Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży budynku.
Fragment:
(...) opodatkowany (wynajęła firma na cele związane z jej działalnością gospodarczą - Wnioskodawczyni klasyfikuje to mieszkanie jako wynajem powierzchni użytkowej) mieszkanie nr 7 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 8 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT), obecnie najem opodatkowany (Wnioskodawczyni klasyfikuje to mieszkanie jako wynajem powierzchni użytkowej) mieszkanie nr 9 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 10 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) mieszkanie nr 11 - najem zwolniony z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT) część usługowa (4 lokale) lokal nr 1 - najem opodatkowany lokal nr 2 - najem opodatkowany lokal nr 3 - najem opodatkowany; od grudnia 2012 r. lokal zajęty na prowadzenie opodatkowanej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni lokal nr 4 - najem opodatkowany; od grudnia 2012 r. lokal zajęty na prowadzenie opodatkowanej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „ Czy od pierwszego zajęcia/używania przedmiotowej (...)
2017
11
lis

Istota:
Czy w związku z realizacją projektu Gmina będzie miała możliwość w części do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
Fragment:
U. z 2017 r, poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
2017
4
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania gadżetów reklamowych, towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł netto.
Fragment:
Ponadto, w świetle przytoczonych przepisów – art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy – na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych przez Spółkę towarów i gadżetów reklamowych partnerom biznesowym. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia fakt, że towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (głównie kartony i zgrzewki), które obejmują określona liczbę pojedynczych wydawanych towarów – pudełek, butelek. Istotne znaczenie ma fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym powyższe nieodpłatne przekazania nie stanowią dostawy towarów i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie towarów i gadżetów reklamowych, partnerom biznesowym przez Wnioskodawcę w celach promocyjnych, o jednostkowym koszcie wytworzenia lub zakupu nieprzekraczającym 10 zł nie podlega opodatkowaniu w oparciu o przepisy art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy, bez względu na to, że są przekazywane w opakowaniach zbiorczych. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.
2017
21
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania dostawy towaru za eksport pośredni opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%.
Fragment:
(...) opodatkowany stawką podatku w wysokości 0% – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania dostawy towaru za eksport pośredni opodatkowany stawką podatku w wysokości 0%. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r. (data wpływu 23 sierpnia 2017 r.) oraz pismem z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu 5 września 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i zajmuje sie sprzedażą maszyn i urządzeń, automatyki przemysłowej. W związku z podpisanym aneksem dotyczącym rozszerzenia sprzedaży na rynek Ukrainy zaistniała konieczność potwierdzenia stanowiska Wnioskodawcy co do interpretacji przepisów podatku VAT. Spółka „ A ” zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT w Niemczech zamierza kupić od Wnioskodawcy towar, ale towar ten ma być wysłany nie do Niemiec, ale bezpośrednio na Ukrainę – czyli poza obszar wspólnoty. Spółka „ A ” chce odebrać od Wnioskodawcy towar w Polsce i wysłać go na Ukrainę.
2017
14
paź

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.
Fragment:
Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów (...)
2017
14
paź

Istota:
1) Czy w przedstawionym stanie sprawy darowizna (nieodpłatne przekazanie) związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów usług?

2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - jaka będzie podstawa opodatkowania darowizny związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)?
Fragment:
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny autorskiego prawa majątkowego do logo na rzecz spółki jawnej należało uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko pozostałym zakresie podstawy opodatkowanie tej czynności za prawidłowe. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i przy założeniu, że przedmiotowa darowizna jest prawnie skuteczna i transakcja nie zmierza do nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatek naliczony wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego
Fragment:
Jak wskazano na wstępie, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni zamierza nabyć od Sprzedającego lokal wraz prawem użytkowania wieczystego. Przed planowaną transakcją Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Sprzedający na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług zamierza zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części. Wnioskodawczyni i Sprzedający przed planowaną transakcją złożą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Po zakupie Wnioskodawczyni planuje wynajmować ten lokal, jako osoba fizyczna w ramach wynajmu prywatnego bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Przyszłym najemcą będzie Sprzedający. Za najem Wnioskodawczyni zamierza wystawiać faktury VAT w ramach wynajmu prywatnego. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą tego, czy będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego.
2017
7
wrz

Istota:
1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach związanych z budową – montażem mikroinstalacji, solarów i pomp ciepła?
2. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpłat mieszkańców stawką 8 % VAT, w przypadku realizacji zadania na budynku mieszkalnym, i 23 % VAT w innym przypadku?
Fragment:
Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wcześniej wskazano – usługi montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to będzie przysługiwało (...)
2017
10
sie

Istota:
Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i bezpośrednio na gruncie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup i montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców
Fragment:
Czy Gminie przysługuje zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu? Według jakiej stawki podatkowej powinny być opodatkowane otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców (partnerów którzy zawrą umowę z Gminą) z tytułu wkładu własnego w ramach planowanej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy. Tak. Ponieważ inwestycja ma związek ze sprzedażą opodatkowaną. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (partnerów) na montaż wymienionych urządzeń na budynkach mieszkalnych o powierzchni do 300 m 2 powinny być opodatkowane według stawki VAT 8%, a jeżeli będą zainstalowane na budynkach gospodarczych lub bezpośrednio na gruncie to należy zastosować stawkę VAT 23%. Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych. Wpłaty mieszkańców jako „ partnerów ” nie będą dobrowolne, lecz stanowić będą w istocie zapłatę za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi związane z ochroną środowiska. Montaż kolektorów będzie miał miejsce wyłącznie na nieruchomościach „ partnerów ”, którzy podpiszą umowy na realizację projektu, a tym samym wniosą w/w wpłaty.
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.
Fragment:
Jednocześnie organ podatkowy wyjaśnia, że – uwzględniając udział procentowy powierzchni użytkowej przeznaczonej do prowadzonej działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług do całej powierzchni budynku (67%) – sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną wskazany przez Zainteresowanego, nie pozwala na właściwe przyporządkowanie nabytych towarów i usług (w związku z wynajmem lokali użytkowych) do działalności opodatkowanej i zwolnionej. Metoda ta bowiem, jak wskazano wyżej, nie znajduje podstaw w przepisach ustawy. W konsekwencji powyższego, przyjęty przez Wnioskodawcę powierzchniowy klucz alokacyjny, określony jako udział procentowy powierzchni użytkowej przeznaczonej do prowadzonej działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, do całej powierzchni budynku, nie jest właściwy, gdyż w niniejszej sprawie jest niemiarodajny i nieobiektywny oraz nie przewiduje go art. 90 ustawy. Podsumowując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania części poniesionych wydatków w ramach realizowanej inwestycji wyłącznie do czynności opodatkowanych, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości od tych wydatków. Natomiast w odniesieniu do nabytych towarów i usług, które służą zarówno czynnościom opodatkowanym jak i zwolnionym, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części, w jakiej poniesione wydatki mają związek z czynnościami opodatkowanymi, obliczonej na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy, a nie na podstawie innej metody przyjętej przez Wnioskodawcę.
2017
28
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.