Opłaty bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłaty bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
23
gru

Istota:

W przypadku świadczenia usług bankowych, z tytułu których Bank otrzymuje wynagrodzenie w formie opłat i prowizji, podstawą opodatkowania (obrotem) w podatku VAT jest ww. kwota opłat i prowizji pobieranych przez Bank.

Fragment:

(...) przypadku usług w zakresie (i) prowadzenia i obsługi rachunków bankowych, (ii) usług dotyczących obrotu czekowego i wekslowego (tj. inkaso czeku rozrachunkowego, wysłanie weksla do inkasa itp.), (iii) kart kredytowych, (iv) usług dotyczących kredytów i pożyczek (tj. prowizji za przyznanie kredytu), (v) gwarancji i poręczeń, (vi) akredytyw, (vii) inkasa dokumentowego, podstawę opodatkowania (obrót dla celów VAT) stanowi kwota otrzymanego przez Bank wynagrodzenia, tj. prowizji lub opłaty bankowej. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnych interpretacjach: z dnia 4 czerwca 2009 r. (sygn.: IPPP2/443-297/09-4/SAP) oraz z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn.: IPPP1-443-1136/09-2/PR). W konsekwencji, zdaniem Banku, w przypadku świadczenia usług bankowych, obrotem jest kwota opłat i prowizji pobieranych przez Bank. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowizje lub opłaty bankowe, pobierane z przelewanej ceny sprzedaży przez bank lub banki uczestniczące w rozliczeniu przelewu ceny sprzedaży w EURO, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

Fragment:

(...) podmiot gospodarczy. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się te wydatki, których nie można powiązać z konkretnym przychodem, jednak ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Do takich kosztów pośrednich niewątpliwie można zaliczyć koszty związane z obsługą bankową dokonywanych w prowadzonej działalności gospodarczej transakcji finansowych, a więc prowizje i opłaty bankowe. W przedmiotowej sprawie Spółka ponosi wydatki związane z obsługą bankową – prowizje i opłaty bankowe nabywcy, banku Spółki, a także banku pośredniczącego w rozliczaniu transakcji pomiędzy dwoma bankami w transakcjach z kontrahentem dokonującym zapłaty należności wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury. Zdaniem tutejszego Organu koszty prowizji i opłat bankowych banku nabywcy, banku Spółki, a także banku pośredniczącego w rozliczeniu pomiędzy bankami, pomniejszające należną Spółce zapłatę od kontrahenta zagranicznego nie będą stanowiły kosztów (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy import usług związanych z pośrednictwem finansowym jest zwolniony z VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 18.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na rzecz Spółki świadczone są przez podmiot posiadający siedzibę poza terytorium kraju usługi w zakresie korzystania z sieci umożliwiającej bankom dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu wykonywania wzajemnych transakcji. W ramach ceny za świadczoną usługę Bank ponosi następujące koszty: – miesięczne opłaty z tytułu przesyłanych poprzez sieć depesz, – roczną opłatę za (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą można uznawać za koszt uzyskania przychodu zapisując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych, sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płytce CDR, bez potrzeby drukowania dokumentów.

Fragment:

(...) może jedynie wyrazić zgodę co do odmiennego od kodeksowego sposobu informowania. Forma pisemna, o której mowa w art. 728 § 2 ustawy Kodeks cywilny, może być zastąpiona na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo bankowe formą elektroniczną. Dowód w postaci wyciągu bankowego zawiera nie tylko operacje finansowe dokonywane przez jednostkę, ale także kwoty pobrane przez bank z tytułu świadczonych usług bankowych. Wyciąg, na którym widnieją w/w kwoty można uznać za dowód opłaty bankowej, o którym mowa wyżej. Przy czym praktyka banków w zakresie wystawiania wyciągów bankowych jest różna, bowiem niektóre wystawiają wyciągi codziennie, inne raz w miesiącu. W konsekwencji wyciąg może obejmować operacje dokonane na rachunku bankowym w danym dniu lub też obejmować operacje z całego miesiąca. Bez względu na częstotliwość wystawiania wyciągów bankowych, to wyciąg bankowy stanowi dowód, w oparciu o który należy dokonać zapisów w podatkowej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów, prowizji za prolongatę terminu spłaty należności z tytułu kredytów, opłaty bankowej za rozpatrzenie wniosku restrukturyzacyjnego.

Fragment:

(...) zm.). uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku Pismem znak: L.dz. 1618/PI/4/11/05 z dnia 09.11.2005 r. (data wpływu 18.11.2005 r.), uzupełnionym pismem znak: L. dz. 1735/PI/4/11/05 z dnia 29.11.2005 r. ,,X" Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów, prowizji za prolongatę terminu spłaty należności z tytułu kredytów, opłaty bankowej za rozpatrzenie wniosku restrukturyzacyjnego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym ,,X" Spółka z o.o. dokonała zakupu składników majątkowych oraz usług dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej od ,,Y" Sp. z o.o. Zobowiązanie Spółka miała uregulować przelewem na rachunek bankowy. W celu zwolnienia z długu "X" Sp. z (...)

2011
1
mar

Istota:

W 2005 roku podatnik poniósł koszty związane z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, tj. opłaty bankowe, dopłatę wynikającą z różnicy kursu walutowego oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem własności do księgi wieczystej. Czy wydatki te można odliczyć od podatku?

Fragment:

(...) prawa budowlanego. W art. 26b ust. 2 pkt 2 w/w ustawy określono dodatkowe warunki uprawniające podatnika do skorzystania z ulgi odsetkowej. Z powyższego wynika, iż odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, które dotyczą kredytu zaciągniętego na ściśle określony cel, tzn. zabezpieczenie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. W ramach tej ulgi nie podlegają odliczeniu koszty związane z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, tj. opłaty bankowe, dopłatę wynikającą z różnicy kursu walutowego oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem własności do księgi wieczystej. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczenia wydatków o których mowa w Pana piśmie. A zatem, Pana stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca (...)