gospodarczy (nr 6 i 6a) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek produkcyjny parterowy (nr 7) był ulepszony w 2006 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek ZOI czterokondygnacyjny (nr 8) był ulepszony w 2008 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek Centralnego Laboratorium Chemicznego (nr 9) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek galwanizerni parterowy (nr 10) był ulepszony w 2010 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek magazynowo - produkcyjny (nr 11) był ulepszony w 2012 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Budynek produkcyjny (nr 12 i 12a) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek (nr 17) był ulepszony w 2005 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Wiata warsztat remontu samochodów (nr 24) był ulepszony w 2012 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Magazyn stalowy (nr 25) nie był ulepszany. Na działce nr 338/17 były ulepszane następujące budowle: drogi i place w 2013 r., droga dojazdowa w 2013 r., drogi i place przy ul. L. w 2010 r., kanalizacja deszczowa w 2006 r., kanalizacja przemysłowa w 2011 r., sieć centralnego ogrzewania i pary w 2007 r.
2017
10
maj

Istota:
Skoro Nabywca bedzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana Transakcja przedmiotowej Nieruchomooci spe3nia warunki dla uznania jej za czynnooa opodatkowan1 podatkiem VAT niekorzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug (dokonuj1c rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Nabywcy po nabyciu Nieruchomooci i otrzymaniu prawid3owo wystawionej faktury dokumentuj1cej faktyczne nabycie Nieruchomooci bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego wnikaj1cego z faktury z tytu3u zakupu Nieruchomooci w zakresie w jakim Nabywca bedzie wykorzystywa3 Nieruchomooa do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Nabywca z tytu3u nabycia przedmiotowej Nieruchomooci bedzie mia3 prawo do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie nale?a3o uznaa za prawid3owe.
Fragment:
(...) opodatkowane VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy zainteresowani wybior1 opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomooci podatkiem VAT wed3ug stawki 23% - w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - oraz gdy - w pozosta3ym zakresie - transakcja zbycia Nieruchomooci bedzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawid3owo wystawionych faktur VAT potwierdzaj1cych jej faktyczne dokonanie, Nabywca bedzie uprawniony do: obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT), lub do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT). Uzasadnienie stanowiska zainteresowanych Uwagi wstepne W celu rozstrzygniecia, czy zbycie Nieruchomooci mo?e bya opodatkowane VAT, konieczne jest w pierwszej kolejnooci ustalenie, czy wspomniana transakcja mieoci sie w katalogu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy ?adne z wy31czen z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.
2017
19
sty

Istota:
VAT - w zakresie okreolenia charakteru wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawce na podstawie umowy o wspó3prace.
Fragment:
Tym samym przedmiotowa us3uga owiadczona przez Wnioskodawce powinna bya opodatkowana podatkiem VAT – stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy – na terytorium kraju, w którym us3ugobiorca posiada siedzibe dzia3alnooci. Oznacza to, ?e miejscem owiadczenia us3ug bed1cych przedmiotem wniosku jest Szwajcaria, gdzie Spó3ka S. posiada siedzibe dzia3alnooci gospodarczej. Tym samym us3ugi te nie bed1 podlega3y opodatkowaniu na terytorium Polski. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 nale?y uznaa za prawid3owe. Jednoczeonie tut. Organ informuje, ?e w zwi1zku z tym, ?e w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od S. w okolicznoociach, o których mowa w niniejszym wniosku, uznano za wynagrodzenie z tytu3u owiadczenia us3ug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, rozpatrywanie wniosku w zakresie pytania oznaczonego nr 2 sta3o sie bezprzedmiotowe. Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji (...)
2017
12
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomooci gruntowych.
Fragment:
Podsumowuj1c, za prawid3owe uznaa nale?y, ?e w przedstawionych okolicznoociach i po spe3nieniu okreolonych prawem warunków, przedmiotowa dostawa Nieruchomooci powinna zostaa opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Maj1c na uwadze przedstawione zdarzenie przysz3e, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Podkreolia nale?y, ?e interpretacja zosta3a wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego, z którego wynika, ?e przedmiot transakcji nie bedzie na dzien zbycia wyodrebniony organizacyjnie i funkcjonalnie w przedsiebiorstwie Wnioskodawcy, co oznacza, ?e w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej zostanie okreolony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywo3a w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali mieszkalnych i/lub lokali użytkowych gdzie na fakturach dokumentujących nabycie tych lokali występować będą oboje małżonkowie
Fragment:
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2016
30
gru

Istota:
Sprzedaz nieruchomosci.
Fragment:
W tym miejscu wskazac nalezy, ze zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik moze zrezygnowac ze zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrac opodatkowanie dostawy budynkow, budowli lub ich czesci, pod warunkiem ze dokonujacy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czesci: sa zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; zloza, przed dniem dokonania dostawy tych obiektow wlasciwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego, zgodne oswiadczenie, ze wybieraja opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich czesci. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem ze; w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow. Dla nieruchomosci, dla ktorych nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikajace z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidzial zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku dostawe towarow wykorzystywanych wylacznie na cele dzialalnosci zwolnionej od podatku, jezeli z tytulu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.