Opłaty pocztowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłaty pocztowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
maj

Istota:

1. Czy złożenie przez kupującego wraz z zamówieniem pełnomocnictwa, w którym kupujący upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i przelaniu kwoty za towar i opłatę pocztową na konto bankowe Wnioskodawcy, zwolni Wnioskodawcę jako sprzedającego z opodatkowania podatkiem VAT kosztów przesyłki pocztowej i czy w takim przypadku Wnioskodawca jest zobligowany do wystawienia faktury na opłatę pocztową ze stawką zwolnioną, czy traktować wpłaconą opłatę pocztową przez klienta jako opłatę, którą Zainteresowany uiszcza na Poczcie, bez jej refakturowania?
2. W przypadku, gdy koszt przesyłki jest niższy niż uzgodniona kwota za przesyłkę, to czy od tej różnicy sprzedający obowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego VAT?

Fragment:

Czy złożenie przez kupującego wraz z zamówieniem pełnomocnictwa, w którym kupujący upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i przelaniu kwoty za towar i opłatę pocztową na konto bankowe Wnioskodawcy, zwolni Wnioskodawcę jako sprzedającego z opodatkowania podatkiem VAT kosztów przesyłki pocztowej i czy w takim przypadku Wnioskodawca jest zobligowany do wystawienia faktury na opłatę pocztową ze stawką zwolnioną, czy traktować wpłaconą opłatę pocztową przez klienta jako opłatę, którą Zainteresowany uiszcza na Poczcie, bez jej refakturowania... W przypadku, gdy koszt przesyłki jest niższy niż uzgodniona kwota za przesyłkę, to czy od tej różnicy sprzedający obowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę interpretację prawa podatkowego w podobnej sprawie wydaną w dniu 18 czerwca 2012 r. sygnatura: IBPP1/443-323/12/AL przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przepisy należy interpretować w następujący sposób: Jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował pełnomocnictwem od kupującego, opłata pocztowa w kwocie faktycznie poniesionej u sprzedającego nie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku, gdy koszt faktycznej opłaty pocztowej jest niższy niż ustalona kwota między Zainteresowanym a kupującym, to różnica ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2012
10
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania kosztów przesyłki pocztowej oraz kwoty pobranej od kupującego tytułem opłaty pocztowej w części przekraczającej rzeczywisty koszt przesyłki.

Fragment:

W przypadku, gdy rzeczywisty koszt przesyłki jest niższy niż kwota pobranej przez Wnioskodawcę opłaty pocztowej (10,00 zł) wnioskodawca nie zwróci nadwyżki - kwota ta stanowić będzie dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy złożenie przez kupującego wraz z zamówieniem, pełnomocnictwa, w którym kupujący upoważnia sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu zwolni sprzedającego z opodatkowania podatkiem VAT kosztów przesyłki pocztowej... W przypadku gdy koszt przesyłki jest niższy niż 10,00 zł, to czy od tej różnicy sprzedający obowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Jeżeli będzie on dysponował pełnomocnictwem od kupującego, opłata pocztowa w kwocie faktycznie poniesionej u sprzedającego nie podlega opodatkowaniu VAT. W przypadku gdy koszt faktycznej opłaty pocztowej jest niższy niż ustalona kwota 10,00 zł, to czy różnica ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na powiązanie zagadnień w zakresie podatku od towarów i usług, zawartych we wniosku ORD-IN z dnia 23 marca 2012r., uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2012r., wydano jedną interpretację dotyczącą oceny przedstawionych przez Wnioskodawcę stanowisk.

2011
1
sie

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów opłaty pocztowej nie związanej z żadną dostawą bądź świadczeniem usług.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów opłaty pocztowej nie związanej z żadną dostawą bądź świadczeniem usług. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będący Spółdzielnią Mieszkaniową wysyła do swoich członków, właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni oraz do kontrahentów wezwania do zapłaty zaległych opłat eksploatacyjnych oraz innych zobowiązań. Spółdzielnia obciąża adresata wezwania rzeczywistymi kosztami opłat poniesionych na zakup znaczka pocztowego (list polecony, list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca powinien sporządzać zbiorcze miesięczne zestawienie opłat poprzez wystawienie faktury wewnętrznej oraz naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług ze stawką 22%... Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie adresata wezwania do zapłaty opłatą pocztową stanowi jedynie zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów. W związku z czym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku naliczenia podatku od pobieranych opłat. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Czy zwolniona od podatku jest dostawa znaków opłaty pocztowej?

Fragment:

Problem dodatkowych opłat zamierza Pan rozwiązać poprzez tzw. „znaki opłaty pocztowej”. W konsekwencji dodatkowe usługi będą opłacane przez klientów poprzez zakup znaków opłaty pocztowej (po cenie nominalnej) i naklejanie ich np. na kopertę. W najbliższym czasie zamierza Pan wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ze zgłoszeniem wzorów znaków opłaty pocztowej, w celu umieszczenia ich w wykazie znaków opłaty pocztowej. Sprzedaż znaków opłaty pocztowej będzie w przyszłości odbywać się nie tylko w Pana punktach obsługi, ale również za pośrednictwem innych podmiotów, wynagradzanych odrębnie, np. na zasadzie prowizji od wartości sprzedanych znaków. Pośrednicy będą dokonywać sprzedaży znaków opłaty pocztowej po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przysługuje zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu dostawy znaczków pocztowych i innych znaków tego typu, za cenę równą ich wartości nominalnej... Czy przysługuje zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu dostawy wszelkiego typu znaków opłaty pocztowej, emitowanych przez operatorów na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienia z podatku od towarów i usług opłaty za dostawę przesyłki pocztowej

Fragment:

Na podstawie art. 31 ww. ustawy Spółka zamierza wprowadzić, jako potwierdzenie uiszczenia opłat za świadczone usługi znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki emitowane przez Pocztę Polską, przy czym wzory znaków opłaty pocztowej będą zgłoszone do Prezesa UKE. Spółka sądzi, iż znaki te będą spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie prawo pocztowe i w drodze decyzji administracyjnej wzory znaków opłaty pocztowej zostaną umieszczone w wykazie prowadzonym przez Prezesa UKE. W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 4 zawarte jest zwolnienie od podatku usług dostaw za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbowych i innych znaków tego typu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W przypadku, gdy opłata za dostawę przesyłki pocztowej będzie uiszczona poprzez znaki opłaty pocztowej wg wzoru zaakceptowanego przez Prezesa UKE naklejane na przesyłkę pocztową o wadze powyżej 50 gram to czy dostawa ta będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 4... Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dostaw – usługi pocztowej oznaczonej na przesyłce pocztowej o wadze powyżej 50 gram znakami opłaty pocztowej zgodnymi z wzorami spełniającymi wymogi art. 31 ustawy prawo pocztowe to znaki tej opłaty mogą być traktowane, jako „inne znaki tego typu” o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług a zatem dostawy te zwolnione są z podatku od towarów i usług.

2011
1
maj

Istota:

Sprzedaż, przez operatora pocztowego innego niż poczta państwowa, własnych znaków opłaty pocztowej nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Nr 130, poz. 1188 ze zm.), zgodnie z którymi operatorzy mogą stosować własne znaki służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej: zawierające informacje: umożliwiające identyfikację operatora, o wysokości opłaty pobranej za wykonanie usługi pocztowej zwane „znakami opłaty pocztowej" zawierające informacje: umożliwiające identyfikację operatora, umożliwiające identyfikację umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej między operatorem a podmiotem, na rzecz którego jest wykopnywana usługa zwane „oznaczeniami”. Wzory znaków opłaty pocztowej, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo pocztowe, podlegają zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który prowadzi ich wykaz. Wykaz znaków opłaty pocztowej jest jawny. W związku z tym, że Spółka nie posiada zarejestrowanych znaków, o których mowa w art. 31 ww. ustawy, stosowanie własnych znaków opłaty pocztowej powinno być poprzedzone zgłoszeniem do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wzoru znaku, bądź wzorów znaków opłaty pocztowej w celu ich rejestracji. Spółka zamierza dokonać zgłoszenia rejestracji tych znaków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż znaków opłaty pocztowej korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywana jest przez innego niż Poczta Polska operatora pocztowego... Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż znaczków jest zwolniona od opodatkowania przedmiotowym podatkiem, jeżeli dokonywana jest za cenę równą wartości nominalnej tego znaczka.

2011
1
maj

Istota:

Zastosowanie stawki zwolnionej podatku VAT do opłat pocztowych.

Fragment:

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, poza należnością za towar, na cenę składają się koszty związane z przesyłką (opłata pocztowa), które w rozumieniu powyższego przepisu stanowią podstawę opodatkowania. Wyrażona w piśmie z dnia ....02.2007r. metoda opodatkowania sprzedaży jest niezgodna z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art.43 ust.1 pkt.1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Jak wynika z poz.2 wymienionego załącznika, zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają wyłącznie usługi świadczone przez pocztę państwową, sklasyfikowane symbolem PKWiU 64.11. Oznacza to, że zwolnienie, o którym wyżej mowa, ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tzn. ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową i nie dotyczy innych podmiotów. Pani, nie będąc podmiotem wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy, odsprzedając usługę pocztową, obowiązana jest opodatkować ją stawką 22% - zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że opłatę pocztową uwzględnia Pani w cenie sprzedawanego towaru. W świetle powołanych przepisów uznać należy, że opłaty pocztowe stanowiące element ceny towaru będącego przedmiotem dostawy dokonanej przez Panią za pośrednictwem poczty państwowej podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla danego towaru.

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty poniesione za nadanie paczki na poczcie i zakup znaczków potwierdzone datownikiem poczty, można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Dowodami księgowymi, pod warunkiem, że spełniają one określone wymogi, są także: a) dowody opłat pocztowych i bankowych, b) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat (za energię elektryczną, czynsz, telefon, gaz, wodę, centralne ogrzewanie), c) umowy takie jak kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia itp., d) dowody poniesionych kosztów np. ubezpieczenia zakładu, towaru, a także listy płac. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem tutejszego organu podatkowego, do kosztów zaliczyć można koszty potwierdzone fakturą VAT lub rachunkiem lub innym dokumentem księgowym . W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny, przedstawiony we wniosku Podatnika oraz stan prawny, obowiązujący w dniu jej wydania.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskiem złożonym w dniu 29 marca 2006r. wystąpiła Pani o interpretację przepisów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty opłaty pocztowej, którą otrzymuje Pani jako zwrot poniesionych kosztów przesyłki towaru do klienta.

Fragment:

Opłaty pocztowe mogą stanowić składnik ceny - wówczas podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla danego towaru lub poprzez ich odsprzedaż - w tym przypadku podlegają opodatkowaniu stawką 22%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że opłatę pocztową uwzględnia Pani w cenie sprzedawanego towaru, gdyż zapłata, którą Pani otrzymuje od klienta obejmuj cenę towaru i zwrot opłaty pocztowej. W świetle powołanych przepisów uznać należy, iż opłaty pocztowe stanowiące element ceny towaru będącej przedmiotem dostawy dokonywanej przez Panią podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla danego towaru. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione na opłaty pocztowe związane z rozsyłaniem reklamowych druków bezadresowych (ulotek reklamowych), można zaliczyć do pozostałych kosztów działalności firmy, czy też do kosztów reklamy publicznej lub niepublicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione na opłaty pocztowe związane z rozsyłaniem reklamowych druków bezadresowych (ulotek reklamowych) oraz wszelkie formy promocji kierowane do anonimowego kręgu potencjalnych konsumentów zalicza się do reklamy prowadzonej publicznie, co jest równoznaczne z tym, że podatnik może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.