Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy w przedstawionym stanie sprawy darowizna (nieodpłatne przekazanie) związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów usług?

2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 - jaka będzie podstawa opodatkowania darowizny związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem autorskich praw majątkowych do logo, które w przyszłości mogą zostać zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)?
Fragment:
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania czynności przekazania w formie darowizny autorskiego prawa majątkowego do logo na rzecz spółki jawnej należało uznać za nieprawidłowe, natomiast stanowisko pozostałym zakresie podstawy opodatkowanie tej czynności za prawidłowe. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i przy założeniu, że przedmiotowa darowizna jest prawnie skuteczna i transakcja nie zmierza do nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatek naliczony wynikającego z faktury wystawionej przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego
Fragment:
Jak wskazano na wstępie, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni zamierza nabyć od Sprzedającego lokal wraz prawem użytkowania wieczystego. Przed planowaną transakcją Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Sprzedający na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług zamierza zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części. Wnioskodawczyni i Sprzedający przed planowaną transakcją złożą właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Po zakupie Wnioskodawczyni planuje wynajmować ten lokal, jako osoba fizyczna w ramach wynajmu prywatnego bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Przyszłym najemcą będzie Sprzedający. Za najem Wnioskodawczyni zamierza wystawiać faktury VAT w ramach wynajmu prywatnego. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą tego, czy będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego.
2017
7
wrz

Istota:
1. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach związanych z budową – montażem mikroinstalacji, solarów i pomp ciepła?
2. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpłat mieszkańców stawką 8 % VAT, w przypadku realizacji zadania na budynku mieszkalnym, i 23 % VAT w innym przypadku?
Fragment:
Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wcześniej wskazano – usługi montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła świadczone przez Gminę na rzecz mieszkańców są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to będzie przysługiwało (...)
2017
10
sie

Istota:
Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i bezpośrednio na gruncie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup i montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców
Fragment:
Czy Gminie przysługuje zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu? Według jakiej stawki podatkowej powinny być opodatkowane otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców (partnerów którzy zawrą umowę z Gminą) z tytułu wkładu własnego w ramach planowanej inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy. Tak. Ponieważ inwestycja ma związek ze sprzedażą opodatkowaną. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (partnerów) na montaż wymienionych urządzeń na budynkach mieszkalnych o powierzchni do 300 m 2 powinny być opodatkowane według stawki VAT 8%, a jeżeli będą zainstalowane na budynkach gospodarczych lub bezpośrednio na gruncie to należy zastosować stawkę VAT 23%. Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych. Wpłaty mieszkańców jako „ partnerów ” nie będą dobrowolne, lecz stanowić będą w istocie zapłatę za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi związane z ochroną środowiska. Montaż kolektorów będzie miał miejsce wyłącznie na nieruchomościach „ partnerów ”, którzy podpiszą umowy na realizację projektu, a tym samym wniosą w/w wpłaty.
2017
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.
Fragment:
Jednocześnie organ podatkowy wyjaśnia, że – uwzględniając udział procentowy powierzchni użytkowej przeznaczonej do prowadzonej działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług do całej powierzchni budynku (67%) – sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną wskazany przez Zainteresowanego, nie pozwala na właściwe przyporządkowanie nabytych towarów i usług (w związku z wynajmem lokali użytkowych) do działalności opodatkowanej i zwolnionej. Metoda ta bowiem, jak wskazano wyżej, nie znajduje podstaw w przepisach ustawy. W konsekwencji powyższego, przyjęty przez Wnioskodawcę powierzchniowy klucz alokacyjny, określony jako udział procentowy powierzchni użytkowej przeznaczonej do prowadzonej działalności usługowej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, do całej powierzchni budynku, nie jest właściwy, gdyż w niniejszej sprawie jest niemiarodajny i nieobiektywny oraz nie przewiduje go art. 90 ustawy. Podsumowując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania części poniesionych wydatków w ramach realizowanej inwestycji wyłącznie do czynności opodatkowanych, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości od tych wydatków. Natomiast w odniesieniu do nabytych towarów i usług, które służą zarówno czynnościom opodatkowanym jak i zwolnionym, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części, w jakiej poniesione wydatki mają związek z czynnościami opodatkowanymi, obliczonej na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy, a nie na podstawie innej metody przyjętej przez Wnioskodawcę.
2017
28
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Fragment:
Działki będące przedmiotem wniosku, Wnioskodawca wykorzystuje wyłącznie na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedając uprawiane przez siebie płody rolne na przedmiotowych działkach wystawia faktury wykazując na nich sprzedaż opodatkowaną. Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych, udokumentowanych kosztów związanych z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą. Wnioskodawca składa w urzędzie skarbowym deklaracje VAT. Przy nabyciu przedmiotowych działek Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W chwili ich zakupu Wnioskodawca nie był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i nie prowadził działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy transakcja sprzedaży działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i według jakiej stawki. Zauważyć należy, że w analizowanej sprawie dla rozstrzygnięcia wątpliwości Wnioskodawcy kluczowym jest fakt posiadania przez niego statusu podatnika VAT czynnego z tytułu działalności rolniczej oraz to, że grunty mające być przedmiotem sprzedaży są wykorzystywane przez niego w tej działalności.
2017
14
cze

Istota:
Prawo do zwrotu całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadań.
Fragment:
Zadanie nr 1 – obiekt po termomodernizacji dachu na hali sportowej z basenem będzie wykorzystany przez: uczniów szkoły nieodpłatnie w ramach lekcji WF, wynajem basenu i hali innym podmiotom – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, wynajem pomieszczeń – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zadanie nr 2 – po zakończonym remoncie instalacji elektrycznej ok. 30 listopada 2016 r. obiekt internatu (Pałacu) będzie wykorzystywany przez: uczniów szkoły – odpłatnie, lecz zwolnione z podatku od towarów i usług, wynajem pomieszczeń innym podmiotom – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, wynajem pomieszczeń – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zadanie nr 1 w przypadku hali sportowej z basenem to będą wyłącznie wydatki związane z zakupem lub usługą dotyczącą tego obiektu, takie jak: chemia basenowa, czy specjalistyczne środki czystości. Zadanie nr 2 w internacie będą to odliczenia wyłącznie dotyczące tego obiektu oraz, zgodnie z art. 90 ust. 2-3 ustawy o podatku VAT, zgodnie z wyliczoną proporcją na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzednim tj. 2015 z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych w odniesieniu do sprzedaży opodatkowanej. Od poprzedniego miesiąca po konsultacji z Urzędem Skarbowym Wnioskodawca dokonuje odliczeń podatku VAT z faktur za zakupy i usługi w obiekcie hali sportowej z basenem w pełnej wysokości oraz w internacie wg ustalonej proporcji zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku VAT.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej Usłudze
Fragment:
(...) opodatkowane oraz obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczania podatku należnego w związku z wykorzystaniem wydatków mieszanych – towarów i usług – w pewnej części do zdarzeń niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Musi pozostać poza sferą objętą opodatkowaniem VAT; podatek ten bowiem obciąża konsumpcję. Podobny pogląd wyraził WSA w Białymstoku, który w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I SA/Bk 254/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl ) stwierdził, że w przypadku usługi świadczeniobiorca (konsument) musi odnosić z niego, choćby nawet potencjalną korzyść, musi wystąpić więc „ konsumpcja świadczenia ”. Na konieczność istnienia konkretnego odbiorcy przy świadczeniu usług opodatkowanych podatkiem VAT wskazywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Apple and Pear Development Council a Commissioners of Customs and Excise (sygn. C-102/86), a także w orzeczeniu w sprawie Tolsma (sygn. C-16/93). Ponadto należy również zauważyć, że powyższy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, ze względu na jego brzmienie, w ocenie Gminy nie może mieć zastosowania w stosunku do tej części wydatków mieszanych, które stanowią nabywane przez Gminę usługi, tj. np. wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze i doradcze, usługi IT. Przedmiotowa regulacja odnosi się bowiem tylko i wyłącznie do zużycia towarów. Ewentualna próba „ rozciągnięcia tego przepisu ” na usługi byłaby zatem sprzeczna w szczególności z jego literalną wykładnią, ale także z tzw. zasadą racjonalnego ustawodawcy, który doskonale rozróżnia i odrębnie definiuje pojęcia towarów oraz usług.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Na działce nr 338/17: Budynek administracyjno-gospodarczy (nr 6 i 6a) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek produkcyjny parterowy (nr 7) był ulepszony w 2006 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek ZOI czterokondygnacyjny (nr 8) był ulepszony w 2008 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek Centralnego Laboratorium Chemicznego (nr 9) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek galwanizerni parterowy (nr 10) był ulepszony w 2010 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek magazynowo - produkcyjny (nr 11) był ulepszony w 2012 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Budynek produkcyjny (nr 12 i 12a) był ulepszony w 2011 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Budynek (nr 17) był ulepszony w 2005 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Wiata warsztat remontu samochodów (nr 24) był ulepszony w 2012 r. i od tego czasu wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Magazyn stalowy (nr 25) nie był ulepszany. Na działce nr 338/17 były ulepszane następujące budowle: drogi i place w 2013 r., droga dojazdowa w 2013 r., drogi i place przy ul. L. w 2010 r., kanalizacja deszczowa w 2006 r., kanalizacja przemysłowa w 2011 r., sieć centralnego ogrzewania i pary w 2007 r.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.