PK3.8011.8.2015.LKA | Interpretacja indywidualna

Braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz obowiązku wystawiania rachunku do przedmiotowych czynności, a także w zakresie opodatkowania pobieranych opłat za sporządzenie kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
PK3.8011.8.2015.LKAinterpretacja indywidualna
 1. dowód rejestracyjny
 2. faktura
 3. geodezja
 4. kopia
 5. opłata
 6. organ władzy publicznej
 7. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2011 r. znak: IPTPP3/443-37/11-2/IB wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Powiatu ... przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania czynności polegających na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - jest prawidłowe
 • obowiązku wystawiania rachunku do przedmiotowych czynności, a także w zakresie opodatkowania pobieranych opłat za sporządzenie kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.), wydał w dniu 11 sierpnia 2011 r. w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług. Interpretacja została wydana na wniosek złożony w dniu 24 maja 2011 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Swoje zadania wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej - Starostwa Powiatowego. Powiat oraz Starostwo Powiatowe są zarejestrowanymi i czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i składają miesięczne deklaracje podatkowe.

W Starostwie wykonywane są następujące czynności, za które pobierane są opłaty:

 • za czynności wykonywane przez Wydział Architektury i Budownictwa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.). Są to opłaty za wydanie dziennika budowy. Wymienioną opłatę Wnioskodawca zalicza do usług w zakresie administracji publicznej i traktuje ją w rejestrze VAT jako opłatę ze stawką zwolnioną.
 • za czynności wykonywane przez Wydział Komunikacji i Transportu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 ze zm.) i ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 1225, poz. 874 ze zm.). Są to opłaty za prawo jazdy, za kartę pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, wydanie pozwolenia czasowego itp. Stawka opłat komunikacyjnych wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2148). Wymienione opłaty zaliczane są do usług w zakresie administracji publicznej i ujmowane są w rejestrze VAT, jako opłaty ze stawką zwolnioną.
 • za czynności wykonywane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1999 r. Nr 66 poz. 750 ze zm.) i art. 26 pkt 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) pobierane są opłaty za wydanie kart wędkarskich i wyszukanie informacji o środowisku. Wysokość opłaty określona została w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 ze zm.). Wymienione opłaty zaliczane są do usług w zakresie administracji publicznej i wykazywane w rejestrze VAT jako opłaty ze stawką zwolnioną.
 • za czynności wykonywane przez Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pobierane są opłaty za usługi geodezyjne (wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego) na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.). Zadania te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Wysokość opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). Za wymienione czynności Starostwo wystawia faktury VAT ze stawką podatku zwolnioną (PKWiU 75 ). Ponadto dodatkowo w Wydziale Geodezji i Kartografii pobierane są opłaty związane ze sporządzaniem kopii informacji i materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Zarządzenia Starosty z dnia 01.03.2007 r., które określa wysokość opłat za wykonywanie prac reprodukcyjnych, kopii kserograficznych, drobnych prac kreślarskich, skanowania i plotowania dokumentów związanych z udostępnianiem informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Usługi te są fakturowane ze stawką podatku zwolnioną (PKWiU 75). Naliczanie opłat odbywa się zgodnie z ww. rozporządzeniem. Nadmienić należy, że jednym z elementów wynikowych prac geodezyjnych i kartograficznych są opracowania kartograficzne (mapy), które są wykonywane w kilku egzemplarzach. W ww. rozporządzeniu Załącznik nr 1 pkt 9 postanowienia dodatkowe pkt 9.12, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 pkt 12, Załącznik nr 4 pkt 8, Załącznik nr 5 pkt 11 jednoznacznie jest określone, że opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia kopii oraz aktualizacji mapy zasadniczej. Koszty sporządzenia kopii naliczane są zgodnie z ww. zarządzeniem starosty. Ponieważ integralną częścią wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych są prace wynikowe, które określają odrębne przepisy, to również integralną częścią jest wykonanie reprodukcji tych prac wynikowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty z zasobu geodezyjnego kartograficznego stanowią podstawę do wykonywania reprodukcji jako prac wynikowych nie mogą być udostępniane jednostkom wykonawstwa geodezyjnego na zewnątrz, w związku z powyższym brak jest możliwości wykonania reprodukcji map w innych punktach usługowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opłaty za wydanie dziennika budowy, opłaty komunikacyjne, opłaty za kartę wędkarską i udzielenie informacji o środowisku oraz opłaty geodezyjne są zwolnione od podatku od towarów i usług, czy też nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich wykazywać w deklaracji VAT-7...
 2. Jeżeli ww. czynności nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług to czy należy za wymienione opłaty wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r....
 3. Czy za sporządzenie kopii dokumentów, znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które jest czynnością nierozerwalnie związaną z udostępnianiem zasobu, podlega objęciu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie ww. czynności nie podlega ustawie o VAT, gdyż zgodnie z art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Pobierane opłaty mają charakter opłat publicznoprawnych w związku z tym nie można ich kwalifikować do usług podlegających podatkowi od towarów i usług. Dla udokumentowania przedmiotowych czynności należy wystawić rachunki (art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

W odniesieniu do pytania nr 3, Wnioskodawca uważa, iż Starosta realizując zadania z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii nie jest podmiotem świadczącym odpłatne usługi w zakresie kopiowania materiałów. Sporządzanie kopii udostępnianych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i informacji jest ściśle związane z techniczną realizacją wniosków zainteresowanych pozyskaniem tych danych, jednostek, osób prawnych i fizycznych w drodze postępowania administracyjnego. Skoro opłaty natury administracyjnej związane z prowadzeniem zasobu oraz jego udostępnianiem nie są objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, to w taki sam sposób należy traktować opłaty związane ze sporządzaniem kopii udostępnianych materiałów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2011r. znak: IPTPP3/443-37/11-2/IB uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 1 i nieprawidłowe w odniesieniu do pytań nr 2 i nr 3.

Z powyższej interpretacji indywidualnej wynika, że pobierane opłaty za czynności polegające na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Konsekwentnie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek dokumentowania tych czynności fakturami, o których mowa w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy. Czynność ta winna być zatem udokumentowana dokumentem przewidzianym w przepisach ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca nie ma również obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, o którym mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy oddnia wykonania usługi.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem co do zasady wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Z opisu sprawy wynika, że Starosta, jako organ władzy publicznej wykonuje czynności polegające na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Czynności te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej i zostały nałożone odrębnymi przepisami prawa, natomiast wysokość pobieranych opłat wynika odpowiednio z rozporządzeń:

 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.)
 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 14, poz. 75),
 4. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421)
 5. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.).
 6. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)
 7. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

Opłaty za wymienione czynności mają charakter danin publicznych w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP. Opłaty te zostały bowiem nałożone ustawą i mają charakter powszechnych, jednostronnie ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organów władzy publicznej. Nałożenie tych opłat ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej i poddane jest kontroli sądownictwa administracyjnego (postanowienia NSA z: 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 52/12 oraz 5 października 2010 r., sygn. akt I OSK 1594/10). Opłaty te są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym. Obowiązek zapłaty spoczywa na wszystkich podmiotach prowadzących działalność, z którą związany jest obowiązek wniesienia opłaty. Realizacja tego obowiązku nie zależy od woli podmiotu korzystającego. Strony nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty. Powyższe opłaty są dochodami własnymi budżetu powiatu, co oznacza, że należą do dochodów publicznych, i jednocześnie są przeznaczone na realizację celów publicznych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. K 30/12). Z tytułu wykonywania ww. czynności starosta nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej).

Z powyższych przepisów wynika obowiązek dokumentowania rachunkiem dokonania sprzedaży lub wykonania usługi przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na żądanie kupującego lub usługobiorcy.

Przepis art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Kluczowe znaczenie w definicji działalności gospodarczej ma zarobkowy charakter danej działalności. Taki charakter działalności przesądza bowiem o tym, czy określony rodzaj aktywności stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej (Małgorzata Niezgódka-Medek (w) S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 51).

Mając powyższe na uwadze opłaty za czynności Starostwa Powiatowego polegające na wydawaniu dziennika budowy, praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wyszukiwaniu informacji o środowisku i wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego pobierane na podstawie ww. rozporządzeń nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, a tym samym nie mogą być dokumentowane rachunkami w rozumieniu art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z art. 3 pkt 9 tej ustawy.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał również, iż w Wydziale Geodezji i Kartografii są pobierane opłaty związane ze sporządzaniem kopii informacji i materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednym z elementów wynikowych prac geodezyjnych i kartograficznych są opracowania kartograficzne (mapy), które są wykonywane w kilku egzemplarzach.

Koszty sporządzenia kopii naliczane są zgodnie z zarządzeniem starosty. Ponieważ integralną częścią wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych są prace wynikowe, które określają odrębne przepisy, to również integralną częścią jest wykonanie reprodukcji tych prac wynikowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty z zasobu geodezyjnego kartograficznego stanowią podstawę do wykonywania reprodukcji jako prac wynikowych, nie mogą być udostępniane jednostkom wykonawstwa geodezyjnego na zewnątrz, w związku z powyższym brak jest możliwości wykonania reprodukcji map w innych punktach usługowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż ponieważ wysokość opłat za sporządzanie kopii przedmiotowych dokumentacji nie wynika z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ani z przepisów rozporządzeń wykonawczych, lecz jest ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/7 Starosty z dnia 01.03.2007 r., tym samym stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Stwierdzić należy, iż rozróżnienia wymagają czynności, za które opłaty zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego i dodatkowe czynności techniczne, np. sporządzanie kopii. Te ostatnie nie mieszczą się w zakresie zadań ustawowych Starosty. Natomiast pobierane opłaty za dodatkowe czynności techniczne, np. za sporządzanie kopii informacji i materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie mieszczą się w zakresie zadań ustawowych Starosty, co oznacza, że stosunki łączące Starostę ze zleceniodawcami mają charakter cywilnoprawny.

Czynności te nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz.392 ze zm.), gdyż zwolnienie to dotyczy czynności innych niż mające charakter cywilnoprawny.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sporządzanie przedmiotowych kopii, stanowiące czynności techniczne, wykracza poza zakres obowiązków ustawowych i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług, wg podstawowej stawki VAT w wysokości 23%, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca działa w charakterze podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest również stanowisko przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 11 sierpnia 2011 r., który stwierdził, że Starostwo Powiatowe nie ma obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, o którym mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić taką interpretację w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2011 r. znak: IPTPP3/443-37/11-2/IB wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Niniejsza zmiana interpretacji dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24 maja 2011 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej znak: IPTPP3/443-37/11-2/IB przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: ...

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.