Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, konieczne będzie opodatkowanie tej czynności stawką podatku VAT w wysokości 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy. Zatem mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż działek o nr 249 i 250 o pow. 0,2480 ha, będzie opodatkowana 23% stawką podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości.

Fragment:

W odniesieniu natomiast do obiektów powstałych po 1996 r., ale przed datą nabycia nieruchomości przez Spółkę pierwsze zasiedlenie nastąpiło: albo w dacie rozpoczęcia używania obiektu dla celów działalności opodatkowanej Spółki A Sp. z o.o. względnie Spółki B. S.A.; albo w dacie nabycia nieruchomości przez Spółkę w związku z rozpoczęciem używania przez Spółkę nieruchomości do celów działalności opodatkowanej VAT. Ponadto ani Wnioskodawca ani Spółka A. Sp. z o.o. ani Spółka B. S.A. nie dokonywały ulepszeń obiektów (z wyłączeniem Śmietnika oraz Przyłącza c.o.) w wysokości przekraczających 30% wartości początkowej obiektów. W odniesieniu do kwestii dokonanych ulepszeń Śmietnika oraz Przyłącza c.o. jak również kwestii baner oddanych do używania w dniu 31 stycznia 2016 r. należy zwrócić uwagę, że w myśl ustalonego orzecznictwa oraz stanowiska organów podatkowych obiekty zaliczane do kategorii urządzeń budowlanych (a do takich zalicza się Śmietnik, Przyłącze c.o. oraz banery) nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie pozostają bez wpływu na możliwość zastosowania zwolnień wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Takie stanowisko zaprezentowano m in.: w wyroku WSA w Łodzi z dnia 14 czerwca 2017 r.. sygn. I SA/Łd 290/17; w wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2015 r.. sygn. I FSK 102/14. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2014 r. sygn.

2018
28
cze

Istota:

Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

Fragment:

UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.; dalej: Dyrektywa 2006/112/WE Rady), w myśl którego warunek „ samodzielności ”, który musi zostać spełniony dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą, wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. Zasadnie należy przywołać uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt I FPS 3/08, w której sąd opierając się na analizie orzecznictwa ETS, stwierdził, że „ (...) w swoich orzeczeniach ETS wyznaczył dość wyraźne kryteria interpretacji pojęcia »samodzielna« działalność gospodarcza. Za taką działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ”. Zdaniem Wnioskodawcy nie prowadzi on w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji samodzielnej działalności gospodarczej w przedstawionym wyżej rozumieniu tego pojęcia.

2018
16
cze

Istota:

Opodatkowania dostawy (aportu) nieruchomości.

Fragment:

W analizowanej sprawie dla ustalenia w jaki sposób będzie opodatkowany przedmiot aportu (tj. opodatkowanie podstawową stawką VAT albo zwolnienie z VAT) należy rozstrzygnąć najpierw, czy przedmiotem aportu będzie dostawa terenu zabudowanego oraz czy znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa terenu zabudowanego. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Aport prawa własności przedmiotowych Nieruchomości powinien zatem zostać opodatkowany według zasad właściwych dla dostawy budynku i budowli znajdujących się na tych Nieruchomościach. Tym samym, w ocenie Gminy budynki zlokalizowane na działkach ..., ..., nie stanowią odrębnego przedmiotu własności od gruntu, a ten jest własnością Gminy. W tym kontekście Gmina pragnie wskazać, iż jeśli podatnik dokonuje w ramach jednej transakcji dostawy dwóch różnych towarów (w rozumieniu przepisów o VAT): budynku (budowli lub ich części) oraz gruntu, z którym budynek (budowla lub jej cześć) ten jest trwale związany, to należy opodatkować dostawę gruntu według tej samej stawki co budynek na nim wybudowany.

2018
7
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów – w rozumieniu art. 7 ustawy – podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej – zawarta w ustawie – ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „ podatnik ” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

2018
26
maj

Istota:

Brak opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy czynności zarządzania.

Fragment:

Stanowi on, że warunek określony w art. 9 (1) stwierdza, że działalność gospodarcza prowadzona „ samodzielnie ” wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. W celu określenia granic pojęcia „ działalność gospodarcza ” i „ podatnik ” należy przypomnieć treść art. 9 (2) i 12 (1) Dyrektywy 2006/112/WE. Artykuł 9 (2) Dyrektywy 2006/112/WE stwierdza, że poza osobami, o których mowa w ust. 1, za podatnika uznawana jest każda osoba, która okazjonalnie dokonuje dostawy nowego środka transportu wysyłanego lub transportowanego do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę albo na rzecz sprzedawcy lub nabywcy, do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium państwa członkowskiego, ale na terytorium Wspólnoty. Przy czym, artykuł 12 (1) stanowi, że „ państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi (...) ”. Dyrektywa 2006/112/WE wskazuje na bardzo szeroki zakres pojęcia „ działalność gospodarcza ”, obejmujący wszystkie etapy produkcji, dystrybucji i dostarczania towarów i usług.

2018
20
maj

Istota:

Opodatkowanie dostawy ruchomości i nieruchomości oraz prawo do odliczenia.

Fragment:

Ponadto w opisie sprawy wskazano, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. będzie wykorzystywało Aktywa otrzymane w wyniku aportu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, według aktualnego stanu prawnego, tj. przede wszystkim do świadczenia usług transportu opodatkowanych VAT według stawki 8%. Jednocześnie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz założeniami biznesowymi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie przewiduje wykorzystania Aktywów do innych czynności niż opodatkowane VAT. Mając zatem na uwadze przywołane oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Spółka będzie wykorzystywała nabyte od Gminy w ramach aportu Aktywa wyłącznie do czynności opodatkowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej aport ww. Aktywów, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. nabyte Aktywa będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ad. 5 W konsekwencji, należy stwierdzić, że w przypadku naliczenia przez Wnioskodawcę 1 VAT na planowanej transakcji (sprzedaży), w postaci wniesienia aportem Aktywów do Spółki, przy zachowaniu warunków formalnych, Wnioskodawcy 2 przysługiwać będzie prawo do jego odliczenia w pełnej wysokości.

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w projekcie oraz stawka podatkowej dla ww. czynności, odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT w całości (100%) wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu, oraz brak opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę instalacji odnawialnych źródeł energii, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, na okres trwałości projektu (5 lat), a także brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji odnawialnych źródeł energii na rzecz mieszkańców, po 5 latach od zakończenia projektu oraz ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej. Każde zatem nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to, jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych.

2018
13
kwi

Istota:

Opodatkowanie usługi polegającej na wcześniejszym zwolnieniu kwoty zabezpieczenia oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. usługę

Fragment:

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

2018
11
kwi

Istota:

Opodatkowania sprzedaży Nieruchomości i wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania podatkiem VAT Zaliczek wypłaconych na poczet zakupu Nieruchomości.

Fragment:

Opodatkowanie zaliczek wystąpi dopiero w momencie sprzedaży Nieruchomości przez N. od MP i przez MP do Wnioskodawcy, gdyż dopiero wtedy spełnią się warunki, od których zależy opodatkowanie transakcji VAT. Do tego momentu warunki te nie tylko nie są spełnione, co opisano wyżej, ale też nie ma gwarancji, że się spełnią. Ta niewiadoma w momencie otrzymania zaliczek przestanie być niewiadomą dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, gdyż wtedy będzie wiadomo, czy sprzedaż jest zwolniona z VAT, czy opodatkowana VAT - i dopiero w tym drugim przypadku zaliczki powinny podzielić los podatkowy transakcji sprzedaży. W momencie otrzymania zaliczek nie wiadomo, czy są one wpłacane na poczet transakcji opodatkowanej VAT, czy zwolnionej, skoro nie wiadomo, czy sama transakcja będzie opodatkowana VAT czy zwolniona z VAT. Okaże się to w momencie zawarcia umowy ostatecznej. W konsekwencji, jeśli w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży (przez N. z PM i przez PM z Wnioskodawcą) Nieruchomość będzie opodatkowana VAT (gdyż np. wszystkie strony zrezygnują ze zwolnienia z VAT), to podstawą opodatkowania VAT (odpowiednio w N. i następnie u PM) w momencie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości będzie cała cena sprzedaży, a nie tylko nadwyżka ponad otrzymane (i nie opodatkowane w momencie otrzymania) zaliczki, a nabywca Nieruchomości (odpowiednio PM i następnie Wnioskodawca) będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur sprzedaży otrzymanych od sprzedawcy.