Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 • brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania
 • Fragment:
  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017. poz. 1221 z późń. zm) dalej: ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikającego z faktur potwierdzających nabycie towarów i usług, przy czym nie dają podstaw do odliczenia podatku naliczonego faktury dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub objęte zwolnieniem od podatku (art. 86 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia można wywodzić jedynie w odniesieniu do transakcji zakupowych podlegających opodatkowaniu VAT, nie jest natomiast wystarczające, że sprzedawca dla potwierdzenia danej transakcji wystawi fakturę z wykazaną kwotą podatku, a sam zakup służy czynnościom opodatkowanym. W tym kontekście ustalenie faktu podlegania danej transakcji opodatkowaniu VAT jest istotne zarówno dla sprzedawcy (dostawcy/usługodawcy), jak i nabywcy. W przedstawionym stanie faktycznym nie budzi wątpliwości, że usługi zarządzania świadczone na podstawie Umowy będą nabywane przez Spółkę na potrzeby działalności opodatkowanej VAT. Kwestią wymagającą ustalenia jest, czy usługi zarządzania w opisanym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
  2018
  2
  lut

  Istota:
  Opodatkowanie usług konserwacji dźwigu osobowo-towarowego
  Fragment:
  W jaki sposób powinna być opodatkowana usługa konserwacji dźwigu przez firmę zajmującą się konserwacją oraz refakturowana na najemcę? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ usługi konserwacji dźwigów osobowo-towarowych wykonywane przez firmę specjalistyczną wg. klasyfikacji statystycznej PKWiU 43.29.19.0 są wymienione w załączniku nr 14 podlegają odwrotnemu obciążeniu. Dlatego zdaniem Zainteresowanego firma zajmująca się konserwacją na rzecz Wnioskodawcy, właściciela budynku rozlicza VAT przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia – podatek VAT rozlicza właściciel. Refakturowanie na najemcę przy zastosowaniu zasad ogólnych – VAT rozlicza właściciel. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
  2018
  26
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania w formie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, stanowiących element składowy organizowanych przez Wnioskodawcę odpłatnych kilkudniowych turnusów przyrodniczych, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
  Fragment:
  Dla usług własnych – usług nauczania w formie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, stanowiących element składowy organizowanych przez Wnioskodawcę odpłatnych kilkudniowych turnusów przyrodniczych należy zastosować zasady ogólne, tj. opodatkowanie według stawek podatku VAT właściwych dla poszczególnych usług własnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.
  2018
  10
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku zbycia prawa własności budynków i prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej.
  Fragment:
  Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
  2017
  22
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie dostawy zabudowanych działek gruntu, niezabudowanych działek gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem.
  Fragment:
  Przy czym, należy podkreślić, że skoro Strony transakcji wybrały/wybiorą opodatkowanie dostawy tych budynków i budowli i spełniają wymagania określone w art. 43 ust. 10 ustawy, to – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – będzie ona opodatkowana stawką podatku 23%. W związku z powyższym – uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy – dostawa gruntów, na których te budynki i budowle są posadowione będzie również opodatkowana ww. stawką. Natomiast zbycie działki nr 898 i 899 nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż – jak wskazano we wniosku – jest to teren przeznaczony pod zabudowę. Zbycie przedmiotowych działek będzie zatem opodatkowane 23% stawką podatku. Jednocześnie o ile przedmiotowe Nieruchomości nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 są/będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, O. – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynność ich nabycia, o ile nie wystąpią ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  2017
  20
  gru

  Istota:
  Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności zarządzania spółką.
  Fragment:
  Stanowi on, że warunek określony w art. 9 (1) stwierdza, że działalność gospodarcza prowadzona „ samodzielnie ” wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. W celu określenia granic pojęcia „ działalność gospodarcza ” i „ podatnik ” należy przypomnieć treść art. 9 (2) i 12 (1) Dyrektywy 2006/112/WE. Artykuł 9 (2) Dyrektywy 2006/112/WE stwierdza, że poza osobami, o których mowa w ust. 1, za podatnika uznawana jest każda osoba, która okazjonalnie dokonuje dostawy nowego środka transportu wysyłanego lub transportowanego do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę albo na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium państwa członkowskiego, ale na terytorium Wspólnoty. Przy czym, artykuł 12 (1) stanowi, że „ państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi (...) ”. Dyrektywa 2006/112/WE wskazuje na bardzo szeroki zakres pojęcia „ działalność gospodarcza ”, obejmujący wszystkie etapy produkcji, dystrybucji i dostarczania towarów i usług.
  2017
  11
  gru

  Istota:
  Przedmiotem planowanej dostawy będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, niezależnie od tego czy przed dniem Transakcji Sprzedający rozwiążą umowy najmu, czy też tego nie uczynią. Tym samym, planowana transakcja zakupu/sprzedaży Nieruchomości będzie stanowić dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.
  Fragment:
  W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że skoro w momencie otrzymania Zaliczek przez Sprzedających nie istniały i nie zaistnieją jakiekolwiek okoliczności powodujące opodatkowanie VAT przyszłej transakcji sprzedaży, ani powodujące opodatkowanie VAT otrzymanych Zaliczek, to nie powinny one podlegać VAT u Sprzedających. Opodatkowanie zaliczek wystąpi dopiero w momencie sprzedaży omawianych Nieruchomości Wnioskodawcy, gdyż dopiero wtedy spełnią się warunki, od których zależy opodatkowanie transakcji VAT. Do tego momentu warunki te nie tylko nie są spełnione, co opisano wyżej, ale też nie ma gwarancji, że się spełnią. Ta niewiadoma w momencie otrzymania zaliczek przestanie być niewiadomą dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, gdyż wtedy będzie wiadomo, czy sprzedaż jest zwolniona z VAT, czy opodatkowana VAT - i dopiero w tym drugim przypadku zaliczki powinny podzielić los podatkowy transakcji sprzedaży. W momencie otrzymania zaliczek nie wiadomo, czy są one wpłacane na poczet transakcji opodatkowanej VAT, czy zwolnionej, skoro nie wiadomo, czy sama transakcja będzie opodatkowana VAT czy zwolniona z VAT. Okaże się to w momencie zawarcia umowy ostatecznej. W konsekwencji, jeśli w momencie zawarcia umowy ostatecznej sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana VAT (gdyż np. strony zrezygnują ze zwolnienia), to podstawą opodatkowania VAT u Sprzedających w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości będzie cała cena sprzedaży, a nie tylko nadwyżka ponad otrzymane (i nie opodatkowane w momencie otrzymania) zaliczki, a Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur sprzedaży otrzymanych od Sprzedających.
  2017
  8
  gru

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku.
  Fragment:
  Zatem, użycie słowa „ samodzielnie ” w kontekście art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub inny stosunek prawny tworzący więzi (stosunek podporządkowania) między pracodawcą a pracownikiem co do (w zakresie) warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in., czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.
  2017
  7
  gru

  Istota:
  Opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
  Fragment:
  Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT. Z treści złożonego wniosku wynika, że Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne dotyczące dostawy nieruchomości składającej się z działek gruntowych niezabudowanych. Nieruchomość posiada uzbrojenie techniczne niepełne i przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne z rzemiosłem, produkcją lub usługami - 35 MNR. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku planowanej sprzedaży zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – transakcja ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przedmiotem dostawy jest bowiem grunt objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne z rzemiosłem, produkcją lub usługami.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży budynku.
  Fragment:
  (...) opodatkowany (wynajęła firma na cele związane z jej działalnością gospodarczą - Wnioskodawczyni klasyfikuje to mieszkanie jako wynajem powierzchni użytkowej) mieszkanie nr 7 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 8 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT), obecnie najem opodatkowany (Wnioskodawczyni klasyfikuje to mieszkanie jako wynajem powierzchni użytkowej) mieszkanie nr 9 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 10 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 11 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) część usługowa (4 lokale) lokal nr 1 - najem opodatkowany lokal nr 2 - najem opodatkowany lokal nr 3 - najem opodatkowany; od grudnia 2012 r. lokal zajęty na prowadzenie opodatkowanej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni lokal nr 4 - najem opodatkowany; od grudnia 2012 r. lokal zajęty na prowadzenie opodatkowanej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „ Czy od pierwszego zajęcia/używania przedmiotowej (...)
  2017
  11
  lis
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.