Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w projekcie oraz stawka podatkowej dla ww. czynności, odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT w całości (100%) wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu, oraz brak opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę instalacji odnawialnych źródeł energii, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, na okres trwałości projektu (5 lat), a także brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji odnawialnych źródeł energii na rzecz mieszkańców, po 5 latach od zakończenia projektu oraz ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej. Każde zatem nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to, jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych.

2018
13
kwi

Istota:

Opodatkowanie usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. usługę

Fragment:

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

2018
11
kwi

Istota:

Opodatkowania sprzedaży Nieruchomości i wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania podatkiem VAT Zaliczek wypłaconych na poczet zakupu Nieruchomości.

Fragment:

Opodatkowanie zaliczek wystąpi dopiero w momencie sprzedaży Nieruchomości przez N. od MP i przez MP do Wnioskodawcy, gdyż dopiero wtedy spełnią się warunki, od których zależy opodatkowanie transakcji VAT. Do tego momentu warunki te nie tylko nie są spełnione, co opisano wyżej, ale też nie ma gwarancji, że się spełnią. Ta niewiadoma w momencie otrzymania zaliczek przestanie być niewiadomą dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, gdyż wtedy będzie wiadomo, czy sprzedaż jest zwolniona z VAT, czy opodatkowana VAT - i dopiero w tym drugim przypadku zaliczki powinny podzielić los podatkowy transakcji sprzedaży. W momencie otrzymania zaliczek nie wiadomo, czy są one wpłacane na poczet transakcji opodatkowanej VAT, czy zwolnionej, skoro nie wiadomo, czy sama transakcja będzie opodatkowana VAT czy zwolniona z VAT. Okaże się to w momencie zawarcia umowy ostatecznej. W konsekwencji, jeśli w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży (przez N. z PM i przez PM z Wnioskodawcą) Nieruchomość będzie opodatkowana VAT (gdyż np. wszystkie strony zrezygnują ze zwolnienia z VAT), to podstawą opodatkowania VAT (odpowiednio w N. i następnie u PM) w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości będzie cała cena sprzedaży, a nie tylko nadwyżka ponad otrzymane (i nie opodatkowane w momencie otrzymania) zaliczki, a nabywca Nieruchomości (odpowiednio PM i następnie Wnioskodawca) będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur sprzedaży otrzymanych od sprzedawcy.

2018
4
kwi

Istota:

W zakresie uznania planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości za sprzedaż gruntów niezabudowanych i jej opodatkowania według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

Nieruchomości nie były wykorzystywane przez Właścicieli do działalności opodatkowanej VAT, ani zwolnionej z tego podatku. W odniesieniu do żadnego budynków na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 Właściciele nie ponosili wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z przyjętym założeniem, w momencie sprzedaży Nieruchomości 1 i 2 przez Właścicieli, proces rozbiórki znajdujących się na tych Nieruchomościach budynków nie zostanie jeszcze rozpoczęty. Natomiast w momencie ich nabycia będą wydane ostateczne i prawomocne decyzje w sprawie pozwolenia na rozbiórkę wszystkich budynków znajdujących się na Nieruchomościach 1 i 2. Otrzymanie tych decyzji jest warunkiem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy planowana sprzedaż Nieruchomości przez Wnioskodawcę i jego małżonkę będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%? Zdaniem Zainteresowanych, planowana przez Wnioskodawcę i jego małżonkę sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Uzasadnienie Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przestanek: czynność musi być objęta przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT, określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz musi być dokonana przez podmiot, który w związku z nią ma status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
30
mar

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu usług świadczonych na podstawie umowy o zarządzanie, a tym samym nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.

Fragment:

Zatem, użycie słowa „ samodzielnie ” w kontekście art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub inny stosunek prawny tworzący więzi (stosunek podporządkowania) między pracodawcą a pracownikiem co do (w zakresie) warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in., czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

2018
30
mar

Istota:

Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Do 2017 r. przychody z prowadzonej przez Niego działalności były opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, natomiast w 2018 r. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego. W związku z tym prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o handel kryptowalutami, klasyfikowaną w grupowaniu PKD o symbolu 64.19.Z. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że rozszerzenie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej o handel kryptowalutami, nie powoduje utraty prawa do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem jednakże , że nie wystąpią przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego należało uznać za prawidłowe. Końcowo wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
29
mar

Istota:

Opodatkowanie kosztów usunięcia wad/usterek w ramach napraw gwarancyjnych, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług naprawy wad/usterek od Podmiotów Trzecich oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z usuwaniem wad i usterek w ramach napraw gwarancyjnych.

Fragment:

Potwierdza to linia interpretacyjna organów podatkowych, np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPP3.4512.5812.2016.2.EJ „Usługa jest czynnością opodatkowaną - co do zasady - w sytuacji kiedy jest odpłatna. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). Na konieczność występowania bezpośredniego i wyraźnego związku pomiędzy płatnością a usługą wskazuje również Trybunał Sprawiedliwości UE. W sprawie C-16/93 Tolsma Trybunał orzekł, że aby określone świadczenie mogło być uznane za opodatkowaną usługę musi zachodzić bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem, a należnym wynagrodzeniem. Korzyści wynikające z wykonywanych przez usługodawcę zadań muszą mieć bezpośredni związek z usługobiorcą, w sytuacji zaś, gdy taki związek nie istnieje, nie można uznać takich czynności za usługi opodatkowane podatkiem VAT. Przede  wszystkim wskazać należy, że pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanymi świadczeniami powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym.

2018
2
lut

Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 • brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania
 • Fragment:

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017. poz. 1221 z późń. zm) dalej: ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikającego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług, przy czym nie dają podstaw do odliczenia podatku naliczonego faktury dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub objęte zwolnieniem od podatku (art. 86 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia można wywodzić jedynie w odniesieniu do transakcji zakupowych podlegających opodatkowaniu VAT, nie jest natomiast wystarczające, że sprzedawca dla potwierdzenia danej transakcji wystawi fakturę z wykazaną kwotą podatku, a sam zakup służy czynnościom opodatkowanym. W tym kontekście ustalenie faktu podlegania danej transakcji opodatkowaniu VAT jest istotne zarówno dla sprzedawcy (dostawcy/usługodawcy), jak i nabywcy. W przedstawionym stanie faktycznym nie budzi wątpliwości, że usługi zarządzania świadczone na podstawie Umowy będą nabywane przez Spółkę na potrzeby działalności opodatkowanej VAT. Kwestią wymagającą ustalenia jest, czy usługi zarządzania w opisanym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

  2018
  26
  sty

  Istota:

  Opodatkowanie usług konserwacji dźwigu osobowo-towarowego

  Fragment:

  W jaki sposób powinna być opodatkowana usługa konserwacji dźwigu przez firmę zajmującą się konserwacją oraz refakturowana na najemcę? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ usługi konserwacji dźwigów osobowo-towarowych wykonywane przez firmę specjalistyczną wg. klasyfikacji statystycznej PKWiU 43.29.19.0 są wymienione w załączniku nr 14 podlegają odwrotnemu obciążeniu. Dlatego zdaniem Zainteresowanego firma zajmująca się konserwacją na rzecz Wnioskodawcy, właściciela budynku rozlicza VAT przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia – podatek VAT rozlicza właściciel. Refakturowanie na najemcę przy zastosowaniu zasad ogólnych – VAT rozlicza właściciel. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  2018
  10
  sty

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania w formie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, stanowiących element składowy organizowanych przez Wnioskodawcę odpłatnych kilkudniowych turnusów przyrodniczych, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

  Fragment:

  Dla usług własnych – usług nauczania w formie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, stanowiących element składowy organizowanych przez Wnioskodawcę odpłatnych kilkudniowych turnusów przyrodniczych należy zastosować zasady ogólne, tj. opodatkowanie według stawek podatku VAT właściwych dla poszczególnych usług własnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.