Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w okolicznościach opisanego zdarzenia przyszłego:1. zbycie nieruchomości opisanych we wniosku, tj. niezabudowanej Nieruchomości A i udziału w zabudowanej Nieruchomości B, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w Ustawie o VAT (tj. nie będzie wyłączone z zakresu podatku VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) - z tego względu, że nieruchomości te nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. dostawa opisanej we wniosku niezabudowanej Nieruchomości A będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT?3. dostawa udziału w opisanej we wniosku zabudowanej Nieruchomości B wraz posadowionymi na niej naniesieniami (budynkami i budowlami) będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT?4. na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, Spółka jako podatnik będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 i wyboru opodatkowania planowanej dostawy udziału w Nieruchomości B pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tymże art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT?
Fragment:
Nieruchomość B nie była i nie jest przez Spółkę wykorzystywana gospodarczo (w tym, nie służy wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych). Jednakże Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela, który wystawia faktury VAT w zakresie tej nieruchomości i rozlicza należny z tego tytułu podatek. Powyższa działalność prowadzona jest przez drugiego Współwłaściciela od momentu nabycia przez niego 3/4 części współwłasności Nieruchomości B, tj. od 2008 r. Po nabyciu od Spółki udziału w Nieruchomości B, drugi Współwłaściciel poniósł określone wydatki na ulepszenia i remonty zlokalizowanych na tej nieruchomości obiektów (ostatnie ulepszenia miały miejsce w 2014 r.) i rozliczył podatek VAT naliczony poniesiony w związku z ww. wydatkami. Wydatki poniesione przez drugiego Współwłaściciela na ww. ulepszenia były jednak niższe niż 30% wartości początkowej obiektów będących przedmiotem ulepszeń. Zatem skoro Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela od 2008 r. należy stwierdzić, że względem budynków i budowli wchodzących w skład niniejszej Nieruchomości powstało pierwsze zasiedlenie i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną transakcją (która ma nastąpić w 2016 r., nie później niż w 2017 r.) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2016
11
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu.
Fragment:
W konsekwencji Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT, wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Jak wykazano powyżej, przedmiotowa Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli strony wybiorą opcję opodatkowania VAT Transakcji, nabycie Nieruchomości będzie w całości opodatkowane VAT. A zatem, okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT, nie będą miały miejsca. W świetle powyższego — zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu przedmiotowej Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
10
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest w 2016 r. opodatkowanie przez Wnioskodawcę zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% najmu prywatnego, pomimo prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, opodatkowanych podatkiem liniowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest w 2016 r. opodatkowanie przez Wnioskodawcę zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% najmu prywatnego, pomimo prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, opodatkowanych podatkiem liniowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego przychodów z najmu prywatnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% jest właściwe. Wnioskodawca wskazuje, że przychody te traktuje jak niedotyczące działalności gospodarczej: nie ma w tym zakresie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i przede wszystkim wynajmowana nieruchomość nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych, którą w zakresie działalności gospodarczej jest zobowiązany prowadzić. Pomimo, że osiągane przychody stanowią działalność zarobkową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym w rozumieniu art. 5 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.
2016
26
lip

Istota:
Braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług
Fragment:
Prezydent Miasta ... wydał zarządzenie o tym, że udostępnianie obiektu Ogrodu Botanicznego w ... od dnia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie dokonywane wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Po ukazaniu się zarządzenia Prezydenta ww. podjęto decyzję, że udostępnianie zwiedzającym obiektu, oraz działalność edukacyjno-popularyzatorska będzie odbywać się odpłatnie (sprzedaż biletów). Realizacja budowy Ogrodu Botanicznego trwa nadal. Efekt rzeczowy budowy Ogrodu Botanicznego w postaci budynków, laboratoriów, palmiarni, budynków gospodarczych po zakończeniu budowy będzie udostępniany wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż biletów, umowy najmu, dzierżawy). Realizacja tak dużej inwestycji wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców miasta w związku z tym Wnioskodawca postanowił zorganizować wstęp dla mieszkańców na teren budowy by pokazać dotychczas zrealizowaną część budowy, celem zachęty ich do zwiedzania po zakończeniu budowy i płatnym udostępnieniu. W związku z powyższym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy pokazania bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego, który po zakończeniu jego realizacji będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną i będzie służył przyszłej działalności gospodarczej, celem zachęty mieszkańców do korzystania z przyszłych usług odpłatnego zwiedzania Ogrodu Botanicznego można potraktować jako nieodpłatne, nieopodatkowane świadczenie usługi do celów przyszłej działalności gospodarczej.
2016
5
lip

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości i wyposażenia winna być opodatkowana zgodnie z art. 29a ustawy o VAT stawką 23%?
Fragment:
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu). Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
21
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług
Fragment:
Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością (...)
2016
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dotacji rolnośrodowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
Fragment:
Wszystkie te działania pozostają tożsame i służą sprzedaży opodatkowanej. Mając zatem na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem przepisów, które nie mają zastosowania w sprawie). Ustawowe warunki do skorzystania z odliczenia sprowadzają się zatem do: posiadania statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15, zakupu towarów i usług, które związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych (niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych). W ocenie Wnioskodawcy, oba warunki w jego przypadku są spełnione, a odliczenia podatku naliczonego wiążą się z towarami i usługami, które niewątpliwie wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Fakt, iż prowadzona działalność (w tym koszenie, zbiór i wywóz biomasy) oraz zakupione towary i usługi służą także otrzymywaniu dopłat (czynności niepodlegające podatkowi) nie ma znaczenia w zakresie VAT, co znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 24 października 2011r. sygn. akt I FPS 9/10, który stwierdził, iż „ w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy ”.
2016
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT rozliczeń dokonywanych pomiędzy Powiatem a jego Jednostkami Organizacyjnymi.
Fragment:
Wszelkie czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, które mogą być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, podejmują w imieniu i na rzecz gminy, w ramach limitu środków przyznanych im na dany rok w uchwale budżetowej. Przy tym w odniesieniu do jednostki budżetowej charakterystyczny jest brak związku między skutkiem tych czynności w aspekcie finansowym a wydatkami jednostki. W związku z tym np. odprowadzenie podatku należnego jest dokonywane z tej części budżetu gminy, jaka została przekazana do dyspozycji jednostki w planie finansowym. Natomiast zwrot podatku wpływa do budżetu gminy, nie powiększając ilości środków finansowych będących w dyspozycji jednostki budżetowej. Gminna jednostka budżetowa, jako statio municipi, nie odpowiada też za szkody wyrządzone swoją działalnością. Taka odpowiedzialność ciąży na gminie. Nie ponosi również ryzyka związanego z podejmowaniem czynności opodatkowanych z powodu braku związku pomiędzy jej wydatkami a dochodami. Bez względu na wypracowany dochód, otrzyma taką ilość środków finansowych na swoje wydatki, jaka była uchwalona w budżecie gminy. Sąd zwrócił też uwagę na zmiany, jakie wprowadzono do ustawy o finansach publicznych w 2010 r., zlikwidowały takie formy organizacyjne, jak gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, rachunki dochodów własnych czy fundusze motywacyjne, które pozwalały jednostkom budżetowym na pewną samodzielność w wykorzystywaniu swoich dochodów.
2016
1
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży liści laurowych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.28.19.0.
Fragment:
W poz. 11 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 ex 01.28.19.0, tj. „ Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z objaśnieniami do wymienionego załącznika nr 3 wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyż towar o nazwie „ liść laurowy ” sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 został ujęty także w załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 13 rzeczonego załącznika nr 10 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 ex 01.28.19.0, tj. „ Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”.
2016
17
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane będą za opodatkowane i w związku z tym przysługiwać będzie Wnioskodawcy prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniać będą warunek otrzymania dotacji rolnośrodkowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższą kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarowi usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności, lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
Fragment:
Wszystkie te działania pozostają tożsame i służą sprzedaży opodatkowanej. Mając zatem na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem przepisów, które nie mają zastosowania w sprawie). Ustawowe warunki do skorzystania z odliczenia sprowadzają się zatem do: posiadania statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15, zakupu towarów i usług, które związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych (niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych). W ocenie Wnioskodawcy oba warunki w jego przypadku są spełnione, a odliczenia podatku naliczonego wiążą się z towarami i usługami, które niewątpliwie wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych. Fakt, iż prowadzona działalność (w tym koszenie, zbiór i wywóz biomasy) oraz zakupione towary i usługi będą służyć także otrzymywaniu dopłat (czynności niepodlegające podatkowi) nie ma znaczenia w zakresie VAT, co znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)
2016
12
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.