Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami i/lub budowlami.

Fragment:

W rezultacie, planowana Transakcja będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT nie wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. ” A zatem, należy zgodzić się ze stanowiskiem Zainteresowanych, zgodnie z którym jeżeli Transakcja dostawy Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23% podatku od towarów i usług), to zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli w sytuacji gdy Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to nie będzie ona równocześnie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku bowiem zastosowania wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, której przedmiot stanowi m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, decydujące znaczenie ma fakt, aby w wyniku zawarcia tej umowy doszło do faktycznego (efektywnego) opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tj. w określonej stawce). Przy umowie sprzedaży wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stosuje się bowiem – w odniesieniu do nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – tylko w zakresie, w jakim jest ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie jest z tego podatku zwolniona, co wprost wynika z treści art. 2 pkt 4 lit. a) oraz lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

2018
29
lis

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkami i/lub budowlami

Fragment:

W rezultacie, planowana Transakcja będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie przepisów ustawy o VAT nie wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. ” A zatem, należy zgodzić się ze stanowiskiem Zainteresowanych, zgodnie z którym jeżeli Transakcja dostawy Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (według stawki 23% podatku od towarów i usług), to zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli w sytuacji gdy Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to nie będzie ona równocześnie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku bowiem zastosowania wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, której przedmiot stanowi m.in. nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, decydujące znaczenie ma fakt, aby w wyniku zawarcia tej umowy doszło do faktycznego (efektywnego) opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tj. w określonej stawce). Przy umowie sprzedaży wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stosuje się bowiem – w odniesieniu do nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – tylko w zakresie, w jakim jest ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie jest z tego podatku zwolniona, co wprost wynika z treści art. 2 pkt 4 lit. a) oraz lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

2018
11
lis

Istota:

Opodatkowanie robót budowlanych polegających na wykonaniu fasad aluminiowo-szklanych oraz okien aluminiowych, oraz momentu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawienia faktur

Fragment:

W związku z powyższym do przedmiotowych świadczeń nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia lecz powinny być one opodatkowane stawką podatku tak jak dostawa towarów. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy informując, że: Ad.II.1. Projekt wykonawczy wykonywany jest na potrzeby A.S.A. w celu wywiązania się z umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą. Po zatwierdzeniu tegoż projektu przez Inwestora i Zespół projektowy i C. Spółka A.S.A. wykonuje dodatkowo Projekt Warsztatowy służący na potrzeby własne tj. prefabrykacji dostarczanych elementów. Ad.II.2. Projekt wykonawczy zostanie przygotowany przez spółkę tj. A.S.A. Ad.II.3. Projekt wykonawczy nie jest elementem osobnej sprzedaży, przeniesienie praw do projektu wykonawczego odbywa się w ramach ceny za dostarczane wyroby. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Która Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku należnego związanego z powyżej opisanym świadczeniem? W jakim momencie będzie powstawał obowiązek podatkowy od świadczeń będących przedmiotem umowy? W jakim terminie Spółka będąca podatnikiem jest zobowiązana wystawić faktury VAT związane z przedmiotem świadczenia? Zdaniem Wnioskodawców, pomimo faktu, iż GUS podał dla tego świadczenia dwa różne kody PKWiU przytoczone w opisie zdarzenia przyszłego to dla potrzeb podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że w umowie z kontrahentem będzie ono określone jako jedno świadczenie bez podziału kwotowego na poszczególne elementy należy to świadczenie dla potrzeb podatku od towarów i usług traktować jako jedno świadczenie.

2018
9
lis

Istota:

Opodatkowanie kosztów dodatkowych ponoszonych w związku z realizacją czynności dokonywanych przez organ.

Fragment:

Czy w wyżej opisanej sytuacji – koszty dodatkowe (w tym koszty zakupu biletów, koszty diety pracownika oraz koszty noclegów) powinny być opodatkowane tak samo jak sama usługa (...)podatkiem od towarów i usług (23%), czy też na ww. koszty dodatkowe powinna zostać wystawiona nota obciążeniowa? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien wystawiać noty obciążeniowe, zawierające koszty dodatkowe (tj. koszty biletów PKP, PKS, koszty delegacji, w tym diety, koszty usług noclegowych) lub wykazywać ww. koszty dodatkowe na fakturze VAT, wystawianej kontrahentowi na rzecz, którego wykonywane są czynności z dziedziny (...) bez naliczania od nich podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy ww. koszty dodatkowe byłyby w przypadku naliczenia od nich podatku od towarów i usług, podwójnie opodatkowane. W pierwszym przypadku koszty biletów PKP, PKS, czy noclegu pracownika są objęte podatkiem VAT na zasadach ogólnych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 dnia marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2017 r. poz.1221 ze zm.). Następnie ww. koszty dodatkowe, wskazane na fakturze VAT są ponownie opodatkowane stawką 23% i obciążają Kontrahenta, który dokonuje zapłaty za wykonane czynności (...) (np. usługa (...)) kwotą netto plus 23% stawka podatku VAT oraz koszty dodatkowe (kwota netto plus 23% stawka podatku VAT).

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, konieczne będzie opodatkowanie tej czynności stawką podatku VAT w wysokości 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy. Zatem mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż działek o nr 249 i 250 o pow. 0,2480 ha, będzie opodatkowana 23% stawką podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości.

Fragment:

W odniesieniu natomiast do obiektów powstałych po 1996 r., ale przed datą nabycia nieruchomości przez Spółkę pierwsze zasiedlenie nastąpiło: albo w dacie rozpoczęcia używania obiektu dla celów działalności opodatkowanej Spółki A Sp. z o.o. względnie Spółki B. S.A.; albo w dacie nabycia nieruchomości przez Spółkę w związku z rozpoczęciem używania przez Spółkę nieruchomości do celów działalności opodatkowanej VAT. Ponadto ani Wnioskodawca ani Spółka A. Sp. z o.o. ani Spółka B. S.A. nie dokonywały ulepszeń obiektów (z wyłączeniem Śmietnika oraz Przyłącza c.o.) w wysokości przekraczających 30% wartości początkowej obiektów. W odniesieniu do kwestii dokonanych ulepszeń Śmietnika oraz Przyłącza c.o. jak również kwestii baner oddanych do używania w dniu 31 stycznia 2016 r. należy zwrócić uwagę, że w myśl ustalonego orzecznictwa oraz stanowiska organów podatkowych obiekty zaliczane do kategorii urządzeń budowlanych (a do takich zalicza się Śmietnik, Przyłącze c.o. oraz banery) nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie pozostają bez wpływu na możliwość zastosowania zwolnień wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Takie stanowisko zaprezentowano m in.: w wyroku WSA w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.. sygn. I SA/Łd 290/17; w wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2015 r.. sygn. I FSK 102/14. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2014 r. sygn.

2018
28
cze

Istota:

Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

Fragment:

UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.; dalej: Dyrektywa 2006/112/WE Rady), w myśl którego warunek „ samodzielności ”, który musi zostać spełniony dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą, wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. Zasadnie należy przywołać uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt I FPS 3/08, w której sąd opierając się na analizie orzecznictwa ETS, stwierdził, że „ (...) w swoich orzeczeniach ETS wyznaczył dość wyraźne kryteria interpretacji pojęcia »samodzielna« działalność gospodarcza. Za taką działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ”. Zdaniem Wnioskodawcy nie prowadzi on w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji samodzielnej działalności gospodarczej w przedstawionym wyżej rozumieniu tego pojęcia.

2018
16
cze

Istota:

Opodatkowania dostawy (aportu) nieruchomości.

Fragment:

W analizowanej sprawie dla ustalenia w jaki sposób będzie opodatkowany przedmiot aportu (tj. opodatkowanie podstawową stawką VAT albo zwolnienie z VAT) należy rozstrzygnąć najpierw, czy przedmiotem aportu będzie dostawa terenu zabudowanego oraz czy znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa terenu zabudowanego. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Aport prawa własności przedmiotowych Nieruchomości powinien zatem zostać opodatkowany według zasad właściwych dla dostawy budynku i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach. Tym samym, w ocenie Gminy budynki zlokalizowane na działkach ..., ..., nie stanowią odrębnego przedmiotu własności od gruntu, a ten jest własnością Gminy. W tym kontekście Gmina pragnie wskazać, iż jeśli podatnik dokonuje w ramach jednej transakcji dostawy dwóch różnych towarów (w rozumieniu przepisów o VAT): budynku (budowli lub ich części) oraz gruntu, z którym budynek (budowla lub jej cześć) ten jest trwale związany, to należy opodatkować dostawę gruntu według tej samej stawki co budynek na nim wybudowany.

2018
7
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów – w rozumieniu art. 7 ustawy – podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej – zawarta w ustawie – ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

2018
26
maj

Istota:

Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

Fragment:

Stanowi on, że warunek określony w art. 9 (1) stwierdza, że działalność gospodarcza prowadzona „ samodzielnie ” wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. W celu określenia granic pojęcia „ działalność gospodarcza ” i „ podatnik ” należy przypomnieć treść art. 9 (2) i 12 (1) Dyrektywy 2006/112/WE. Artykuł 9 (2) Dyrektywy 2006/112/WE stwierdza, że poza osobami, o których mowa w ust. 1, za podatnika uznawana jest każda osoba, która okazjonalnie dokonuje dostawy nowego środka transportu wysyłanego lub transportowanego do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę albo na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium państwa członkowskiego, ale na terytorium Wspólnoty. Przy czym, artykuł 12 (1) stanowi, że „ państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi (...) ”. Dyrektywa 2006/112/WE wskazuje na bardzo szeroki zakres pojęcia „ działalność gospodarcza ”, obejmujący wszystkie etapy produkcji, dystrybucji i dostarczania towarów i usług.