Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wykonywana przez Wnioskodawcę działalność wytwórcza (produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców) może zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%?
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne m.in. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Tacy podatnicy mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). Przychodów opodatkowanych we wskazanych formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym (art. 3 ww. ustawy). Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów opodatkowanych możliwe jest wyłącznie, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik uzyskiwał przychody z działalności (prowadzonej wyłącznie samodzielnie) w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy).
2016
6
gru

Istota:
Ustalenia, czy us3ugi owiadczone przez Wnioskodawce ramach prowadzonej przez niego dzia3alnooci gospodarczej, podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug
Fragment:
Nie ka?da czynnooa stanowi1ca owiadczenie us3ug, w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, bowiem aby dana czynnooa by3a opodatkowana tym podatkiem, musi bya wykonana przez podmiot, który w zwi1zku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug. Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Stosownie do ust. 2 ww. artyku3u, dzia3alnooa gospodarcza obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody. Dzia3alnooa gospodarcza obejmuje w szczególnooci czynnooci polegaj1ce na wykorzystywaniu towarów lub wartooci niematerialnych i prawnych w sposób ci1g3y dla celów zarobkowych. Nie wszystkie jednak czynnooci wykonywane przez osoby fizyczne traktuje sie jako wykonywan1 samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1. W oparciu o art. 15 ust. 3 ww. ustawy o VAT za wykonywan1 samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 1, nie uznaje sie czynnooci: z tytu3u których przychody zosta3y wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomooci.
Fragment:
Wnioskodawca wykorzysta zatem nabyte Nieruchomooci do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej VAT, czy to w zakresie najmu komercyjnego, czy te? - w dalszej kolejnooci - poprzez sprzeda?. W konsekwencji, Nieruchomooci bed1 wykorzystywane przez Wnioskodawce, bed1cego podatnikiem VAT, do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT. Jak wykazano powy?ej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa Transakcja bedzie stanowi3a odp3atn1 dostawe towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednoczeonie nie bedzie mieoci3a sie w katalogu czynnooci niepodlegaj1cych przepisom ustawy o VAT, okreolonym w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja bedzie podlega3a opodatkowaniu VAT, przy za3o?eniu z3o?enia skutecznej oraz prawid3owej rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT. A zatem, regulacje przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w myol którego podatnik nie jest uprawniony do obni?enia kwoty VAT nale?nego VAT lub jest zwolniona z VAT) nie bed1 mia3y zastosowania. Podsumowuj1c, z uwagi na fakt, ?e opisany w opisie zdarzenia przysz3ego przedmiot Transakcji bedzie wykorzystywany przez Wnioskodawce do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT, Wnioskodawca bedzie uprawniony do obni?enia kwoty podatku nale?nego o podatek naliczony oraz do otrzymania zwrotu nadwy?ki podatku naliczonego nad podatkiem nale?nym na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w okolicznościach opisanego zdarzenia przyszłego:1. zbycie nieruchomości opisanych we wniosku, tj. niezabudowanej Nieruchomości A i udziału w zabudowanej Nieruchomości B, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w Ustawie o VAT (tj. nie będzie wyłączone z zakresu podatku VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) - z tego względu, że nieruchomości te nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. dostawa opisanej we wniosku niezabudowanej Nieruchomości A będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT?3. dostawa udziału w opisanej we wniosku zabudowanej Nieruchomości B wraz posadowionymi na niej naniesieniami (budynkami i budowlami) będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT?4. na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, Spółka jako podatnik będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 i wyboru opodatkowania planowanej dostawy udziału w Nieruchomości B pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tymże art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT?
Fragment:
Nieruchomość B nie była i nie jest przez Spółkę wykorzystywana gospodarczo (w tym, nie służy wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych). Jednakże Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela, który wystawia faktury VAT w zakresie tej nieruchomości i rozlicza należny z tego tytułu podatek. Powyższa działalność prowadzona jest przez drugiego Współwłaściciela od momentu nabycia przez niego 3/4 części współwłasności Nieruchomości B, tj. od 2008 r. Po nabyciu od Spółki udziału w Nieruchomości B, drugi Współwłaściciel poniósł określone wydatki na ulepszenia i remonty zlokalizowanych na tej nieruchomości obiektów (ostatnie ulepszenia miały miejsce w 2014 r.) i rozliczył podatek VAT naliczony poniesiony w związku z ww. wydatkami. Wydatki poniesione przez drugiego Współwłaściciela na ww. ulepszenia były jednak niższe niż 30% wartości początkowej obiektów będących przedmiotem ulepszeń. Zatem skoro Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela od 2008 r. należy stwierdzić, że względem budynków i budowli wchodzących w skład niniejszej Nieruchomości powstało pierwsze zasiedlenie i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną transakcją (która ma nastąpić w 2016 r., nie później niż w 2017 r.) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2016
11
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu.
Fragment:
W konsekwencji Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT, wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Jak wykazano powyżej, przedmiotowa Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli strony wybiorą opcję opodatkowania VAT Transakcji, nabycie Nieruchomości będzie w całości opodatkowane VAT. A zatem, okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT, nie będą miały miejsca. W świetle powyższego — zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu przedmiotowej Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
10
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest w 2016 r. opodatkowanie przez Wnioskodawcę zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% najmu prywatnego, pomimo prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, opodatkowanych podatkiem liniowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest w 2016 r. opodatkowanie przez Wnioskodawcę zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% najmu prywatnego, pomimo prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, opodatkowanych podatkiem liniowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego przychodów z najmu prywatnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% jest właściwe. Wnioskodawca wskazuje, że przychody te traktuje jak niedotyczące działalności gospodarczej: nie ma w tym zakresie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i przede wszystkim wynajmowana nieruchomość nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych, którą w zakresie działalności gospodarczej jest zobowiązany prowadzić. Pomimo, że osiągane przychody stanowią działalność zarobkową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym w rozumieniu art. 5 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.
2016
26
lip

Istota:
Braku opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług
Fragment:
Prezydent Miasta ... wydał zarządzenie o tym, że udostępnianie obiektu Ogrodu Botanicznego w ... od dnia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie dokonywane wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Po ukazaniu się zarządzenia Prezydenta ww. podjęto decyzję, że udostępnianie zwiedzającym obiektu, oraz działalność edukacyjno-popularyzatorska będzie odbywać się odpłatnie (sprzedaż biletów). Realizacja budowy Ogrodu Botanicznego trwa nadal. Efekt rzeczowy budowy Ogrodu Botanicznego w postaci budynków, laboratoriów, palmiarni, budynków gospodarczych po zakończeniu budowy będzie udostępniany wyłącznie na zasadzie odpłatnej sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż biletów, umowy najmu, dzierżawy). Realizacja tak dużej inwestycji wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców miasta w związku z tym Wnioskodawca postanowił zorganizować wstęp dla mieszkańców na teren budowy by pokazać dotychczas zrealizowaną część budowy, celem zachęty ich do zwiedzania po zakończeniu budowy i płatnym udostępnieniu. W związku z powyższym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy pokazania bezpłatnie mieszkańcom miasta poszczególnych etapów realizacji budowy Ogrodu Botanicznego, który po zakończeniu jego realizacji będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną i będzie służył przyszłej działalności gospodarczej, celem zachęty mieszkańców do korzystania z przyszłych usług odpłatnego zwiedzania Ogrodu Botanicznego można potraktować jako nieodpłatne, nieopodatkowane świadczenie usługi do celów przyszłej działalności gospodarczej.
2016
5
lip

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości i wyposażenia winna być opodatkowana zgodnie z art. 29a ustawy o VAT stawką 23%?
Fragment:
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu). Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
21
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług
Fragment:
Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: wystawionymi przez podmiot nieistniejący, (uchylona); transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (uchylony); wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością (...)
2016
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dotacji rolnośrodowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
Fragment:
Wszystkie te działania pozostają tożsame i służą sprzedaży opodatkowanej. Mając zatem na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem przepisów, które nie mają zastosowania w sprawie). Ustawowe warunki do skorzystania z odliczenia sprowadzają się zatem do: posiadania statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15, zakupu towarów i usług, które związane są z wykonywaniem czynności opodatkowanych (niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych). W ocenie Wnioskodawcy, oba warunki w jego przypadku są spełnione, a odliczenia podatku naliczonego wiążą się z towarami i usługami, które niewątpliwie wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Fakt, iż prowadzona działalność (w tym koszenie, zbiór i wywóz biomasy) oraz zakupione towary i usługi służą także otrzymywaniu dopłat (czynności niepodlegające podatkowi) nie ma znaczenia w zakresie VAT, co znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 24 października 2011r. sygn. akt I FPS 9/10, który stwierdził, iż „ w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy ”.
2016
11
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.