Opłaty sądowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłaty sądowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
20
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym koszt sfinansowanej przez Bank Hipoteczny opłaty sądowej, warunkujący prowadzenie działalności kredytowej o przedmiotowym charakterze, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi po stronie klienta przychód z nieodpłatnych świadczeń, dla którego Bank Hipoteczny powinien wystawić informację podatkową PIT-8C?

Fragment:

(...) opłaty sądowej za wpis ww. roszczenia ponosić będzie Bank Hipoteczny ”. Należy mieć na uwadze, że przytoczona regulacja ustawy o kosztach sądowych ma charakter przepisu proceduralnego, którego celem jest jednoznaczne uregulowanie zasad realizacji czynności proceduralnych. Jednocześnie nie stoi ona w sprzeczności z możliwością uiszczania opłaty sądowej przez osobę inną niż wnioskodawca. Jak wskazano wyżej, przepis art. 4 ust. 2 ustawy o kosztach cywilnych nie nakłada na wnioskodawcę materialnego obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Przepis ten stanowi, że wnioskodawca zobowiązany jest doprowadzić do opłacenia składanego wniosku i przedstawić dowód na tę okoliczność, pod rygorem negatywnych skutków procesowych. Tożsamość osoby, która faktycznie poniosła opłatę (dokonała przelewu, zakupiła znaki opłaty sądowej), jest w świetle ustawy o kosztach sądowych irrelewantna, co wyraźnie wynika z interpretacji przedstawionej przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/95). Należy dodatkowo uwzględnić również przepisy prawa materialnego, tj. ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, który przyznaje prawo do złożenia wniosku o wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki nie tylko klientom, ale również innym podmiotom, w tym bankom hipotecznym.

2015
5
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie opłat sądowych opłaconych w imieniu klientów w danym postępowaniu.

Fragment:

Z uwagi na powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, w ramach wykonywania swoich usług, wnosi w imieniu i na rzecz klientów opłaty sądowe oraz posiada on dowody świadczące o poniesieniu tych wydatków, zatem wypełnione zostały przesłanki określone w art. 79 lit. c Dyrektywy oraz art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca, opłaty sądowe ponoszone w imieniu i na rzecz klientów nie są skalkulowane w wynagrodzeniu (prowizji) otrzymywanym od klientów, zatem zwrot ww. wydatków nie stanowi zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w analizowanej sprawie występuje de facto w roli pośrednika i otrzymany zwrot wydatków poniesionych na rzecz zleceniodawcy nie jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług prawniczych. Zatem opłaty sądowe dokonane w imieniu i na rzecz klienta Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że zwrot wydatków z tytułu opisanych opłat sądowych, poniesionych w imieniu i na rzecz klienta, stosownie do art. 79 lit. c) Dyrektywy oraz art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, nie powinien być wliczany do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług prawniczych, zatem brak jest podstaw do wystawiania przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących te czynności.

2012
20
lis

Istota:

Skoro wydatki, ponosi Pani w imieniu i na rzecz kontrahentów, to nie świadczy Pani na ich rzecz dodatkowych usług zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu świadczonej przez Panią usługi prawnej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrócone przez kontrahentów na Pani rachunek bankowy lub gotówką wydatki, które zostały opłacone w ich imieniu i na ich rzecz, z tytułu należnych w danym postępowaniu opłat skarbowych od pełnomocnictw, opłat sądowych, opłat kancelaryjnych, w tym za wydanie odpisów wyroków sądowych, a także innych należnych opłat publicznoprawnych, winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% i udokumentowane fakturami VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, poniesione wydatki, takie jak: opłaty skarbowe od pełnomocnictw, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne oraz inne należności publicznoprawne, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym nie ma obowiązku dokumentowania ich fakturami VAT. Po powołaniu treść art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdziła Pani, iż przez świadczenie usług należy rozumieć każde zachowanie, zarówno działanie jak i zaniechanie. Podkreśliła, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego odbiorcą jest bezpośredni konsument odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Natomiast z tytułu ponoszenia ww. wydatków nie osiąga Pani żadnej korzyści. Po powołaniu treści art. 29 ust. 1 ww. ustawy podniosła Pani, że w myśl tego przepisu, kwota zwrotu poniesionych w imieniu kontrahentów wydatków, nie stanowi elementu konstrukcyjnego kwoty należnej z tytułu sprzedaży usługi prawnej.

2012
9
cze

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki można zaliczyć wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego związanego z nabyciem działki oraz opłaty poniesione w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup sprzedanej działki?

Fragment:

Do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy wnioskodawca może zaliczyć cenę zakupu działki (130.000 zł), opłaty notarialne poniesione w związku z nabyciem działki w postaci taksy notarialnej, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnej i opłaty sądowej (4.240,00 zł). W tym zakresie stanowisko wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Do kosztów pomniejszających podstawę opodatkowania w żadnym wypadku nie można zaliczyć opłat poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup sprzedanej działki. Tym samym stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
paź

Istota:

1. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakładają na Wnioskodawcę obowiązek wystawiania faktury VAT za opłacone w imieniu klienta opłaty sądowe i skarbowe z wykazanym podatkiem VAT?
2. Czy wystarczającym sposobem udokumentowania takich czynności jest wystawianie not obciążeniowych dla klienta, który zobowiązany był do uiszczenia opłaty?

Fragment:

W zawieranych z klientami umowach znajduje się zapis, zgodnie z którym to klient ponosi koszty związane z koniecznością poniesienia w toku postępowania różnego rodzaju opłat sądowych, a także opłat skarbowych od pełnomocnictw. Konsekwencją specyfiki prowadzonej przez X działalności jest to, że klienci bardzo często nie uiszczają opłat takich jak opłaty sądowe i opłaty skarbowe od pełnomocnictw bezpośrednio na rzecz sądów lub innych urzędów, lecz przekazują te opłaty gotówkowo lub przelewem na rachunek X, która w ramach obsługi prawnej pośredniczy w ten sposób w uiszczeniu danej opłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakładają na Wnioskodawcę obowiązek wystawiania faktury VAT za opłacone w imieniu klienta opłaty sądowe i skarbowe z wykazanym podatkiem VAT... Czy wystarczającym sposobem udokumentowania takich czynności jest wystawianie not obciążeniowych dla klienta, który zobowiązany był do uiszczenia opłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie nakładają na Zainteresowanego w związku z dokonywaniem powyższych czynności obowiązku ich fakturowania. Kwoty przekazywane tytułem opłat sądowych i opłat skarbowych nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi (art. 5, 7 i 8 ustawy).

2011
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania czynności polegających na pośredniczeniu w uiszczaniu przez klienta opłat sądowych i skarbowych.

Fragment:

W zawieranych z klientami umowach znajduje się zapis, zgodnie z którym to klient ponosi koszty związane z koniecznością poniesienia w toku postępowania różnego rodzaju opłat sądowych, a także opłat skarbowych od pełnomocnictw. Konsekwencją specyfiki prowadzonej przez Kancelarię działalności jest to, że klienci bardzo często nie uiszczają opłat takich jak opłaty sądowe i opłaty skarbowe od pełnomocnictw bezpośrednio na rzecz sądów lub innych urzędów, lecz przekazują te opłaty gotówkowo lub przelewem na rachunek Kancelarii, która w ramach obsługi prawnej pośredniczy w ten sposób w uiszczeniu danej opłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie nakładają na Wnioskodawcę obowiązku fakturowania lub rejestrowania na kasie fiskalnej czynności polegających na pośredniczeniu w uiszczaniu przez klienta opłat takich jak opłaty sądowe i skarbowe... Czy wystarczającym sposobem udokumentowania takich czynności jest wystawianie not obciążeniowych... Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie nakładają na niego w związku z dokonywaniem powyższych czynności obowiązku ich fakturowania lub rejestrowania na kasie fiskalnej. Kwoty przekazywane tytułem opłat sądowych i opłat skarbowych nie stanowią zapłaty z tytułu sprzedaży towaru lub wykonania usługi (art. 5, 7 i 8 ustawy).

2011
1
paź

Istota:

Jeżeli wartość nominalna opłat nie jest uwzględniona w cenie usługi obsługi prawnej świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, a wydatki z tytułu ww. opłat zostały poniesione w imieniu i na rzecz klienta, obciążenie kontrahenta poniesionymi w jego imieniu i na jego rzecz opłatami, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Fragment:

W konsekwencji, jeżeli wartość nominalna opłat nie jest uwzględniona w cenie usługi obsługi prawnej świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, a wydatki z tytułu ww. opłat zostały poniesione w imieniu i na rzecz klienta, obciążenie kontrahenta poniesionymi w jego imieniu i na jego rzecz opłatami, takimi jak opłaty skarbowe, opłaty sądowe za pozyskanie dokumentów rejestrowych z KRS, wydatki na wpisy sądowe, opłaty za uzyskanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Zatem stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ zwraca również uwagę na fakt, iż uznanie, że poniesione w imieniu i na rzecz klienta wydatki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje, że w takim przypadku Spółka winna na potrzeby rozliczeń finansowych z klientami stosować inne niż faktura VAT dokumenty, np. noty księgowe. Art. 106 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zauważa się, że gdyby z treści lub charakteru umowy cywilnoprawnej, łączącej Wnioskodawcę z klientem wynikało, iż wykonywane czynności, o których mowa we wniosku są częścią usługi głównej, w tej sytuacji podlegałyby one opodatkowaniu jak usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności.

2011
1
paź

Istota:

Czy zwrócone przez klientów na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub gotówką wydatki, które zostały opłacane w ich imieniu i na ich rzecz, m.in. z tytułu należnych w danym postępowaniu opłat skarbowych od pełnomocnictw, wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, opłat kancelaryjnych za wydanie odpisu wyroku sądowego oraz innych należnych opłat sądowych oraz publicznoprawnych, winny być uznane za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%, która to usługa winna być udokumentowana fakturą VAT?

Fragment:

(...) opłat sądowych oraz publicznoprawnych, winny być uznane za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%, która to usługa winna być udokumentowana fakturą VAT... Pana zdaniem, powołując się na przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poniesione wydatki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach świadczenia usługi obsługi prawnej otrzymuje Pan wynagrodzenie, które dokumentuje fakturami VAT. Zgodnie z zapisami w zawartych umowach lub ustaleniami ustnymi w wypadku nie podpisywania umów, oprócz wynagrodzenia za obsługę prawną przysługuje Panu zwrot wydatków takich jak: opłaty skarbowe od pełnomocnictw, wydatki na wpisy sądowe oraz inne należne opłaty sądowe i publicznoprawne, które nie są skalkulowane w wynagrodzeniu a poniesione zostały w imieniu i na rzecz klienta. Najczęściej dokumentowane są przelewami dokonanymi z konta wnioskodawcy na odpowiednie konta urzędów miejskich (opłaty skarbowe) oraz sądów (wydatki na wpisy sądowe i inne opłaty sądowe). Jeżeli opłaty dokonywane są gotówką to „ kwity kasowe ” wystawiane przez sądy lub urzędy miejskie wystawiane są na Pana.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w sytuacji dokonania przez kontrahenta zwrotu poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków o charakterze opłat publicznoprawnych, zwrócona kwota stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług winna być powiększona o tę kwotę?
Jeżeli zwrot opłat o charakterze publicznoprawnym nie stanowi elementu wynagrodzenia (honorarium) należnego Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług, to czy prawidłowe jest niewykazywanie na wystawianych usługobiorcom fakturach VAT kwot zwróconych przez nich podatnikowi i dokonanie ich rozliczenia w oparciu o odrębny dokument księgowy np. notę księgową przekazaną kontrahentowi?

Fragment:

Zwrócić w tym miejscu należy również uwagę, że usługa wykonana przez Wnioskodawcę (uiszczenie opłaty skarbowej, opłat sądowych i administracyjnych) w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Wnioskodawcy przez klienta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Od warunków umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i klientem zależeć będzie, czy wynagrodzenie za dokonanie takich czynności Wnioskodawca skalkuluje w cenie usługi prawnej (i będzie podlegać opodatkowaniu wraz z tą usługą), czy też będzie ono regulowane, fakturowane i opodatkowane oddzielnie od dokonanej transakcji sprzedaży usługi prawnej. Jeżeli jednak z treści lub charakteru umowy cywilnoprawnej łączącej Kancelarię z klientem wynika, iż wykonywane czynności, o których mowa we wniosku są częścią usługi głównej, w tej sytuacji podlegają one opodatkowaniu jak usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności. W konsekwencji Wnioskodawca stosując się do postanowień art. 106 ust. 1 – 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązany będzie przedmiotowe czynności udokumentować fakturą VAT. Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż umowy cywilnoprawne zawierane przez Wnioskodawcę, winny być oceniane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Analiza taka – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

2011
1
wrz

Istota:

Koszty zaniechanych inwestycji.

Fragment:

Koszty egzekucyjne to opłaty za dokonane w toku postępowania egzekucyjnego środki mające doprowadzić do realizacji egzekwowanego obowiązku oraz wydatki związane z tym postępowaniem (opłaty sądowe, koszty zastępstwa adwokackiego czy koszty komornicze). Koszty te wstępnie ponoszone są przez wierzyciela, a po zakończeniu postępowania komornik sądowy obciąża nimi dłużnika. Ustawodawca w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, że kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a nie konkretnego przychodu. Aby określony koszt można było uznać za koszt uzyskania przychodów między tym kosztem, a przychodem musi istnieć związek. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. W praktyce dość często zdarza się, że określony wydatek nie ma bezpośredniego związku z przychodem, a mimo tego stanowi koszt uzyskania przychodu. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że wydatki z tytułu opłat sądowych i kosztów komorniczych poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przeciwko sprzedawcy prawa wieczystego użytkowania gruntów są kosztem uzyskania przychodów. Nie można jednak przyjąć, że są to koszty mające bezpośredni wpływ na uzyskanie przychodów. Niewątpliwie można je natomiast zaliczyć do kosztów pośrednich związanych z zabezpieczeniem źródła przychodów.