Opłaty bankowe | Interpretacje podatkowe

Opłaty bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłaty bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przypadku świadczenia usług bankowych, z tytułu których Bank otrzymuje wynagrodzenie w formie opłat i prowizji, podstawą opodatkowania (obrotem) w podatku VAT jest ww. kwota opłat i prowizji pobieranych przez Bank.
Fragment:
(...) przypadku usług w zakresie (i) prowadzenia i obsługi rachunków bankowych, (ii) usług dotyczących obrotu czekowego i wekslowego (tj. inkaso czeku rozrachunkowego, wysłanie weksla do inkasa itp.), (iii) kart kredytowych, (iv) usług dotyczących kredytów i pożyczek (tj. prowizji za przyznanie kredytu), (v) gwarancji i poręczeń, (vi) akredytyw, (vii) inkasa dokumentowego, podstawę opodatkowania (obrót dla celów VAT) stanowi kwota otrzymanego przez Bank wynagrodzenia, tj. prowizji lub opłaty bankowej. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnych interpretacjach: z dnia 4 czerwca 2009 r. (sygn.: IPPP2/443-297/09-4/SAP) oraz z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn.: IPPP1-443-1136/09-2/PR). W konsekwencji, zdaniem Banku, w przypadku świadczenia usług bankowych, obrotem jest kwota opłat i prowizji pobieranych przez Bank. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz (...)
2011
23
gru

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowizje lub opłaty bankowe, pobierane z przelewanej ceny sprzedaży przez bank lub banki uczestniczące w rozliczeniu przelewu ceny sprzedaży w EURO, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?
Fragment:
(...) podmiot gospodarczy. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się te wydatki, których nie można powiązać z konkretnym przychodem, jednak ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Do takich kosztów pośrednich niewątpliwie można zaliczyć koszty związane z obsługą bankową dokonywanych w prowadzonej działalności gospodarczej transakcji finansowych, a więc prowizje i opłaty bankowe. W przedmiotowej sprawie Spółka ponosi wydatki związane z obsługą bankową – prowizje i opłaty bankowe nabywcy, banku Spółki, a także banku pośredniczącego w rozliczaniu transakcji pomiędzy dwoma bankami w transakcjach z kontrahentem dokonującym zapłaty należności wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury. Zdaniem tutejszego Organu koszty prowizji i opłat bankowych banku nabywcy, banku Spółki, a także banku pośredniczącego w rozliczeniu pomiędzy bankami, pomniejszające należną Spółce zapłatę od kontrahenta zagranicznego nie będą stanowiły kosztów (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy import usług związanych z pośrednictwem finansowym jest zwolniony z VAT?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 18.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na rzecz Spółki świadczone są przez podmiot posiadający siedzibę poza terytorium kraju usługi w zakresie korzystania z sieci umożliwiającej bankom dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu wykonywania wzajemnych transakcji. W ramach ceny za świadczoną usługę Bank ponosi następujące koszty: – miesięczne opłaty z tytułu przesyłanych poprzez sieć depesz, – roczną opłatę za (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą można uznawać za koszt uzyskania przychodu zapisując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych, sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płytce CDR, bez potrzeby drukowania dokumentów.
Fragment:
(...) może jedynie wyrazić zgodę co do odmiennego od kodeksowego sposobu informowania. Forma pisemna, o której mowa w art. 728 § 2 ustawy Kodeks cywilny, może być zastąpiona na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo bankowe formą elektroniczną. Dowód w postaci wyciągu bankowego zawiera nie tylko operacje finansowe dokonywane przez jednostkę, ale także kwoty pobrane przez bank z tytułu świadczonych usług bankowych. Wyciąg, na którym widnieją w/w kwoty można uznać za dowód opłaty bankowej, o którym mowa wyżej. Przy czym praktyka banków w zakresie wystawiania wyciągów bankowych jest różna, bowiem niektóre wystawiają wyciągi codziennie, inne raz w miesiącu. W konsekwencji wyciąg może obejmować operacje dokonane na rachunku bankowym w danym dniu lub też obejmować operacje z całego miesiąca. Bez względu na częstotliwość wystawiania wyciągów bankowych, to wyciąg bankowy stanowi dowód, w oparciu o który należy dokonać zapisów w podatkowej (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów, prowizji za prolongatę terminu spłaty należności z tytułu kredytów, opłaty bankowej za rozpatrzenie wniosku restrukturyzacyjnego.
Fragment:
(...) zm.). uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku Pismem znak: L.dz. 1618/PI/4/11/05 z dnia 09.11.2005 r. (data wpływu 18.11.2005 r.), uzupełnionym pismem znak: L. dz. 1735/PI/4/11/05 z dnia 29.11.2005 r. ,,X" Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów, prowizji za prolongatę terminu spłaty należności z tytułu kredytów, opłaty bankowej za rozpatrzenie wniosku restrukturyzacyjnego na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym ,,X" Spółka z o.o. dokonała zakupu składników majątkowych oraz usług dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej od ,,Y" Sp. z o.o. Zobowiązanie Spółka miała uregulować przelewem na rachunek bankowy. W celu zwolnienia z długu "X" Sp. z (...)
2011
1
kwi

Istota:
W 2005 roku podatnik poniósł koszty związane z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, tj. opłaty bankowe, dopłatę wynikającą z różnicy kursu walutowego oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem własności do księgi wieczystej. Czy wydatki te można odliczyć od podatku?
Fragment:
(...) prawa budowlanego. W art. 26b ust. 2 pkt 2 w/w ustawy określono dodatkowe warunki uprawniające podatnika do skorzystania z ulgi odsetkowej. Z powyższego wynika, iż odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, które dotyczą kredytu zaciągniętego na ściśle określony cel, tzn. zabezpieczenie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. W ramach tej ulgi nie podlegają odliczeniu koszty związane z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania, tj. opłaty bankowe, dopłatę wynikającą z różnicy kursu walutowego oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz wpisem własności do księgi wieczystej. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczenia wydatków o których mowa w Pana piśmie. A zatem, Pana stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie należało uznać za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.