Opłaty dodatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłaty dodatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania dodatkowej opłaty za odebranie paliwa gazowego w ilości innej niż zaplanowana

Fragment:

(...) opłatę dodatkową obliczoną zgodnie z postanowieniami kontraktu indywidualnego (umowa wykonawcza do Umowy ramowej). Kara umowna i opłata dodatkowa płacona przez Odbiorcę na rzecz Sprzedawcy za odebranie paliwa gazowego w ilości innej niż zaplanowana będą w dalszej części zwane łącznie: „ Świadczeniami ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wskazana wyżej w stanie faktycznym dodatkowa opłata, określona we wcześniejszej Umowie ramowej również jako kara umowna, za odebranie paliwa gazowego w ilości innej niż zaplanowana podlega opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Opłata dodatkowa jak również, określona we wcześniejszej Umowie ramowej, kara umowna za odebranie paliwa gazowego w ilości innej niż zaplanowana podlega opodatkowaniu VAT. Kwoty dodatkowych opłat wypłacane na podstawie dotychczasowej Umowy ramowej, wynikające wprost z treści tej umowy - chociaż nazwane są karami umownymi, jak również opłaty dodatkowe wskazane w nowo zawartej Umowie ramowej - stanowią w istocie fragment rozliczenia z tytułu umowy na dostawę paliwa gazowego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2016
25
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat dodatkowych stanowiących sankcję finansową stosowaną wobec podróżnych, którzy nie wykupili biletu w ogóle lub właściwego biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej.

Fragment:

W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu w ogóle lub właściwego biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową (bilet) pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915, ze zm.), ewentualnie opłata manipulacyjna. Wysokość opłat dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych określa uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej. Zdaniem Wnioskodawcy, opłata dodatkowa ma charakter represyjny i stanowi sankcję dla pasażera za brak biletu lub brak dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Zbliżona jest do kary w rozumieniu przepisów o wykroczeniach, albowiem w przepisie art. 121 § 1 Kodeksu wykroczeń ustawodawca użył w odniesieniu do tej dodatkowej opłaty określenia „ kara pieniężna ”. Nadto, podkreślenia wymaga, że nie można uznać opłaty dodatkowej za karę umowną w rozumieniu art. 483 Kodeksu cywilnego, albowiem już z treści samego przepisu wynika, że kara umowna może zostać zastrzeżona do niewykonania zobowiązania niepieniężnego.

2015
15
paź

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności w związku, z którymi pobierane są od leasingobiorców opłaty dodatkowe.

Fragment:

(...) opłaty dodatkowe – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności w związku, z którymi pobierane są od leasingobiorców opłaty dodatkowe. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca oferuje i świadczy na rzecz swoich klientów (leasingobiorcy) usługi leasingu operacyjnego. Oprócz czynszu leasingowego, leasingobiorcy mogą ponosić na rzecz Wnioskodawcy także inne opłaty (opłaty dodatkowe) związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. Możliwość pobierania przez Wnioskodawcę opłat dodatkowych wynika z zawieranych umów leasingu, w tym w szczególności z ogólnych warunków umowy leasingu. Dodatkowo, część czynności, za które Spółka pobiera opłaty dodatkowe oraz wysokość tych opłat jest szczegółowo określona w Tabeli Opłat i Prowizji. W ramach opłat dodatkowych Spółka pobiera od leasingobiorców w szczególności: opłaty związane z zawarciem umowy leasingu (m.in. opłata (...)

2015
26
cze

Istota:

Brak uznania za działalność gospodarczą czynności pobierania opłat dodatkowych oraz nieuwzględnienie kwot opłat dodatkowych przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Opłaty dodatkowe pozostają bez wpływu na opłaty należne za samą usługę i wiążą się z nieprzedstawieniem przez pasażera właściwych dokumentów. Opłaty dodatkowe nie stanowią zatem po stronie Wnioskodawcy wynagrodzenia należnego z tytułu czynności opodatkowanej, lecz stanowią jedynie rodzaj sankcji, swoistej kary. Wobec powyższego, opłaty dodatkowe naliczane za jazdę bez ważnego biletu nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, czynności pobierania ww. opłat dodatkowych nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Jednocześnie, w świetle powołanych przepisów prawa, otrzymywane przez Wnioskodawcę opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu tzw. proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania za działalność gospodarczą czynności pobierania opłat dodatkowych należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast w zakresie uwzględnienia kwot opłat dodatkowych przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
12
sty

Istota:

Opodatkowanie dodatkowej opłty rocznej z tyt. niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości.

Fragment:

Przy nakładaniu dodatkowej opłaty rocznej ma zastosowanie metoda administracyjna, gdyż możliwość jednostronnego nałożenia na użytkownika wieczystego opłaty dodatkowej oraz jej wysokość wynika wprost z powołanej ustawy. Podniosła, że przyznanie właścicielowi nieruchomości kompetencji władczych w stosunku do użytkownika wieczystego służy właśnie umożliwieniu wyegzekwowania ustalonych obowiązków oraz ochronie interesu lokalnej wspólnoty samorządowej. Podmiot publicznoprawny oddający swój majątek do zagospodarowania osobie trzeciej musi mieć zapewnione skuteczne metody działania zapewniające zagospodarowanie tego majątku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zaznaczyła, że opłata dodatkowa służy dyscyplinowaniu użytkownika wieczystego do wywiązania się z obowiązku zagospodarowania użytkowanej działki. Ma więc charakter represyjny, jest swego rodzaju „ karą ” za niewykonywanie zobowiązania. Gmina zacytowała treść art. 15 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), a także art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594). Ponownie podkreśliła, że dodatkowa opłata roczna, jako szczególnego rodzaju sankcja finansowa, ma na celu zdyscyplinowanie użytkownika wieczystego do zrealizowania celów zawartych w umowie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

2012
21
kwi

Istota:

- Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
- W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Fragment:

Spółka może także ponieść koszty opłat dodatkowych naliczonych przez finansujących w związku z otrzymaniem od nich finansowania, np.: koszty prowizji, koszty ustanowienia zabezpieczenia, koszty ponoszone przez finansujących na zakup usług doradczych związanych z zawarciem umów dotyczących finansowania (przede wszystkim koszty doradztwa prawnego ponoszone na negocjowanie umów pożyczek przez finansujących), których uiszczenie może być jednym z warunków otrzymania finansowania przez Spółkę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) Ad. 4) Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty dodatkowe ponoszone przez podatnika w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) stanowią koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty dodatkowe ponoszone przez podatnika w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) stanowią koszty uzyskania przychodów.

2012
21
kwi

Istota:

- Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
- W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Fragment:

Spółka może także ponieść koszty opłat dodatkowych naliczonych przez finansujących w związku z otrzymaniem od nich finansowania, np.: koszty prowizji, koszty ustanowienia zabezpieczenia, koszty ponoszone przez finansujących na zakup usług doradczych związanych z zawarciem umów dotyczących finansowania (przede wszystkim koszty doradztwa prawnego ponoszone na negocjowanie umów pożyczek przez finansujących), których uiszczenie może być jednym z warunków otrzymania finansowania przez Spółkę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) Ad. 4) Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty dodatkowe ponoszone przez podatnika w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) stanowią koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty dodatkowe ponoszone przez podatnika w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) stanowią koszty uzyskania przychodów.

2011
17
gru

Istota:

Stawka podatku VAT.

Fragment:

(...) opłat dodatkowych, opłaty dodatkowe w ciągu roku (dwanaście miesięcznych rat) są płacone przez najemców w wysokości 1/12 szacowanych rocznych kosztów funkcjonowania budynku (patrz pkt 5) - rata miesięczna jest zwana w umowie „ zaliczką na opłaty dodatkowe ”. Następnie po zakończeniu roku następuje ustalenie faktycznej wartości kosztów utrzymania budynku, a najemcy są uznawani lub obciążani różnicą między zapłaconymi łącznie „ zaliczkami na opłaty dodatkowe ” a wartością faktycznych rocznych kosztów funkcjonowania budynku przypadających na zajmowaną przez nich powierzchnię. Kwota rozliczenia jest zwana dalej „ rozliczeniem rocznym opłat dodatkowych ”, opłaty dodatkowe, które wnoszą najemcy (zarówno zaliczki, jak i kwota rozliczenia rocznego), służą pokryciu kosztów funkcjonowania budynku, utrzymania odpowiedniego standardu jakości świadczonej usługi najmu i zarządzania nieruchomością. Koszty te obejmują między innymi, usługi serwisów technicznych, ochronę mienia, ubezpieczenie budynku od ognia, wynagrodzenie personelu obsługującego nieruchomość, koszty związane z utrzymaniem tzw. powierzchni wspólnych, usługi porządkowe, energia, ogrzewanie, zużycie wody i ścieków, utrzymanie terenów zielonych.

2011
1
paź

Istota:

Pobierana przez Wnioskodawcę opłata dodatkowa, nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Fragment:

W przypadku niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób i rzeczy, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy – Wnioskodawca pobiera opłaty dodatkowe (w umowach zawieranych z przewoźnikami - Zleceniodawcy przelewają na firmę Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez właściwego biletu, wystawionych przez kontrolerów Wnioskodawcy pasażerom). Od pobranych opłat dodatkowych od pasażerów (w formie gotówkowej i skredytowanej) Wnioskodawca odprowadza 8% podatek VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie : Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odprowadzając 8% podatek VAT od pobranych opłat dodatkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata dodatkowa pobierana od osób korzystających z przewozu bez biletu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu nie jest czynnością dotyczącą sprzedaży towaru lub usług, opłaty te mają charakter opłat sankcyjnych i nie mogą być traktowane jako opłata za sprzedaż biletów. Dlatego też pobierana opłata dodatkowa za brak biletu przejazdu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jest karą administracyjną pobieraną zgodnie z art. 33a Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz .U. z 2000r., Nr 50, poz. 601). Podobne stanowiska w kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłat dodatkowych zajęli: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. akt IPPP-443-194/10-3/AS) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. akt IBPP1/443-559/07/AZ ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu (sygn. akt PP-T-44081/13/AK/O5) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach (sygn. akt US.IV-443/92/2004) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu (sygn. akt III/446-80/05).

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłaty dodatkowe wymagane przez bank w związku z otrzymaniem pożyczki bankowej będą stanowić koszt uzyskania przychodu, a jeśli tak to czy ten koszt należy rozpoznać w dacie poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d updop)?

Fragment:

Biorąc pod uwagę fakt, że odsetki od zaciągniętej pożyczki będą związane z funkcjonowaniem Spółki i będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, ta sama zasada będzie dotyczyła opłat dodatkowych związanych z pożyczką bankową (zaciągniętą w związku z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę). Zasadniczo, zgodnie z art. 15 ust. 4 uodop wydatki bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Natomiast w myśl art. 15 ust. 4d updop, co do zasady, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. W przypadku wydatków związanych z zaciągnięciem pożyczki bankowej, brak jest bezpośredniego powiązania opłat dodatkowych z konkretnym przychodami. Wobec tego należy uznać, że opłaty dodatkowe stanowią tzw. koszty pośrednie i zgodnie z art. 15 ust. 4d updop będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Rozumowanie takie zostało przykładowo potwierdzone przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w postanowieniu z 6 marca 2006 r. sygn. D-1/423-1/06 (dotyczącym przepisów w brzmieniu do 31 grudnia 2006 r.): „ (...) w odniesieniu do kosztów, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskiwanymi przychodami, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika i nie dotyczę ścisłe wyodrębnionego okresu (tj. roku podatkowego, miesiąca), podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia ”.