Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro Nabywca bedzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i planowana Transakcja przedmiotowej Nieruchomooci spe3nia warunki dla uznania jej za czynnooa opodatkowan1 podatkiem VAT niekorzystaj1c1 ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug (dokonuj1c rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) Nabywcy po nabyciu Nieruchomooci i otrzymaniu prawid3owo wystawionej faktury dokumentuj1cej faktyczne nabycie Nieruchomooci bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego wnikaj1cego z faktury z tytu3u zakupu Nieruchomooci w zakresie w jakim Nabywca bedzie wykorzystywa3 Nieruchomooa do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, Nabywca z tytu3u nabycia przedmiotowej Nieruchomooci bedzie mia3 prawo do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie nale?a3o uznaa za prawid3owe.
Fragment:
(...) opodatkowane VAT wg stawki 23% w zwi1zku z art. 41 ust. 1 w zwi1zku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W przypadku gdy zainteresowani wybior1 opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomooci podatkiem VAT wed3ug stawki 23% - w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczen wchodz1cych w sk3ad Nieruchomooci, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomooci up3ynie okres d3u?szy ni? 2 lata - oraz gdy - w pozosta3ym zakresie - transakcja zbycia Nieruchomooci bedzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu transakcji oraz otrzymaniu prawid3owo wystawionych faktur VAT potwierdzaj1cych jej faktyczne dokonanie, Nabywca bedzie uprawniony do: obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomooci (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT), lub do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad VAT nale?nym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT). Uzasadnienie stanowiska zainteresowanych Uwagi wstepne W celu rozstrzygniecia, czy zbycie Nieruchomooci mo?e bya opodatkowane VAT, konieczne jest w pierwszej kolejnooci ustalenie, czy wspomniana transakcja mieoci sie w katalogu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy ?adne z wy31czen z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.
2017
19
sty

Istota:
VAT - w zakresie okreolenia charakteru wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawce na podstawie umowy o wspó3prace.
Fragment:
Tym samym przedmiotowa us3uga owiadczona przez Wnioskodawce powinna bya opodatkowana podatkiem VAT – stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy – na terytorium kraju, w którym us3ugobiorca posiada siedzibe dzia3alnooci. Oznacza to, ?e miejscem owiadczenia us3ug bed1cych przedmiotem wniosku jest Szwajcaria, gdzie Spó3ka S. posiada siedzibe dzia3alnooci gospodarczej. Tym samym us3ugi te nie bed1 podlega3y opodatkowaniu na terytorium Polski. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 nale?y uznaa za prawid3owe. Jednoczeonie tut. Organ informuje, ?e w zwi1zku z tym, ?e w przedmiotowej sprawie wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawce od S. w okolicznoociach, o których mowa w niniejszym wniosku, uznano za wynagrodzenie z tytu3u owiadczenia us3ug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, rozpatrywanie wniosku w zakresie pytania oznaczonego nr 2 sta3o sie bezprzedmiotowe. Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji (...)
2017
12
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia zabudowanych i niezabudowanych nieruchomooci gruntowych.
Fragment:
Podsumowuj1c, za prawid3owe uznaa nale?y, ?e w przedstawionych okolicznoociach i po spe3nieniu okreolonych prawem warunków, przedmiotowa dostawa Nieruchomooci powinna zostaa opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Maj1c na uwadze przedstawione zdarzenie przysz3e, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Podkreolia nale?y, ?e interpretacja zosta3a wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego, z którego wynika, ?e przedmiot transakcji nie bedzie na dzien zbycia wyodrebniony organizacyjnie i funkcjonalnie w przedsiebiorstwie Wnioskodawcy, co oznacza, ?e w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej zostanie okreolony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywo3a w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali mieszkalnych i/lub lokali użytkowych gdzie na fakturach dokumentujących nabycie tych lokali występować będą oboje małżonkowie
Fragment:
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2016
30
gru

Istota:
Sprzedaz nieruchomosci.
Fragment:
W tym miejscu wskazac nalezy, ze zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik moze zrezygnowac ze zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrac opodatkowanie dostawy budynkow, budowli lub ich czesci, pod warunkiem ze dokonujacy dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich czesci: sa zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; zloza, przed dniem dokonania dostawy tych obiektow wlasciwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzedu skarbowego, zgodne oswiadczenie, ze wybieraja opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich czesci. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem ze; w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow. Dla nieruchomosci, dla ktorych nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikajace z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidzial zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku dostawe towarow wykorzystywanych wylacznie na cele dzialalnosci zwolnionej od podatku, jezeli z tytulu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.
2016
17
gru

Istota:
Czy wykonywana przez Wnioskodawcę działalność wytwórcza (produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców) może zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%?
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne m.in. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Tacy podatnicy mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). Przychodów opodatkowanych we wskazanych formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym (art. 3 ww. ustawy). Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów opodatkowanych możliwe jest wyłącznie, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik uzyskiwał przychody z działalności (prowadzonej wyłącznie samodzielnie) w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy).
2016
6
gru

Istota:
Ustalenia, czy us3ugi owiadczone przez Wnioskodawce ramach prowadzonej przez niego dzia3alnooci gospodarczej, podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug
Fragment:
Nie ka?da czynnooa stanowi1ca owiadczenie us3ug, w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, bowiem aby dana czynnooa by3a opodatkowana tym podatkiem, musi bya wykonana przez podmiot, który w zwi1zku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug. Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci. Stosownie do ust. 2 ww. artyku3u, dzia3alnooa gospodarcza obejmuje wszelk1 dzia3alnooa producentów, handlowców lub us3ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj1cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak?e dzia3alnooa osób wykonuj1cych wolne zawody. Dzia3alnooa gospodarcza obejmuje w szczególnooci czynnooci polegaj1ce na wykorzystywaniu towarów lub wartooci niematerialnych i prawnych w sposób ci1g3y dla celów zarobkowych. Nie wszystkie jednak czynnooci wykonywane przez osoby fizyczne traktuje sie jako wykonywan1 samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1. W oparciu o art. 15 ust. 3 ww. ustawy o VAT za wykonywan1 samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 1, nie uznaje sie czynnooci: z tytu3u których przychody zosta3y wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomooci.
Fragment:
Wnioskodawca wykorzysta zatem nabyte Nieruchomooci do prowadzenia dzia3alnooci opodatkowanej VAT, czy to w zakresie najmu komercyjnego, czy te? - w dalszej kolejnooci - poprzez sprzeda?. W konsekwencji, Nieruchomooci bed1 wykorzystywane przez Wnioskodawce, bed1cego podatnikiem VAT, do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT. Jak wykazano powy?ej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa Transakcja bedzie stanowi3a odp3atn1 dostawe towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednoczeonie nie bedzie mieoci3a sie w katalogu czynnooci niepodlegaj1cych przepisom ustawy o VAT, okreolonym w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja bedzie podlega3a opodatkowaniu VAT, przy za3o?eniu z3o?enia skutecznej oraz prawid3owej rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT. A zatem, regulacje przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT (w myol którego podatnik nie jest uprawniony do obni?enia kwoty VAT nale?nego VAT lub jest zwolniona z VAT) nie bed1 mia3y zastosowania. Podsumowuj1c, z uwagi na fakt, ?e opisany w opisie zdarzenia przysz3ego przedmiot Transakcji bedzie wykorzystywany przez Wnioskodawce do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT, Wnioskodawca bedzie uprawniony do obni?enia kwoty podatku nale?nego o podatek naliczony oraz do otrzymania zwrotu nadwy?ki podatku naliczonego nad podatkiem nale?nym na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w okolicznościach opisanego zdarzenia przyszłego:1. zbycie nieruchomości opisanych we wniosku, tj. niezabudowanej Nieruchomości A i udziału w zabudowanej Nieruchomości B, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w Ustawie o VAT (tj. nie będzie wyłączone z zakresu podatku VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) - z tego względu, że nieruchomości te nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT?2. dostawa opisanej we wniosku niezabudowanej Nieruchomości A będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT?3. dostawa udziału w opisanej we wniosku zabudowanej Nieruchomości B wraz posadowionymi na niej naniesieniami (budynkami i budowlami) będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT?4. na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, Spółka jako podatnik będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 i wyboru opodatkowania planowanej dostawy udziału w Nieruchomości B pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tymże art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT?
Fragment:
Nieruchomość B nie była i nie jest przez Spółkę wykorzystywana gospodarczo (w tym, nie służy wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych). Jednakże Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela, który wystawia faktury VAT w zakresie tej nieruchomości i rozlicza należny z tego tytułu podatek. Powyższa działalność prowadzona jest przez drugiego Współwłaściciela od momentu nabycia przez niego 3/4 części współwłasności Nieruchomości B, tj. od 2008 r. Po nabyciu od Spółki udziału w Nieruchomości B, drugi Współwłaściciel poniósł określone wydatki na ulepszenia i remonty zlokalizowanych na tej nieruchomości obiektów (ostatnie ulepszenia miały miejsce w 2014 r.) i rozliczył podatek VAT naliczony poniesiony w związku z ww. wydatkami. Wydatki poniesione przez drugiego Współwłaściciela na ww. ulepszenia były jednak niższe niż 30% wartości początkowej obiektów będących przedmiotem ulepszeń. Zatem skoro Nieruchomość B jest wykorzystywana dla celów opodatkowanej działalności gospodarczej przez drugiego Współwłaściciela od 2008 r. należy stwierdzić, że względem budynków i budowli wchodzących w skład niniejszej Nieruchomości powstało pierwsze zasiedlenie i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną transakcją (która ma nastąpić w 2016 r., nie później niż w 2017 r.) upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2016
11
sie

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu.
Fragment:
W konsekwencji Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem VAT, wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Jak wykazano powyżej, przedmiotowa Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli strony wybiorą opcję opodatkowania VAT Transakcji, nabycie Nieruchomości będzie w całości opodatkowane VAT. A zatem, okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z VAT, nie będą miały miejsca. W świetle powyższego — zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu przedmiotowej Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.